RAADSVERGADERING

digitale vergadering

donderdag 22 oktober 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
via videobellen
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

U vindt hier de agenda en de voorstellen voor besluitvormende raadsvergadering, die digitaal wordt gehouden. De vergadering wordt live uitgezonden via het tv-kanaal van RTV Kanaal 30 en internet: raad.t-diel.nl

Agendapunten

 • 1
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

 • 3

  Vragenhalfuurtje
  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.

 • 4

  Status: informerend
  Bij dit agendapunt komt geen raadsvoorstel

  KORTE PROCESOMSCHRIJVING:
  Dit onderwerp is op verzoek van de PvdA-fractie op de raadagenda geplaatst.
  Vraagstelling: Wat zijn tot nu toe de gevolgen voor ons als gemeente (bestuurlijk en economisch) na een halfjaar Corona pandemie?
  De Partij van de Arbeid fractie vraagt om een open gesprek met de raad (hoe ervaren andere raadsleden dat?) en de burgemeester als portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid.

  Behandeling:

  • PvdA-fractie: korte toelichting op verzoek
  • Portefeuillehouder: informatie over de vraagstelling
  • Raad: delen van ervaringen en vragen
  • Portefeuillehouder: reactie op vragen
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces


 • 5

  Status: opiniërend

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  De omgevingswet schrijft voor dat elke gemeente een omgevingsvisie op moet stellen en daarvoor gebruik moet maken van de inbreng van haar inwoners. Eén van de verbeterdoelen van de omgevingswet is dat inwoners meer worden betrokken bij de (beleids)keuzes van de gemeente. De wet bepaalt niet op welke manier inwoners worden betrokken. Elke gemeente kan dit zelf invullen. In het document “Participatie voor de Omgevingsvisie” zijn drie scenario’s uitgewerkt die als kader voor de uitvoering van de participatie door de raad kunnen worden meegegeven aan het college. Natuurlijk zijn ook nog andere invullingen mogelijk.
  De gemeenteraad is bevoegd de kaders te stellen met betrekking tot de reikwijdte van het participatietraject om te komen tot een Omgevingsvisie. De belangrijkste rol is te identificeren welke onderwerpen de raad als volksvertegenwoordiger wil vaststellen en welke onderwerpen de raad wil uitvragen bij haar samenleving. Dit bepaalt de uiteindelijke vormgeving van het participatietraject binnen de aangegeven kaders/ scenario’s. Vervolgens is het college bevoegd vorm en uitvoering te geven aan de door de raad gestelde kaders.

  Behandeling:
  •Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  •Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  •College: kan nog inhoudelijk reageren
  •Voorzitter: conclusie vervolgproces


 • 6.a

  Status: opiniërend (de raad kan richtinggevende uitspraken voor het college ter voorbereiding op de besluitvorming).

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP:
  De Agendacommissie heeft de status van dit onderwerp na publicatie van de stukken op de voorlopige agenda voor de raad van 17 september 2020 gewijzigd van besluitvormend naar opiniërend. Tijdens het Iepen Poadium van 10 september 2020 was dit onderwerp geagendeerd. Op 17 september heeft de raad het voorstel niet besproken. Het staat nu opnieuw - om opiniërend te bespreken -  op de agenda.
  De wijziging van de APV is tot stand gekomen door een brede werkgroep en wordt zowel in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel als Achtkarspelen ter vaststelling aangeboden.
  Het is nodig de APV aan te passen, omdat:
  a. in de zomer 2019 vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wijzigingsvoorstellen zijn gekomen (betreft vooral vernummeringen);
  b. de tekst over sluitingstijden horeca, de terrastijden en sluitingstijden sportkantines nog aangepast moesten worden;
  c. regels over Outlaw Motor Gangs opgenomen moeten worden;
  d. anticiperend op Lachgasregels is de tekst in de APV over het ventverbod  aangescherpt.

  Behandelwijze:
  - Portefeuillehouder: kan een inleidende toelichting geven.
  - Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen.
  - College: kan nog inhoudelijk reageren.
  - Voorzitter: conclusie vervolgproces.


 • 6.b

  Status: opiniërend (de raad kan richtinggevende uitspraken voor het college ter voorbereiding op de besluitvorming).

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  De Agendacommissie heeft de status van dit agendapunt na de publicatie van de stukken voor de raadsvergadering van 17 september 2020 gewijzigd van besluitvormend naar opiniërend. In het Iepen Poadium van 10 september 2020 stond dit onderwerp op de agenda. Tijdens de raadsvergadering van 17 september 2020 is dit voorstel niet behandeld.

  - De raad heeft eind 2013 de Drank- en horecaverordening vastgesteld;
  - In 2014 heeft de raad de Beleidslijn horeca gemeente Tytsjerksteradiel “van nee, tenzij naar ja, mits” vastgesteld ;
  - De raad heeft ten tijde van de besluitvorming over de Nije Westermar een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht om afspraken met de exploitant van het sportcafé, gericht op het voorkomen van oneerlijke mededinging ten opzichte van de plaatselijke horeca en het bereiken van de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord, deze afspraken na een jaar te evalueren en de raad op de hoogte te houden van de afspraken en de evaluatie. Het raadsvoorstel biedt duidelijkheid over de manier waarop het college invulling geeft aan de onderwerpen van de motie.
  - aan de raad wordt nu voorgesteld er akkoord mee te gaan om de binnensportverenigingen de ruimte te bieden om ook op zaterdag- en zondagavonden gebruik te maken van de sportkantines in de sporthallen. Concreet gaat het om de Nije Westermar in Burgum, waar 3 sportkantines worden samengevoegd tot 1, en om Oentsjerk en Eastermar. Hiertoe is het nodig de Drank- en horecaverordening 2014 en de Beleidslijn horeca aan te passen.

  Behandelwijze:
  - Portefeuillehouder: kan een inleidende toelichting geven.
  - Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen.
  - College: kan nog inhoudelijk reageren.
  - Voorzitter: conclusie vervolgproces.


 • 7

  Status: besluitvormend.
  Eventueel vooraf ingediende schriftelijke vragen en de antwoorden daarop en de ingediende amendementen en moties worden bij de behandeling van dit voorstel betrokken.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Periodiek wordt de raad door het college geïnformeerd over wijzigingen met impact op de begroting. Met de '2e Bestuursrapportage 2020' legt het college verantwoording af
  aan de raad over de ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020.
  Door akkoord te gaan met de '2e Bestuursrapportage 2020', kunnen de voorgestelde begrotingswijzigingen rechtmatig worden aangepast. De uitkomsten zullen worden
  verwerkt in de begroting 2020.
  De raad is bevoegd om de kaderstelling in de begroting te wijzigen. De '2e Bestuursrapportage 2020' bevat voorstellen tot begrotingswijzigingen.

  Behandelwijze:
  •Raad, eerste termijn
  •College, eerste termijn
  •Raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  •Amendementen
  •Voorstel
  •Moties


 • 8

  Status: besluitvormend.
  Eventueel vooraf ingediende schriftelijke vragen en de antwoorden daarop en de ingediende amendementen en moties worden bij de behandeling van dit voorstel betrokken.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Landelijk is geconstateerd dat het huidige inburgeringsstelsel niet tot het beoogde resultaat leidt. Daarom gaat het huidige stelsel op de schop en wijzigt per 1 juli 2021 de Wet Inburgering (WI). Gemeenten krijgen de regie bij inburgering en hebben een actieve rol in de begeleiding van statushouders naar integratie, participatie en werk. In deze startnotitie geeft het college aan welke route zij wil volgen en welke werkzaamheden zij moet verrichten om de nieuwe WI uit te voeren op 1 juli 2021. Deze startnotitie is dus het spoorboekje voor 2020/2021. De raad is bevoegd de startnotitie vast te stellen.

  Behandelwijze:
  •Raad, eerste termijn
  •College, eerste termijn
  •Raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  •Amendementen
  •Voorstel
  •Moties


 • 9

  Status: besluitvormend.
  Eventueel vooraf ingediende schriftelijke vragen en de antwoorden daarop en de ingediende amendementen en moties worden bij de behandeling van dit voorstel betrokken.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Het bestemmingsplan “Sumar 2019” is opgesteld in het kader van de actualisering van bestemmingsplannen in onze gemeente.
  Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 20 december 2018 tot en met 23 februari 2019. Er zijn twee zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding van één zienswijze en in verband met ambtelijke aanpassingen wordt aan de raad voorgesteld het plan gewijzigd vast te stellen.

  Behandelwijze:
  •Raad, eerste termijn
  •College, eerste termijn
  •Raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  •Amendementen
  •Voorstel
  •Moties


 • 10

  Status: besluitvormend.
  De technische vragen van burgerlid Jager en de antwoorden daarop van het college (de technische bijlagen zijn opvraagbaar bij de raadsgrifie) en de ingediende amendementen en moties worden bij de behandeling van dit voorstel betrokken.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning van TenneT voor het bouwen van een transformatorveld met koppeltransformator op het perceel Rustenburgerweg 1B, 9255XH te Tytsjerk. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Voorstel is hieraan mee te werken.
  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd omgevingsvergunningen af te geven. Dit geldt ook voor omgevingsvergunningen die strijdig zijn met het bestemmingsplan maar ruimtelijk wel goed kunnen worden onderbouwd en niet strijdig zijn met een goede ruimtelijke ordening. Om te voorkomen dat de raad vanwege verschuiving van bevoegdheden buitenspel zou komen te staan mag het college dit type omgevingsvergunning alleen afgeven wanneer de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

  Behandelwijze:
  •Raad, eerste termijn
  •College, eerste termijn
  •Raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  •Amendementen
  •Voorstel
  •Moties


 • 11

  Status: besluitvormend.
  Eventueel vooraf ingediende schriftelijke vragen en de antwoorden daarop en de ingediende amendementen en moties worden bij de behandeling van dit voorstel betrokken.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  De werkgeverscommissie van de raad heeft geconstateerd dat er behoefte is aan professionele ondersteuning van de raad bij de raadscommunicatie. De commissie stelt daarom voor de formatie van de griffie uit te breiden met een ervaren raadsadviseur communicatie met een dienstverband van 30 uur per week. Bovendien heeft de werkgeverscommissie samen met de griffier de heer O. de Vries geconstateerd dat het huidige parttime dienstverband van de adjunct-griffier in uren te krap is. De werkgeverscommissie stelt voor het dienstverband van de adjunct-griffier uit te breiden van 28 naar 30 uur. De raad is bevoegd het aantal benodigde uren voor de dienstverlening door de griffie vast te stellen.

  Behandelwijze:
  •Raad, eerste termijn
  •Werkgeverscommissie, eerste termijn
  •Raad, eventueel tweede termijn
  •Werkgeverscommissie, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  •Amendementen
  •Voorstel
  •Moties


 • 12
 • 12.a

  Moties
  Titel
  MV-12-a Motie vreemd VVD, PvdB - Geen zonneparken op agrarische of landelijke gronden
 • 13