RAADSVERGADERING

Digitale beraadslagende raadsvergadering

dinsdag 19 mei 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal, via videoverbinding
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

De agenda en de vergaderstukken voor deze raad zijn geplaatst op 8 mei 2020.
In verband met de Coronamaatregelen is deze vergadering digitaal. Het betreft de beraadslagingen van de raad op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 28 mei 2020. Besluiten worden vanavond niet genomen.  De raad bespreekt de agendapunten. Raadsleden zullen hun technische vragen vooraf schriftelijk stellen en deze vragen en de antwoorden van het college worden toegevoegd bij de agendapunten.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Portefeuillehouder Hoekstra informeert de raad over de regionale woningbouwafspraken en de hierop volgende locatiestudie voor Burgum en de verdere bespreking op 18 juni 2020.
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Besluit
  De agenda wordt unaniem gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda wordt de motie vreemd besluitvormend bij agendapunt 16.a toegevoegd en direct behandeld na agendapunt 3.a. (digitaal spreekrecht burgers).
 • 3

  Spreekrecht burgers
  Burgers kunnen gebruik maken van hun spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Dit kan gaan om een onderwerp dat op de raadsagenda staat of een onderwerp dat niet is geagendeerd. Omdat de raad nu niet in het gemeentehuis vergadert, maar via videobellen, vragen we inwoners, die gebruik willen maken van het spreekrecht, dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk 15 mei 2020 voor 12.00 uur te melden bij de raadsgriffie. U kunt ervoor kiezen uw inspraakreactie via een ingezonden bericht te doen of via beeldbellen. In dit laatste geval zal een videoverbinding tot stand worden gebracht. Mail naar: griffie@t-diel.nl of bel met raadsgriffier Onno de Vries, tel. 06-10 83 30 52.

  Behandelwijze:

  • Inspreker krijgt het woord (maximaal 5 minuten)
  • Vragen raadsleden aan de inspreker
  • Desgewenst ruimte geven voor reactie wethouder
  • Eventueel reactie van de inspreker
  • Voorzitter geeft de verdere procesgang aan


  Besluit
  Er zijn geen insprekers.
 • 4

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit agendapunt toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  De Jaarrekening 2019 van de Werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel is aangeboden aan de raad. De raad is bevoegd zijn zienswíjze af te geven op deze  jaarrekening (kan zowel mondeling in de vergadering als schriftelijk). Het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij stelt de begroting 2019 vast; eventuele zienswijzen worden daarbij betrokken.
  Voorstel aan de raad: kennis nemen van de Jaarrekening WM 2019 en geen zienswijze in te dienen.

  Behandelwijze:

  • Woordvoerders, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken.
  • College, eerste termijn
  • Woordvoerders, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt inclusief de aangekondigde motie in maximaal 1 termijn besluitvormend behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 5

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit agendapunt toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  De concept-begroting 2021-2024 Werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel is aangeboden aan de gemeenteraad. De raad is bevoegd zijn zienswíjze af te geven op deze begroting (kan mondeling in de vergadering en ook schriftelijk). Het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij stelt de begroting vast, waarbij  eventuele zienswijzen worden betrokken.
  Voorstel aan de raad: kennis nemen van de Begroting WM 2021-2024 en geen zienswijze in te dienen.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt als hamerstuk behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 6

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit onderwerp toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Op grûn fan de Wet Miljeubehear is der in vGRP opsteld. Fanwege de soarchplicht foar himel- en grûnwetter, de saneamde ‘verbrede watertaken’ is it in ‘verbreed’ GRP (vGRP). It vGRP ‘WETTERSOARCH’ foarmet  it beliedskader foar de perioade 2020-2025. It plan hat in (beliedsmjittich) haadrapport en in apart technysk eftergrûn dokumint.
  De ried hat it foech it vGRP fêst te stellen en in definitive kar te meitsjen foar in scenario. Ofhinklik dêrfan sil it kolleezje oan de slach mei de útfiering fan it nije vGRP Wettersoarch.
  De ried hat op 21 novimber 2019 opiniëarjend sprutsen oer it vGRP.Op de LIST foar de ried fan 23 april 2020 stie riedsynformaasje oer dit plan.
  Foarstel oan de ried: it vGRP Wettersoarch fêststelle en te kiezen foar foar scenario C-klimaatrobuust.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt in maximaal 1 termijn besluitvormend behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 7

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit onderwerp toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  De aanleiding voor het schrijven van dit plan is het aflopen van de bestaande kadernotitie “Diel-Nimme” per 1 augustus 2020. Diel-Nimme heeft de afgelopen vier jaar goede dienst gedaan als richtlijn voor het gemeentelijke onderwijs- en opvangbeleid. De raad is bevoegd het beleidsplan 'Samen sterk in de basis' vast te stellen.
  Voorafgaand daaraan is in deze raad de OPINIERENDE bespreking. Het voorstel komt NIET terug in de raad van 28 mei 2020, maar in de raad van 25 juni 2020 als besluitvormend punt. Daarna geeft het college vanaf 1 augustus 2020 vorm aan de uitvoering.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen. Daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 25 juni 2020..  Besluit
  Dit punt wordt besluitvormend behandeld tijdens de raad van 25 juni 2020.
 • 8

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Op 11 mei 2020 zijn vragen van GroenLinks toegevoegd bij dit agendapunt.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Het initiatief 'Aldtsjerk Foarút stond  in de afgelopen jaren een aantal keren op de raadsagenda. Op 20 november 2019  is de raad geïnformeerd over de voortgang Aldtsjerk Foarut. Er is een uitvoeringsnotitie opgesteld die de leidraad vormt voor het vervolgproces. Deze notitie is de uitwerking van met name de tweede en derde bullet van de op 20 juni 2019 aangenomen motie door de raad om 'Aldtsjerk Foarút' nieuw leven in te blazen. Het gebrek aan overzicht in te zetten stappen en vooral de financiële en juridische complicaties ondervonden in het voortraject, maakten inzet van een extern deskundige nodig. Gezamenlijk is er nu een basis gevonden voor zowel Aldtsjerk Foarut, de grondeigenaar en het college om te koersen op realisatie. Dit vraagt van alle betrokken partijen inspanningen. Om tot realisatieovereenkomsten te kunnen komen is het voor Aldtsjerk Foarút nodig dat de eerdere toezegging van de raad over het expliciet reserveren van 23 woningen voor AF wordt herbevestigd.
  De raad is bevoegd om een Woonvisie vast te stellen. De daarop gebaseerde woningbouwprogrammering is daarvan een uitvoeringsaspect dat tot de bevoegdheid van het college hoort. Te zijner tijd zal de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen waarin de woningen voor concrete realisatie worden gelegimiteerd.
  In het nu voorliggende voorstel wordt de aanleiding van de vraag en de mogelijke consequenties belicht.
  Voorstel aan de raad: kennis nemen van de Uitvoeringsnotitie Aldtsjerk Foarút; besluiten tot herbevestiging van het raadsbesluit an 13 juli 2017 teneinde daarmee de weg te openen tot het sluiten van realisatieovereenkomsten zoals beschreven in de Uitvoeringsnotitie.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt als hamerstuk behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 9

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit onderwerp toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  De vijfjarige licentie van het Commissariaat van de Media voor lokale omroep RTV Kanaal 30 loopt af op 3 juli 2020. De lokale omroep wil graag opnieuw aangewezen worden als lokale publieke media-instelling. Er was nog een aanmelding van Stichting Streekomroep De Wâlden; deze is ingetrokken.
  De raad is, op grond van de Mediawet, bevoegd een advies uit te brengen.
  Voorstel aan de raad: het Commissariaat voor de Media adviseren de aanwijzing van lokale omroep RTV Kanaal 30 te verlengen.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt als hamerstuk behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 10

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit onderwerp toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Het bestemmingsplan Feanwâldsterwâl - Kûkherne is opgesteld in het kader van de actualisering van bestemmingsplannen in onze gemeente. Het is een conserverend plan waarbij de bestaande bestemmingen zijn overgenomen en voorzien van actuele regelgeving. Het plan lag ter inzage vanaf 14 november 2019 gedurende zes weken. Dit resulteerde in één zienswijze. Er is sprake van één nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in dit bestemmingsplan (herontwikkeling locatie Kûkhernewei 66-66a).
  oorstel aan de raad: besluiten tegemoet te komen aan de zienswijze en een aantal aanpassingen doorvoeren; een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan; te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen (zo ja: dan de bevoegdheid delegeren aan het college van b&w).

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt als hamerstuk behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 11

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit agendapunt toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Op 15 april 2020 ontvingen de deelnemende gemeenten is aan de deelnemende gemeenten van bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân een brief over de jaarrekening 2019, de aangepaste begroting 2020 en de begroting 2021 van Jobinder. Aanleiding: de kosten van Jobinder in 2020 en 2021 stijgen. In de raad van 6 juni 2019 is de oorspronkelijke ontwerpbegroting 2020 van Jobinder vastgesteld. Op grond van de Wet Gem. Regelingen is de raad bevoegd een zienswijze in te dienen.
  Voorstel aan de raad: kennis nemen van de brief en de geactualiseerde begroting 2020 en de gevolgen hiervan mee te nemen in een begrotingswijziging;
  de ontwerp begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen; een zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting 2020 en de concept begroting 2021; na vaststelling van de begroting 2021 Jobinder de gevolgen daarvan meenemen in de gemeentelijke begroting 2021.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt in maximaal 1 termijn besluitvormend behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 12

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit onderwerp toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Veiligheidsregio Fryslân stuurdet de begroting 2021, de jaarstukken 2019 en een eerste begrotingswijziging 2020 naar de Friese gemeenten.
  Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân is de gemeenteraad bevoegd een zienswijze in te dienen.
  Voorstel aan de raad: een.zienswijze in te dienen op de begroting 2021, jaarstukken 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 van Veiligheidsregio Fryslân.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt in maximaal 1 termijn besluitvormend behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 13

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit onderwerp toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  De ontwerp begroting 2021 is door de Gemeenschappelijke Regeling FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)  toegezonden aan de deelnemende gemeenten. In deze begroting zijn een aantal punten aan de orde die maken dat het wenselijk is een zienswijze in te dienen. Er is zorg over het aanpassen van de kengetallen en het college is van mening dat het niet redelijk is om de incidentele bijdrage aan de transitiebegroting in stand te laten nu er sprake is van een positief rekenresultaat over 2019 van € 493.000,- euro. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling is de raad bevoegd een zienswijze te geven op de ontwerp begroting.
  Daarnaast: de rechtspositie van de werknemers van de FUMO is veranderd. Door het ingaan van de Wnra is het vereist dat de FUMO als werkgever, lid wordt van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Hierover wordt een zienswijze gevraagd van de raad.
  Voorstel aan de raad:  • kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2021 en het lidmaatschap FUMO  WSGO; • naar aanleiding hiervan de zienswijze vast te stellen;
  • de gevolgen van de ontwerpbegroting 2021 van de FUMO, na vaststelling door het algemeen bestuur van de FUMO te verwerken in de gemeentelijke begroting.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt als hamerstuk behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 14

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit onderwerp toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Marrekrite onderhoudt en beheert meer dan 3500 ligplaatsen en verricht tal van zaken die hiermee samenhangen. Sinds 2012 behoort ook het beheer en onderhoud van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk tot de taak van de Marrrekrite. Marrekrite heeft de jaarrekening 2019, de begroting 2020 en de meerjarenbegroting aangeboden aan de deelnemende raden. De raad heeft de bevoegdheid een zienswijze in te dienen.
  Voorstel aan de raad: de jaarrekening en de (meerjaren)begroting voor kennisgeving aannemen en een zienswijze indienen vanwege het ontbreken van een Meerjaren-baggeropgave.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt als hamerstuk behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 15

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit agendapunt toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  GR SW Fryslân diende de gewijzigde begroting 2020 in. Op 5 juli 2019 is de begroting 2020 van de GR SW Fryslân vastgesteld. Na deze datum is er door de uitwerking van de afspraken over de herstructurering en Fair Deal een en ander gewijzigd. Hierdoor is de begroting 2020 gewijzigd. Daarnaast zijn de concept begroting 2021 en de concept jaarstukken 2019 van de GR SW Fryslân ontvangen.
  De raad is bevoegd een zienswijze in te dienen.
  Voorstel aan de raad: de financiële stukken voor kennisgeving aannemen en geen zienswijze indienen.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt als hamerstuk behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 16

  STATUS tijdens deze vergadering: beraadslagend.
  Vooraf ingediende schriftelijke technische vragen en de antwoorden daarop van het college worden aan dit onderwerp toegevoegd.
  Woordvoerders: de door de fracties aangewezen personen.

  KORTE PROCESBESCHRIJVING VAN HET ONDERWERP
  Op 19 september 2019 besloot de raad deel te nemen in het traject voor het opstellen van de Friese Regionale Energiestrategie (RES Fryslân). De raad ging toen akkoord met het
  Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân. Daarmee werd als eerste stap commitment uitgesproken om als gemeente, samen met  de provincie, Wetterskip, de Friese gemeenten, netbeheerder Liander, inwoners en andere stakeholders te werken aan duurzame Friese energieproductie. Met alle overheden, met belangorganisaties, inwoners en ondernemers wordt dit jaar intensief samengewerkt om uiteindelijk op 1 maart 2021 de RES 1.0 te kunnen indienen. Een tussenstap is het indienen van een Concept RES op 1 juni 2020. Dit concept ligt nu voor. De raad is bevoegd in te stemmen met het concept-RES en nu wordt voorgesteld dit te doen.

  Behandelwijze:
  •Woordvoerders raad, eerste termijn; daarbij ook de ingediende moties en amendementen betrekken
  •College, eerste termijn
  •Woordvoerders raad, eventueel tweede termijn
  •College, eventueel tweede termijn
  •Voorzitter: benoemt vervolgproces: besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 mei 2020.  Besluit
  Dit punt wordt in twee termijnen behandeld tijdens de raad van 28 mei 2020.
 • 16.a


  Moties
  Titel
  M 16.a - Motie vreemd PdvA, VVD, GrL, CU - NoZ
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Toezegging over Integrale Effect Analyse
 • 17