RAADSVERGADERING

Behandeling Kadernota

donderdag 8 juli 2021 11:00 - 17:00
Locatie:
De Ikker
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

De raadsvergadering vindt plaats in De Ikker. De vergadering is hieronder terug te kijken en te beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De heer M. Steenland (PvdA), mevrouw B. van Zandbergen (GL) en mevrouw J. van der Veen (CU) zijn afwezig. De heer A. Kramer (CDA), mevrouw N. Koopmans (PvdB) en mevrouw B. Scheepsma (GL) zijn een deel van de dag afwezig.
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Resultaat stemming:

  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer D. Hooijenga kondigt aan dat M-3-9-1 Motie CU en GrL - Bed Bad Bood in Fryslân wordt ingetrokken en op een later moment opnieuw ingediend.
 • 3

  In de Financiële verordening 2018 is vastgelegd dat het college in juni aan de raad de Kadernota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad moet deze nota voor 15 juli behandelen. De raad behandelt de Kadernota opiniërend om het college richting te geven voor de voorbereiding van de begroting.
  De opiniërende behandeling vindt plaats in twee termijnen:

  Eerste termijn

  • Algemene beschouwingen fracties
  • Moties indienen als pitch
  • Reactie college op de moties

  PAUZE/POLITIEK OVERLEG

  Tweede termijn

  • Opiniërende behandeling aan de hand van vooraf ingediende thema's
  • Reactie college op opiniërende behandeling thema's
  • Reactie fracties op moties
  • Besluitvorming moties


 • 3.1

  Op woensdag 30 juni is er een digitaal inloopspreekuur voor de technische vragen over de Kadernota. Dit agendapunt is bedoeld voor de politieke vragen aan de portefeuillehouders.


  Besluit
  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de vragen van: \- Mevrouw S\.van der Werf \(PvdA\) over gebiedsteams\, beurtschip en ict in relatie tot de pgb\. \- De heer P\. Reitsma \(FNP\) over incidentele fte’s\.
 • 3.1.1
 • 3.2

  Iedere fractie krijgt de gelegenheid om zijn visie te geven over het totale beleid van de gemeente.

  Behandelwijze:

  • Voorzitter geeft het woord aan de woordvoerders van de fracties.
  • Raad, vertegenwoordigers fracties geven de inbreng namens hun fractie (5 minuten per fractie).  Besluit
  De vergadering wordt geschorst i.v.m. geluidsproblematiek bij de uitzending. Na hervatting van de vergadering wordt het ordevoorstel van mevrouw N. Koopmans (PvdB) om  de algemene beschouwingen over te slaan en door te gaan naar agendapunt 3.3 Moties als pitch in 2 minuten toelichten en indienen wordt met 7 stemmen voor (GL, PvdA, VVD, PvdB) en 12 stemmen tegen (CDA, FNP, CU) verworpen (zie bijlage).
 • 3.2.1
 • 3.2.2
 • 3.2.3
 • 3.2.4
 • 3.2.5
 • 3.2.6
 • 3.2.7
 • 3.2.8
 • 3.3

  Raadsleden kunnen hun moties indienen en als pitch kort en krachtig toelichten. Hiervoor geldt als richtlijn, twee minuten per motie.

  De moties zijn toegevoegd onder punt 3.9 waar ook de besluitvorming plaatsvindt.


  Besluit
  De fracties dienen de moties als pitch in.
 • 3.4

  Tijdens deze pauze kan ook gebruik worden gemaakt om politiek overleg te voeren over de ingediende moties.

 • 3.5

  Het college geeft een reactie op de moties, waarbij wordt aangegeven deze te ontraden of te ondersteunen.


  Besluit
  Het college reageert op de moties.
 • 3.5.1
 • 3.6

  De opiniërende behandeling van de Kadernota is een vrij debat, zonder vaste termijnen, in de raad. Dit debat zal worden gestructureerd door de thema's waarvoor de ingediende moties een belangrijke basis vormen. De fracties leveren die thema's in één zin uiterlijk 2 juli bij de griffie aan. Na ontvangst en structurering van de thema's zullen deze hieronder aan de agenda worden toegevoegd.


  Besluit
  De raad behandelt de Kadernota opiniërend aan de hand van de vooraf door de fracties ingebrachte thema's inclusief bijbehorende moties.
 • 3.6.1

  Dit thema is ingebracht door de fractie van D66. Zij krijgen het woord om het onderwerp in te leiden en daarbij aan te geven waarover ze willen opiniëren.

 • 3.6.2

  Dit thema is ingebracht door de fractie van de VVD. Zij krijgen het woord om het onderwerp in te leiden. Ze willen graag met andere raadsleden van gedachten wisselen over de volgende vragen:

  1. Moet de gemeente de komende jaren actief of passief inzetten op het realiseren van bedrijventerreinen? Wil de raad hier ook budget voor beschikbaar stellen?
  2. Hoe zien de bedrijventerreinen er in de toekomst uit? Zijn het grootschalige, regionale terreinen (aan de Centrale As?) of kleinschalige woon-werk terreinen bij de dorpen?
  3. Moet de gemeente ook prioriteit stellen? Bijvoorbeeld stoppen met bedrijvigheid aan het water, omdat dit tot nu toe niet echt van de grond komt?

  De fractie van de CU heeft het thema 'investeren in de economie (hoe kunnen we anticiperen op een mogelijk deltaplan voor het Noorden)' ingebracht dat in deze discussie kan worden betrokken. De fractie krijgt het woord om het onderwerp in te leiden.

 • 3.6.3

  Dit thema is ingebracht door de fractie van de CU. Het gaat over het versterken en versimpelen van communicatie. De fractie krijgt het woord om het onderwerp in te leiden en daarbij aan te geven waarover ze willen opiniëren.

 • 3.6.4

  Dit thema is ingebracht door de fractie van de CU. Het gaat over het centraal stellen van de mens bij de participatie. De fractie krijgt het woord om het onderwerp in te leiden en daarbij aan te geven waarover ze willen opiniëren.

 • 3.6.5

  Dit thema is ingebracht door de fractie van het CDA. De fractie krijgt het woord om het onderwerp in te leiden en daarbij aan te geven waarover ze willen opiniëren.

 • 3.6.6

  Dit thema is ingebracht door de fractie van de PvdA. Het gaat over de menselijke maat, vorm, ritme, toon, elkaar de maat nemen. De fractie krijgt het woord om het onderwerp in te leiden en daarbij aan te geven waarover ze willen opiniëren.

 • 3.6.7

  Dit thema is ingebracht door de fractie van de PvdB. Het gaat over het belang van de boeren voor het platteland. De fractie krijgt het woord om het onderwerp in te leiden en daarbij aan te geven of en waarover ze willen opiniëren.

 • 3.6.8

  Dit thema is ingebracht door de fractie van de FNP. De fractie krijgt het woord om het onderwerp in te leiden en daarbij aan te geven waarover ze willen opiniëren.

 • 3.6.9

  Dit thema is ingebracht door de fractie van GroenLinks. 'It sil beve' (duurzame energie). De fractie krijgt het woord om het onderwerp in te leiden en daarbij aan te geven waarover ze willen opiniëren.

 • 3.7

  Het college krijgt de gelegenheid te reageren op de opiniërende behandeling van de thema's.


  Besluit
  Het college geeft een reactie op de behandelde thema's.
 • 3.8

  De fracties krijgen de gelegenheid te reageren op elkaars ingediende moties.


  Besluit
  De moties die nog niet aan de orde zijn geweest bij de thema's worden behandeld.
 • 3.9

  Per motie vindt de besluitvorming plaats.

  (De moties worden bij punt 3.3 als pitch ingediend.)

 • 3.9.1

  Besluit
  De motie wordt ter vergadering ingetrokken om op een later moment opnieuw ingediend te kunnen worden.

  Moties
  Titel
  M-3-9-1 - Motie CU en GrL - Bed Bad Brood in Fryslân
 • 3.9.2

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: \- Mevrouw L\. Westerdijk \(CDA\): wij zijn tegen want dit is een uitzetting\, het is beter dit mee te nemen naar de commissie Communicatie\.

  Moties
  Titel
  M-3-9-2 - Moasje FNP - Publikaasje riedsbesluten
 • 3.9.3

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: * mevr. S. Van der Werf (PvdA): wij zijn voor, dit hoort bij de inclusieve agenda. * mevr. D. Wagenaar (VVD): wij zijn voor de insteek van de motie maar tegen de motie omdat dit weer uitzetting van taken van de gemeente is. * dhr. E. Duursma (D66): wij zijn voor, maar krijgen graag advies van college over de samenwerking. * dhr. D. Hooijenga (CU): wij zijn voor, maar de eerst invulling willen we vanuit COC. * dhr. P. Reitsma (FNP): wij zijn tegen, want het is geen taak van de gemeente. Moet in Leeuwarden worden opgezet.

  Moties
  Titel
  M-3-9-3 - Motie CDA en GL - Ondersteunen activiteiten COC Friesland
 • 3.9.4

  Resultaat stemming:

  Moties
  Titel
  M-3-9-4 - Motie VVD - Stelpost ‘onvoorzien’ opnemen in begroting
 • 3.9.5

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: * dhr. E. Duursma: wij zijn tegen, het doel van de motie ondersteunen we wel.

  Moties
  Titel
  M-3-9-5 - Motie VVD - Geen uitname uit de algemene reserve bij incidentele lasten
 • 3.9.6

  Resultaat stemming:

  Moties
  Titel
  M-3-9-6 - Motie VVD en PvdB - Geen extra uitzetting begroting 2022-2025
 • 3.9.7

  Besluit
  De motie wordt ter vergadering ingetrokken.

  Moties
  Titel
  M-3-9-7 - Motie VVD - Herfinancieren leningen
 • 3.9.8

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: * dhr. E. Duursma (D66): wij zijn tegen, maar inzichtelijk maken wat kan worden gerealiseerd, daarover gaan we graag in gesprek.

  Moties
  Titel
  M-3-9-8 - Motie VVD - Reduceren van taken
 • 3.9.9

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: * mevr. S. van der Werf (PvdA): wij zijn tegen, het is 1 van de Global goals, dat wordt al gedaan. * mevr. N. Koopmans (PvdB): dit is een belangrijk verhaal, maar waarom moet dit extra geld kosten, wij zijn dus tegen. * mevr. D. Wagenaar (VVD): wij stemmen voor, maar blijven kritisch volgen wat dit betekent voor uitzetting van de begroting. * dhr. D. Hooijenga (CU): wij zijn voor, maar het moet wel klein en lenig blijven. * dhr. J.W. Sietsma (CDA): we zijn voor, vanwege de uitleg van de wethouder en de fractie.

  Moties
  Titel
  M-3-9-9 - Moasje FNP - Wettermemo
 • 3.9.10

  Besluit
  De motie wordt ter vergadering ingetrokken.

  Moties
  Titel
  M-3-9-10 - Moasje FNP - Struktureel ekstra formaasje biodiversiteit
 • 3.9.11

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: * mevr. D. Wagenaar (VVD): wij zijn voor, maar hier wordt al op ingezet, het voegt dus niks toe. * dhr. P. van de Hoef (PvdA): wij steunen dit, ik heb de griffie verzocht dit onderwerp te agenderen voor raad in taakstellende zin.

  Moties
  Titel
  M-3-9-11 - Motie CDA en CU - Prestatieafspraken sociale huurwoningen
 • 3.9.12

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: * mevr. D. Wagenaar (VVD): schoenmaker blijf bij je leest, heel sympathiek, maar hier werken we niet aan mee.

  Moties
  Titel
  M-3-9-12 - Motie GL, CU, PvdA en CDA - Kind-vluchtelingen
 • 3.9.13

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: * dhr. P. van de Hoef (PvdA): het is een goeie gedachte, we hikken aan tegen het financiële deel en houden ons voorbehoud tot de begrotingsbehandeling, maar zijn nu dus voor. * dhr. A. Nijboer (FNP): het moet nu bij de ambtenaren tussen de oren zitten, hier hebben we twee jaar geleden ook al over gesproken, wij zijn dus tegen. * dhr. E. Duursma (D66): wij zijn tegen, want er moet eerst een analyse van het budget komen. * mevr. N. Koopmans (PvdB): ik sluit me aan bij het standpunt van de FNP.

  Moties
  Titel
  M-3-9-13 - Motie CU - Versimpelteam
 • 3.9.14

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Omdat de stemmen staakten, wordt de motie opnieuw in stemming gebracht in de volgende raadsvergadering.

  Moties
  Titel
  M-3-9-14 - Moasje CDA - Yn kaart bringen van fergrieming
 • 3.9.15

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: * dhr. D. Hooijenga (CU): wij zijn voor, maar het moet wel bij de bieb blijven liggen.

  Moties
  Titel
  M-3-9-15 - Motie CDA, PvdA, GL, D66 - Bibliotheekvoorziening Hurdegaryp
 • 3.9.16

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: * dhr. G. van der Meijden (CDA): wij zijn tegen, niet omdat we niet eens zijn met inhoud maar vanwege de procedure.

  Moties
  Titel
  M-3-9-16 - Motie PvdA - De Maat van Gytsjerk - dorpsverfraaiing
 • 3.9.17

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: * mevr. D. Wagenaar (VVD): sympathiek, maar dit is geen taak voor ons, is weer een uitzetting, dus wij zijn tegen. * mevr. N. Koopmans (PvdB): voorgaande geldt ook voor ons.

  Moties
  Titel
  M-3-9-17 - Motie D66 - Hartveiligheid
 • 3.9.18

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen uitgebracht: * < font color="#555555">mevr. M. Wieringa (CDA): wij zijn voor, we vinden dit sympathiek, ook al gebeurt het al, hopelijk blijft dat zo.< /font> * < font color="#555555">dhr. D. Hooijenga (CU): wij zijn voor, maar vinden wel dat dit meegenomen moet worden in het traject van de sociale basis.< /font> * < font color="#555555">mevr. D. Wagenaar (VVD): wij zijn tegen, want dit is vaag. < /font> < font color="#555555">< /font>

  Moties
  Titel
  M-3-9-18 - Motie D66 - Hulpvragers en helpers in verbinding brengen
 • 3.9.19

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: * mevr. D. Wagenaar (VVD): we snappen dit en willen hierover in gesprek, maar het meetbaar maken van beleid is lastig, we zijn bang dat dit ongebreidelde uitzetting van bureaucratie met zich meebrengt.

  Moties
  Titel
  M-3-9-19 - Motie D66 - Inzichtelijk maken van resultaten en effecten
 • 3.9.20

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- mevr\. N\. Koopmans \(PvdB\): wij zijn voor\, goeie motie\, de lasten zijn veel te hoog\. \- mevr\. D\. Wagenaar \(VVD\): wij zijn voor\, laat je niet leiden dat het hier niet bij hoort\, we stellen hier de kaders\. \- dhr\. D\. Hooijenga \(CU\): wij zijn tegen\, vorig jaar hebben we al een grote bezuinigngsoperatie gehad\.

  Moties
  Titel
  Motie 3-9-20 - Motie VVD - Geen verhoging OZB
 • 4

  Op 1 juli vindt tijdens de digitale raadsvergadering een geheime stemming plaats over de benoeming van het burgerlid namens de fractie van D66, mevrouw A. Hekkema. Op 5 juli zijn de stembriefjes geteld. Er zijn 15 stembriefjes tijdig ingeleverd. Dit betekent dat is voldaan aan het stemquorum van artikel 29 lid 1 Gemeentewet. Mevrouw A. Hekkema is met 14 stemmen voor en 1 stem tegen benoemd als burgerlid namens de fractie van D66 aangezien voldaan is aan het besluitquorum van artikel 30 lid 1 Gemeentewet.
  Tijdens deze raadsvergadering wordt mevrouw Hekkema geïnstalleerd.


  Besluit
  Mevrouw A. Hekkema is geïnstalleerd als burgerlid.
 • 5

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad stelt de besluitenlijst en lijst toezeggingen van de raadsvergadering 1 juli 2021 vast.
 • 6