Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 11 april 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Locatie: school 'Hart van Noord'
  Adres: Trumanlaan 60 d
  Beleidsterrein: Onderwijs/ wethouder Anke Klein

  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Peter van Corler (GroenLinks) en Mohammed Saiah (D66), Kenneth de Boer-Kreeft (Stadsbelang Utrecht)
  Motivering:
  De tweedeling in het Utrechtse onderwijs neemt toe, zo bleek het afgelopen jaar meerdere keren. De fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 willen in gesprek over oorzaken en over oplossing van dit probleem en daarbij specifiek ingaan op gemengde scholen. Moeten we actiever inzetten op gemengde scholen en zo ja, op welke manier?
  De segregatie in het Utrechtse basisonderwijs neemt toe. Kinderen van hoger opgeleide, rijkere ouders gaan naar school met andere kinderen van hoger opgeleide rijkere ouders en kinderen van lager opgeleide, minder rijke ouders gaan naar school met andere kinderen van lager opgeleide, minder rijke ouders. Dat is een gemiste kans. Juist op de basisschool kan contact ontstaan tussen kinderen van allerlei achtergronden, waardoor vooroordelen en onbegrip worden tegengegaan.
  De fracties willen in gesprek over hoe we ervoor zorgen dat kinderen met een andere achtergrond elkaar blijven ontmoeten en begrijpen via contact tijdens de basisschoolleeftijd. Centrale vragen zijn: hoe kunnen we segregatie op basisscholen tegengaan en hoe kunnen we, ondanks eventuele segregatie, zorgen voor contact tussen kinderen met een andere achtergrond? Zij willen hierover in gesprek met o.a. (docenten en/of directies van) scholen en ouders die actief werken aan contact tussen kinderen met verschillende achtergrond en het Kenniscentrum Gemengde Scholen.
  Wens t.a.v. locatie: een basisschool, bij voorkeur in een gemengde wijk. Raadsleden willen graag op de plek waar kinderen les krijgen en leraren en ouders betrokken zijn, in de wijk en dicht bij mensen, deze Rib houden.


 • 2

  Tijd: 19.30-21.00 uur
  Locatie: Varrolaan 100
  Beleidsveld: Zorg en maatschappelijke ondersteuning/ Openbare orde en veiligheid
  Wethouder Maarten van Ooijen/ Burgemeester van Zanen

  Agenderenden: Anne-Marijke Podt (D66), Ruurt Wiegant (SP), Janneke van der Heijden (GroenLinks), Hester Assen (PvdA), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Rachel Streefland ( ChristenUnie), Henk van Déun (PVV), Eva Oosters ( Student & Starter), Dimitri Gillissen (VVD), Saskia Oskam (Partij voor de Dieren)

  Motivering agendering:
  De Wet Zorg en Dwang wordt begin volgend jaar aangepast waardoor gemeenten andere mogelijkheden krijgen, maar ook andere verantwoordelijkheden. De agenderende fracties willen graag met een aantal experts in gesprek om te spreken over:
  • Wanneer pas je zorg met dwang toe?
  • Wat gaat er straks anders ten aanzien van de huidige situatie?
  • Aan welke knoppen kunnen raadsleden draaien?
  • Wat doet de gemeente al en om welke praktische dilemma’s draait dit allemaal?

  Het Leger des Heils heeft aangeboden hier graag over mee te denken en te helpen met de organisatie, maar de fracties willen ook andere veldpartijen uitnodigen.


 • 3

  Tijd: 21.15-22.45 uur
  Locatie: Varrolaan
  Beleidsveld: Financiën/ wethouder Anke Klein

  Agenderenden: Naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie 2018/278 is deze agendering afkomstig van de griffie om invulling te geven aan het voornemen zoals in de motie verwoord.

  Motivering agendering: Enkele medewerkers van de bestuurs- en concernstaf zijn aangewezen om de regeling grote projecten te ontwikkelen in samenspraak met de griffie en de raad. Het is de bedoeling dat de regeling na de zomer in de raad worden vastgesteld. Samen met de medewerkers van de bestuurs- en concernstaf wil de griffie graag een RIB voorbereiden die gericht is op het bespreken van de mogelijkheden en wensen voor de regeling grote projecten voorafgaande aan het daadwerkelijk uitwerken van een regeling. Tijdens de bijeenkomst zal informatie worden gegeven over bestaande regelingen grote projecten bij andere overheden en zal een toelichting worden gegeven over wat de ambtelijke organisatie nu al doet aan sturing en control voor grote projecten. De griffie zal in de voorbereiding ook de initiatiefnemers van de motie betrekken om gezamenlijk een bijeenkomst voor te bereiden.


 • 4

  Tijd: 21.15-22.45 uur
  Locatie: Varrolaan 100
  beleidsterrein: Werk en inkomen/ wethouder Voortman
  Agenderenden: Rick van der Zweth (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Ruurt Wiegant (SP) en Eva Oosters (Student & Starter)

  Motivering agendering:
  De gemeente Utrecht werkt samen met o.a. Flextensie om mensen uit de bijstand (tijdelijk) aan het werk te stellen. Dit is een werkervaringsplek, om zo reintegratie op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen, met behoud van uitkering en een klein loon. Bij sommige partijen, zowel in de raad als de stad, bestaan daar morele bezwaren tegen. De fracties willen daarom graag nader over geïnformeerd worden over de precieze werking van Flextensie en andere werkervaringsplekken.
  De fracties zijn benieuwd wat een werkervaringsplek binnen de gemeente oplevert om te bepalen of het een gerechtvaardigd instrument is. De fracties hebben daarom de volgende vragen:

  1. Wat levert een werkervaringsplek op voor de mensen die hier werken? Wat is het resultaat ervan?
  2. Hoe bepaalt de gemeente met welke werkervaringsplekken zij wel of niet akkoord gaan?
  3. Hoe wordt de weging gemaakt welke mensen een werkervaringsplek nodig hebben?
  4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten bij de verschillende organisaties met werkervaringsplekken betreffende arbeidsvoorwaarden?
  5. Hoe wordt toegezien dat de werkervaringsplekken voldoen aan de eisen die gesteld zijn door gemeente?


 • 5

  Tijd: 21.15 - 22.45 uur
  Locatie: Varrolaan 100
  Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid, burgemeester van Zanen
  Economie, wethouder Verschuure
  Geagendeerd door: Tess Meerding (VVD), David Bosch (PVV), Jony Ferket (D66), Eva Oosters (Student & Starter)

  De agenderende partijen willen graag de Utrechtse horecaondernemers, andere evenementenorganisatoren (inclusief burgerinitiatieven) en ervaringsdeskundigen uit andere gemeenten uitnodigen voor een RIB over de evenementen op pleinen tijdens Koningsnacht en -dag in Utrecht. De binnenstadondernemers hebben middels een brief laten weten al langer niet tevreden te zijn met de huidige afspraken die zij hierover met de gemeente hebben. Zij willen graag het gesprek aangaan over de kostenverdeling van de evenementen. Zo hebben zij bijvoorbeeld ideeën over de alcoholverkoop door particulieren, de inzet van toezicht en handhaving en de restricties voor de sluitingstijden. Het doel is om een beeld te krijgen van de knelpunten rondom de geldende afspraken en de eventuele mogelijkheden voor nieuwe afspraken.
  Ter inleiding van de ideeënuitwisseling willen de fracties graag in een ambtelijke toelichting horen wat de kaders zijn waarbinnen de afspraken nu worden gemaakt.