Presidium

woensdag 10 april 2019 19:00 - 20:00
Locatie:
Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Besluit
  Het college heeft Open Overheid als thema gekozen voor de jaarlijkse "heidagen". Daarnaast wordt het concept van Open Overheid al zoveel mogelijk toegepast.
 • 4

  Besloten sessie GREX na afloop raadsvergadering (ivm pitches Politiek Actief voorafgaand aan raad)  Besluit
  De stukken van de commissie Ruimte van 15 april a.s. worden nog toegevoegd aan de agenda. De motie 30 km/uur als standaard is een motie vreemd aan de orde van de dag; deze motie wordt tijdens de raadsvergadering ingediend en vervolgens besproken in de commissie Ruimte van 21 mei 2019.
 • 5

  I  Besluit
  Een trainee is gestart binnen HLT met het actualiseren en het verbeteren van het proces rondom de actielijsten en LTA .
 • 6

  Het vorige presidium is gesproken over het vervolg op de wijkmarkten. De gewijzigde motie is aangeboden aan de fracties ter bespreking. In het presidium kunnen de fractievoorzitters de input uit de fracties meenemen bij het maken van een beslissing over de aanpak.  Besluit
  Het merendeel van het Presidium betreurt het dat de goede aspecten van de wijkmarkten niet meer worden gebruikt. Met name de ontmoeting met de inwoners en het contact tussen wijkbewoners onderling is een waardevol aspect. Een aantal presidiumleden is van mening dat bij wijkgebonden actualiteiten de raadsleden daar zelf of via de politieke partijen al bij betrokken zijn.De wijkschouw wordt ook genoemd als pluspunt maar het was lastig daar voldoende raadsleden voor in te schakelen. Aansluiting bij braderieen of vergelijkbare activiteiten wordt minder positief ontvangen. Voorgesteld wordt de wijkmarkten in uitgeklede vorm te behouden. Mevrouw Groenendal geeft aan dat in het nieuwe concept wordt aangestuurd op ontmoeting en zegt dat de werkgroep van mening is dat kleinere en meer frequente vormn van ontmoeting meer zichtbaarheid geeft. Het presidium kijkt kritisch naar de rol van het raadslid, en willen voorkomen dat zij als "fixi" worden ingezet; zij vinden het van belang dat het college en het management de wijk ingaan om daar informatie op te halen. Het structureel koppelen van een raadslid aan een wijk wordt gezien als rolvervuiling. De voorzitter concludeert dat het presium belang hecht aan ontmoeting en de schouw. Daar kunnen pilots omheen worden georganiseerd. De wijkmarkten worden opgeschaald naar dorpsniveau, in juni is in Warmond de eerste bijeenkomst. Het presidium stemt in het ervaring opdoen met de pilots
 • 7

  In 2018 is gestart met een klankbordgroep Omgevingswet, dit om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen. Vanuit de klankbordgroep zijn er een aantal bijeenkomsten voor de raad georganiseerd, zoals een informatieavond verzorgd door VNG en het omgevingsspel. De klankbordgroep heeft behoefte om vanuit het presidium te horen wat hun rol en status is. Zo is voor de betrokken raadsleden hun positie helder. Deze notitie geeft het presidium een aantal opties.

  Bijlage: stand van zaken vanuit HLTsamen laatste bijeenkomst klankbordgroep  Besluit
  De heer Brekelmans geeft een toelichting op de notitie. Het presidium is voorstander van optie 3 (meedenken over proces en inhoud). De raad is zich ervan bewust dat de rol van de raad gaat veranderen en wil aangesloten blijven bij het proces en daarover meedenken. Idem vwb de inhoud. Belangrijk is om op inhoud te sturen en voor de volgende raadsperiode te waarborgen dat de raad invloed kan blijven uitoefenen. Het presidium zet vraagtekens bij het koppelen van de centrumvisie aan de omgevingswet en is bang voor voor vertraging van het proces van de centrumvisie. De klankbordgroep is een adviesgroep heeft geen wettelijk mandaat, over alle stukken worden inhoudelijk in de raad besloten (het presidium gaat over ordezaken, de raad over de inhoud). De heer Zandstra, opsteller van de notie, geeft aan dat het wenselijk is dat de klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit alle fracties. Het presidium kan zich daarin vinden. Verzoek aan de nog ontbrekende fracties is de namen door te geven aan de griffie.
 • 8

  In december 2018 ontvingen wij van ProDemos een brief over de cursus politiek actief gericht op diversiteit. Voor 10 gemeenten stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie beschikbaar om de politieke betrokkenheid te vergroten van jongeren, vrouwen, inwoners met migratieachtergrond en praktisch opgeleiden. Wij hebben positief op deze uitnodiging gereageerd en zijn geselecteerd als gemeente.

  De griffie heeft met ProDemos gesproken en hier kwam naar voren dat we helder moeten krijgen op welke groepen wij ons willen richten voor deze cursus. Een randvoorwaarde van onze kant was dat de cursus niet alleen gericht is op diversiteit, maar ook toegankelijk is voor elk geïnteresseerde. Dit was geen probleem, de focus zal wel meer liggen in de communicatie op de doelgroepen m.b.t. diversiteit.

  Graag vernemen wij van het presidium op welke groepen wij ons moeten focussen.  Besluit
  Het presidium vraagt zich af waarom de gemeente Teylingen hieraan moet meedoen. Er wordt geen probleem ervaren en er wordt geen enkele doelgroepen uitgesloten van kandidaatstelling voor de gemeenteraad; de samenstelling van de raad is een redelijke afspiegeling van de samenleving in Teylingen. De politieke partijen zijn verantwoordelijk voor de kieslijsten. Overigens staat het presidium wel open voor meer diversiteit in de raad. De voorzitter en griffier wijzen op het belang van een mogelijke kweekvijver voor raadsleden. De griffier wijst op de ervaringen met de doelgroepenbenadering in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Toen is ervoor gekozen om in te zetten op wijken waar de opkomst lager is dan gemiddeld. Een vergelijkbare methode is hier ook mogelijk. Het presidium stemt in met het eenmalig meedoen en stelt voor dan alle aangegeven doelgroepen hierbij te betrekken. Ook de minder validen kan aan de doelgroepen worden toegevoegd. Kanttekening van het presidium is dat de motivatie van de deelnemers belangrijk is. Het prediium ziet een evaluatie tegemoet.
 • 9

  De jaarrekening van HLT gaat voor een zienswijze op 15 april naar de gemeenteraad, ter behandeling in de cie DEB van 22 mei 2019 en ter besluitvorming in de raad van 6 juni 2019. Eerst nadat de raad een zienswijze heeft gegeven op de HLT jaarrekening geeft de accountant een verklaring die nodig is voor de jaarrekening van Teylingen.
  De conceptjaarrekening van Teylingen komt op 4 juni 2019 beschikbaar voor de raad. 19 juni cie DEB en besluitvorming in de raad van 11 juli 2019.
  Voorstel is om voorafgaand aan de fractievergaderingen een workshop Jaarrekening voor raadsleden te organiseren tussen 18.00 en 20.00 uur.


  Besluit
  Wethouder Brekelmans geeft een toelichting op het voorstel. Het presidium vraagt om de workshop te richten op het voorliggende jaarrekening. De datum is 11 juni 2019 voorafgaand aan de fractievergaderingen. Het presidium stemt in met het voorstel.
 • 10

  Dit punt is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA. Het gaat om een voortgangsrapportage van eht raads- en collegeprogramma nu de raad en college een jaar onderweg zijn.
  Ingrediënten voor de voortgangsrapportage:

  • hoe het staat met de uitvoering van het college- en raadsprogramma tot dusver,
  • verantwoording over de inzet in het eerste jaar.

  Het CDA wil in het presidium afstemmen op welke wijze een voortgangsrapportage wenselijk is en het meest voldoet aan de wensen.


  Besluit
  Het CDA merkt op dat na 1 jaar in de nieuwe raadsperiode het raads - en collegeprograma nog niet specifiek is ingepland in de LTA. Wat is de staza hiervan? De voorzitter merkt op dat middels de P&C cyclus wordt gerapporteerd. Halverwege de raadsperiode volgt de midtermreview . Wethouder Brekelmans geeft aan de de P&C cyclus over een kalenderjaar gaat. De vernieuwde kadernota voldoet aan de wens van de raad om meer inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken van zowel raads- als collegeprogramma. De indeling van deze programma's sluit aan op de begroting en ander P&C stukken. Agendapunt 13 (nieuwe vorm kadernota en staza werkgroep begroting) wordt bij de dit agendapunt betrokken. De wethouder geeft een toelichting op de vernieuwde kadernota. De wensen van de raad zijn hierin meegenomen. De kadernota is eenvoudiger van opzet en gericht op de hoofdlijnen. Aangegeven wordt wat het afgelopen jaar is gedaan, wat de staza is van het lopende jaar en wat op hoofdlijnen de lijn is voor het volgende jaar. De vijf hoofdstukken uit Vitaal Teylingen worden inzichtelijk gemaakt. De heer Covers wijst op het spaningsveld tussen deze vorm van de kadernota en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie, daarover moet nagedacht worden. Het presidium kan zich vinden in de werkwijze zoals deze door de wethouder is aangegeven.
 • 11

  Dit punt is geagendeerd op verzoek van Frans Nederstigt en gaat over hoe om te gaan met openbaar maken van de namen van insprekers, de namen van inwoners bij brieven aan de raad en de namen van de indieners van petities.
  Uitgangspunt zou moeten zijn dat deze categorieën niet vallen onder de beperkingen van de AVG omdat de inwoners er zelf voor kiezen via deze weg de raad in het openbaar te benaderen en er voorgaand contact is geweest met de griffie.


  Besluit
  De griffier meldt dat de VNG hopelijk nog voor het zomerreces een handreiking uitgeeft over het omgaan met de AGV vwb insprekers, brieven aan de raad, uitzendingen en archivering daarvan. Het advies van de griffier is om dit document af te wachten, dit vervolgens te bespreken en te beschrijven in een soort gedragscode. Het presidium stemt hiermee in.
 • 12

  Op verzoek van Trilokaal zijn onderstaande zaken geagendeerd.
  Ingekomen stukken
  Stuk 113 beantwoording van technische vragen rondom openbare ruimte staat op alle drie de agenda's als ingekomen stuk? Hierdoor zaaien we verwarring, welke commissie gaat er iets van zeggen en wie heeft nu zeggenschap?

  Agendering op verzoek fractie zonder doelaanduiding
  Er staan stukken op de agenda zonder reden of doel. We zijn geen gezellige discussie groep om zomaar een onderwerp eens ter bespreking te brengen. Als een partij een onderwerp geagendeerd wil hebben is er een motie, amandement voor nodig. Om iets te bediscussieren heb je een reden en als deze aan de andere niet bekend is is geen goede voorbereiding mogelijk.


  Besluit
  Besloten wordt om een ingekomen stuk maar op één agenda te plaatsen, dit conform de eerder afgesproken taakverdeling tussen de commissies. Daarbij is de nuance gemaakt dat in de commissies soepel wordt omgegaan als (een gedeelte van) het onderwerp toch besproken wenst te worden.
 • 13

  Het voorstel dat is geformuleerd gaat uit van drie onderdelen, te weten:

  1. Wat is er gebeurd op hoofdlijnen in het verleden/ het overzicht tot nu toe, (=
   samenvatting jaarrekening);
  2. Wat hebben we gepland en wat zijn we aan het doen (samenvatting
   raadsprogramma en collegewerkprogramma);
  3. Wat stellen we nu voor om daaraan voor 2020 en verder te (gaan) veranderen of
   toe te voegen en waarom  Besluit
  Dit onderwerp is besproken bij agendapunt 10. Het presidium stemt in met het voorstel.
 • 14

  Besluit
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
 • 15