RAADSVERGADERING

besluitvormende videovergadering

donderdag 28 mei 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
digitaal, via videovergaderen
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

In verband met de maatregelen vanwege de Coronacrisis wordt deze raadsvergadering niet in de raadzaal, maar via videoverbinding gehouden.
Op de agenda staan de besluitvormende voorstellen. Voor een groot deel zijn ze beraadslagend besproken in de raad van 19 mei 2020.
De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via internet en op het tv-kanaal van RTV Kanaal 30.
Hebt u vragen? Neem dan s.v.p. contact op met de raadsgriffie, via: griffie@t-diel.nl
< input id="squire-selection-start" type="hidden">

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Wethouder A. Bouwman informeert de raad over tekorten in de Jeugdzorg. De heer A. Nijboer laat weten opnieuw pake te zijn geworden. De heer A. Kramer laat als voorzitter van het Presidium weten dat unaniem besloten is om vanuit de solidariteitsgedachte de Kadernota op 2 juli via een videovergadering te behandelen.
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Besluit
  De agenda wordt als volgt gewijzigd vastgesteld: \- agendapunt 2a Spreekrecht burgers wordt toegevoegd i\.v\.m\. de inspraakreactie van mevrouw M\. de Groot namens Kinderopvang Burgum; \- Motie vreemd van CDA en FNP over SBSO Kunstgras Oentsjerk wordt toegevoegd als agendapunt 17a en n\.a\.v\. een ordevoorstel van dhr\. G\. van der Meijden wordt met 14 stemmen voor \(CDA\, FNP\, CU\, D66\) en 9 stemmen tegen \(GrL\, PvdA\, VVD\, PvdB\) besloten dat deze motie in ieder geval tijdens deze vergadering zal worden behandeld; \- Motie vreemd van CDA\, FNP en CU over heropening horeca wordt toegevoegd als agendapunt 17b; \- Motie vreemd van CDA\, FNP en CU over risico\-inventarisatie COVID 19\-pandemie wordt toegevoegd als agendapunt 17c\.
 • 2.a

  Mervouw M. de Groot zal inspreken namens Kinderopvang Burgum bij agendapunt 12. Voorgesteld zal worden dit agendapunt aansluitend aan de inspraak te behandelen.


  Besluit
  De raad neemt kennis van de inspraakreactie van mevrouw M. de Groot namens de Kinderopvang Burgum. Aansluitend wordt agendapunt 12 behandeld.
 • 3

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mel 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 bij hamerslag wordt genomen.

  De concept-begroting 2021-2024 Werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel is aangeboden aan de gemeenteraad. De raad is bevoegd zijn zienswíjze af te geven op deze begroting (kan mondeling in de vergadering en ook schriftelijk). Het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij stelt de begroting vast, waarbij  eventuele zienswijzen worden betrokken.

  Voorstel aan de raad:
  Na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2021-2024 van werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.

  Behandelwijze:
  •Voorzitter: formuleert besluit, als geen stemming is gewenst, wordt voorstel geacht te zijn aangenomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2021-2024 van werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.
 • 3.1

  Besluit
  De heer Duursma legt voorafgaand aan de stemming de volgende stemverklaring af: ik begrijp de efficiency maar we zitten ook met allemaal uitzettingen.

  Amendementen
  Titel
  A-3-1 Amendement VVD, PvdB - Begroting WM8kTD
 • 4

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 bij hamerslag wordt genomen.
  Vooraf ingediende vragen van de fractie van GroenLinks en de antwoorden daarop van het college zijn toegevoegd bij dit agendapunt.

  Het initiatief 'Aldtsjerk Foarút stond  in de afgelopen jaren een aantal keren op de raadsagenda. Op 20 november 2019  is de raad geïnformeerd over de voortgang Aldtsjerk Foarut. Er is een uitvoeringsnotitie opgesteld die de leidraad vormt voor het vervolgproces. Deze notitie is de uitwerking van met name de tweede en derde bullet van de op 20 juni 2019 aangenomen motie door de raad om 'Aldtsjerk Foarút' nieuw leven in te blazen. Het gebrek aan overzicht in te zetten stappen en vooral de financiële en juridische complicaties ondervonden in het voortraject, maakten inzet van een extern deskundige nodig. Gezamenlijk is er nu een basis gevonden voor zowel Aldtsjerk Foarut, de grondeigenaar en het college om te koersen op realisatie. Dit vraagt van alle betrokken partijen inspanningen. Om tot realisatieovereenkomsten te kunnen komen is het voor Aldtsjerk Foarút nodig dat de eerdere toezegging van de raad over het expliciet reserveren van 23 woningen voor AF wordt herbevestigd.

  De raad is bevoegd om een Woonvisie vast te stellen. De daarop gebaseerde woningbouwprogrammering is daarvan een uitvoeringsaspect dat tot de bevoegdheid van het college hoort. Te zijner tijd zal de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen waarin de woningen voor concrete realisatie worden gelegimiteerd.
  In het nu voorliggende voorstel wordt de aanleiding van de vraag en de mogelijke consequenties belicht.

  Voorstel aan de raad:
  1. Kennis te nemen van de Uitvoeringsnotitie.
  2. In te stemmen met de oorspronkelijk op 13 juli 2017 door de gemeenteraad besloten uitgangspunten waarbij wordt aangesloten bij de werkwijze zoals beschreven in de Uitvoeringsnotitie:
  • Het plan als geheel wordt uitgevoerd maar dat zodra een klein recreatiemeer is aangelegd er 23 woningen kunnen worden gebouwd en nadat het grote meer (door zandwinning) is aangelegd de bouw van 7 recreatiewoningen kan plaatsvinden.
  • De woningbouwcapaciteit van 23 woningen wordt gereserveerd voor Aldtsjerk in het nog op te stellen woningbouwprogramma in het kader van de op 4 juli 2019 vastgestelde woonvisie.
  • Het inrichtingsplan van de recreatieplas wordt opgenomen in het bestemmingsplan en de borging plaatsvindt via een voorwaardelijke bepaling.
  • Het bedrag voor weidevogelcompensatie door de gemeente zal worden voldaan aan de provincie en zal worden teruggevorderd op de stichting Aldtsjerk Foarút middels een overeenkomst.

  Behandelwijze:

  •Voorzitter: formuleert besluit; als geen stemming is gewenst, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Mevrouw S. van der Werf legt namens de fractie van de PvdA de volgende stemverklaring af: we zijn heel blij met de herbevestiging, nu snel gaan bouwen! De raad besluit: 1. Kennis te nemen van de Uitvoeringsnotitie. 2. In te stemmen met de oorspronkelijk op 13 juli 2017 door de gemeenteraad besloten uitgangspunten waarbij wordt aangesloten bij de werkwijze zoals beschreven in de Uitvoeringsnotitie: • Het plan als geheel wordt uitgevoerd maar dat zodra een klein recreatiemeer is aangelegd er 23 woningen kunnen worden gebouwd en nadat het grote meer (door zandwinning) is aangelegd de bouw van 7 recreatiewoningen kan plaatsvinden. • De woningbouwcapaciteit van 23 woningen wordt gereserveerd voor Aldtsjerk in het nog op te stellen woningbouwprogramma in het kader van de op 4 juli 2019 vastgestelde woonvisie. • Het inrichtingsplan van de recreatieplas wordt opgenomen in het bestemmingsplan en de borging plaatsvindt via een voorwaardelijke bepaling. • Het bedrag voor weidevogelcompensatie door de gemeente zal worden voldaan aan de provincie en zal worden teruggevorderd op de stichting Aldtsjerk Foarút middels een overeenkomst.
 • 5

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 bij hamerslag wordt genomen.

  De vijfjarige licentie van het Commissariaat van de Media voor lokale omroep RTV Kanaal 30 loopt af op 3 juli 2020. De lokale omroep wil graag opnieuw aangewezen worden als lokale publieke media-instelling. Er was nog een aanmelding van Stichting Streekomroep De Wâlden; deze is ingetrokken.
  De raad is, op grond van de Mediawet, bevoegd een advies uit te brengen.

  Voorstel aan de raad:
  Het Commissariaat voor de Media te adviseren de aanwijzing van Stichting RTV Kanaal 30 als lokale omroep te verlengen.

  Behandeling:
  .De voorzitter formuleert het besluit, als geen stemming is gewenst, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

  < input id="squire-selection-start" type="hidden">< input id="squire-selection-start" type="hidden">< input id="squire-selection-start" type="hidden">


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit het Commissariaat voor de Media te adviseren de aanwijzing van Stichting RTV Kanaal 30 als lokale omroep te verlengen.
 • 6

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 bij hamerslag wordt genomen.

  Het bestemmingsplan Feanwâldsterwâl - Kûkherne is opgesteld in het kader van de actualisering van bestemmingsplannen in onze gemeente. Het is een conserverend plan waarbij de bestaande bestemmingen zijn overgenomen en voorzien van actuele regelgeving. Het plan lag ter inzage vanaf 14 november 2019 gedurende zes weken. Dit resulteerde in één zienswijze. Er is sprake van één nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in dit bestemmingsplan (herontwikkeling locatie Kûkhernewei 66-66a).

  Voorstel aan de raad:
  A. Met betrekking tot het bestemmingsplan:
  1. de zienswijze ontvankelijk te verklaren;
  2. tegemoet te komen aan de zienswijze betreffende het perceel De Zwette 58 Kûkherne door op de verbeelding het woonerf van het perceel De Zwette 58 met 10 meter in zuidelijke richting te vergroten zoals aangegeven in bijlage A behorende bij dit voorstel;
  3. in te stemmen met de ambtshalve aanpassing door:
  a. de houtsingels- en natuurwaardenkaart op te nemen als bijlage bij de planregels
  b. de niet vergunbare houtsingels op de verbeelding vast te leggen met bijbehorend vergunningenstelsel binnen de bestemming Waarde Landschap – Woudenlandschap zoals aangegeven in bijlage B behorende bij dit voorstel;
  4. het bestemmingsplan Feanwâldsterwâl – Kûkherne met IMRO-code NL.IMRO.0737.17BPI-ow01 met inachtneming van het gestelde onder A. 1 tot en met 3 gewijzigd vast te stellen;
  B. Met betrekking tot het exploitatieplan:
  1. geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. de bevoegdheid tot het nemen van een besluit over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in relatie tot de vaststelling van een wijzigings(plan) te delegeren aan burgemeester en wethouders.

  Behandelwijze:
  De voorzitter formuleert het besluit, als geen stemming is gewenst, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: A. Met betrekking tot het bestemmingsplan: 1. de zienswijze ontvankelijk te verklaren; 2. tegemoet te komen aan de zienswijze betreffende het perceel De Zwette 58 Kûkherne door op de verbeelding het woonerf van het perceel De Zwette 58 met 10 meter in zuidelijke richting te vergroten zoals aangegeven in bijlage A behorende bij dit voorstel; 3. in te stemmen met de ambtshalve aanpassing door: a. de houtsingels- en natuurwaardenkaart op te nemen als bijlage bij de planregels b. de niet vergunbare houtsingels op de verbeelding vast te leggen met bijbehorend vergunningenstelsel binnen de bestemming Waarde Landschap – Woudenlandschap zoals aangegeven in bijlage B behorende bij dit voorstel; 4. het bestemmingsplan Feanwâldsterwâl – Kûkherne met IMRO-code NL.IMRO.0737.17BPI-ow01 met inachtneming van het gestelde onder A. 1 tot en met 3 gewijzigd vast te stellen; B. Met betrekking tot het exploitatieplan: 1. geen exploitatieplan vast te stellen; 2. de bevoegdheid tot het nemen van een besluit over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in relatie tot de vaststelling van een wijzigings(plan) te delegeren aan burgemeester en wethouders.
 • 7

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 bij hamerslag wordt genomen.

  De ontwerp begroting 2021 is door de Gemeenschappelijke Regeling FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)  toegezonden aan de deelnemende gemeenten. In deze begroting zijn een aantal punten aan de orde die maken dat het wenselijk is een zienswijze in te dienen. Er is zorg over het aanpassen van de kengetallen en het college is van mening dat het niet redelijk is om de incidentele bijdrage aan de transitiebegroting in stand te laten nu er sprake is van een positief rekenresultaat over 2019 van € 493.000,- euro. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling is de raad bevoegd een zienswijze te geven op de ontwerp begroting.
  Daarnaast: de rechtspositie van de werknemers van de FUMO is veranderd. Door het ingaan van de Wnra is het vereist dat de FUMO als werkgever, lid wordt van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Hierover wordt een zienswijze gevraagd van de raad.

  Voorstel aan de raad:
  • kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2021 en het lidmaatschap FUMO  WSGO;
  • naar aanleiding hiervan de zienswijze vast te stellen;
  • de gevolgen van de ontwerpbegroting 2021 van de FUMO, na vaststelling door het algemeen bestuur van de FUMO te verwerken in de gemeentelijke begroting.

  Behandelwiijze:
  De voorzitter formuleert het besluit, als geen stemming is gewenst, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: • kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2021 en het lidmaatschap FUMO WSGO; • naar aanleiding hiervan de zienswijze vast te stellen; • de gevolgen van de ontwerpbegroting 2021 van de FUMO, na vaststelling door het algemeen bestuur van de FUMO te verwerken in de gemeentelijke begroting.
 • 8

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 bij hamerslag wordt genomen.

  Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Marrekrite onderhoudt en beheert meer dan 3500 ligplaatsen en verricht tal van zaken die hiermee samenhangen. Sinds 2012 behoort ook het beheer en onderhoud van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk tot de taak van de Marrrekrite. Marrekrite heeft de jaarrekening 2019, de begroting 2020 en de meerjarenbegroting aangeboden aan de deelnemende raden. De raad heeft de bevoegdheid een zienswijze in te dienen.
  Voorstel aan de raad: de jaarrekening en de (meerjaren)begroting voor kennisgeving aannemen en een zienswijze indienen vanwege het ontbreken van een Meerjaren-baggeropgave.

  Voorstel:
  De jaarrekening 2019 van de Marrekrite voor kennisgeving aan te nemen.
  Kennis te nemen van de conceptbegroting 2020 en de conceptmeerjarenbegroting.
  In te stemmen met de zienswijze m.b.t. de begroting 2021 zoals vermeld in de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptbrief aan de Marrekrite.

  Behandeling:
  De voorzitter formuleert het besluit, als geen stemming is gewenst, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: \- De jaarrekening 2019 van de Marrekrite voor kennisgeving aan te nemen\. \- Kennis te nemen van de conceptbegroting 2020 en de conceptmeerjarenbegroting\. \- In te stemmen met de zienswijze m\.b\.t\. de begroting 2021 zoals vermeld in de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptbrief aan de Marrekrite\.
 • 9

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 bij hamerslag wordt genomen.

  GR SW Fryslân diende de gewijzigde begroting 2020 in. Op 5 juli 2019 is de begroting 2020 van de GR SW Fryslân vastgesteld. Na deze datum is er door de uitwerking van de afspraken over de herstructurering en Fair Deal een en ander gewijzigd. Hierdoor is de begroting 2020 gewijzigd. Daarnaast zijn de concept begroting 2021 en de concept jaarstukken 2019 van de GR SW Fryslân ontvangen.
  De raad is bevoegd een zienswijze in te dienen.

  Voorstel aan de raad:
  De gewijzigde begroting 2020, de concept begroting 2021 en de concept jaarstukken 2019 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

  Behandelwijze:
  De voorzitter formuleert het besluit, als geen stemming is gewenst, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

  < input id="squire-selection-start" type="hidden">< input id="squire-selection-start" type="hidden">< input id="squire-selection-start" type="hidden">


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit  de gewijzigde begroting 2020, de concept begroting 2021 en de concept jaarstukken 2019 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
 • 10

  Status: besluitvorming.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 na bespreking in één termijn wordt genomen.
  Vooraf ingediende vragen van de fracties van GL en de VVD en de antwoorden daarop van het college zijn toegevoegd bij dit agendapunt.

  De Jaarrekening 2019 van de Werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel is aangeboden aan de raad. De raad is bevoegd zijn zienswíjze af te geven op deze  jaarrekening (kan zowel mondeling in de vergadering als schriftelijk). Het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij stelt de begroting 2019 vast; eventuele zienswijzen worden daarbij betrokken.

  Voorstel aan de raad:
  Na kennisgenomen te hebben van de conceptjaarrekening 2019 van werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken.
  •College, eerste termijn
  •Voorzitter: stemming over evt. amendementen, stemming over voorstel, stemming over evt. moties..


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Mevrouw D. Wagenaar legt namens de fractie de volgende stemverklaring af: ze vind het een te positief verhaal vindt, dat er nog veel vragen zijn en addertjes onder het gras. De resultaten geven een vertekend beeld, het was beter geweest als het college dit als reservering had opgenomen. De raad besluit na kennisgenomen te hebben van de conceptjaarrekening 2019 van werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.
 • 10.1

  Moties
  Titel
  M-10-1 Motie GrL - onmiddelijke evaluatie WM8KTD
 • 11

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 na bespreking in één termijn wordt genomen.
  Een aanbiedingsnotitie van de beleidsambtenaar en twee nieuwe bijlagen (Hoofdrapport en Achtergrondrapport) zijn bijgevoegd bij dit agendapunt.

  Op grûn fan de Wet Miljeubehear is der in vGRP opsteld. Fanwege de soarchplicht foar himel- en grûnwetter, de saneamde ‘verbrede watertaken’ is it in ‘verbreed’ GRP (vGRP). It vGRP ‘WETTERSOARCH’ foarmet  it beliedskader foar de perioade 2020-2025. It plan hat in (beliedsmjittich) haadrapport en in apart technysk eftergrûn dokumint.
  De ried hat it foech it vGRP fêst te stellen en in definitive kar te meitsjen foar in scenario. Ofhinklik dêrfan sil it kolleezje oan de slach mei de útfiering fan it nije vGRP Wettersoarch.
  De ried hat op 21 novimber 2019 opiniëarjend sprutsen oer it vGRP.Op de LIST foar de ried fan 23 april 2020 stie riedsynformaasje oer dit plan.

  Foarstel oan de ried:
  • It vGRP Wettersoarch fêst te stellen.
  • Te kiezen foar senario C, klimaatrobuust.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Voorzitter: stemming over evt. amendementen, stemming over voorstel, stemming over evt. moties.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De leden van de fractie van de FNP leggen de volgende stemverklaringen af: \- dhr\. P\. Reitsma: ik stem voor\, maar ik ben eigenlijk voor scenario B; \- dhr\. J\.P\. van der Velde: ik ben voor scenario B maar ik stem tegen omdat ik de meerkosten niet passen vindt; \- dhr\. F\. de Haan: ik ben voor scenario B\, net als Van der Velde\, vanwege het geld; \- dhr\. A\. Nijboer: ik ben voor maar het liever scenario B gehad; \- mevr\. T\. Krijgsma: ik stem voor want ik ben voor scenario C\. Mevrouw N. Koopmans legt namens de fractie van de PvdB de volgende stemverklaring af: ik ben niet tegen het plan, maar wel tegen scenario C, dus daarom stem ik tegen. De raad besluit: • It vGRP Wettersoarch fêst te stellen. • Te kiezen foar senario C, klimaatrobuust.
 • 12

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 na bespreking in één termijn wordt genomen.

  Op 15 april 2020 ontvingen de deelnemende gemeenten is aan de deelnemende gemeenten van bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân een brief over de jaarrekening 2019, de aangepaste begroting 2020 en de begroting 2021 van Jobinder. Aanleiding: de kosten van Jobinder in 2020 en 2021 stijgen. In de raad van 6 juni 2019 is de oorspronkelijke ontwerpbegroting 2020 van Jobinder vastgesteld. Op grond van de Wet Gem. Regelingen is de raad bevoegd een zienswijze in te dienen.

  Voorstel aan de raad:
  1. De brief over de jaarrekening 2019 van het bestuur van Jobinder voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De geactualiseerde begroting 2020 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
  3. Een zienswijze in te dienen over de geactualiseerde begroting 2020 conform de bijgevoegde brief.
  4. Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting in het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de gevolgen van de gewijzigde begroting 2020 mee te nemen in een begrotingswijziging.
  5. De ontwerpbegroting 2021 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
  6. Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2021 conform de bijgevoegde brief.
  7. Na vaststelling van de ontwerpbegroting 2021 in het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de gevolgen van de begroting 2021 mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2021.

  Woordvoerders raad,
  Woordvoerders raad: eerste termijn
  College: eerste termijn
  Voorzitter: stemming over evt. amendementen, stemming over voorstel, stemming over evt. moties.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. De brief over de jaarrekening 2019 van het bestuur van Jobinder voor kennisgeving aan te nemen. 2. De geactualiseerde begroting 2020 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen. 3. Een zienswijze in te dienen over de geactualiseerde begroting 2020 conform de bijgevoegde brief. 4. Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting in het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de gevolgen van de gewijzigde begroting 2020 mee te nemen in een begrotingswijziging. 5. De ontwerpbegroting 2021 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen. 6. Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2021 conform de bijgevoegde brief. 7. Na vaststelling van de ontwerpbegroting 2021 in het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de gevolgen van de begroting 2021 mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2021.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Informatiebijeenkomst Jobinder
 • 12.1

  Besluit
  De motie wordt na een toezegging van de portefeuillehouder ingetrokken door de indieners.

  Moties
  Titel
  M-12-1 Motie VVD - Jobinder
 • 13

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad ermee in dat het besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei na bespreking in één termijn wordt genomen

  Veiligheidsregio Fryslân stuurde de begroting 2021 de jaarstukken 2019 en een eerste begrotingwijziging 2020 naar de Friese gemeenten. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân is de gemeenteraad bevoegd een zienswijze in te dienen.

  Voorstel aan de raad:
  Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting 2021, jaarstukken 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 van Veiligheidsregio Fryslân.

  Behandeling:
  Woordvoerders raad, eerste termijn en evt. moties en amendementen indienen
  College: eerste termijn
  Voorzitter: stemming over evt. amendementen, stemming over voorstel en stemming over evt. moties.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting 2021, jaarstukken 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Fryslân, waarbij de tekst van de 5de alinea in de brief als volgt wordt aangepast: ‘Deze feiten hebben ook financiële impact op deze gemeenschappelijke regeling, wat uiteindelijk neerslaat in de gemeentelijke begroting. En daar de gemeente Tytsjerksteradiel de broekriem moet aanhalen, vragen wij van uw organisatie hetzelfde. Het is om deze reden dat wij op u, als bestuur van de gemeenschappelijke regeling, een dringend beroep doen om kritisch te kijken naar de kostenontwikkeling in dit lopende boekjaar. Wij roepen u op om maatregelen te treffen om onvoorziene uitzettingen door bijstellingen tot 2025 in de eigen begroting op te vangen. Alleen onvoorziene uitzettingen die het gevolg zijn van wettelijke bepalingen en autonome ontwikkelingen kunnen door bijstellingen in de begrotingen worden opgevoerd. Voorts houden wij ons het recht voorbehouden om waar noodzakelijk u de komende jaren te manen tot verdere bezuinigingen.
 • 13.1

  Amendementen
  Titel
  A-13-1 Amendement CDA, FNP, VVD, PvdA, PvdB - zienswijze VRF
 • 14

  Status: besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei stemde de raad in met het nemen van een besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020 door bespreking in twee termijnen.
  De ingediende vragen van de fractie van Groenlinks (mw. B. Scheepsma) en de antwoorden daarop van het college zijn toegevoegd bij dit agendapunt.

  Op 19 september 2019 besloot de raad deel te nemen in het traject voor het opstellen van de Friese Regionale Energiestrategie (RES Fryslân). De raad ging toen akkoord met het
  Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân. Daarmee werd als eerste stap commitment uitgesproken om als gemeente, samen met  de provincie, Wetterskip, de Friese gemeenten, netbeheerder Liander, inwoners en andere stakeholders te werken aan duurzame Friese energieproductie. Met alle overheden, met belangorganisaties, inwoners en ondernemers wordt dit jaar intensief samengewerkt om uiteindelijk op 1 maart 2021 de RES 1.0 te kunnen indienen. Een tussenstap is het indienen van een Concept RES op 1 juni 2020. Dit concept ligt nu voor.

  Voorstel:
  In te stemmen met de Concept RES Fryslân.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: stemming over evt. amendementen, stemming over het voorstel, stemming over evt. moties.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit in te stemmen met de Concept RES Fryslân.
 • 15

  Status  besluitvormend.
  In de raadsvergadering van 19 mei 2020 stemde de raad in met het nemen van een besluit op dit voorstel in de raadsvergadering van 28 mei 2020, met bespreking in twee termijnen.
  (eventueel) Vooraf ingediende vragen van raadsleden en de antwoorden daarop zijn toegevoegd bij dit agendapunt.

  De omgevingswet gaat volgend jaar in. Tussen oktober 2019 en januari 2020 hebben een projectteam en vijf projectgroepen geïnventariseerd wat minimaal nodig is om aan de vereisten te kunnen voldoen. Als richtpunt zijn hiervoor de minimale acties van de VNG toegepast. Deze zijn aangescherpt en uitgebreid in december 2019 en februari 2020. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat, om klaar te zijn voor de implementatie van de wet, het nodig is om in 2020 te investeren in ICT, het aanpassen van werkprocessen en de kennis en vaardigheden van ambtenaren, collegeleden en gemeenteraden. Daarnaast is extra budget nodig voor de invulling van de participatie voor de invulling van de omgevingsvisie overeenkomstig het ambitieniveau van de gemeenteraad.
  Een voorstel voor de concrete invulling van deze participatie wordt nog apart aan de gemeenteraden voorgelegd in mei 2020, met aandacht voor het gericht informatie halen bij doelgroepen die niet vertegenwoordigd zijn bij de tot nu toe gebruikelijke inspreekavonden.
  De bevoegdheid van de raad betreft voor dit voorstel de kader stellende rol; in dit geval financieel, door in te stemmen met het beschikbaar stellen van de aanvullend benodigde middelen voor implementatie van de omgevingswet.

  Voorstel:
  1.   In te stemmen met de Doorstartnotitie Implementatie Omgevingswet.
  2. De voor implementatie van de omgevingswet noodzakelijke middelen als aangegeven in de tabel van dit raadsvoorstel, voor de jaren 2020 tot en met 2023 beschikbaar te stellen en hiervoor
  a) m.b.t. de incidentele middelen te beschikken over de Algemene Reserve;
  b) de structurele middelen ten laste te brengen van de jaarlijkse exploitatie door wijziging van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 t/m 2023.

  Deze begrotingswijziging heeft effect op de bijdragen vanuit de dragende organisaties Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen aan de Werkmaatschappij 8KTD omdat de uitvoeringskosten van de implementatie voor het overgrote deel betrekking hebben op inzet van personeel en ICT-middelen.

  Behandelwijze:
  - raad: eerste termijn
  - college: eerste termijn
  - raad: eventueel tweede termijn
  -college: eventueel tweede termijn
  - voorzitter: stemming over evt. amendementen, stemming over voorstel, stemming over evt. moties.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Namens de fractie van de VVD legt mevr. D. Wagenaar de volgende stemverklaring af: we vinden dat het traject van de implementatie Omgevingswet zeker goed verloopt, amendering hoeft wat ons betreft niet dus daarom stemmen we tegen, we vinden het verder positief hoe Tytsjerksteradiel dit oppakt. De raad besluit: 1) In te stemmen met de Doorstartnotitie Implementatie Omgevingswet, onder de wijziging dat: a) In de planning raadsbetrokkenheid bij te nemen raadsbesluiten op pag. 16 van de doorstartnotitie worden de trajecten betreffende de raadsbesluiten bij de punten 3, 4, 6, 7 en 8 met een half jaar opgeschoven. Hierdoor is de start van de uitvoering v.w.b. deze punten in 2021. De verdere invulling van deze extra tijdsruimte wordt overlegd met de klankbordcommissie Omgevingsvisie. b) Het streven is de omgevingsvisie voor 1 december 2021 gereed te hebben. Mogelijk noodzakelijke extra budgetten hiervoor kunnen beschikbaar worden gesteld middels een aanvraag Begrotingswijziging. 2) De voor implementatie van de omgevingswet noodzakelijke middelen als aangegeven in de tabel van dit raadsvoorstel, met uitzondering van de benodigde budgetten voor participatie (€ 68.250) en visie (€ 26.500) in 2020 en de extra benodigde middelen voor 2022 (€ 15.250) en 2023 (€ 80.250), omdat die benodigde middelen kunnen worden bezien in de betreffende Kadernota in 2021 en in de begroting 2022 een aangepaste meerjarenbegroting kan worden opgenomen, voor de jaren 2020 tot en met 2023 beschikbaar te stellen en hiervoor de structurele en incidentele middelen ten laste te brengen van de jaarlijkse exploitatie door wijziging van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 t/m 2023.
 • 15.1

  Besluit
  Namens de fractie van de VVD legt mevr. D. Wagenaar de volgende stemverklaring af: ik kan met de meeste punten instemmen, maar wij willen nu liever in 1 keer de hete aardappel doorslikken. Als dit het haalt kunnen we nu niet meegaan met het geamendeerde voorstel.

  Amendementen
  Titel
  A-15-1 Amendement CDA, FNP, CU - Omgevingswet
 • 15.2

  Amendementen
  Titel
  A-15-2 Amendement PvdA - uitstel Omgevingswet
 • 16

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijs en toezeggingenlijst van de raadsvergadering vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de besluitenlijs en toezeggingenlijst van de raadsvergadering van 23 april 2020 vast te stellen.
 • 17

  Vragenhalfuurtje
  Raadsleden die minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de raadsvergadering hun vragen hebben ingediend, krijgen tijdens de vergadering mondeling antwoord.
  De ontvangen vragen worden hieronder vermeld.
  1. Vraag dhr. G.E. van der Meijden (CDA): proces totstandkoming en voortgang  van de businesscases van de Regiodeal.

  Behandeling:
  De vragensteller krijgt het woord
  Het college beantwoord de vraag


  Besluit
  De raad neemt kennis van de beantwoording van de volgende vragen: \- dhr\. S\. Hoekstra: informeert naar de impact van Corona naar de gemeentelijke organisatie \(achterstanden\, uren\, geld\) en het werken op kantoor; \- mevr\. S\. van der Werf informeert naar en deelt de zorgen over de verhuizing van de bewoners van het AZC naar de nieuwbouw\. Dhr. J.W. Sietsma en mevr. B. Scheepsma geven aan dat zij hun vragen schriftelijk onderhands zullen indienen.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Schriftelijke afhandeling vragen uit vragenhalfuurtje
 • 17.a

  Besluit
  De volgende stemverklaringen worden afgelegd: \- dhr\. E\. Duursma namens de fractie van D66: het proces ontstemt ons\, lastige afweging\, voor sport gaan wij ver\, ook al missen we de integrale afweging\, stemmen we wel voor; \- dhr\. G\. van der Meijden namens de fractie van het CDA: dit loopt al vanaf september en het initiatief ging uit van realisatie in 2020\, daarom stemmen wij voor; \- mevr\. B\. Scheepsma namens de fractie van GrL: wij stemmen zeker tegen\, we voelen ons door 2 coalitiepartijen voor het blok gezet\, dit proces is niet eerlijk en fair en ons standpunt hierover staat volledig los van onze visie op sport; \- mevr\. N\. Koopmans namens de fractie van de PvdB: ook wij zijn voor sport maar het gaat om de brede afweging\, dit proces is de democratie onwaardig; \- dhr\. D\. Hooijenga namens de fractie van de CU: wij zijn tegen\, dit zegt overigens niks over ons standpunt over de inhoud van dit onderwerp; \- dhr\. M\. Steenland namens de fractie van de PvdA: met pijn in het hart volgen wij de lijn van de wethouder\, de wijze van voorlegging stuit ons tegen het borst; \- dhr\. J\.P\. van der Velde namens de fractie van de FNP: ik had de budgetaanvraag ook het liefst bij de Kadernota behandeld\, maar zie nu toch de noodzaak om voor te stemmen\. Vooral ook omdat dan direct de exploitatie van de tweede niet rendabele kantine kan vervallen en we daar niet meer in hoeven te investeren\. \- mevr\. D\. Wagenaar namens de fractie van de VVD: deze motie wordt ons door de strot geduwd en loopt vooruit op de integrale afweging en dit is de democratie onwaardig\.

  Moties
  Titel
  MV-17a-1 Motie vreemd CDA, FNP - Aanleg kunstgrasveld Oentsjerk door de SBSO/KF De Wâlden
 • 17.b

  Besluit
  De motie wordt door de indieners ingetrokken.

  Moties
  Titel
  MV-17b-1 Motie vreemd CDA, CU, FNP - horeca heropening
 • 17.c

  Besluit
  De motie wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

  Moties
  Titel
  MV-17c-1 Motie vreemd CDA, FNP, CU - Risico-inventarisatie gevolgen COVID-19 pandemie
 • 18