RAADSVERGADERING

donderdag 16 september 2021 17:00 - 22:58
Locatie:
De Ikker
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 27 augustus 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 9 september kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.

De vergadering wordt gehouden in 'De Ikker', Bulthuissingel, in Burgum. In verband met de coronamaatregelen zal er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering wordt live uitgezonden via RTV NOF en kan niet via de raadswebsite worden gevolgd.
De opname wordt later aan de raadswebsite toegevoegd.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Afwezig: mevrouw J. van der Veen en mevrouw B. Scheepsma. De volgende mededelingen worden gedaan: \- mevrouw N\. Koopmans informeert de raad dat haar partij PvdB vanaf vandaag verder gaat onder de naam BVNL en mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022; \- de heer P\. Reitsma deelt mee dat vanaf 1 oktober 2021 de heer F\. de Haan nieuwe fractievoorzitter van de FNP Tytsjerksteradiel is\, en dat hij zich zelf voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 niet verkiesbaar stelt; \- portefeuillehouder de heer A\. Bouwman informeert de raad dat hij afgelopen dinsdag een overleg had met een delegatie van de OPK\-verenigingen waar de knelpunten zijn besproken wat heeft geleid tot een oplossing op twee punten\. Het was een goed overleg waar beide partijen tevreden op terug kijken\.
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Besluit
  De agenda wordt als volgt gewijzigd vastgesteld: \- op verzoek van mevrouw N\. Koopmans wordt afgesproken dat\, als zij haar motie vreemd over 'Testen voor toegang' indient\, deze direct kan worden behandeld en daarover direct kan worden gestemd in plaats van als één van de laatste agendapunten; \- mevrouw S\. van der Werf trekt het door de fractie van de PvdA geagendeerde ingekomen stuk 'agendapunt 18b \- Second opinion n\.a\.v\. artikel 35 DHW Sportcafé Westermar' in omdat ze voor een andere route kiezen voor dit onderwerp; \- de heer J\.W\. Sietsma trekt de door hem tijdens de vorige vergadering ingediende 'MV\-19\-1 \- Moasje frjemd CDA \- Yn kaart bringe fan fergrieming' in vanwege de toezegging van de portefeuillehouder dat hij een memo stuurt over de gang van zaken over dit onderwerp; \- mevrouw B\. van Zandbergen geeft aan dat 'agendapunt 18\.a \- Evaluatie minimabeleid' vanwege de afwezigheid van mevrouw B\. Scheepsma kan worden uitgesteld\.
 • 2.A

  GroenLinks heeft een interpellatieverzoek ingediend over Online Monitoring.

  Het interpellatieverzoek wordt bij dit agendapunt in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de raadsvergadering de interpellatie wordt gehouden . Als regel geldt dat in dezelfde vergadering de gevraagde inlichtingen worden verstrekt. Voorgesteld wordt om de interpellatie als agendapunt 11 toe te voegen aan de agenda. Daar treft u de stukken aan.


  Resultaat stemming:

  Besluit
  De raad besluit het verzoek tot interpellatie op de agenda te plaatsen.
 • 3

  Per 1 januari 2019 zijn OPO Furore en PCBO Smallingerland gefuseerd in een Holding, Adenium geheten. Aan het hoofd van de Holding staat de Raad van Toezicht. In verband met het vertrek van een lid, draagt Adenium aan de gemeenteraden een nieuw lid van de Raad van Toezicht voor. Zij voldoet aan het door de gemeenteraden vastgestelde profiel.

  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet en gebeurt schriftelijk. In de raadvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.

  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel  Besluit
  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert de heer F. Haenen, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 21 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 21 stemmen 'voor' uitgebracht op de benoeming van mevrouw G.A. Postma. De raad besluit mevrouw G.A. Postma, wonende te Jorwert, te benoemen in de functie van lid van de Raad van Toezicht Holding Adenium.
 • 4

  De Raad van Toezicht heeft het profiel dat in 2018 was vastgesteld geëvalueerd en bijgesteld. Aan de hand daarvan is de nieuwe profielschets opgesteld. De raad wordt gevraagd om de nieuwe profielschets goed te keuren.

  Behandelwijze:

  • Mogelijkheid voor de raad om amendementen en/of moties in te dienen.
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit in te stemmen met de nieuwe profielschets van leden van de Raad van Toezicht
 • 5

  Adenium heeft de meerjarenbegroting 2021-2024 van OPO Furore ingediend. Er is sprake van een financieel gezonde situatie, daarom stelt het college de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

  Behandelwijze:

  • Mogelijkheid voor de raad om amendementen en/of moties in te dienen.
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1\. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021\-2024 OPO Furore; 2\. Geen zienswijze in te dienen\.
 • 6

  De gemeenteraad wordt voorgesteld het op 18 februari 2021 door de gemeenteraad genomen besluit rond geheimhouding van de bijlage ‘detailprogrammering 2021 Tytsjerksteradiel’ behorende bij het collegebesluit ‘Woningbouwprogrammering 2021’ d.d. 26 januari 2021 aan te passen.

  In de raadsvergadering van 18 februari 2021 heeft de raad, in meerderheid, besloten tot geheim verklaring van bijlage 4 ‘detail programmering 2021 Tytsjerksteradiel’ behorende bij het collegebesluit ‘Woningbouwprogrammering 2021’ d.d. 26 januari 2021. De PvdA-fractie heeft toen tegengestemd en tijdens een volgende vergadering het college gevraagd de raad een reparatiebesluit voor te leggen.

  Het besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding kan in de openbare raadsvergadering worden genomen, tenzij (één van) de raadsleden over de inhoud van de stukken vragen willen stellen. Wanneer er vragen zijn, dient dit van tevoren te worden gemeld bij de griffie, omdat het niet mogelijk is om in De Ikker in beslotenheid te vergaderen.

  Behandelwijze:

  • Mogelijkheid voor de raad om amendementen en/of moties in te dienen.
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1\. Het besluit van 18 februari 2021 waarbij de raad besloot ‘op grond van artikel 25 lid 3 juncto lid 2 Gemeentewet de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op bijlage 4 detail programma 2021 Tytsjerksteradiel bij het collegebesluit ‘Woningbouwprogrammering 2021’ d.d. 26-1-2021 te bekrachtigen’ in te trekken; 2\. Op grond van artikel 25 lid 3 juncto lid 2 Gemeentewet de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op bijlage 4 detail programma 2021 Tytsjerksteradiel bij het collegebesluit ‘Woningbouwprogrammering 2021’ d\.d\. 26\-1\-2021 te bekrachtigen\, voor zover op de bijlage per regel aangemerkt als geheim\.
 • 7.a

  Volgens de Gemeentewet moet de gemeenteraad een gedragscode vaststellen voor zijn leden. Hiermee benadrukt de wetgever dat integriteit een essentiële voorwaarde is voor het goed functioneren van het (lokaal) openbaar bestuur.
  Op voorstel van het presidium wordt de gemeenteraad gevraagd de Gedragscode raad Tytsjerksteradiel 2021 vast te stellen. De gedragscode uit 2011 komt daarmee te vervallen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de ‘Gedragscode raad Tytsjerksteradiel 2021’ vast te stellen en de ‘Gedragscode met gedragsregels voor raadsleden’ uit 2011 in te trekken.
 • 7.b

  Op voorstel van het college van B&W wordt de gemeenteraad gevraagd de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel 2021 vast te stellen. De gedragscode uit 2011 komt daarmee te vervallen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit : \- de ‘Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel 2021’ vast te stellen; \- de ‘Gedragscode met gedragsregels voor bestuurders’ uit 2011 in te trekken\.
 • 8

  De raad heeft bij motie besloten om een evaluatie uit te voeren op de Werkmaatschappij 8KTD. Bureau Berenschot heeft gedurende de eerste helft van dit jaar een evaluatie uitgevoerd naar de kosten, effecten en resultaten van de samenwerking in de GR Werkmaatschappij 8KTD. Alle geledingen raadsfracties, colleges, OR, directie, managementteam en medewerkers zijn hierover door de onderzoekers bevraagd. Tevens is ter ondersteuning en versterking van deze evaluatie ook de afgesproken benchmark uitgevoerd. De benchmark maakt deel uit van de rapportage.
  Op 29 juni 2021 is de rapportage door bureau Berenschot aan de raad gepresenteerd, waarna het op 30 juni 2021 samen met het informerende raadsvoorstel en de bijbehorende stukken op de LIST is geplaatst. Dezelfde stukken zijn nu aan dit agendapunt toegevoegd.

  Tijdspad
  In het informerende raadsvoorstel staat bij 'Ferfolchtrajekt' dat het voorstel ook in het Iepen Poadium van 9 september komt. Dit is niet het geval.
  Op 14 september 2021 kunnen raadsleden in een gezamenlijke bijeenkomst met Achtkarspelen vragen stellen aan Berenschot.
  De politieke vragen kunnen worden gesteld aan het college in de raadsvergadering van 16 september 2021.

  Behandeling:

  • Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad behandelt dit informerend.
 • 9

  Het conceptbeleidsplan Economische Zaken wordt ten behoeve van een opiniërende behandeling aangeboden aan de raad. De raad kan hiermee richting geven op de inhoud en de verdere behandeling. Het beleidsplan Economische Zaken voor Tytsjerksteradiel is opgesteld in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen. In Achtkarspelen loopt een vergelijkbaar traject. Beide conceptbeleidsplannen hebben een sterke overeenkomst, met daarnaast een zekere ‘couleur lokale’. De omstandigheden zijn namelijk per gemeente op onderdelen verschillend. Het beleidsplan richt zich op drie hoofddoelen, namelijk het ‘ondernemersklimaat’, ‘duurzaam ondernemen en ‘een sterke regio’.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad bespreekt dit agendapunt opiniërend.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Uitvoeringsprogramma
 • 9.A
 • 10

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.

  Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven:

  1. Mevr. N. Koopmans (BVNL) heeft vragen aangekondigd over tijdelijkheid AZC Burgum.
  2. Mevr. N. Koopmans (BVNL) heeft vragen aangekondigd over Testen voor Toegang.
  3. Mevr. L. Westerdijk (CDA) heeft vragen over taalambassadeurs.  Besluit
  De raad neemt kennis van de beantwoording van de volgende vragen: * een vraag van mevr. N. Koopmans (BVNL) over Testen voor Toegang. * een vraag van mevr. L. Westerdijk (CDA)  over taalambassadeur. * een vraag van mevr. N. Koopmans (BVNL) over de tijdelijkheid van het AZC Burgum. * een vraag van mevr. S. van der Werf (PvdA) over aanbesteding Jeugdzorg. * een vraag van mevr. S. van der Werf (PvdA) over de voortgang van Aldtsjerk Foarút. * een vraag van mevr. D. Wagenaar (VVD) over de voortgang van de woningbouw in Noardburgum.
 • 11

  GroenLinks heeft een interpellatieverzoek ingediend. De stukken treft u bijgevoegd aan.

  160921: 1-17 - Antwoordbrief college - vragen over online monitoring is aan de stukken toegevoegd. (Deze brief is op 23 juni 2021 op de LIST geplaatst.)

  Behandeling:

  • Interpellant: licht vragen toe en voert het woord in de eerste termijn.
  • Overige raadsleden en collegeleden: voeren het woord in eerste termijn.
  • Interpellant: voert hooguit nog één keer het woord in de tweede termijn.
  • In een interpellatiedebat liggen de termijnen heel duidelijk vast, tenzij de raad besluit tot een extra termijn.  Besluit
  De raad neemt kennis van de vragen van het interpellatieverzoek en de beantwoording daarvan door de portefeuillehouder.
 • 12

  Burgum heeft al enkele jaren behoefte aan nieuwe bouwkavels. In de Woonvisie 2019 –2024 zijn hiervoor richtlijnen opgenomen en met de provincie zijn in mei 2020 regionale afspraken over het nieuw te bouwen aantal woningen gemaakt. Hierbij zijn ook de al eerder gemaakte afspraken over de Centrale As contingenten opnieuw vastgelegd.
  Het college richt zich met dit voorstel op de inzet van 68 woningen uit het compensatiepakket Centrale As die buitenstedelijk kunnen worden gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van Burgum is gezocht naar een of meer locaties waar buitenstedelijk 68 woningen kunnen worden gerealiseerd.
  Het college stelt voor om op basis van de gepresenteerde informatie te komen tot een heldere keuze voor (een) uitbreidingslocatie(s) waarmee de 68 Centrale As woningen kunnen worden gebouwd.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  020921: beantwoording vraag VVD over locatiestudie Burgum is toegevoegd.
  080921: Informatie college - beantwoording vragen Technische informatieavond locatiestudie Burgum en bijlagen 9, 10 en 11 toegevoegd.  Besluit
  De raad bespreekt het onderwerp opiniërend.
 • 13

  De gemeente Tytsjerksteradiel wil het voorliggende veld moderniseren en opnieuw vormgeven. Dit vraagt om een nieuwe visie op het voorliggend veld, oftewel de sociale basis. Afgelopen maanden is samen met inwoners en uitvoeringsorganisaties invulling gegeven aan de visie versterken sociale basis. De visie beschrijft de uitgangspunten, doelen en koers voor het versterken van de sociale basis. De visie is kaderstellend voor nadere subsidieregelingen die het college vaststelt, waarin de ombuiging uit de begroting 2021-2024 wordt verwerkt.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad bespreekt het onderwerp opiniërend.
 • 14

  Op 25 november 2021 staat het beleidsplan Participatiewet ter besluitvorming geagendeerd. Voordat het college een uitgewerkt conceptbeleidsplan aan de raad voorlegt, wil het college de raad in de gelegenheid stellen om zich uit te spreken over de uitgangspunten, ambities en doelen die in het beleidsplan zullen worden opgenomen. Deze staan omschreven in het bijgevoegde raadsstuk waarin u ook achtergrondinformatie vindt over de Participatiewet. De eerdere evaluatie naar de uitvoering van de Participatiewet en bijbehorende aanbevelingen, waarvan de raad op 10 december 2020 kennis heeft genomen, vormen hierbij het vertrekpunt.

  Er worden diverse uitgangspunten voorgelegd in het stuk, zoals het hebben van een regiefunctie als gemeente (relatie gemeente-inwoner en gemeente-omgeving), het werken vanuit vertrouwen en mogelijkheden (relatie gemeente-inwoner), het uitvoeren van beleid binnen de bestaande budgettaire kaders (financieel) en het maken van één beleidsplan en nadere regelgeving van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen voor de Werkmaatschappij 8KTD (organisatorisch).

  De voorgestelde ambities in het bijgevoegde raadsstuk zijn:

  1. Wij voorkomen instroom door vroegtijdige inzet op arbeidstoeleiding;
  2. Wij maximaliseren de arbeidsparticipatie van inwoners met een uitkering en/of indicatie;
  3. Wij intensiveren de maatschappelijke participatie van onze inwoners met een uitkering in de sociale basis.
   Voor een beeld van de bij deze doelen behorende inspanningen worden in het raadsstuk voorbeelden genoemd. Daarnaast worden de consequenties van de uitgangspunten, ambities en doelen omschreven voor de verschillende partijen.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad bespreekt het onderwerp opiniërend.
 • 14.A
 • 15

  In Jistrum heerst al enkele jaren grote zorg voor het behouden van voorzieningen. Sinds 2019 is er in Jistrum een Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) project opgestart. DOM is een vierjarig project, gestart in 2019. Centraal staat de samenwerking tussen de gemeente en de dorpen. Het idee is vanuit gelijkwaardigheid samen te werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. Daarnaast worden er ook drie keer per jaar regiotafels georganiseerd waarbij andere DOM dorpen elkaar ontmoeten en ideeën/vraagstukken kunnen uitwisselen en waar actuele thema’s besproken worden door gastsprekers of ambtenaren. De gemeente is betrokken in de Projectgroep en is daarbij verantwoordelijk voor de coördinatie van de processen binnen de gemeente.

  Vanuit de DOM is er geld aan de projectgroep beschikbaar gesteld om te onderzoeken of er draagvlak is om een gemeenschappelijke accommodatie te realiseren waar maatschappelijke organisaties, verenigingen in het dorp gebruik van maken waarbij deze ook verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en financiering van de accommodatie. In de Projectgroep zijn alle stakeholders uit het dorp vertegenwoordigd. Belangrijke onderdelen van de accommodatie zijn de bestaande sportvoorzieningen in het dorp en de nieuw te bouw school in het dorp. Voor de huidige schoolvoorzieningen heeft het PCBO (die het onderwijs verzorgd in het dorp) nieuwbouwplannen. Doel van het DOM onderzoek is om de voorzieningen in het dorp te behouden en deze te centreren in een multifunctionele accommodatie (MFA).

  Na een onderzoeksfase is besloten om vanuit de DOM Jistrum een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met een architectenbureau voor een vlekkenplan met financiering- en exploitatieberekeningen. Het haalbaarheidsonderzoek is gefinancierd vanuit beschikbaar gestelde budgetten vanuit de DOM.

  De verdere uitwerking is door het college in november 2020 “on hold” gezet. Het college beschikt niet over duidelijke kaders hoe om te gaan met maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Op 1 juli 2021 is visie maatschappelijk vastgoed vastgesteld door de gemeenteraad, daarmee zijn de kaders voor MFA Jistrum duidelijk. Op 1 juli 2021 heeft gemeenteraad het plan voor een MFA opiniërend behandeld.

  ++ Behandelwijze++:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  020921: beantwoording vragen VVD over MFA Jistrum en MFC Tytsjerk is toegevoegd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1\. In te stemmen met de realisatie van een MFA in Jistrum; 2\. De jaarlijkse kapitaallast \(€29\.000\,\-\) op te nemen in de begroting vanaf 2022\.
 • 15.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: * de heer P. van de Hoef: het plan is prachtig, daar komen we niet op terug maar in voorkomende gevallen willen we een integrale afweging maken dus daarom steunen we deze motie.

  Moties
  Titel
  M-15-1 - Motie VVD - Integrale afweging bij begroting (jaarlijks €80.000) over MFA Jistrum en MFC Tytsjerk
 • 16

  Na een fusie in 2018 zijn de openbare en de christelijke school in Tytsjerk verder gegaan onder de vlag van OPO Furore. Alle leerlingen zijn ondergebracht in het gebouw van de openbare school. Omdat dit gebouw te klein en verouderd is, is een nieuw schoolgebouw noodzakelijk. Dorpsbelangen Tytsjerk heeft de wens om alle voorzieningen in het dorp onder te brengen op één locatie. De partijen (o.a. Dorpsbelangen Tytsjerk, dorpshuis, peuteropvang en de school) hebben de handen inéén geslagen en willen het nieuwe schoolgebouw graag aanbouwen bij het dorpshuis uitbreiden tot een MFC, waarin ook de gymzaal en kinderopvang een plek krijgen. Dit plan heeft men vertaalt in een Dorpsvisie Tytsjerk -2018 en verder. Het dorp Tytsjerk hecht grote waarde aan het dorpshuis en willen deze ontmoetingsplek behouden voor het dorp.

  Het plan is een duurzame, breed gedragen maar vooral een toekomstbestendige accommodatie te realiseren door en voor de leefbaarheid in het dorp.

  Om deze mogelijkheid te onderzoeken, was een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek nodig. Het college heeft op 16 juli 2019 €10.500,- beschikbaar gesteld voor het schoolgedeelte van het onderzoek. Daarnaast heeft Dorpsbelang Tytsjerk zelf €10.500,- verkregen via het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân waarmee het onderzoek kon worden bekostigd.

  Eind vorig jaar is de verkenningsfase afgesloten met een scenario onderzoek naar de voorkeurslocatie. Deze is gepresenteerd aan de raad in het Iepen Poadium van 10 september 2020. Het voorkeursscenario is de locatie naast het dorpshuis Yn’e Mande.

  De verdere uitwerking is door het college in november 2020 “on hold” gezet. Het college beschikte niet over duidelijke kaders hoe om te gaan met maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Op 1 juli 2021 is de visie maatschappelijk vastgoed vastgesteld door de gemeenteraad, daarmee zijn de kaders voor gemeentelijk vastgoed duidelijk. Vervolgens heeft de gemeenteraad het plan voor een MFC opiniërend behandeld op 1 juli 2021.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  020921: beantwoording vragen VVD over MFA Jistrum en MFC Tytsjerk is toegevoegd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1\. In te stemmen met de realisatie van een MFC in Tytsjerk; 2\. De jaarlijkse kapitaallast \(€51\.000\,\-\) op te nemen in de begroting vanaf 2022\.
 • 17

  Het Doarpsbelang vraagt de gemeente om eenmalig € 15.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Doarpskeamer. De laatste jaren heeft Earnewâld geen ontmoetingsplek meer ter beschikking, terwijl er wel een toenemende behoefte is aan een plek waar de dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Doarpsbelang en het kerkbestuur zijn daarom samen tot het plan gekomen om de consistorie van de Eben Haëzer kerk te verbouwen tot een Doarpskeamer.

  Het college vraagt de raad de aanvraag voor de financiële bijdrage van Doarpsbelang Earnewâld te honoreren.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voordat het punt wordt behandeld informeert mevrouw L. Westerdijk dat zij zicht onthoudt van stemmen omdat ze lid van de kerk is en als vrijwilliger is betrokken bij de financiële administratie van de kerk. De raad besluit: 1\. De aanvraag voor een financiële bijdrage van € 15\.000\,\- van Doarpsbelang Earnewâld ten behoeve van de bevordering van zelfwerkzaamheid en de realisatie van een Doarpskeamer te honoreren; 2\. De financiële bijdrage ten laste te brengen van het saldo van baten en lasten in 2021\.
 • 18

  Op 1 juli heeft de raad het conceptbeleidsplan toerisme en recreatie “Tytsjerksteradiel, folle mear om te ûntdekken” opiniërend besproken. Deze opiniërende behandeling gaf geen aanleiding tot het wijzigen van het beleidsplan. De ontvangen reacties geven, uitgezonderd enkele kleine aanvullingen (n.a.v. reactie Marrekrite, zie bijlage), hiertoe ook geen aanleiding.
  Met dit raadsvoorstel wordt de raad daarom gevraagd het beleidsplan vast te stellen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1\. Het beleidsplan toerisme en recreatie “Tytsjerksteradiel\, folle mear om te ûntdekken” vast te stellen\. 2\. De resultaten van de enquête Denkmee\.T\-diel voor kennisgeving aan te nemen\. 3\. De ontvangen reacties en bijbehorende antwoordbrieven voor kennisgeving aan te nemen\.
 • 18.1

  Besluit
  Het amendement is ter vergadering ingetrokken.

  Amendementen
  Titel
  A-18-1 - Amendement VVD - CoFinanciering Werkbudget door bedrijfsleven (€45.000)
 • 18.a

  GroenLinks heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de resultaten van de evaluatie minimabeleid die op 24 juni 2021 op de LIST is geplaatst. De stukken zijn bijgevoegd.

  Het onderwerp stond geagendeerd voor het Iepen Poadium van 9 september. In verband met de tijd heeft de fractie GroenLinks verzocht dit punt door te schuiven naar de raadsvergadering van 16 september.  Besluit
  Mevrouw B. van Zandbergen geeft aan dat 'agendapunt 18.a - Evaluatie minimabeleid' vanwege de afwezigheid van mevrouw B. Scheepsma kan worden uitgesteld.
 • 18.b

  De PvdA-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over het informerende raadsvoorstel  m.b.t. de second opinion ten aanzien van het gebruik van de ontheffingsmogelijkheid op grond van artikel 35 Drank- en horecawet (DHW), zoals opgenomen in het convenant met Koninklijke Horeca Nederland en FC Burgum. Het informerende raadsvoorstel is op 7 juli 2021 op de LIST is geplaatst. De stukken zijn bijgevoegd.  Besluit
  Mevrouw S. van der Werf trekt het door de fractie van de PvdA geagendeerde ingekomen stuk 'agendapunt 18b - Second opinion n.a.v. artikel 35 DHW Sportcafé Westermar' in omdat ze voor een andere route kiezen voor dit onderwerp.
 • 19.1

  De motie is onder nummer M-3-9-14 in stemming gebracht in de raadsvergadering van 8 juli 2021. Omdat de stemmen staakten wordt er opnieuw over gestemd in deze vergadering. De motie is gewijzigd in een motie vreemd aan de orde van de dag.


  Besluit
  De heer J.W. Sietsma trekt de door hem tijdens de vorige vergadering ingediende 'MV-19-1 Moasje frjemd CDA - Yn kaart bringe fan fergrieming' in vanwege de toezegging van de portefeuillehouder dat hij een memo stuurt over de gang van zaken over dit onderwerp.

  Moties
  Titel
  MV-19-1 - Moasje frjemd CDA - Yn kaart bringe fan fergrieming
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Memo over voortgang
 • 19.2

  Resultaat stemming:

  Moties
  Titel
  MV-19-2 - Motie vreemd BVNL, CDA - Verzet tegen voornemen kabinet tot gedwongen onteigening boeren t.b.v. stikstofreductie
 • 19.3

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: \- de heer J\.P\. Van der Velde: ik ben tegen\, omdat ik vind dat het een taak van de gemeente is maar dat het niet acceptabel is dat er meer rijkstaken naar de gemeente worden overgeheveld zonder bijbehorende financiën; -  de heer M. Steenland: het signaal van mevrouw Koopmans onderschrijf ik, maar ik stem tegen, ik vind dat we duidelijk naar de ondernemers moeten zijn, wat er nu aan de hand is zorgt voor onrust.

  Moties
  Titel
  MV-19-3 Motie vreemd BVNL - Niet handhaven ‘Testen voor Toegang’ en overige corona-maatregelen voor de horeca
 • 19.4

  Resultaat stemming:

  Moties
  Titel
  MV-19-4 - Motie vreemd BVNL - Opzeggen overeenkomst COA-gebouwen AZC
 • 20

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad stelt de besluitenlijst en lijst toezeggingen raadsvergadering van 8 juli 2021 vast.
 • 21