Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 14 juni 2018 10:00 - 22:30
Locatie:
stadhuis
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  9.30-11.30 uur
  Stadhuis, Grote Trouwzaal
  Beleidsveld: Sport, wethouder van Ooijen

 • 2

  11.30-13.00 uur
  Stadhuis, Grote Trouwzaal
  Beleidsveld: Cultuur, wethouder Diepeveen
  Agenderenden: Ellen Bijsterbosch (D66), Melody Deldjou Fard (GroenLinks), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) en Hester Assen (PvdA)
  Motivering en doel agendering:
  De fracties D66, GL, de PvdD en de PvdA willen n.a.v. de raadsbrief en het werkplan Ruimte voor creatieve bedrijvigheid over enkele zaken duidelijkheid hebben. Dit met als doel uit het werkplan concrete punten te destilleren waar de raad mee aan de slag kan. De agenderende fracties willen technische informatie inwinnen bij betrokkenen uit de creatieve sector, vastgoedondernemers die investeren in creatieve huisvesting en bij het college.

  De fracties D66, GL, PvdD en PvdA willen een toelichting van het college (vanuit cultuur en economische zaken) op het werkplan, de prioriteiten daarbinnen en op waar we nu staan en (vanuit de Utrechtse Vastgoed Organisatie, UVO) op de kaders waarmee UVO werkt waar het gaat om ruimte bieden aan de creatieve sector. Vragen daarbij zijn:

  1. Bureau Buiten maakte in haar rapport onderscheid tussen Innovate/Interact/Expose/Attract ruimtes. Zowel Vlampijpateliers als Kytopia vallen in het werkplan onder Innovate, terwijl de wensen qua faciliteiten vanuit de creatieven op beide plekken erg uiteenlopen. Deze fracties krijgen graag een meer gedifferentieerd beeld van welke type ruimtes er onder de vier verschillende categorieën vallen.
  2. Bij de focusprojecten (Werkplan, paragraaf 4a) staan bij sommige projecten risico’s en bedreigingen benoemd, maar niet welke rol de gemeente hierin kan pakken om deze te verkleinen, en wat de financiële consequenties zijn als de gemeente deze rol pakt. D66, GL, de PvdD en PvdA willen hierover meer duidelijkheid krijgen.
  3. Wat is er precies nodig (in geld) om de projecten die met bestaande capaciteit en budget niet ondersteund kunnen worden (Werkplan, 4b) wel mogelijk te maken? De agenderende fracties willen meer duidelijkheid krijgen over hoe tot de afweging is gekomen dat deze projecten geen prioriteit hebben gekregen, in tegenstelling tot de projecten onder 4a.
  4. In hoeverre liggen de doelstellingen van het programma Cultuur op één lijn met het programma Vastgoed?

  De fracties D66, GL, de PvdD en de PvdA krijgen van SWK030 graag een toelichting op knelpunten en kansen die zij tegenkomen.
  Daarnaast horen zij van betrokkenen uit de creatieve sector graag informatie over o.m. de volgende punten:

  1. In haar rapport (mei 2017) stelt Bureau Buiten dat er 15.000 m2 tekort aan creatieve ruimte is in Utrecht. Hoeveel m2 is er nu van welk type ruimte nodig?
  2. Naast m2 zijn ook andere aspecten relevant als het gaat om creatieve ruimte. Dansers hebben een zwevende vloer nodig, podiumkunstenaars willen korte periodes intensief ergens kunnen werken (maar niet het hele jaar vastzitten aan die ruimte), muzikanten moeten lawaai kunnen maken, etc. De agenderende fracties willen meer inzicht krijgen in welke andere aspecten, zoals faciliteiten, vergunningen, contracttypes relevant zijn.

  Van vastgoedondernemers die investeren in de creatieve huisvesting horen zij o.m. graag:

  1. Op welke manier kan de gemeente het investeren in creatieve ruimtes voor commerciële partijen aantrekkelijker maken?
  2. Zijn er lessen die UVO kan leren van de manier waarop commerciële vastgoedondernemers investeren in deze sector?


 • 3

  20.00-22.00 uur
  Stadhuis, Grote Trouwzaal
  Beleidsveld: Werk en Inkomen, wethouder Voortman
  Agenderenden: Queeny Rajkowski (VVD), Anne-Marijke Podt (D66), Julia Kleinrensink (GroenLinks).
  Motivering en doel agendering:
  In de commissievergadering Mens en Samenleving van 11 mei 2017 heeft de wethouder toegezegd een voorstel te doen om ervaringen en verbeterpunten van werkgevers met de raad te delen (toezegging 17/T82). De wethouder doet het voorstel voor een expertmeeting Mooi matchen en het delen van resultaten van de tevredenheidsmeting. E.e.a. is beschreven in de raadsbrief dashboard Werk en Inkomen, derde kwartaal 2017 van 31 oktober. Het gaat om een expertmeeting over de werkwijze van de gemeente om geschikte vacatures, werkervaringsplaatsen en BBL-trajecten te vinden voor onze werkzoekenden: Mooi Matchen. De gemeente matcht werkzoekenden met kansrijke profielen. Dit zijn profielen van vacatures in de markt die aansluiten op de mogelijkheden van werkzoekenden met een bijstandsuitkering. De gemeente kan daardoor gerichter vacatures werven en kan werkgevers sneller duidelijkheid geven of mensen kunnen worden geplaatst op de door hen beschikbaar gestelde vacatures (zie voor meer informatie Commissiebrief 15 maart 2017, kenmerk 4267436). De wethouder zou graag werkgevers uitnodigen om hun ervaringen en verbeterpunten voor de dienstverlening te delen.

  De fracties van de VVD, D66, en GL willen de expertmeeting graag mede organiseren. De fracties willen de Utrechtse aanpak spiegelen aan ervaringsdeskundigheid van werkgevers die deelnemen en de aanpak in andere gemeenten. Voor de werkgevers zijn er de volgende vragen die de fracties graag beantwoord zien:

  1. Wat vinden de werkgevers van mooi matchen? Wat zijn hun ervaringen?
  2. Hoe verloopt het contact en de samenwerking tussen de gemeente en de werkgevers?
  3. Wat doet de gemeente eraan om werkgevers te ontzorgen? Wat gaat daarin goed en wat kan beter?
  4. Hoe kijken de werkgevers aan tegen de snelheid van het matchen?

  Wensen t.a.v. de voorbereiding:
  De fracties willen de ervaringsdeskundigheid van meerdere werkgevers inbrengen, zowel van kleine als grotere werkgevers, zowel profit als non-profit om een breed beeld op te halen.
  Naast de werkgevers zien de fracties ook graag dat ervaringsdeskundigheid vanuit andere gemeenten wordt ingebracht. Zij nodigen graag 1 of 2 gemeenten uit die vanuit hun aanpak kunnen reageren op de Utrechtse aanpak van Mooi Matchen. Voorgesteld is om in ieder geval Weener XL, het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch uit te nodigen.