RAADSVERGADERING

Vervolg-videovergadering 21 januari 2021

dinsdag 26 januari 2021 20:30 - 22:30
Locatie:
via MS Teams
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

Omdat het niet lukte alle agendapunten te behandelen tijdens de raadsvergadering van 21 januari 2021 is ter vergadering besloten deze extra vergadering te houden.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen.
 • 2

  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  De rekenkamercommissie is een (niet openbare) raadscommissie die op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek doet naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. In 2019/2020 voerde de commissie een onderzoek uit naar de beleving van de uitvoering van de Wmo door cliënten in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens het Iepen Poadium van 10 november 220. De uitkomsten staan nu voor opiniërende behandeling op de raadsagenda.

  Behandelwijze:

  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.
 • 4

  Op 17 september 2020 besloot de raad n.a.v. het ingediende Burgerinitiatief 'Verbinding en betrokkenheid' van het platform De Warren Natuurlijk Groen het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven in de raadsvergadering op 19 november 2020 een voorstel ter vaststelling voor te leggen waarin concreet de te nemen stappen in het proces tijdsgebonden worden aangegeven. Op 19 november heeft de raad het voorstel van het college van burgemeester en wethouders opiniërend behandeld. Dit voorstel ligt nu, n.a.v. de opiniërende behandeling in aangepaste vorm, ter vaststelling dor de raad voor. Eerder besluitvormende behandeling op 10 december 2020 is doorgeschoven naar deze vergadering van 21 januari 2021. Dit punt is vervolgens doorgeschoven naar deze vergadering van 26 januari 2021.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming over amendement A-4-1 wordt de volgende stemverklaring afgelegd: \- de heer D\. Hooijenga \(CU\): ik twijfel en stem tegen omdat de extra stap in het amendement volgens mij precies de stap is van juni/juli zoals die staat beschreven in het procesvoorstel\. De raad besluit, met in achtneming van het aangenomen amendement A-4-1, akkoord te gaan met de in het procesvoorstel beschreven aanpak, onder de aanvulling dat er een processtap wordt toegevoegd waarin de raad als eerste stap op hoofdlijnen kaders kan meegeven voor het participatieproces gebiedsvisie/resultaatsbeschrijving voor de Warren.
 • 4.1

  Resultaat stemming:

  Amendementen
  Titel
  A-4-1 Amendement GrL - aanpassen procesvoorstel burgerinitiatief De Warren natuurlijk groen.
 • 5

  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. De gemeenteraad wordt op grond van artikel 28 lid 2 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de Kaderbrief 2022-2025, voordat dit ter definitieve besluitvorming wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân. Dit punt is doorgeschoven naar deze vergadering van 26 januari 2021.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De heer F. Haenen onthoudt zich van stemming vanwege zijn werknemerschap bij VR Fryslân. De raad besluit, met inachtneming van het aangenomen amendement A-5-1, een zienswijze in te dienen door middel van het verzenden van bijgevoegde (concept) reactie op de Kaderbrief 2022-2025 van Veiligheidsregio Fryslân.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Kazerne Oudega
 • 5.1

  Resultaat stemming:

  Amendementen
  Titel
  A-5-1 Amendemint FNP, CDA - zienswijze Veiligheidsregio
 • 6

  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. Op 14 september jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Deze vereniging kan namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelen met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van alle veiligheidsregio’s.

  Het besluit tot deelname aan de WVSV moet worden genomen door het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân (VRF), nadat de Friese gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven.

  Dit punt is doorgeschoven naar deze vergadering van 26 januari 2021.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De heer F. Haenen onthoudt zich van stemming vanwege zijn werknemerschap bij VR Fryslân. Voorafgaand aan de stemming over het amendement A-6-1 wordt de volgende stemverklaring afgelegd: \- de heer M\. Steenland \(PvdA\): het amendement A\-6\-1 wordt door CDA\, PvdA en D66 ingediend\. De raad besluit, met in achtneming van aangenomen amendement A-6-1, de volgende zienswijze in te dienen met betrekking tot het voornemen tot oprichting van Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s: Geachte algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân, Uw verzoek om een zienswijze inzake oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) behandelden wij tijdens onze raadsvergadering van 26 januari 2021. Tijdens deze vergadering stelden wij de volgende zienswijze vast: De raad spreekt de wens uit dat de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s met betrekking tot het overleg over de specifiek voor vrijwilligers geldende afspraken en voorwaarden direct overleg voert met de vertegenwoordiging van de vrijwilligers, zoals de Vakvereniging voor Brandweer Vrijwilligers. Graag ontvangen wij uw reactie op onze zienswijze. Met vriendelijke groet, Namens de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel, dhr. O.E. de Vries,                            dhr. drs. L.J. Gebben de griffier                                          de voorzitter
 • 6.1

  Resultaat stemming:

  Amendementen
  Titel
  A-6-1 Amendement CDA, PvdA, D66 - VBV - WSV
 • 7

  De gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling 'Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân'. De samenwerking binnen deze GR is geevalueerd. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de evaluatie. Dit punt is doorgeschoven naar deze vergadering van 26 januari 2021.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel
   • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: \- Kennis te nemen van de Rapportage Evaluatietraject Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân \(oktober 2020\); \- Kennis te nemen van de begeleidende brief van het college; \- Geen zienswijze in te dienen op de uitkomsten van de evaluatie en de voorgestelde wijze waarop een vervolg zal worden gegeven aan de conclusies en aanbevelingen\.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Vervolgproces
 • 8

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen. Dit punt is doorgeschoven naar deze vergadering van 26 januari 2021.  Besluit
  De raad besluit de besluitenlijst en lijst van toezeggingen raadsvergaderingen van 10 december 2020 onder de volgende wijziging vast te stellen: Stemverklaring van de heer J.W. Sietsma (CDA) bij agendapunt 19 wordt: ik snap het strategisch belang van OMRIN, ik ben niet als persoonlijke aandeelhouder trots op OMRIN, maar als gemeentelijk aandeelhouder.
 • 9