RAADSVERGADERING

Videovergadering

donderdag 18 februari 2021 17:00 - 23:00
Locatie:
via MS Teams
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

Bij de agendapunten staan richttijden van de behandeling aangegeven. Dit betekent dat het afhankelijk van het verloop van de vergadering ook eerder of later aan de orde kan komen.

https://8ktd365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hkampen_8ktd365_nl/EX3Y--pETK1BgVCf2dvo28oBIPg8AOd88ogdROgtEs4XGQ?e=Fzf6FR

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Mevrouw N. Koopmans is met kennisgeving afwezig.
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Besluit
  De agenda wordt na stemming over de volgende ordevoorstellen: \- ordevoorstel van de fractie van GroenLinks om agendapunt 4 Ketenbeleid van de agenda te halen: 13 stemmen tegen \(CDA\(6\)\, FNP\(5\)\, CU\(2\)\) en 9 stemmen voor \(GrL\(3\)\, PvdA\(3\)\, VVD\(2\)\, D66\(1\)\) verworpen; \- ordevoorstel van de fractie van VVD om agendapunt 4 Ketenbeleid informerend te behandelen \(i\.p\.v\. opiniërend\): 14 stemmen tegen \(CDA\(6\)\, FNP\(5\)\, CU\(2\)\, PvdA\(1\) en 8 stemmen voor \(GrL\(3\)\, PvdA\(2\)\, VVD\(2\)\, D66\(1\) verworpen; \- ordevoorstel van de fractie GroenLinks om agendapunt 9A en 9B van de agenda te halen: 13 stemmen tegen \(CDA\(6\)\, FNP\(5\)\, CU\(2\)\) en 9 stemmen voor \(GrL\(3\)\, PvdA\(3\)\, VVD\(2\)\, D66\(1\)\) verworpen; ongewijzigd vastgesteld. Aan de agenda wordt nog de Moasje frjemd FNP - Bydrage gemeentefûns toegevoegd als agendapunt 16.a.
 • 3

  De samenwerking in de Stadsregio en ANNO II is tot zijn einde gekomen. De gemeenteraad gaat opiniërend met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van regionale samenwerking.

  Behandeling:
  •Portefeuillehouder: kan een inleidende toelichting geven
  •Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  •College: kan nog inhoudelijk reageren
  •Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad bespreekt het onderwerp opiniërend.
 • 4

  Sinds 2008 en 2009 hebben de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ieder een eigen door de gemeenteraad vastgesteld ketenbeleid. Mede door veranderingen in wet- en regelgeving en het ontstaan van nieuw beleid (o.a. preventie en handhavingsplan 2019-2022) stelt het college voor het huidige ketenbeleid te actualiseren en harmoniseren om zo tot één ketenbeleid voor beide gemeenten te komen. De raad behandelt dit voorstel opiniërend.

  Behandeling:
  •Portefeuillehouder: kan een inleidende toelichting geven
  •Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  •College: kan nog inhoudelijk reageren
  •Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad bespreekt het onderwerp opiniërend.
 • 5

  De Omgevingswet brengt allerlei veranderen met zich mee. Eén daarvan betreft het adviesrecht van de raad voor buitenplanse activiteiten omgevingsrecht. De raad kan gevallen aanwijzen waarin een bindend advies van de raad nodig is om buitenplanse omgevingsactiviteiten toe te staan. In het  voorstel van het college zijn vier keuzemogelijkheden opgenomen over hoe de raad dit adviesrecht zou kunnen invullen. De raad bespreekt dit voorstel opiniërend.

  Behandeling:
  •Portefeuillehouder: kan een inleidende toelichting geven
  •Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  •College: kan nog inhoudelijk reageren
  •Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad bespreekt het onderwerp gecombineerd met agendapunt 6 opiniërend.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Inzage bestemmingsplanwijzigingen
 • 6

  De Omgevingswet brengt allerlei veranderen met zich mee. Eén daarvan betreft de participatie bij omgevingsvergunningen. Een initiatiefnemer krijgt straks bij de aanvraag van een omgevingsvergunning te maken met het nieuwe aanvraagvereiste 'participatie'. In het voorstel van het college worden drie vragen aan de raad voorgelegd over de invulling van de participatie bij omgevingsvergunningen. De raad bespreekt dit voorstel opiniërend.

  Op verzoek van de VVD fractie is een ingekomen email van een inwoner Tytsjerksteradiel over de participatie omgevingsvergunningen als bijlage aan dit agendapunt toegevoegd.

  Behandeling:
  •Portefeuillehouder: kan een inleidende toelichting geven
  •Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  •College: kan nog inhoudelijk reageren
  •Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad bespreekt het onderwerp gecombineerd met agendapunt 5 opiniërend.
 • 6.A
 • 7

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.

  De volgende vragen zijn ingediend:
  1. Vragen van mevr. S. van der Werf (PvdA) over Regiodeal subsidie en examenleeerlingen in tijden van Corona (zie bijlage 1).
  2. Vragen van dhr. M. Steenland (PvdA) over aanvraag omgevingsvergunning Earnewâld (zie bijlage 2).  Besluit
  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen: 1\. Vragen van mevr\. S\. van der Werf \(PvdA\) over Regiodeal subsidie en examenleerlingen in tijden van Corona\. 2\. Vragen van dhr\. M\. Steenland \(PvdA\) over aanvraag omgevingsvergunning Earnewâld\. 3\. Vraag van mevr\. B\. Scheepsma \(GrL\) over het rendement sociaal werk in de samenleving\. 4\. Vraag van mevr\. B\. Scheepsma \(GrL\) over de dwangsom rubbergranulaat die de gemeente aan zich zelf heeft opgelegd\.
 • 8

  Dit agendapunt staat iedere maand standaard op de agenda om zo ruimte te bieden aan de actualiteiten. Tijdens de raadsvergadering van 21 januari 2021 kondigde portefeuillehouder Willemsma een financieel raadsvoorstel aan voor dit agendapunt. Dit gaat over de decembercirculaire en de middelen voor het derde steunpakket voor de coronamaatregelen. Het college stelt de raad voor hierover een aantal besluiten te nemen. De raad behandelt dit onderwerp informerend en besluitvormend.

  Op 4 februari is een aangepast raadsvoorstel toegevoegd waarin met kleuren is aangegeven wat de wijzigingen zijn.

  Behandeling

  • Portefeuillehouder informeert de raad over de actualiteiten
  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1\. Kennis te nemen van de decembercirculaire 2020 gemeentefonds\. 2\. De middelen van het 3e steunpakket coronamaatregelen met betrekking tot het jaar 2020, die zijn meegenomen in de decembercirculaire via een storting in de reserve overlopende posten in 2020 beschikbaar te houden voor 2021, conform de eerdere besluiten over het 1e en 2e steunpakkket coronamaatregelen en deze middelen in 2021 weer beschikbaar te stellen. 3\. De middelen van het 3e steunpakket coronamaatregelen met betrekking tot het jaar 2021, die zijn meegenomen in de decembercirculaire conform de eerdere besluiten over het 1e en 2e steunpakkket coronamaatregelen hiervoor te reserveren en hiervoor een (saldo neutrale) begrotingswijziging door te voeren. 4\. De middelen voor een paar overige taakmutaties in de decembercirculaire met betrekking tot 2021 voorlopig te reserveren in afwachting van mogelijke bestedingsvoorstellen en hiervoor een (saldo neutrale) begrotingswijziging door te voeren.
 • 8.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming legt de heer P. Reitsma (FNP) de volgende stemverklaring af: ik stem voor vanwege de vierde bullet, de eerste drie bullets vind ik minder scherp.

  Moties
  Titel
  M-81- Motie GrL, PvdA - ondersteuning Jeugd in Coronatijd
 • 9.A

  Het college heeft bij de vaststelling van de concept-woningbouwprogrammering geheimhouding gelegd op bijlage 4 'detail programma 2021' op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Bij agendapunt 9-B wordt door de raad de woningbouwprogrammering opiniërend besproken. Aangezien de hiervoor genoemde bijlage onderdeel uitmaakt van het opiniërende raadsvoorstel vraagt het college de raad de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. Besluitvorming hierover dient plaats te vinden voorafgaand aan de opiniërende behandeling van de woningbouwprogrammering.

  In de bijlage treft u het openbare voorstel aan om de geheimhouding te bekrachtigen. Bijlage 4 'detail programma 2021' is besloten met de raad gedeeld.

  Het besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding kan in de openbare raadsvergadering worden genomen, tenzij (één van) de raadsleden over de inhoud van de stukken vragen willen stellen. In dat geval zal er een besloten deel van de vergadering plaatsvinden. Aan de raadsleden wordt gevraagd dit uiterlijk 17 februari 2021 aan te geven bij de raadsgriffie.

  Op 9 februari 2021 zond het college een brief aan de raad over het opheffing van geheimhouding. Deze brief is als bijlage opgenomen bij dit agendapunt, samen met de hierbij behorende gewijzigde geheime bijlage 1. Daarnaast is de hierbij behorende gewijzigde openbare bijlage 3B bij agendapunt 9-B toegevoegd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voorafgaand aan de besluitvorming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- dhr\. P\. van de Hoef \(PvdA\): wij hebben vragen over de lijst maar omdat dit alleen in een besloten vergadering kan doen we dat nu via een stemverklaring\. Wij hebben geen probleem dat het college vertrouwelijk ontwikkelingen met ons deelt\, maar wij stemmen nu tegen omdat het gaat om een lijst waar zowel openbare als geheime locaties op staan\, er projecten op staan die al openbaar zijn\. Het college gaat slordig om met geheimhouding\. Geheimhouding moet je alleen opleggen als iedereen begrijpt waarom\. Dat is nu niet het geval\. \- mevr\. B\. van Zandbergen \(GrL\): wij stemmen tegen\, dit heeft onnodig veel onrust in de samenleving opgeleverd\, er staan stukken op de lijst die al lang en breed bekend zijn\, dit maakt de raad onnodig monddood\. \- mevr\. B\. Scheepsma \(GrL\): het is een onzorgvuldig proces\, we hebben twee versies van de lijst gehad\, ongevraagd kregen we deze lijst\. We hadden deze lijst liever niet gehad\, had het maar ter inzage gelegd op het gemeentehuis dan hadden we kunnen kiezen het niet in te zien\. Wetenschap van de lijst maakt ons monddood\. \- dhr\. S\. Hoekstra \(VVD\): wij sluiten ons aan bij mevrouw Scheepsma\. \- mevr\. D\. Wagenaar \(VVD\): wij stemmen nu tegen om voorgaande redenen maar ik wil nu ook kijken naar hoe dit beter kan in de toekomst\, het gebaar van het college om ons mee te nemen is sympathiek maar voortaan hoeven wij dat niet zo gedetailleerd te weten\. De raad besluit: 1\. Op grond van artikel 25 lid 3 juncto lid 2 Gemeentewet de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op bijlage 4 Concept woningbouwprogrammering 2021 bij het collegebesluit ‘Woningbouwprogrammering 2021’ d.d. 26-1-2021 te bekrachtigen.
 • 9.B

  In 2019 stelde de gemeenteraad de woonvisie vast. Vervolgens maakte de gemeente in 2020 woningbouwafspraken met de regiopartners en provincie. Ter uitwerking hiervan stelde het college een concept-woningbouwprogrammering vast. Het college vraagt de raad dit concept opiniërend te behandelend. Na deze behandeling zal het college de definitieve woningbouwprogrammering in maart 2021 vaststellen.

  Op 9 februari 2021 zond het college een brief aan de raad over het opheffing van geheimhouding behorende bij agendapunt 9-A. Deze brief als bijlage opgenomen bij agendapunt 9-A, samen met de hierbij behorende gewijzigde geheime bijlage 1. Daarnaast is de hierbij behorende gewijzigde openbare bijlage 3B bij dit agendapunt toegevoegd.

  Behandeling:
  •Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  •Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  •College: kan nog inhoudelijk reageren
  •Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad bespreekt het onderwerp opiniërend.
 • 9.B.1

  Besluit
  Bij dit agendapunt is mevrouw N. Koopmans ook aanwezig. Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- dhr\. G\. van der Meijden \(CDA\): wij stemmen voor omdat het gaat om een indicatief lijstje en het inwonersaantal geen bindend criterium is; \- mevr\. J\. van der Veen op persoonlijke titel: ik stem voor vanwege de inhoud maar heb er wel moeite mee dat de motie wordt ingediend door drie partijen die eerder het onderwerp van de agenda wilde hebben maar nu toch richting willen geven\. De motie wordt met 20 stemmen voor (CDA, GrL, FNP, CU, FNP, PvdB, D66) en 3 stemmen tegen (PvdA) aangenomen. Bij de motie is om technische redenen geen stemming ingevoerd i.v.m. de tijdelijke aanwezigheid tijdens de vergadering van raadslid mevrouw N. Koopmans.

  Moties
  Titel
  M-9B-1 Moasje FNP, PvdB, VVD, GrL - Wentebouprogrammering Sintrale As
 • 10

  Tijdens de raadsvergadering van 21 januari 2021 behandelde de raad de uitspraak in het proefproces van de regenwatersystemen informerend. In het voorliggende raadsvoorstel gaat het college in op de consequenties en vervolgstappen van deze uitspraak. De agendacommissie van de raad besloot op 20 januari 2021 dit agendapunt opiniërend op deze raadsagenda te plaatsen. Tijdens de raadsvergadering van 21 januari 2021  vroeg de portefeuillehouder de raad om dit voorstel ook besluitvormend te behandelen. De raad is op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet bevoegd om wensen en bedenkingen bij het college aan te geven over de voorgenomen vervolgstappen van het college. De raad zal bij de vaststelling van de agenda moeten besluiten welke status ze aan dit agendapunt geeft.

  Opiniërende behandeling:

  • Portefeuillehouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluitvormende behandeling:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. Kennis te nemen van de volgende voorgenomen besluiten van het college naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank: a. Geen hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in te stellen; b. Aan de 101 oorspronkelijke kopers de betaalde aanschafkosten van € 4.760,- dan wel € 4.840,- inclusief BTW terug te betalen, de optie te bieden een bedrag van € 754,- inclusief BTW aan installatiekosten of de aangetoonde installatiekosten te vergoeden en de aangetoonde onderhoudskosten te vergoeden, mits zij deze kosten hebben gemaakt; c. Aan de 82 kopers die via een ABC levering de kavel met regenwatersysteem in eigendom hebben verkregen de betaalde aanschafkosten van € 4.760,- dan wel € 4.840,- inclusief BTW terug te betalen, de optie te bieden een bedrag van € 754,- inclusief BTW aan installatiekosten of de aangetoonde installatiekosten te vergoeden en de aangetoonde onderhoudskosten te vergoeden, mits zij deze kosten hebben gemaakt; d. Aan de 3 bouwbedrijven die voor de aankoop van 10 kavels betrokken waren bij een AB, BC levering de door hen betaalde aanschafkosten van € 4760,- dan wel € 4.840,- inclusief BTW terug te betalen; e. Aan de 3 bouwbedrijven en de 10 kopers die betrokken waren bij een AB, BC levering de optie een bedrag van € 754,- inclusief BTW aan installatiekosten of de aangetoonde installatiekosten te vergoeden en de aangetoonde onderhoudskosten te vergoeden, mits zij deze kosten hebben gemaakt en verplicht waren de kosten te maken; f. Aan de 18 opvolgende eigenaren die verplicht waren het regenwatersysteem in stand te houden de aangetoonde onderhoudskosten te vergoeden; g. De hiervoor onder besluitpunten b t/m f bedoelde compensatie ter finale kwijting aan de kopers en bouwbedrijven aan te bieden; h. De eigenaren die niet voor compensatie in aanmerking komen, over dit besluit te informeren; i. Een voorziening te treffen van € 1,38 miljoen en dit ten laste van de exploitatie (jaarrekening 2020) te brengen; 2. Overeenkomstig het bepaalde in art. 169, lid 4 van de Gemeentewet geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van hun voorgenomen besluit onder 1.
 • 11

  Op 17 april 2019 stelde de raad de startnotitie duurzaamheidsagenda vast. Op basis hiervan behandelde de raad de concept-duurzaamheidsagenda en de concept-warmtevisie in het Iepen Poadium van 10 september 2020 en de raadsvergaderingen van 17 september 2020 (informerend) en 19 november (opiniërend). Daarnaast is het rekenkamerrapport “Raad weten met energie” in het Iepen Poadium van 6 oktober 2020 aan de raad gepresenteerd en samen met de concept duurzaamheidsagenda op 19 november 2020 opiniërend behandeld. Het college stelt voor de duurzaamheidsagenda en transitievisie warmte vast te stellen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De duurzaamheidsagenda Tytsjerksteradiel en transitievisie warmte (warmtevisie), inclusief de beleidskaders zonnepanelen versus bomen en zonneladder, met in achtneming van A-11-1 Amendemint FNP – Technyske Ynnovaasjes en A-11-2 Amendemint CDA, PvdA - Duorsumens vast te stellen, met de volgende toevoegingen: - Alle vormen van duurzame energieopwekking worden meegenomen ten aanzien van de doelstelling van 100% duurzame energieopwekking. - De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie binnen de gemeentegrenzen van Tytsjerksteradiel wordt vermeerderd met duurzaam opgewekte energie buiten de gemeente, mits dit is gerealiseerd door de gemeentelijke organisatie of energiecoöperaties  (bijvoorbeeld een coöperatief windpark op zee) en de geproduceerde hoeveelheden energie niet dubbel worden geteld voor Tytsjerksteradiel en een andere regio - Sinneprojekten op (lânbou)grûn net ta te stean, of it moat wêze dat it in boargerynitiatief is fan bygelyks in lokale enerzjy- as gebiedskooperaasje mei draachflak fanút de mienskip; - By projekten op grûn as wetter (bygelyks in sânwinput) op syn minst de helte fan de project- en eksploitaasjeopbringsten werom floeie moatte fia de enerzjy- en gebiedskooperaasjes nei de mienskip yn ús gemeente.
 • 11.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming legt de heer S. Hoekstra (VVD) de volgende stemverklaring af: het amendement is wel goed maar ik stem tegen want ik ben ook tegen het raadsvoorstel.

  Amendementen
  Titel
  A-11-1 Amendemint FNP - Technyske Ynnovaasjes
 • 11.2

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- dhr\. S\. Hoekstra \(VVD\) : wij stemmen tegen want we zijn tegen het raadsvoorstel\. \- mevr\. B\. Scheepsma \(GrL\): wij vinden een hoger percentage eigenlijk beter maar omdat er anders niks gebeurd stemmen wij voor\. De heer J.W. Sietsma onthoudt zich van stemming vanwege zijn rol bij de energiecoorporatie van Eastermar.

  Amendementen
  Titel
  A-11-2 Amindemint CDA, PvdA - Duorsumens
 • 11.3

  Resultaat stemming:

  Amendementen
  Titel
  A-11-3 Amendement VVD - terug naar de tekentafel
 • 11.4

  Resultaat stemming:

  Moties
  Titel
  M-11-4 Motie VVD - Sinneparken
 • 12

  Door wetswijziging moet het college vanaf 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven. Hiertoe heeft college een meerjarenplan VIC 2021-2024 en jaarplan VIC 2021 opgesteld. Daarnaast vraagt het college de raad het normenkader 2021 en het controleprotocol 2021-2024 vast te stellen. In het normenkader staan de relevante regels opgesomd voor de rechtmatigheidscontrole. In het controleprotocol staan de goedkeuringstoleranties, verantwoordingsgrens en de rapportagegrens benoemd die het college moet hanteren voor de verantwoording over 2021.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. Controleprotocol 2021 – 2024 met daarin opgenomen de volgende aspecten: a. Goedkeuringstoleranties accountant: overeenkomstig wettelijk minimum, in lijn met voorgaande jaren en overeenkomstig advies Astrium Accountants op onderstaande normen; b. Verantwoordingsgrens college rechtmatigheidsverantwoording: conform landelijke richtlijn en advies Astrium Accountants: In lijn met goedkeuringstolerantie op: 1% van de lasten. c. Rapportagegrens geconstateerde onrechtmatigheden in bedrijfsvoeringsparagraaf: overeenkomstig voorgaande jaren en advies Astrium Accountants op: 5% van de verantwoordingsgrens. 2. Normenkader 2021.
 • 13

  Door de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moeten gemeenten in een verordening bepalen binnen welke termijn de gemeente na een eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Het college stelt de raad voor de bijgevoegde verordening met een termijn van maximaal 8 weken vast te stellen.

  Op 18 februari zijn op verzoek van het college twee gewijzigde stukken toegevoegd waarvoor bijgaande toelichting is gegeven door het college:
  *Geachte raadsleden,

  In de aan u toegezonden Verordening beslistermijn schulddienstverlening Tytsjerksteradiel staat dat de verordening in werking treedt per 1 januari 2021. Dit is niet juist. Nadat u de verordening heeft vastgesteld, treedt de verordening in werking na publicatie. Tot die tijd blijven de algemene bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing met dezelfde beslistermijn.
  In verband hiermee in bijlage de aangepaste Verordening beslistermijn schulddienstverlening Tytsjerksteradiel met 1 maart 2021 als datum van inwerkingtreding.

  In het raadsvoorstel onder “Te berikken effekt” is de datum 1 januari 2021 van een geharmoniseerde uitvoering van de schulddienstverlening in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel verwijderd om eventuele verwarring te voorkomen.

  Het leek ons juist u als raad hiervan op de hoogte te brengen.*
  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de Verordening beslistermijn schulddienstverlening Tytsjerksteradiel vast te stellen.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Evaluatie vervroegen
 • 14

  De Gemeentewet bepaalt dat een wethouder ingezetene moet zijn van de gemeente. Jaarlijks kan ontheffing worden verleend van dit vereiste. Voorgesteld wordt om dit voor de periode te verlenen aan de wethouders T. Willemsma en A. Bouwman.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit aan mevrouw T. Willemsma en de heer A.G.A. Bouwman een ontheffing te verlenen van de verplichting van ingezetenschap voor de duur van één jaar.
 • 15

  In de startnotitie staat het proces beschreven om met de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel te komen tot een gezamenlijke nota volksgezondheid. De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de startnotitie ‘Gemeentelijke nota volksgezondheid Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel 2021-2024’ vast te stellen.
 • 16

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten en toezeggingenlijsten van de raadsvergaderingen vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de besluitenlijsten van 21 en 26 januari 2021 vast te stellen.
 • 16.a

  Resultaat stemming:

  Moties
  Titel
  MF-16a-1 Moasje Frjemd FNP - Bydrage Gemeentefûns
 • 17