RAADSVERGADERING

Videovergadering

donderdag 3 juni 2021 19:30 - 23:15
Locatie:
via MS Teams
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering op een andere manier dan gebruikelijk plaats en zonder publiek en pers. De raadsleden zullen vanaf hun thuissituatie vergaderen via een videoverbinding. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 14 mei 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De volgende mededelingen worden gedaan: \- Portefeuillehouder Willemsma:  er heeft een arbitragezaak over Jeugdzorg tussen Rijk en gemeenten plaatsgevonden\. Hieruit blijkt dat het Rijk 1\,3 miljard beschikbaar stelt voor 2022\. Dat betekent voor Tytsjerksteradiel dat er indicatief 1\,6 miljoen voor 2022 wordt verwacht om de tekorten voor Jeugdzorg tegen te gaan\. Maar we blijven aandringen op structureel financieel ondersteuning\. \- Portefeuillehouder Hoekstra: de subsidieaanvragen voor Beurtskip en Spitkeet zijn afgewezen\. Dat is teleurstellend\. Meer informatie staat in de brief op de lijst ingekomen stukken van de raad\, het college komt er op terug bij de Kadernota\. \- Portefeuillehouder Gebben: als gevolg van de brand bij houthandel Van der Wal in Noardburgum heb ik multidisciplinair overleg gevoerd in de ANNO regio\. We hebben een advies ontwikkeld en gedeeld met omgeving\. De benadeelden moeten de veroorzaker van de brand aansprakelijk stellen\. We adviseren de benadeelden een schouw van hun land te maken en dit dan af te voeren\. De FUMO start nazorggesprekken\. Het vervolg is nog onduidelijk\. Voor zonnepanelen is nog niet veel geregeld\, wij willen daarom een brief naar de minister EZK sturen om hier aandacht voor te vragen\.
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De agenda wordt als volgt gewijzigd: * MF-14a-1 Moasje Frjemd FNP, GrL, VVD, D66 – Twajierliks boarstûndersyk by froulju wordt aan de agenda toegevoegd; * MV-14a-2 Motie Vreemd VVD, PvdB – Uitstel stemming RES Fryslân wordt aan de agenda toegevoegd; Daarnaast wordt een mondeling ordevoorstel van de heer P. Reitsma (FNP) om de agendapunten 6, 10, 11 en 12 in één keer te behandelen aangenomen met 22 stemmen voor (CDA, FNP, CU, PvdA, PvdB, GrL, VVD) en 1 stem tegen (D66) aangenomen.
 • 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.

  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen van mevr. S. van der Werf - Bieleveld (PvdA) over de Lokale Inclusieve Agenda
  2. Vragen van dhr. S. Hoekstra (VVD) over bedrijventerreinen
  3. Fragen van hr. P. Reitsma (FNP) - Ferswiering heechspanningsnet  Besluit
  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen: 1. Vragen van mevr. S. van der Werf - Bieleveld (PvdA) over de Lokale Inclusieve Agenda. 2. Vragen van dhr. S. Hoekstra (VVD) over bedrijventerreinen. 3. Vragen van dhr. P. Reitsma (FNP) over ferswiering heechtspanningsnet. 4. Vragen van dhr. J.W. Sietsma (CDA) over ûnderbesetting miljeustrjiitte. 5. Vragen van mevr. B. Scheepsma (GrL) of in Tytsjerksteradiel ook monitoring via social media wordt toegepast. 6. Vragen van mevr. S. Van der Werf (PvdA) over de gesprekken in het kader van het ketenbeleid.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Ferswiering heechspanningsnet
  Monitoring social media
  Notitie over Lokale Inclusieve Agenda
 • 4

  Dit agendapunt staat iedere maand standaard op de agenda om zo ruimte te bieden aan de actualiteiten.

  Behandeling:

  • Portefeuillehouder informeert de raad over de actualiteiten
  • Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces


  Besluit
  De raad behandelt het onderwerp informerend.
 • 5

  Op 10 december 2020 heeft de raad de startnotitie voor de visie op maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Op dit moment is het informele proces doorlopen en heeft het formele proces een aanvang genomen. Het college is bezig de definitieve visie uit te werken en legt met dit raadsvoorstel de concept visie op maatschappelijk vastgoed ter opiniëring aan u voor. Vanuit de kaderstellende rol is het de bevoegdheid van de raad om een visie vast te stellen welke richting geeft aan het college. Het college neemt bij de uitvoering vervolgens de door de raad vastgestelde visie in acht.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.
 • 6

  Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2022, de jaarstukken 2020 en een eerste begrotingswijziging 2021 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2022 van Veiligheidsregio Fryslân, conform bijgaande conceptbrief.
 • 7

  Het reglement van orde van de gemeenteraad biedt sinds een aantal jaren de mogelijkheid om burgerleden aan te wijzen. De fractie van de PvdB maakt nu van deze mogelijkheid gebruik.

  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet). De stemming gaat in dit geval dus schriftelijk via een stembriefje. Bij deze stemming is het belangrijk dat de geheime stem niet herleidbaar is tot het raadslid dat de stem uitbracht (artikel 2.4 lid 2 Spoedwet). In dit geval vragen we de raadsleden gebruik te maken van het stemformulier zoals hen dat eerder is toegezonden. Op deze versie van het stemformulier kan het agendapunt ingevuld worden en aangekruist worden: voor / tegen. Het invullen van het stembriefje gebeurt op het moment dat de voorzitter de stemming over het agendapunt opent tijdens de raadsvergadering.

  Vervolg
  De stembriefjes moeten uiterlijk vrijdag 4  juni 2021 vóór 12:00 uur bij de griffie worden ingeleverd, door deze in de brievenbus van het gemeentehuis te deponeren.
  De voorzitter vergewist zich van de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag zo spoedig mogelijk na 12:00 uur op de dag na de raadsvergadering bekend. De griffie publiceert deze uitslag door de uitslagen op te nemen in iBabs en op de raadswebsite. Aangezien de post na ontvangst 24 uur in quarantaine moet, betekent dit dat de uitslag op zijn vroegst maandag 7 juni 2021 zal plaatsvinden.  Besluit
  De voorzitter van de commissie geloofsbrieven, mevrouw L. Westerdijk, geeft aan dat de geloofsbrieven van de heer J. Looijenga zijn onderzocht en akkoord zijn bevonden. Hierna vindt de geheime schriftelijke stemming plaats. Op maandag 7 juni zijn de stemmen geteld: Er zijn 21 stembriefjes tijdig ingeleverd. Dit betekent dat is voldaan aan het stemquorom van artikel 29 lid 1 Gemeentewet. De heer J. Looijenga is met 21 stemmen voor benoemd als burgerlid namens de fractie van de PvdB aangezien voldaan is aan het besluitquorom van artikel 30 lid 1 Gemeentewet. De installatie zal plaatsvinden tijdens de vergadering van 10 juni 2021.
 • 7.A
 • 8

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de jaarrekening voor 2020.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: \- mevr\. B\. Scheepsma \(GrL\): wij kunnen en willen alleen kennisnemen\, we kunnen en willen geen besluit nemen en stemmen niet in\. We kijken uit naar het rapport van Berenschot\. Deze verklaring geldt ook voor agendapunt 9 \- Conceptbegroting 2022\-2025 WM8KTD\. De raad besluit na kennisgenomen te hebben van de conceptjaarrekening 2020 van de WM8KTD geen zienswijze in te dienen.
 • 9

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2022-2025.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2022-2025 van werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.
 • 10

  In april heeft het bestuur van Jobinder een ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd.
  Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) worden begrotingen en wijzigingen van de begrotingen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze in te dienen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Jobinder. 2. Na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2022 een zienswijze in te dienen conform bijgevoegde brief.
 • 11

  Met de concept jaarstukken 2020 legt de GR SW Fryslân verantwoording af over de financiële resultaten in 2020. In de conceptbegroting 2022 is het verwachte financiële resultaat voor 2022 vastgelegd.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de conceptjaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
 • 12

  Jaarlijks biedt recreatieschap De Marrekrite de conceptjaarrekening ter kennisname aan de deelnemende gemeenten aan evenals de conceptbegroting en een meerjarenraming. De raden wordt daarbij de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting van het komende jaar (2022).

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. De jaarrekening 2020 van de Marrekrite voor kennisgeving aan te nemen; 2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 en de conceptmeerjarenraming 2023-2025; 3. Deelnemersbijdragen 2022 tm 2025 op te nemen in de gemeentebegroting 2022 en meerjarenraming; 4. De te ontvangen bijdrage Marrekrite 2020 t/m 2024 toe te voegen aan de begroting 2021 en meerjarenraming. 5. In te stemmen met de conceptbegroting 2022. Met betrekking tot - het voornemen van de Marrekrite om over te gaan tot één deelnemersbijdrage per gemeente voor alle begrotingsposten, - de indexatie een zienswijze in te dienen. 6. In te stemmen met de conceptbrief aan de Marrekrite.
 • 13

  Per 1 januari 2019 zijn OPO Furore en PCBO Smallingerland gefuseerd in een Holding, Adenium geheten. Aan het hoofd van de Holding staat de Raad van Toezicht. In verband met het vertrek van een lid, draagt Adenium aan de gemeenteraden een nieuw lid van de Raad van Toezicht voor. Hij voldoet aan het door de gemeenteraden vastgestelde profiel.

  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet). De stemming gaat in dit geval dus schriftelijk via een stembriefje. Bij deze stemming is het belangrijk dat de geheime stem niet herleidbaar is tot het raadslid dat de stem uitbracht (artikel 2.4 lid 2 Spoedwet). In dit geval vragen we de raadsleden gebruik te maken van het stemformulier zoals hen dat eerder is toegezonden. Op deze versie van het stemformulier kan het agendapunt ingevuld worden en aangekruisd worden: voor / tegen. Het invullen van het stembriefje gebeurt op het moment dat de voorzitter de stemming over het agendapunt opent tijdens de raadsvergadering.

  Vervolg
  De stembriefjes moeten uiterlijk vrijdag 4  juni 2021 voor 12:00 uur bij de griffie worden ingeleverd, door deze in de brievenbus van het gemeentehuis te deponeren.
  De voorzitter vergewist zich van de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag zo spoedig mogelijk na 12:00 uur op de dag na de raadsvergadering bekend. De griffie publiceert deze uitslag door de uitslagen op te nemen in iBabs en op de raadswebsite. Aangezien de post na ontvangst 24 uur in quarantaine moet, betekent dit dat de uitslag op zijn vroegst maandag 7 juni 2021 zal plaatsvinden.  Besluit
  Er zijn 20 stembriefjes tijdig ingeleverd. Dit betekent dat is voldaan aan het stemquorom van artikel 29 lid 1 Gemeentewet. De heer R. van der Meulen is benoemd als lid van de Raad van Toezicht Holding Adenium aangezien voldaan is aan het besluitquorom van artikel 30 lid 1 Gemeentewet.
 • 14

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.  Besluit
  De raad besluit de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.
 • 14.a.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- mevr\. J\. van der Veen \(CU\): wij stemmen voor\, maar met twijfel omdat we denken n\.a\.v\. de berichtgeving van de RIVM dat er had wordt gewerkt om de onderzoeksfrequentie weer terug op twee jaar te krijgen hier wel aandacht voor is; \- mevr\. M\. Wieringa \(CDA\): wij stemmen voor\, de motie is sympathiek\, elke twee jaar onderzoek is nodig maar ook aandacht voor zelfonderzoek is belangrijk\.

  Moties
  Titel
  MF-14a-1 - Moasje frjemd FNP, GrL, VVD, D66 - Twajierliks boarstûndersyk by froulju
 • 14.a.2

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen: \- mevr\. B\. Scheepsma \(GrL\): wij zijn tegen de motie\, want er is geen tijd te verliezen maar we zijn blij met voorstel van wethouder Bouwman\, we moeten luisteren naar wat mensen inbrengen\, ook de kritische geluiden; \- dhr\. M\. Steenland \(PvdA\): wij vinden het belangrijk dat alle argumenten worden meegenomen en we moeten naar elkaar luisteren\, toevoeging van wethouder Bouwman is een goeie\, de motie ondersteunen we niet; \- dhr\. J\.W\. Sietsma \(CDA\): wij zijn tegen de motie\, maar blij met de handreiking van wethouder Bouwman om de punten mee te sturen; \- dhr\. D\. Hooijenga \(CU\): wij zijn tegen de motie\, de handreiking door wethouder Bouwman om na te denken over gevolgen en uitdagingen is heel goed; \- dhr\. E\. Duursma \(D66\): wij zijn tegen de motie\, we zijn blij met agendering\, het is zoals mevrouw Scheepsma zegt\, ook kritische geluiden serieus nemen; \- dhr\. S\. Hoekstra \(VVD\): wij stemmen voor\, mooi dat er een toevoeging van wethouder Bouwman is dat hij alle geluiden wil horen\, daar kan hij onze motie mooi bij gebruiken\.

  Moties
  Titel
  MV-14a-2 - Motie vreemd VVD, PvdB - UItstel stemming RES Fryslân
 • 15