RAADSVERGADERING

Videovergadering

donderdag 1 juli 2021 17:00 - 23:35
Locatie:
via MS Teams
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering op een andere manier dan gebruikelijk plaats en zonder publiek en pers. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 10 juni 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De volgende mededelingen worden gedaan: * Mevr. Koopmans (PvdB) is verhinderd. Mevr. Scheepsma (GroenLinks) en mevr. Van der Werf (PvdA) schuiven iets later aan. * Portefeuillehouder G. Hoekstra doet een mededeling over de woningbouwprogrammering. Het college heeft deze vastgesteld met een overprogrammering van 137%. Na afstemming met de regio en de provinsje kan Tytsjerksteradiel aan de slag met 225% overprogrammering. Dit betekent 160 woningen extra. * Agendapunt 13 ontbreekt. Dit komt omdat er na de publicatie van de stukken een punt naar voren is gehaald, waardoor de nummering is gewijzigd.
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Besluit
  De agenda wordt als volgt gewijzigd vastgesteld: Agendapunten 16 en 18 worden omgewisseld, omdat agendapunt 16 een uitvloeisel is van de duurzaamheidsagenda.
 • 3

  Dit agendapunt staat iedere maand standaard op de agenda om zo ruimte te bieden aan de actualiteiten.

  Behandeling:

  • Portefeuillehouder informeert de raad over de actualiteiten
  • Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces


  Besluit
  De raad behandelt het onderwerp informerend. De voorzitter stelt voor om te stoppen met deze periodieke informatieverstrekking. Mocht er aanleiding zijn, dan wordt de raad uiteraard geïnformeerd. De raad kan zich hierin vinden.
 • 4

  De raad wordt voorgesteld om de visie op maatschappelijk vastgoed vast te stellen. In deze visie wordt vanuit een breder perspectief naar de toekomst van accommodaties gekeken. Dit geeft duidelijkheid over hoe het maatschappelijk vastgoed in Tytsjerksteradiel efficiënt en doelgericht kan worden aangeboden. De visie bevat kaders aan de hand waarvan met het oog op de toekomst keuzes over maatschappelijk vastgoed kunnen worden gemaakt.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  180621: Hoofdbestand accommodaties is als bijlage toegevoegd. Deze lijst is opgevraagd door de VVD, maar van belang voor de gehele raad, aangezien deze betrekking heeft op de visie op maatschappelijk vastgoed. De lijst is, evenals de dorpsatlassen, een momentopname van 2020 en daarom niet up to date.

  300621: Beantwoording vragen FNP en VVD over Visie maatschappelijk vastgoed is toegevoegd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met inachtneming van de aangenomen amendementen A-4-2 en A-4-3 de visie op maatschappelijk vastgoed vast te stellen en aan de visie toe te voegen: • Indien gemeentelijk vastgoed wordt verkocht zal de opbrengst toegevoegd worden aan de algemene reserve. En de tekst op de pagina’s 22 en 25 als volgt aan te passen: • Blz. 22: Mocht het bestaande budget ontoereikend blijken, of als er toch minder budget komt, gaat de aandacht naar het aanbieden van zoveel mogelijk kwaliteit. Er zal dan dus niet geïnvesteerd worden in het aantal accommodaties, maar in het optimaliseren van hun maatschappelijke ontmoetingsfunctie. Tenzij de inwoners van het dorp wel voor kwantiteit kiezen en de accommodaties aan de bestaande eisen voldoen. • Blz. 25: De ‘scan van vraag en aanbod en alternatieven’ houdt in dat in overleg met de dorpsbewoners eerst wordt gekeken naar het samenspel tussen vraag en aanbod, waarbij ook wordt gekeken naar nabij aanbod dat onderbenut is en mogelijkheden van clustering voordat tot verduurzaming, sloopnieuwbouw of grootschalige renovatie wordt overgegaan.
 • 4.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: Mevr. Van Zandbergen (GroenLinks): de fractie stemt voor het amendement. Het algemeen belang gaat boven het privébelang. De menselijke maat is bepalend voor de uitvoering.

  Amendementen
  Titel
  A-4-1 - Amendement VVD - Afstoten overtollig vastgoed
 • 4.2

  Resultaat stemming:

  Amendementen
  Titel
  A-4-2 - Amendemint FNP - Finansjele bestimming opbringst frijkommende lokaasjes
 • 4.3

  Resultaat stemming:

  Amendementen
  Titel
  A-4-3 - Amendement CDA - Maatwerk en wens van de inwoners
 • 5

  Na een fusie in 2018 zijn de openbare en de christelijke school in Tytsjerk verder gegaan onder de vlag van OPO Furore. Alle leerlingen zijn ondergebracht in het gebouw van de openbare school. Omdat dit gebouw te klein en verouderd is, is een nieuw schoolgebouw noodzakelijk. Dorpsbelangen Tytsjerk heeft de wens om alle voorzieningen in het dorp onder te brengen op één locatie. De partijen (o.a. Dorpsbelangen Tytsjerk, dorpshuis, peuteropvang en de school) hebben de handen inéén geslagen en willen het nieuwe schoolgebouw graag aanbouwen bij het dorpshuis uitbreiden tot een MFC, waarin ook de gymzaal en kinderopvang een plek krijgen. Dit plan heeft men vertaalt in een Dorpsvisie Tytsjerk -2018 en verder.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad behandelt dit onderwerp opiniërend. Dhr. Hooijenga (CU) komt met een ordevoorstel om dit onderwerp meteen besluitvormend te behandelen. Omdat er geen dictum voor ligt, wordt het ordevoorstel ingetrokken. Het onderwerp komt in september terug als hamerstuk.
 • 6

  In Jistrum heerst al enkele jaren grote zorg voor het behouden van voorzieningen. Sinds 2019 is er in Jistrum een Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) project opgestart. DOM is een vierjarig project, gestart in 2019. Centraal staat de samenwerking tussen de gemeente en de dorpen. Het idee is vanuit gelijkwaardigheid samen te werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. Daarnaast worden er ook drie keer per jaar regiotafels georganiseerd waarbij andere DOM dorpen elkaar ontmoeten en ideeën/vraagstukken kunnen uitwisselen en waar actuele thema’s besproken worden door gastsprekers of ambtenaren. De gemeente is betrokken in de Projectgroep en is daarbij verantwoordelijk voor de coördinatie van de processen binnen de gemeente.

  Op dit moment ligt de visie maatschappelijk vastgoed ter opiniëring bij de gemeenteraad. Afhankelijk van de opiniërende behandeling neemt de gemeenteraad op 1 juli dan wel 16 september een besluit op de visie op Maatschappelijk Vastgoed daarmee worden de kaders voor MFA Jistrum duidelijk. Vervolgens kan de gemeenteraad het plan voor een MFA opiniërend behandelen in juli 2021 om vervolgens in september 2021 een definitief besluit te nemen.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad behandelt dit onderwerp opiniërend. Het komt in september terug als hamerstuk.
 • 6.A
 • 6.B

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.

  De volgende vragen zijn ingediend:

  01 - Vragen dhr. P. van de Hoef (PvdA) - Tjalling Koopmans College
  02 - Vragen dhr. P. van de Hoef (PvdA) - Bebouwing Van Sminiaplein
  03 - Vragen mevr. B. Scheepsma (GroenLinks) - Vergunning Rubberverwerker RVN  Besluit
  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen: 1. Vragen dhr. P. van de Hoef (PvdA) - Tjalling Koopmans College 2. Vragen dhr. P. van de Hoef (PvdA) - Bebouwing Van Sminiaplein 3. Vragen mevr. B. Scheepsma (GroenLinks) - Vergunning Rubberverwerker RVN

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Bebouwing Van Sminiapleiin
 • 7

  Het reglement van orde van de gemeenteraad biedt sinds een aantal jaren de mogelijkheid om burgerleden aan te wijzen. De fractie van D66 maakt nu van deze mogelijkheid gebruik.

  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet). De stemming gaat in dit geval dus schriftelijk via een stembriefje. Bij deze stemming is het belangrijk dat de geheime stem niet herleidbaar is tot het raadslid dat de stem uitbracht (artikel 2.4 lid 2 Spoedwet). In dit geval vragen we de raadsleden gebruik te maken van het stemformulier zoals hen dat eerder is toegezonden. Op deze versie van het stemformulier kan het agendapunt ingevuld worden en aangekruist worden: voor / tegen. Het invullen van het stembriefje gebeurt op het moment dat de voorzitter de stemming over het agendapunt opent tijdens de raadsvergadering.

  Vervolg
  De stembriefjes moeten uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 vóór 12:00 uur bij de griffie worden ingeleverd, door deze in de brievenbus van het gemeentehuis te deponeren.
  De voorzitter vergewist zich van de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag zo spoedig mogelijk na 12:00 uur op de dag na de raadsvergadering bekend. De griffie publiceert deze uitslag door de uitslagen op te nemen in iBabs en op de raadswebsite. Aangezien de post na ontvangst 24 uur in quarantaine moet, betekent dit dat de uitslag op zijn vroegst maandag 5 juli 2021 zal plaatsvinden.  Besluit
  De voorzitter van de commissie geloofsbrieven, mevrouw L. Westerdijk, geeft aan dat de geloofsbrieven van mevrouw A. Hekkema zijn onderzocht en akkoord bevonden. Hierna vindt de geheime schriftelijke stemming plaats. Op maandag 5 juli zijn de stemmen geteld. Er zijn 15 stembriefjes tijdig ingeleverd. Dit betekent dat is voldaan aan het stemquorum van artikel 29 lid 1 Gemeentewet. Mevrouw A. Hekkema is met 14 stemmen voor en 1 stem tegen benoemd als burgerlid namens de fractie van D66 aangezien voldaan is aan het besluitquorum van artikel 30 lid 1 Gemeentewet.
 • 8

  In vervolg op de regionale visie voor toerisme en recreatie wensen de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gemeentelijk beleid voor toerisme en recreatie. Samen met ondernemers, inwoners en experts zijn we aan de slag gegaan. De concept beleidsplannen zijn gereed en met dit raadsvoorstel legt het college het concept opiniërend voor aan de raad.

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  220621: De volgende stukken zijn als bijlage toegevoegd:

  • Informerend raadsvoorstel - Tussenstand resultaten Denkmee.t-diel toerisme en recreatie
  • Tussentijds overzicht enquête denkmee toerisme en recreatie  Besluit
  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.
 • 9

  Eenmaal per jaar wordt de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

  Het doel van de Meerjarenprognose Grondexploitaties is het geven van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht.
  Door vaststelling van de MPG kan de jaarrekening 2020 rechtmatig worden vastgesteld. De uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de jaarrekening 2020 en vormen de basis voor toekomstige actualisaties en rapportages.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 vast te stellen.
 • 10

  De jaarstukken 2020 worden ter vaststelling aangeboden aan de raad. Door de accountant is bij deze jaarstukken zowel voor getrouwheid, als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  170621: er is een aangepaste versie van de jaarstukken (bijlage 1) geplaatst. Er zijn wijzigingen aangebracht op de pagina's 150 en 203. ('De algemene reserve' is gewijzigd in 'het eigen vermogen'.)

  Blz. 150:
  Verloop reserves en voorzieningen in begrotingsperiode
  Het saldo van de jaarrekening beschouwen we als incidentele weerstandscapaciteit. De reserves zien we als structurele weerstandscapaciteit.
  De raad beslist over de inzet van de Algemene Reserve. De Bestemmingsreserves zijn nadrukkelijk voor specifieke doelen bestemd.

  De stand van de algemene reserve het eigen vermogen bedraagt, na verwerking van het rekeningresultaat,
  eind 2020 € 28.564.000.

  Blz. 203:
  Vaste passiva
  Met vaste passiva bedoelen we:
  · Eigen vermogen
  · Voorzieningen
  · Vaste schulden met een rentetypische looptijd > = 1 jaar

  Eigen vermogen
  Passiva zijn de bronnen waarmee de gemeente gefinancierd wordt. Het bestaat uit vreemd vermogen (schulden of verplichtingen) plus het eigen vermogen.

  We onderscheiden drie soorten:
  · Eigen vermogen
  · Voorzieningen
  · Vaste schulden

  Het verloop van hiervan in het boekjaar is als volgt.

  De stand van de algemene reserve het eigen vermogen bedraagt, na verwerking van het rekeningresultaat,
  eind 2020 € 28.564.000.

  240621: er is een erratum toegevoegd en een aangepaste versie van de jaarstukken (bijlage 1).
  280621: de accountantsverklaring met bijlagen is toegevoegd (bijlage 3a t/m 3c).


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. De jaarstukken 2020 vast te stellen. 2. De overschrijding van programma's 0, 3, 4 en 8 vast te stellen (zie analyse van de betreffende programma’s). Overschrijdingen in de jaarrekening op programmaniveau moeten op grond van het BBV alsnog door de raad worden goedgekeurd. 3. De vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van de initiatieven in 2020 voor het restant bedrag van € 3.074.000 opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting van 2021 en verder. 4. Het gerealiseerde resultaat van € 883.000 nadelig te onttrekken aan de algemene reserve.
 • 11

  Door middel van het overzicht 'Begrotingswijzigingen juli 2021' wordt de raad meegenomen in een aantal ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2021.

  • Behandelwijze:
  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: * Dhr. Hoekstra (VVD): onze intentie blijft overeind, maar we trekken het amendement in. We stemmen tegen de begrotingswijziging. Het is een rapportage achteraf, de kosten zijn al gemaakt. * Mevr. Scheepsma (GroenLinks): het is te kort door de bocht om te zeggen dat het niet erger is geworden dan het was. Er zijn kosten die gemaakt moeten worden doordat we in dit pakket zitten. We gaan tegen de begrotingswijzigingen stemmen. De raad besluit: 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2021 zoals aangegeven in paragraaf 1.2. van de bijlage. 2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.3. van de bijlage. 3. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.4. van de bijlage.
 • 11.1

  Besluit
  Het amendement is ingetrokken.

  Amendementen
  Titel
  A-11-1 - Amendement VVD - Kennisnemen van begrotingswijzigingen
 • 12

  De raden van de deelnemers worden op grond van artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te
  geven op de wijzigingen van juli op de begroting 2021 van de Werkmaatschappij 8KTD.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit na kennis genomen te hebben van de wijzigingen van juli op begroting 2021 van de Werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.
 • 14

  In 2016 heeft de raad besloten om Global Goals gemeente te worden. In dit raadsvoorstel wordt de raad zowel de evaluatie over de voorgaande periode voorgelegd, als een plan van aanpak voor de komende periode.
  De evaluatie wordt de raad ter kennisname aangeboden. Het plan van aanpak wordt de raad ter instemming voorgelegd.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. In te stemmen met het plan van aanpak Global Goals 2021 - 2025; 2. De evaluatie Global Goals 2016-2020 voor kennisgeving aan te nemen; 3. Het onderzoek “De toekomst is nu” door Lisa Edema, vierdejaar studente aan de NHL/Stenden, voor kennisgeving aan te nemen.
 • 14.1

  Resultaat stemming:

  Besluit
  De tweede bulet van de motie wordt aangepast. Onderwijs en ondernemers worden eraan toegevoegd: • En sa ja, sa fier at it kin der in lokaal tintsje oan te jaan troch bygelyks de ynset fan keunstners, it ûnderwiis en ûndernimmers út ús gemeente.

  Moties
  Titel
  M-14-1 - Moasje CDA - Duorsum donearje
 • 14.A
 • 15

  Het college van B&W legt de notitie overgangsbeleid beheer speelterreinen voor aan de gemeenteraad en actualiseert daarmee de grondslagen op basis waarvan het beheer wordt uitgevoerd.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. In te stemmen met de notitie overgangsbeleid speelterreinen Tytsjerksteradiel en daarmee het beleid te actualiseren inzake het beheer van speelterreinen; 2. In te stemmen met de wijziging van de (personeels)begroting, waarbij een bedrag van € 17.000 vanuit de Werkmaatschappij wordt overgeheveld naar de Dragende Organisatie van de gemeente Tytsjerksteradiel.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Houten speeltoestellen
 • 16

  Een ontwerp - Vvgb heeft vanaf 1 april 2021 tot en met 13 mei 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ontvangen. De beantwoording van de zienswijzen kunnen middels bijgaande reactienota worden beantwoord. De zienswijzen geven geen aanleiding om bij de definitieve besluitvorming, de aanvraag aan te laten passen of te weigeren. Doordat er zienswijzen zijn ingediend moet de raad, met inachtneming van de zienswijzen, opnieuw besluiten over de Vvgb.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (Vvgb), met toevoeging van bijgaande reactienota, ongewijzigd te verlenen als definitieve Vvgb.
 • 17

  Het bestemmingsplan Burgum, Langelaan 1 (wijziging bestemming) heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het plan ongewijzigd vast te stellen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. Het bestemmingsplan Langelaan 1, Burgum (wijzigen bestemming)’ met Imro code NL.IMRO.0737.00BPXVIII ongewijzigd vast te stellen; 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 • 18

  Op 18 februari 2021 heeft de Raad de Duurzaamheidsagenda vastgesteld met in acht neming van een tweetal amendementen. Achteraf is gebleken dat één van de amendementen juridisch gezien deels niet uitvoerbaar is. Er is daarom een zgn. ‘herstelbesluit’ nodig. Daarnaast zijn er tijdens de behandeling van de Duurzaamheidsagenda vragen gesteld over de termijn waarop wij als gemeente energieneutraal willen zijn en de eventuele risico’s die wij daarbij lopen. Ook op deze vragen wordt in het raadsvoorstel ingegaan.
  De inhoudelijke behandeling van de Duurzaamheidsagenda heeft verder plaatsgevonden in de raadsvergadering van 18 februari 2021.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd: Dhr. Hoekstra (VVD): we zijn voor duurzaamheid, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom stemmen we tegen dit voorstel. De raad besluit: 1. De geamendeerde duurzaamheidsagenda d.d. 18 februari 2021 in te trekken zoals opgenomen in bijlage 1 A, B en C; 2. De duurzaamheidsagenda zoals opgenomen in bijlage 2 vast te stellen.
 • 19

  De werkvorm Iepen Poadium is op verzoek van het presidium aangepast. In het Reglement van Orde is artikel 60b (Iepen Poadium) toegevoegd. Verder is op verzoek van het presidium lid 4 toegevoegd aan artikel 60 (Spoedvergadering).

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit het Reglement van Orde van de gemeenteraad 2021 vast te stellen.
 • 20

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten en toezeggingenlijsten van de vorige raadsvergaderingen vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de besluitenlijsten en toezeggingenlijsten van de raadsvergaderingen van 3 en 10 juni ongewijzigd vast te stellen.
 • 21

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.18 uur.