Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 16 mei 2019 11:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 14.00 - 15.30 uur
  Locatie: Stadhuis 2.67 & 2.68
  Beleidsveld: Asiel en integratie/ vluchtelingen, wethouder Maarten van Ooijen

  Agenderenden: Fred Dekkers (GroenLinks), Anne-Marijke Podt (D66), Rachel Streefland (CU)
  Motivering agendering:
  Utrecht kent al jaren een effectief beleid op het gebied van bed, bad, brood én begeleiding (B4) voor ongedocumenteerden dat uitgevoerd wordt door een samenwerkende keten van organisaties (NGO’s).
  Op 8 februari 2018 heeft de gemeenteraad unaniem het initiatiefvoorstel Ontwikkelingsmogelijkheden Ongedocumenteerden aangenomen, waarin besloten is dat cursussen en praktijkleertrajecten onderdeel uitmaken van de Utrechtse B4 aanpak.
  Rond de zomer van 2018 is een coördinator aangesteld voor het Project Aan de Slag (PAS) om uitvoering te geven aan dit raadsbesluit. In de praktijk lopen de uitvoerende organisaties en deelnemers aan het project tegen enkele belemmeringen aan.
  Het doel van de RaadsInformatieBijeenkomst is het inventariseren van die belemmeringen en het bespreken van mogelijkheden om die belemmeringen weg te nemen met relevante stakeholders.
  Op basis van de RIB kan in de Commissie M&S besproken worden hoe de gemeente Utrecht bij kan dragen aan het wegnemen van belemmeringen voor het verzorgen van effectieve cursussen en praktijkleertrajecten voor ongedocumenteerden. Mogelijk zijn deze oplossingen ook interessant voor het verbeteren van de begeleiding van asielzoekers in het AZC.
  Belemmeringen waar organisaties, deelnemers en samenwerkingspartners in de praktijk tegen aanlopen zijn:

  • vrees van werkgevers waar ongedocumenteerden praktijkleertrajecten vervullen voor controles door de arbeidsinspectie. (Mogelijk kan de arbeidsinspectie deze vrees wegnemen.)
  • als ongedocumenteerden deel willen nemen aan regulier onderwijs, is het ontbreken van een geldig identiteitsdocument het grootste knelpunt. Daarnaast kunnen zij soms niet aantonen dat ze goede voorkennis hebben, is financiering een probleem, en hangt toelating vaak af van de goodwill van medewerkers van de school. Hoe kan de gemeente een rol spelen in het wegnemen van deze aarzelingen vanuit scholen?
  • Ook voor andere activiteiten of op andere momenten kan een identiteitsbewijs, wellicht gecombineerd met een pas die toegang biedt tot gemeentelijke voorzieningen handig zijn. In de Utrechtse raad werd eerder toegezegd de mogelijkheden voor een stadspaspoort (dat inmiddels ook in Amsterdam wordt uitgewerkt) nader uit te zoeken. Tijdens de bijeenkomst gaan we graag nader in op mogelijkheden en randvoorwaarden.
  • als ongedocumenteerden praktijkleertrajecten uitvoeren of vrijwilligerswerk doen vallen zij niet onder de Domstad verzekering. Onderhandelingen lopen nu met de gemeente Utrecht om deze groep mee te verzekeren. Hoe kan hier daadkracht aan worden toegevoegd?
  • voor een aantal organisaties waar ongedocumenteerden praktijkleertrajecten zouden kunnen doen, is financiering door WMO-beschikkingen nodig. Dat loopt nog niet goed.
  • Hoe waarborgen we dat activering een prominente rol gaat spelen binnen de LVV? Hoe ziet de gemeente toekomst van PAS en activering voor zich na juni?


 • 1.1
 • 1.2
 • 2

  Tijd: 20.00 - 21.00 uur
  Locatie: Stadhuis, Grote Trouwzaal
  Werkvorm: ideeënuitwisseling
  Beleidsveld: Sport/ wethouder Maarten van Ooijen

  Agenderenden: Julia Kleinrensink (GroenLinks), Tess Meerding (VVD), Mahmut Sungur (DENK), Jan Wijmenga (ChristenUnie), de fractie van S&S, Henk van Deún (PVV), de fracties van het CDA en van Stadsbelang Utrecht.

  Motivering agendering:
  Tijdens het vragenuur van 21 februari stelden de fracties VVD, GL en PVV vragen over het toegangsbeleid van zwembad Den Hommel. Deze en andere fracties willen hierover door spreken in een RIB. Voor hen is het belangrijk dat er geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie en dat jongeren ergens terecht kunnen om te zwemmen. Tegelijkertijd vinden de fracties het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in het zwembad en dat overlast voorkomen wordt. Zij willen daarom met verschillende partijen in de stad in gesprek om te zoeken naar een oplossing voor het toegangsbeleid, waarbij veiligheid voor iedereen gewaarborgd wordt maar niet elke jongere geweigerd wordt.
  De fracties vragen om een korte inleiding (5 min.) waarin het college uitlegt waarom deze maatregel in het leven is geroepen en waarom bijvoorbeeld ook jongeren die samen met volwassenen komen zwemmen (zoals in gezinsverband) niet toegelaten worden.
  Daarna gaan de fracties graag in gesprek met verschillende belanghebbenden over nieuwe oplossingen. De volgende vragen staan hierbij centraal:

  1. Hoe ervaren de verschillende betrokkenen de huidige maatregel?
  2. Welke oplossingen zien de verschillende betrokkenen?


 • 3

  Tijd: 21.00 - 22.30 uur
  Locatie: Stadhuis, Grote Trouwzaal
  Werkvorm: technische RIB met toehoorders
  Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid, Burgemeester

  Agenderenden: Ismail el Abassi (DENK), Heleen de Boer (GroenLinks), Tim Schipper (SP)
  Motivering agendering:
  De fractie van DENK, GroenLinks en SP willen graag de bevoegdheid van de Burgemeester om Utrechters uit huis te zetten agenderen voor een technische RIB. De fracties willen graag meer toelichting van de ambtenaren/advocaten over de volgende onderwerpen:
  • Doel van de wetgever. Wat is het doel van deze wet?
  • Proportionaliteit. Wanneer is er sprake van onevenredige toepassing van de wet?
  • Eerbiediging op de levenssfeer. Toepassing van deze maatregel is uitzondering en niet de regel.
  • Ultimum remedium. Het is een uiterste middel.
  • Willekeur. Hoe gaan we om met vergelijkbare gevallen?
  • Toename sluitingen woningen afgelopen 2 jaar. Hoe komt dat?
  • Uithuiszetting oudere echtpaar