Gemeenteraad

donderdag 28 maart 2019 20:00 - 20:45
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer
Toelichting:

Agenda

Uitzending

Agendapunten

 • In de Culturele Estafette geeft Machtelt IJdo het stokje door aan Sonja van Egmond.
  Sonja is beeldend kunstenaar in Sassenheim. Ze is afgestudeerd aan de Kunstacademie in Den Haag als grafisch vormgever en heeft na een carrière als grafisch ontwerper, uiteindelijk gekozen om als autonoom beeldend kunstenaar te werken.
  Schilderen en fotografie.
  Haar liefde en gevoel voor beeld, komen tot uiting in deze twee kunstvormen en in de opdrachten die ze uitvoert.
  Naast de opdrachten krijgt haar vrije fotowerk steeds meer ruimte. Daarin spelen de thema’s verstilling, vergankelijkheid, soberheid en natuur een grote rol. In de hectiek van alle dag zoekt zij naar de grens van afwezigheid en aanwezigheid, tussen heden en verleden, tussen haarzelf en de buitenwereld.
  Schilderopdrachten, voornamelijk dierenportretten, worden uitgevoerd in het atelier aan huis: Het Keukenatelier. Op deze locatie worden ook workshops, teken- en schilderlessen gegeven. Meer informatie vind je op haar website www.sonjavanegmond.nl.


  00:06:01 - 00:06:03 - Joost van Doesburg
  00:09:48 - 00:09:52 - Carla Breuer
  00:10:57 - 00:17:07 - Culturele estafette
  00:17:07 - 00:19:59 - Carla Breuer
 • 1
 • 2

  Indienen motie over kastanjebomen Wilhelminalaan e.o. Sassenheim.
  Van het CDA en GroenLinks is het verzoek ontvangen de motie "Motie (herstel) en behoud kastanjebomen" aan de agenda toe te voegen. De aankondiging van de conceptmotie is besproken in de commissie Ruimte maar aangehouden in afwachting van beantwoording van de schriftelijke vragen (zie bijlage). Qua procedure is het vaste afspraak dat moties in de raad worden ingediend maar eerst inhoudelijk besproken worden in een vakcommissie voordat besluitvorming daarover in een raadsvergadering kan plaatsvinden.  00:19:59 - 00:20:00 - Culturele estafette
  00:20:00 - 00:20:59 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:21:00 - 00:21:45 - Carla Breuer
  00:21:45 - 00:23:06 - Frank Beijk
  00:23:06 - 00:24:21 - Carla Breuer
  00:24:21 - 00:24:46 - Joost van Doesburg
  00:24:46 - 00:25:33 - Carla Breuer
 • 3

  Besluit
  De heren Nederstigt (voorzitter), Beijk en Piket zijn benoemd tot lid van de commissie van onderzoek geloofsbrieven. De commissie heeft geconcludeerd dat de heer Duindam voldoet aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen en adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad van Teylingen.

  00:25:52 - 00:26:59 - Frans Nederstigt
 • 4


  Besluit
  Na onderzoek door de commissie van onderzoek geloofsbrieven is de heer Duindam toegelaten als lid van de raad van Teylingen.

  00:27:01 - 00:27:19 - Carla Breuer
 • 5

  00:32:44 - 00:33:36 - Carla Breuer
  00:33:36 - 00:33:51 - Rolf Duindam
  00:33:51 - 00:42:43 - Carla Breuer
 • 6

  Besluit
  Er zijn geen vragen ingediend.
 • 7

  Aanmelding ontvangen van een inwoner over de G.O.M. plannen voor ontwikkelingen in het buitengebied  00:42:43 - 00:43:08 - Carla Breuer
 • 8
 • 9
 • 10

  00:43:58 - 00:44:05 - Martijn van Duijvenbode
  00:44:05 - 00:44:13 - Carla Breuer
  00:44:14 - 00:45:03 - Martijn van Duijvenbode
  00:45:04 - 00:46:22 - Carla Breuer
 • 11

  [Doel: besluitvormend]

  Sinds begin 2018 worden m.e.r.-beoordelingsbesluiten voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. Voorheen lag het akkoord van de milieuparagraaf, met alle daarin opgenomen relevante milieutechnische aspecten bij het college op het moment dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd. In september 2018 heeft de Raad van State aangegeven dat het m.e.r.-beoordelingsbesluit ook door het college genomen mag worden, omdat zij belast is met de voorbereiding van bestemmingsplannen. Voorgesteld wordt in het vervolg de besluitvorming over het m.e.r.-beoordelingsbesluit weer bij het college van burgemeester en wethouders neer te leggen.

  Dit stuk is direct als hamerstuk op de raadsagenda geplaatst i.v.m. annuleren commissie Ruimte. Vanuit de raadsleden is na de fracties van 4 maart geen bericht ontvangen dat zij dit stuk wilden bespreken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  In te stemmen met het voorstel om de besluitvorming over het m.e.r- beoordelingsbesluit in het kader van bestemmingsplannen bij de het college te leggen.
 • 12

  [Doel: besluitvormend]

  De Raad wordt gevraagd geheimhouding op stukken rondom grondexploitatie Hooghkamer te bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt en daarbij te bepalen dat de geheimhouding voort duurt totdat deze weer door middel van een raadsbesluit wordt opgeheven.

  De geheime stukken zijn voor raadsleden via SharePoint inzichtelijk.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De door het college opgelegde geheimhouding op: - het collegevoorstel, - de oplegnotitie gemeentelijke grondexploitaties Hooghkamer 2019 van Next Vastgoed d.d. 12 maart 2019 inclusief twee bijlagen, te weten: Bijlage 1: Samengestelde grondexploitatie Bijlage 2: Gesplitste grondexploitaties bestaande uit: - . Actief grondbeleid deel grondexploitatie (uitgifte deel) - . Passief grondbeleid deel (kostenverhaal) - de Risicoanalyse Hooghkamer 2019 van Next Vastgoed d.d. 12 maart 2019 te laten bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt en daarbij te bepalen dat de geheimhouding voort duurt totdat deze weer door middel van een raadsbesluit wordt opgeheven.
 • 13

  [Doel: besluitvormend]
  De raad wordt gevraagd de Verordening rekenkamercommissie Teylingen 2019 vast te stellen en de Verordening op de rekenkamercommissie Teylingen 2015 in te trekken. Tevens wordt de raad gevraagd de raadsleden dhr. Noorlander, dhr. Verhoeve, mevr. Stam, dhr. Van Duijvenbode en mevr. Van Dijk te ontheffen van hun lidmaatschap van de rekenkamercommissie en in afwijking op de verordening m.b.t. gelijke verdeling coalitie/oppositie de raadsleden dhr. Noorlander, dhr. Verhoeve, dhr. Van Duijvenbode en mevr. Van Dijk namens de Raad te benoemen voor de klankbordgroep van de rekenkamercommissie tot 31 december 2019

  Deze verordening gaat uit van een onafhankelijke rekenkamercommissie met een externe voorzitter en twee externe leden. Twee tot max. vier raadsleden (1-2 uit coalitie / 1-2 uit oppositie i.v.m. “politiek” evenwicht) worden benoemd in een klankbordgroep.

  In de cie DEB van 13 maart 2019 is afgesproken om de rol van raadsleden in de klankbordgroep te beschrijven in de verordening (volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol). Daarbij gaat het vooral om de nabijheid van de raad bij de rekenkamercommissie tot uitdrukking te brengen.

  Update 20 maart. De verordening is aangepast n.a.v. bovenstaande. Artikel 3 lid 2 is uitgebreid met: De raadsleden nemen plaats in de klankbordgroep om de korte lijnen met de raad te behouden en vanuit hun drie wettelijke rollen, in het reglement van orde wordt uitgewerkt en beschreven wat de rol en taken van de klankbordgroep zijn;

  Update 26 maart: CDA heeft verzocht om het originele stuk, wat besproken is in de cie DEB, te agenderen voor de gemeenteraad en daarmee vast te houden aan de formele procedure (geen aanpassingen tussen commissie en Raad). Het stuk wat 20 maart is gepubliceerd is daarom verwijderd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De Verordening rekenkamercommissie Teylingen 2019 vast te stellen. 2. De Verordening op de rekenkamercommissie Teylingen 2015 in te trekken. 3. De raadsleden dhr. Noorlander, dhr. Verhoeve, dhr. Van Duijvenbode en mevr. Van Dijk te ontheffen van hun lidmaatschap van de rekenkamercommissie. 4. In afwijking op de verordening m.b.t. gelijke verdeling coalitie/oppositie de raadsleden dhr. Noorlander, dhr. Verhoeve, dhr. Van Duijvenbode en mevr. Van Dijk namens de Raad te benoemen voor de klankbordgroep van de rekenkamercommissie tot 31 december 2019.

  Raadslid Van Duivenbode heeft een stemverklaring afgelegd.

 • 14

  [Doel: opiniërend /besluitvormend] Voorstel is de procesnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen te bespreken zodat gestart kan worden met het IVB 2020-2023 en te reageren op de onderstaande veiligheidsthema’s waarover specifiek in gesprek kan worden gegaan met partners, ondernemers en inwoners:
  a. Zorg- en veiligheid (waaronder jeugd);
  b. Woonoverlast en maatschappelijke onrust;
  c. High impact crimes en traditionele criminaliteit;
  d. Verkeersveiligheid;
  e. Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit;
  f. Cybercrime;
  g. Specifiek in te vullen thema door inwoners.
  (zie bijlage voor de volledige procesnotitie en de schematische planning)


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De uitkomsten van de commissie zijn meegegeven aan de raad.
 • 15
 • 16

  Deze motie is bij de vaststelling van de agenda toegevoegd aan deze agenda.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie is verworpen met 9 stemmen voor (GL, CU, CDA en PvdA) en 14 stemmen tegen (VVD, D66 Trilokaal)

  De wethouder doet de toezegging om in de cie Ruimte met een timetable te komen en een analyse van de discrepantie tussen de memo en beantwoording schriftelijke vragen.


  00:46:41 - 00:46:50 - Carla Breuer
  00:46:50 - 00:49:57 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:49:57 - 00:50:49 - Carla Breuer
  00:50:49 - 00:53:04 - Rob ten Boden
  00:53:04 - 00:53:06 - Carla Breuer
  00:53:06 - 00:53:18 - Joost van Doesburg
  00:53:18 - 00:53:19 - Carla Breuer
  00:53:19 - 00:53:23 - Joost van Doesburg
  00:53:23 - 00:55:07 - Rob ten Boden
  00:55:07 - 00:55:10 - Don Verhoeff
  00:55:10 - 00:55:14 - Carla Breuer
  00:55:14 - 00:55:23 - Don Verhoeff
  00:55:23 - 00:55:25 - Carla Breuer
  00:55:25 - 00:55:37 - Don Verhoeff
  00:55:37 - 00:55:47 - Carla Breuer
  00:55:47 - 00:56:01 - Rob ten Boden
  00:56:01 - 00:56:32 - Carla Breuer
  00:56:32 - 00:58:39 - Joost van Doesburg
  00:58:40 - 00:58:52 - Carla Breuer
  00:58:59 - 01:00:04 - Frans Nederstigt
  01:00:04 - 01:00:31 - Carla Breuer
  01:00:31 - 01:02:51 - Dion Piket
  01:02:51 - 01:02:56 - Carla Breuer
  01:02:56 - 01:02:57 - Dion Piket
  01:02:57 - 01:03:19 - Joost van Doesburg
  01:03:19 - 01:03:26 - Carla Breuer
  01:03:26 - 01:03:27 - Joost van Doesburg
  01:03:27 - 01:04:02 - Dion Piket
  01:04:02 - 01:04:05 - Carla Breuer
  01:04:05 - 01:04:34 - Joost van Doesburg
  01:04:34 - 01:04:44 - Dion Piket
  01:04:44 - 01:05:05 - Carla Breuer
  01:05:36 - 01:10:28 - Don Verhoeff
  01:10:28 - 01:10:31 - Carla Breuer
  01:10:31 - 01:10:33 - Don Verhoeff
  01:10:33 - 01:10:39 - Carla Breuer
  01:11:02 - 01:13:00 - Fred Koot
  01:13:01 - 01:13:21 - Carla Breuer
  01:13:23 - 01:15:59 - Frank Beijk
  01:16:00 - 01:16:06 - Carla Breuer
  01:16:06 - 01:16:14 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:16:14 - 01:16:32 - Carla Breuer
  01:16:32 - 01:17:04 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:17:04 - 01:17:07 - Carla Breuer
  01:17:07 - 01:17:37 - Fred Koot
  01:17:37 - 01:17:41 - Carla Breuer
  01:17:41 - 01:18:46 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:18:48 - 01:19:16 - Carla Breuer
  01:19:16 - 01:19:40 - Rob ten Boden
  01:19:40 - 01:19:42 - Carla Breuer
  01:19:42 - 01:19:55 - Fred Koot
  01:19:55 - 01:19:57 - Carla Breuer
  01:19:57 - 01:20:47 - Rob ten Boden
  01:20:47 - 01:21:09 - Don Verhoeff
  01:21:09 - 01:21:12 - Carla Breuer
  01:21:14 - 01:21:43 - Rob ten Boden
  01:21:43 - 01:21:44 - Carla Breuer
  01:21:44 - 01:21:53 - Fred Koot
  01:21:53 - 01:21:55 - Carla Breuer
  01:21:55 - 01:22:03 - Rob ten Boden
  01:22:03 - 01:22:04 - Fred Koot
  01:22:04 - 01:22:08 - Carla Breuer
  01:22:08 - 01:22:23 - Rob ten Boden
  01:22:23 - 01:22:29 - Carla Breuer
  01:22:30 - 01:22:48 - Joost van Doesburg
  01:22:48 - 01:22:49 - Carla Breuer
  01:22:50 - 01:23:11 - Rob ten Boden
  01:23:11 - 01:23:13 - Carla Breuer
  01:23:13 - 01:23:23 - Frank Beijk
  01:23:23 - 01:23:25 - Carla Breuer
  01:23:25 - 01:23:27 - Rob ten Boden
  01:23:27 - 01:23:29 - Carla Breuer
  01:23:29 - 01:24:04 - Don Verhoeff
  01:24:04 - 01:24:06 - Carla Breuer
  01:24:06 - 01:24:13 - Rob ten Boden
  01:24:13 - 01:24:16 - Don Verhoeff
  01:24:16 - 01:24:21 - Carla Breuer
  01:24:21 - 01:24:35 - Joost van Doesburg
  01:24:35 - 01:24:36 - Carla Breuer
  01:24:36 - 01:24:47 - Rob ten Boden
  01:24:47 - 01:24:48 - Carla Breuer
  01:24:48 - 01:25:01 - Joost van Doesburg
  01:25:01 - 01:25:05 - Carla Breuer
  01:25:05 - 01:25:13 - Rob ten Boden
  01:25:13 - 01:25:25 - Joost van Doesburg
  01:25:26 - 01:25:30 - Rob ten Boden
  01:25:30 - 01:25:34 - Carla Breuer
  01:25:34 - 01:25:35 - Rob ten Boden
  01:25:35 - 01:25:39 - Joost van Doesburg
  01:25:39 - 01:25:43 - Rob ten Boden
  01:25:43 - 01:25:47 - Carla Breuer
  01:25:47 - 01:25:54 - Joost van Doesburg
  01:25:54 - 01:26:26 - Carla Breuer
  01:26:26 - 01:26:43 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:26:43 - 01:26:47 - Dion Piket
  01:26:47 - 01:28:02 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:28:02 - 01:28:06 - Carla Breuer
  01:28:06 - 01:29:29 - Joost van Doesburg
  01:29:29 - 01:29:34 - Carla Breuer
  01:29:34 - 01:30:04 - Don Verhoeff
  01:30:04 - 01:30:06 - Carla Breuer
  01:30:06 - 01:31:03 - Dion Piket
  01:31:03 - 01:31:07 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:31:07 - 01:31:37 - Dion Piket
  01:31:37 - 01:31:40 - Carla Breuer
  01:31:40 - 01:31:51 - Dion Piket
  01:31:51 - 01:32:34 - Don Verhoeff
  01:32:34 - 01:32:46 - Carla Breuer
  01:32:46 - 01:34:33 - Don Verhoeff
  01:34:34 - 01:35:16 - Carla Breuer
  01:35:16 - 01:35:36 - Fred Koot
  01:35:36 - 01:35:44 - Carla Breuer
  01:35:44 - 01:35:47 - Don Verhoeff
  01:35:47 - 01:36:13 - Carla Breuer
  01:36:13 - 01:36:19 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:36:19 - 01:36:30 - Carla Breuer
  01:36:30 - 01:36:46 - Don Verhoeff
  01:36:47 - 01:37:20 - Carla Breuer
  01:37:20 - 01:37:24 - Robert van Dijk
  01:37:24 - 01:38:01 - Carla Breuer
 • 17