RAADSVERGADERING

Videovergadering

donderdag 22 april 2021 17:00 - 23:20
Locatie:
via MS Teams
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering op een andere manier dan gebruikelijk plaats en zonder publiek en pers. De raadsleden zullen vanaf hun thuissituatie vergaderen via een videoverbinding. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 1 april 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

Bij de agendapunten staan richttijden van de behandeling aangegeven. Dit betekent dat het afhankelijk van het verloop van de vergadering ook eerder of later aan de orde kan komen.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Portefeuillehouder G. Hoekstra informeert de raad dat de Nije Westermar winnaar is geworden van de verkiezing 'sportaccommodatie van het jaar' vanwege de fysiek en sociale duurzaamheid van dit project.
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Resultaat stemming:

  Besluit
  De raad besluit de agenda als volgt gewijzigd vast te stellen: \- agendapunt 10\, het beleidsplan economische zaken\, wordt n\.a\.v\. de brief van het college over uitstel van behandeling van de agenda gehaald; \- agendapunt 11\, nalevingsvisie sociaal domein\, wordt na stemming over een ordevoorstel welke unaniem is aangenomen\, van de agenda gehaald; \- motie vreemd die door alle fracties wordt ingediend – stop gaswinning in Tytsjerksteradiel word toegevoegd als agendapunt 18a\.
 • 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.

  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:
  1 - Vraag dhr. G. van der Meijden (CDA) over nacorona-evenement
  2 - Fraach mefr. L. Westerdijk (CDA) oer ûndersyk skoaladvys eintoets learlingen groep 8
  3 - Vragen mevr. D. Wagenaar (VVD) over planning Centrale As Woningen
  4 - Fragen hr. F. de Haan (FNP) oer wetterkwaliteit Burgumer Mar
  5 - Vragen mevr. N. Koopmans (PvdB) over waterkwaliteit Burgumer Mar  Besluit
  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen: 1 - Vraag dhr. G. van der Meijden (CDA) over nacorona-evenement 2 - Fraach mefr. L. Westerdijk (CDA) oer ûndersyk skoaladvys eintoets learlingen groep 8 3 - Vragen mevr. D. Wagenaar (VVD) over planning Centrale As Woningen 4 - Fragen hr. F. de Haan (FNP) oer wetterkwaliteit Burgumer Mar 5 - Vragen mevr. N. Koopmans (PvdB) over waterkwaliteit Burgumer 6 - Vragen mevr. B. Scheepsma (GrL) over de overdracht van het procesvoorstel De Warren Natuurlijk Groen naar portefeuillehouder Willemsma in plaats van portefeuillehouder Hoekstra 7 - Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) om nogmaals te kijken naar mogelijke compensatie voor ondernemers vanwege Corona n.a.v. de informatie uit gemeente Noardeast Fryslan en Amstelveen 8- Vragen mevr. D. Wagenaar (VVD) wat de regels zijn voor het opruimen van paardenpoep 9 - Vragen dhr. Hooijenga (CU) over het voorkomen van storing bij de brug in Burgum
 • 4

  Dit agendapunt staat iedere maand standaard op de agenda om zo ruimte te bieden aan de actualiteiten.

  Behandeling:

  • Portefeuillehouder informeert de raad over de actualiteiten
  • Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces


  Besluit
  De raad behandelt dit onderwerp informerend.
 • 5

  Als deelnemer in deze GR wordt de gemeenteraad, op grond van artikel 28 van de Gr FUMO, in kennis gesteld van de ontwerpbegroting, en in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met in achtname van aangenomen amendement A-5-1: 1\. In te stemmen met de voorgestelde wijziging GR FUMO; 2\. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022; 3\. Naar aanleiding hiervan de zienswijze na punt 2\. als volgt aan te vullen en vast te stellen: ++3\. Maximum jaarbedrag++ Wij verzoeken u om voor onze gemeente een maximum jaarbedrag te definiëren en daar onder te blijven. Mochten er desondanks toch overschrijdingen gaan plaatsvinden door extra uren en taken, dan dient het college van B &W van onze gemeente daar van te voren akkoord op te geven. 4\. De gevolgen van de ontwerpbegroting 2022 van de FUMO\, na vaststelling door het algemeen bestuur van de FUMO te verwerken in de gemeentelijke begroting\.
 • 5.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Het amendement wordt mondeling ter vergadering aangepast: 1\. In te stemmen met de voorgestelde wijziging GR FUMO; 2\. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022; 3\. Naar aanleiding hiervan de zienswijze na punt 2\. als volgt aan te vullen en vast te stellen: Maximum jaarbedrag Wij verzoeken u om voor ONZE gemeente een maximum jaarbedrag te definiëren en daar onder te blijven. Mochten er desondanks toch overschrijdingen gaan plaatsvinden door extra uren en taken, dan dient het college van B &W van ONZE gemeente daar van te voren akkoord op te geven. 4\. De gevolgen van de ontwerpbegroting 2022 van de FUMO\, na vaststelling door het algemeen bestuur van de FUMO te verwerken in de gemeentelijke begroting\. Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: \- mevr\. B\. van Zandbergen \(GrL\): wij zijn voor om signaal af te geven als gemeente dat er een plafond is en dit goed onder de aandacht te brengen bij andere gemeenten\.

  Amendementen
  Titel
  A-5-1 Amendement VVD - ontwerpbegroting FUMO 2022 - maximum jaarbedrag
 • 6

  In de Omgevingswet is de participatie bij het opstellen van een omgevingsvisie en -plan geregeld. Omdat een omgevingsvergunning een belangrijk instrument wordt om van
  het omgevingsplan af te wijken, heeft de wetgever ook aandacht besteed aan de participatie in de vergunningprocedure. Omdat veel vergunningen straks met de reguliere procedure worden voorbereid, heeft de wetgever de raad de bevoegdheid toegekend om gevallen van activiteiten aanwijzen waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA) wordt ingediend.

  Dit voorstel gaat over de keuze van de raad om van deze bevoegdheid gebruik te maken, de ondersteuning die de gemeente bij participatie kan bieden en de criteria die worden toegepast om voor het einde van het jaar de raad een participatielijst te laten vaststellen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Opmerking: bijlage 1 is een link in het raadsvoorstel.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met inachtneming van het aangenomen amendement A-6-1: 1\. Van de mogelijkheid gebruik te maken om gevallen van activiteiten aan te wijzen waarvoor participatie verplicht is; 2\. Hiervoor een lijst op te stellen die is afgestemd en waar mogelijk gelijk is aan de nog op te stellen lijst van het adviesrecht van de raad; 3\. Voor initiatieven waarvoor participatie verplicht wordt gesteld te kiezen voor actieve gemeentelijke ondersteuning van de initiatiefnemer volgens een nog nader uit te werken werkwijze\. De actieve gemeentelijke ondersteuning wordt geëvalueerd na 2 jaar\. \(Hoe vaak werd er gebruik van gemaakt\, wat waren de kosten\, is het juist dat de gemeente deze kosten betaalt of moeten er bijvoorbeeld leges worden gerekend?\); 4\. De lijst jaarlijks\, te beginnen 1 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet\, te evalueren en indien nodig aan te passen\.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Vulling van de lijst voor participatie
 • 6.1

  Resultaat stemming:

  Amendementen
  Titel
  A-6-1 - Amendement VVD - Evaluatie actieve gemeentelijke ondersteuning
 • 6.2

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- mevr\. B\. van Zandbergen \(GrL\): voor omdat het nu al klaar had moeten zijn\, september moet lukken; \- dhr\. G\. van der Meijden \(CDA\): tegen\, ik heb liever een kwalitatief goed voorstel in oktober; \- mevr\. D\. Wagenaar \(VVD\): voor\, druk op ketel houden\, dan ligt er tenminste een praatstuk; \- dhr\. D\. Hooijenga \(CU\): extra druk is niet zinvol\, daarom tegen\.

  Moties
  Titel
  M-6-2 - Mondelinge motie PvdA - behandeling lijst in september
 • 7

  Onder de Omgevingswet besluit het college op aanvragen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (de buitenplanse OPA). De raad kan daarbij adviseren maar dient dan wel vooraf aan te gegeven in welke gevallen hij van dit adviesrecht gebruiken wil maken. Het raadsadvies is bindend en moet door het college worden gevolgd.

  Dit voorstel gaat over de keuze van de raad om dit adviesrecht te gebruiken en de criteria die worden toegepast om voor het einde van het jaar de raad een advieslijst te laten vaststellen. Voor een uitgebreide toelichting op de achtergronden van het adviesrecht en voor enkele uitgewerkte voorbeelden verwijzen wij naar de bijlage van de VNG en de podcast.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Opmerking: bijlage 1 is een link in het raadsvoorstel.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1\. Van de adviesrol onder de Omgevingswet gebruik te maken\. 2\. Een lijst van criteria op te stellen voor die buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarover de raad advies wil geven\. 3\. De lijst jaarlijks\, te beginnen 1 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet\, te evalueren en indien nodig aan te passen\.
 • 7.A
 • 8

  De raad is bevoegd om bestemmingsplannen vast te stellen. Het bestemmingsplan Sanjesfjild (bedrijventerrein voor de Trynwâlden) en de bijbehorende welstandsnota hebben van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 118 zienswijzen met een identieke zienswijze, een zienswijze van een omwonende, zienswijzen van dorpsbelang Gytsjerk en Oentsjerk en een zienswijze van de Actiegroep “Behoud het landschap in de Trynwâlden” ontvangen. De zienswijzen zijn beoordeeld en van commentaar voorzien en het college stelt voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Mevrouw T. Krijgsman onthoudt zich van beraadslaging en stemming vanwege haar betrokkenheid bij de zakenclub. De raad besluit: 1. De tegen het bestemmingsplan Sanjesfjild ingediende zienswijzen overeenkomstig de inhoud van de zienswijzennota ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 2. Voor de milieuaspecten op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling besluiten dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is omdat er geen belangrijke nadelige milieu-effecten zullen optreden; 3. Het bestemmingsplan Sanjesfjild met imro-code NL.IMRO.0737.11BPV en de supplement welstandsnota Sanjesfjild, inclusief de zienswijzennota Sanjesfjild vast te stellen; 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 • 9

  In dit opiniërende raadsvoorstel wordt ingegaan op de actieve- en passieve informatieplicht van het college en de burgemeester.

  Het doel van dit raadsvoorstel is om helderheid te verschaffen over de invulling van de informatievoorziening van het college en de burgemeester aan de raad. Het college doet de raad een voorstel over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de informatieplicht.

  Dit opiniërende raadsvoorstel is opgesteld naar aanleiding van de aangenomen motie in de raad op 10 december 2020, waarin het college wordt opgeroepen richtlijnen t.a.v. de actieve- en passieve informatieplicht aan de raad voor te leggen.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.
 • 10

  Het college heeft middels een brief uitstel gevraagd van behandeling van dit onderwerp. De brief is toegevoegd. De raad kan bij de vaststelling van de agenda besluiten om dit onderwerp van de agenda te halen.  Besluit
  Het punt is n.a.v. de brief van het college over uitstel van de agenda gehaald.
 • 11

  Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Met de overdracht van deze verantwoordelijkheden ontstaat ook de uitdaging om het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving naast de Participatiewet ook binnen de Jeugdwet en de WMO 2015 te borgen. Hiervoor dient een nalevingsvisie (beleidskader) te worden vastgesteld.
  De raad wordt gevraagd om het visiedocument opiniërend te behandelen en input aan het college mee te geven.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  090421: op verzoek van de CU zijn de schriftelijke vragen van januari 2021 over de bijstand en de beantwoording door het college aan de stukken toegevoegd.

  150421: op verzoek van GrL is de aangenomen motie 'M-3-3-20 - Motie GrL - regelvrije bijstand' van 12 november 2020 aan de stukken toegevoegd.  Besluit
  Het punt is bij de vaststelling van de agenda gehaald om meer informatie te kunnen krijgen.
 • 12

  Na een loopbaan van bijna 45 jaar bij de gemeente Tytsjerksteradiel kiest mevrouw H. Hoogland ervoor met pensioen te gaan. Met het oog daarop verzoekt ze de raad haar ontslag te verlenen per 1 mei 2021.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit mevrouw H. Hoogland per 1 mei 2021 eervol ontslag te verlenen uit de functie griffiemedewerker van de gemeente Tytsjerksteradiel.
 • 13

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen april 2021' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2021.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Dhr. S. Hoekstra (VVD) legt de volgende stemverklaring af: wij stemmen tegen, het stuk is goed maar tijdens het spel willen we de spelregels niet veranderen. De raad besluit: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2021 zoals aangegeven in paragraaf 1.2. van de bijlage. 2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.3. van de bijlage. 3. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.4. van de bijlage.
 • 14

  De raden van de deelnemers worden op grond van artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de wijzigingen van april op de begroting 2021 van de Werkmaatschappij 8KTD.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit na kennis genomen te hebben van de wijzigingen van april op begroting 2021 van de Werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.
 • 15

  De rekenkamercommissies van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een onderzoek laten uitvoeren onder cliënten die gebruik maken van de Wmo. Er is voor gekozen om dit te doen in de vorm van een belevingsonderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie aanbevelingen gedaan. Het college heeft een reactie gegeven op deze aanbevelingen en vraagt de gemeenteraad om hiermee in te stemmen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Mevr. D. Wagenaar (VVD) legt de volgende stemverklaring af: mooi dat we zijn meegenomen, we hebben het goed op orde, we stemmen voor. De raad besluit in te stemmen met de reactie van het college zoals dat is verwoord in het raadsvoorstel op de aanbevelingen van de rekenkamercommissies naar aanleiding van het ‘Belevingsonderzoek Wmo Achtkarspelen Tytsjerksteradiel’.
 • 16

  De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel 2021 dient te worden vastgesteld. De laatste Verordening leerlingenvervoer dateert van 2016. Sindsdien hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in het domein van onderwijs en zorg, waarbij met name de Wet passend onderwijs wijzigingen in het leerlingenvervoer vereist. Dit heeft geleid tot een nieuwe landelijke modelverordening leerlingenvervoer (2020), die recht doet aan recente ontwikkelingen en wetswijzigingen. Ook is, ten behoeve van de leesbaarheid, de indeling van de artikelen aangepast.

  Behalve landelijke ontwikkelingen was er bovendien regionaal de wens van de vier deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Jobinder om het beleid en in samenhang hiermee de verordening leerlingenvervoer te harmoniseren. De nieuwe verordening is in nauw overleg tussen de gemeenten tot stand gekomen en is voor alle vier gemeenten hetzelfde.

  Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe verordening, moet de Verordening Leerlingenvervoer Tytsjerksteradiel 2016 worden ingetrokken.

  Tijdens het Iepen Poadium van 15 april ontvangt de raad een technische voorlichting over dit onderwerp.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel 2021 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 2. 2. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel 2016 in te trekken.
 • 17

  Op 21 januari 2021 heeft de raad een motie aangenomen met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet. Het college heeft de opdracht gekregen om alle mensen die onder de Participatiewet vallen de ondersteuning te geven waar ze recht op hebben, in het bijzonder de klassieke doelgroep. In afwachting van nieuw Participatiebeleid stelt het college voor om in te stemmen met intensivering van de dienstverlening aan de klassieke doelgroep van de Participatiewet in 2021 en de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  130421: Het advies van de Cliëntenraad W&I en de reactie hierop van het college zijn toegevoegd als bijlage 3 en 4.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- dhr\. E\. Duursma: ik stem voor\, is goed stuk\, uitwerking aanscherpen\, maar wel doorgaan\, ik zie de uitwerking op detail tegemoet; \- mevr\. S\. van der Werf: ik stem voor\, blij dat voor deze doelgroep extra aandacht komt\. De raad besluit in afwachting van nieuw Participatiebeleid in te stemmen met: 1\. Intensivering van de dienstverlening aan de klassieke doelgroep van de Participatiewet in 2021\. 2\. Hiervoor de incidentele Coronamiddelen Participatie van € 279\.865 in te zetten die wij in 2021 ontvangen\. Dit voor zowel het huidige bestand als voor nieuwe instroom\. 3\. Bovengenoemde middelen in te zetten voor: \- extra re\-integratievoorzieningen; \- extra formatie\. 4\. Met het oog op de structurele financiering van onze re\-integratie dienstverlening het onderwerp ‘nieuw Participatiebeleid 2022’ op te voeren in de kadernota\.
 • 17.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- dhr\. E\. Duursma \(D66\): tegen\, omdat inhoud eerst bepaald moet worden en dan de kosten bepalen; \- mevr\. D\. Wagenaar: tegen\, we ondersteunen de toelichting maar dat matched niet met dictum\.

  Amendementen
  Titel
  A-17-1 - Amendement FNP - Uitvoering Participatiewet 2021 - niet opvoeren in Kadernota
 • 18

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de voorgaande raadsvergaderingen vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de besluitenlijsten en lijst toezeggingen van de raadsvergadering van 25 maart 2021 en 1 april 2021 vast te stellen.
 • 18.a

  Resultaat stemming:

  Moties
  Titel
  MV-18a-1 Motie vreemd - stop gaswinning in Tytsjerksteradiel
 • 19