Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 30 november 2021 19:30 - 22:30
Locatie:
Voorzitter:
Per raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Waar: Digitaal
  Beleidsterrein: Jeugd en Jeugdzorg/ wethouder Eelco Eerenberg
  Agenderenden: Tessa Sturkenboom (Student & Starter), Rachel Streefland (ChristenUnie), Hester Assen (PvdA), Dimitri Gilissen (VVD), Marcel Vonk (GroenLinks) en Mohammed Saiah (D66)
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, genodigden en andere belangstellenden.
  Motivering:
  Op 5 oktober 2021 heeft de raad de raadsbrief ‘Huisvesting jongeren/jongvolwassenen in kwetsbare positie’ inclusief het onderzoeksrapport van Companen over de huisvestingsvraag van kwetsbare jongvolwassenen ontvangen. Hierin is onder andere aangekondigd dat er een pilot ‘gemengd wonen project voor jongeren’ gestart wordt op de Maliebaan 59-61. Voor een periode van 5 jaar gaan jongeren die uit de jeugdhulp uitstromen samenwonen met andere jongeren zodat deze kwetsbare jongeren kunnen wennen aan zelfstandig wonen en een netwerk kunnen opbouwen. In deze pilot wordt er samengewerkt met Stichting Sociaal Vastgoedbeheer en zullen er 20 kamers beschikbaar komen. Onderzoeksbureau Companen heeft in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek gedaan naar hoe de (kwalitatieve en kwantitatieve) vraag naar huisvesting voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen zich verhoudt tot het huidig aanbod voor deze doelgroep. Zo is inzichtelijk gemaakt om hoeveel jongeren het per groep gaat, wat hun gewenste uitstroomrichting is en zijn er woonprofielen opgesteld. Een van de conclusies is dat er een grotere behoefte is aan wooneenheden waar geen/lichte ondersteuning bij is.
  Naar aanleiding hiervan willen Student & Starter, CU, PvdA, VVD, GrLi en D66 graag een verdere toelichting op de pilot aan de Maliebaan en over het onderzoek van onderzoeksbureau Companen. De agenderende partijen willen daarbij ingaan op hoe de begeleiding aan de Maliebaan vormgegeven gaat worden, hoe jongeren in een kwetsbare positie ‘gekozen’ worden en hoe andere jongeren geworven worden om deel te nemen aan de pilot. En in hoeverre is opschaalbaarheid van begeleiding mogelijk voor zowel kwetsbare jongeren als de ‘andere’ jongeren wanneer blijkt dat meer begeleiding nodig is? Ook zijn de agenderende partijen benieuwd hoe geleerde lessen van woonprojecten als U-2B Heard! worden toegepast en meegenomen in deze pilot. Vanuit het onderzoeksrapport van Companen zijn vier woonprofielen uitgekomen. De agenderende partijen zijn benieuwd hoe organisaties uit de stad tegen deze woonprofielen aankijken.


 • 1.1
 • 2

  Tijd: 21.00-22.30 uur
  Waar: Digitaal
  Beleidsterrein:Onderwijs/ Wethouder Klein
  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Sebastiaan Rood (GroenLinks), Mohammed Saiah (D66) en Ruurt Wiegant (SP), Rachel Streefland (CU)
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, genodigden en andere belangstellenden.
  Motivering:
  Het doel van voorschoolse educatie (VE) is kinderen met een risico op onderwijsachterstanden vanwege kenmerken in hun omgeving een betere start te geven, door achterstanden te voorkomen of in te lopen. Onderzoek toont aan dat extra inspanningen tot het tweede levensjaar extra resultaat opleveren.
  De fracties willen een RIB om de prioriteiten scherp te hebben; welke stappen moeten worden gezet om het bereik te vergroten en de kwaliteit omhoog te brengen en een commissie om hierover met de wethouder is debat te gaan.
  Motivering RIB
  Om zicht te krijgen op wat nodig is om achterstanden aan te pakken willen de fracties de volgende zaken bespreken:
  - Wat zijn de uitkomsten van de verkenning voor een passend aanbod om achterstanden bij peuters vanaf 2 jaar te bestrijden zoals gevraagd in de aangenomen M2019/66 Bestrijd achterstanden zo vroeg mogelijk? Wat is het bereik van dit aanbod en hoe kunnen we het bereik vergroten?
  - Welk aanbod is er voor 0-2,5 jarigen in Utrecht om achterstanden te voorkomen en/of in te lopen, waar is behoefte aan en hoe kunnen we een passend aanbod bieden?
  - Hoe zorgen we ervoor dat het aanbod aan voorschoolse educatie dat sinds de harmonisatie kinderopvang wordt geboden, weer de bereikcijfers en kwaliteit kent die eerder geboekt is?
  Vooraf aan de raadsinformatiebijeenkomst lijkt het de fracties waardevol een werkbezoek af te leggen aan een locatie voor VE. Medewerkers zijn hiertoe bereid.


 • 2.1
 • 2.2