RAADSVERGADERING

Vervolg-videovergadering 25 maart 2021

donderdag 1 april 2021 21:30 - 22:27
Locatie:
via MS Teams
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

Omdat het niet lukte om alle agendapunten te behandelen tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2021 is ter vergadering besloten deze extra vergadering te houden.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Brigitta Scheepsma (GrL) vraagt aandacht voor de petitie van 7 statenfracties 'Gjin gegriem in Fryske grûn' en roept iedereen op dit te steunen. Saskia van der Werf (PvdA) vindt dat er onjuiste stappen zijn gezet in het proces rondom de regenwatersystemen maar dit is ruiterlijk toegegeven door de wethouder. De verwarrende gang van zaken rondom onze ingediende motie tijdens de vorige vergadering was niet nodig maar is ook mede ontstaan door het feit dat we als fractie en raad niet fysiek bij elkaar kunnen zitten om af te stemmen. Wij bieden hiervoor onze excuses aan.
 • 2

  Besluit
  De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.
 • 3

  De gemeente Tytsjerksteradiel wil het voorliggende veld moderniseren en opnieuw vormgeven. Dit vraagt om een nieuwe visie op het voorliggend veld. Deze startnotitie beschrijft een voorstel voor het proces om te komen tot die visie. De visie is kaderstellend voor nadere subsidieregelingen die het college vaststelt, waarin de ombuiging uit de begroting 2021-2024 wordt verwerkt. Wanneer deze visie aanleiding vormt om de algemene subsidieverordening aan te passen, wordt deze ter vaststelling aan de raad aangeboden.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de startnotitie voor de visie op de sociale basis vast te stellen.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Meenemen artikel
 • 4

  Op 26 januari jl. is de raad akkoord gegaan met de behandeling van het burgerinitiatief De Warren Natuurlijk Groen zoals beschreven in het procesvoorstel nadat een amendement op het voorstel was aangenomen. Het amendement betekent dat voor aanvang van het beschreven proces een stap wordt toegevoegd waarin de raad kaders stelt voor de invulling van het proces. Door het college wordt nu voorgesteld om deze kaders in te brengen via moties.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad neem ter vergadering het gewijzigde besluit, als gevolg van mondelinge erkenning van de portefeuillehouder dat het voorgelegde dictum onjuist is geformuleerd tot: het stellen van aanvullende kaders voor de behandeling zoals beschreven in het procesvoorstel d.d. november 2020 met behulp van moties.
 • 4.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- Peter van de Hoef \(PvdA\): dank voor de brede steun; \- Sjaak Hoekstra \(VVD\): wij zijn tegen\, we willen een realistische insteek voor de Warren\, geen ecologisch sprookjeskasteel; \- Nynke Koopmans \(PvdB\): ik ben tegen\, als ecologie boven economie wordt gesteld\, dan moet gemeente beurs trekken\, die positie hebben we niet\. \- Berber van Zandbergen \(GrL\): sympathieke motie\, die steunen we\.

  Moties
  Titel
  M-4-1 - Motie PvdA - Uitgangspunten ontwikkeling Warren
 • 4.2

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: \- Peter van de Hoef \(PvdA\): de motie is overbodig\, maar we zijn er niet op tegen\.

  Moties
  Titel
  M-4-2 - Motie GrL, VVD - Kaders pilot omgevingswet - binnen bestaande kaders
 • 4.3

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: \- Peter van de Hoef \(PvdA\): willen we ook steunen\, termijn dan niet te strikt nemen\.

  Moties
  Titel
  M-4-3 - Motie GrL, VVD - Kaders pilot omgevingswet - voor 1 december 2021 afronden
 • 4.4

  Besluit
  De motie is ter vergadering door de indieners ingetrokken omdat de portefeuillehouder aangeeft voor de zomer bij de Kadernota meer inzicht te geven in de financiën.

  Moties
  Titel
  M-4-4 - Motie GrL, VVD - Kaders pilot omgevingswet - binnen budget
 • 4.5

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: \- dhr\. P\. van de Hoef \(PvdA\): deze motie staat tegenover die van ons\, dus steunen we niet\.

  Moties
  Titel
  M-4-5- Motie VVD - Kaders pilot omgevingswet - commerciele exploitatie + horeca en recreatie
 • 5