Gemeenteraad

donderdag 25 april 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:25 - 00:00:26 - Carla Breuer
 • 2

  Van de PvdA is het verzoek ontvangen om het indienen van twee moties aan de agenda toe te voegen.

  • Motie over het RIVM Onderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden
  • Motie Zorgen over lokale democratie.

  De moties worden in deze raadsvergadering ingediend en ter bespreking geagendeerd in de vakcommissies van 20, 21 en 22 mei 2019.

 • 3
 • 4
 • 5

  Aanmelding ontvangen van:
  voorzitter Stichting Platform Hondenvrienden
  Inwoner Warmond (zie brief)  00:07:42 - 00:08:51 - Carla Breuer
  00:15:50 - 00:17:55 - Don Verhoeff
  00:17:55 - 00:18:24 - Carla Breuer
  00:19:16 - 00:20:12 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:20:52 - 00:23:57 - Carla Breuer
 • 6

  De voorzitter van de raadswerkgroep Duurzame Arbeidsrelatie (mw. De Vries) biedt het verslag van bevindingen en aanbevelingen aan.
  Het verzoek is dit te agenderen voor de commissie welzijn.  Besluit
  Ongewijzigd vastgesteld.
 • 7
 • 8
 • 9

  Doordat NS-Station Sassenheim is uitgegroeid tot een groot succes, bestaat de behoefte om de bereikbaarheid van het station te optimaliseren. Door de aanleg van twee trappen met fietsgoot bij viaduct Oosteinde/Stationslaan ontstaat een nieuwe fiets-/wandelroute waarvoor fietsers en voetgangers tussen NS-Station Sassenheim en de omgeving van het bedrijventerrein Greenib en Hotel Sassenheim kunnen kiezen. Hiermee wordt ook de verkeersveiligheid verbeterd, doordat fietsers en voetgangers niet meer over de weg of de berm van de Stationslaan hoeven te fietsen/te lopen. Bijkomend voordeel is dat de Wasbeeklaan (Warmond) door deze nieuwe route wordt ontlast.

  Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om het krediet beschikbaar te stellen en de bijbehorende begrotingswijziging nr. 7 vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Een krediet van € 185.000 voor ‘Aanleg nieuwe fiets-/wandelroute NS-Station Sassenheim (taludtrappen viaduct Oosteinde)’ beschikbaar te stellen en de bijbehorende begrotingswijziging nr. 7 vast te stellen. Dit is € 30.000 aanvullend op het krediet in de begroting van € 155.000 en de jaarlijkse afschrijving van € 1.500 komt ten laste van het financieel meerjarenperspectief.
 • 10

  [Doel: informerend/opiniërend]

  Op drukke momenten stagneert de doorstroming op de N208 en N443 ter hoogte van Sassenheim. In de toekomst zullen door toenemende verkeersdrukte de vertragingen toenemen. Dit heeft (negatieve) gevolgen voor de ontsluiting van Sassenheim en voor de regionale bereikbaarheid. De N208 en N443 hebben een functie in de bereikbaarheid van Sassenheim, Voorhout, Lisse en Noordwijkerhout. Er is studie verricht naar de maatregelen die nodig zijn om ook in de toekomst de doorstroming te garanderen. Hiervoor is het nodig om de rotondes N208-N443 en N208-Parklaan aan te passen c.q. uit te breiden. Deze uitbreiding leidt ook tot de conclusie dat langzaam verkeer niet meer gelijkvloers deze wegen kan oversteken en hier dus maatregelen voor nodig zijn. Provincie en gemeente constateren dat de impact van deze maatregelen groot is. Nu deze eerste stap (studie) is uitgevoerd wil het college de gemeenteraad en de omgeving hierover informeren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerste stap in de zgn. BOB-aanpak (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming).

  Besluitpunt: Input wordt meegegeven aan het college.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Input wordt meegegeven aan het college.
 • 11

  [Doel: opiniërend]

  De raad wordt gevraagd het procesvoorstel actualisatie woonvisie Teylingen opiniërend te bespreken en daarmee richting te geven aan de actualisatie van de woonvisie Teylingen.

  Besluitpunt: Input wordt meegegeven aan het college.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Input wordt meegegeven aan het college.
 • 12

  [Doel: opiniërend]

  De gemeenteraad van Teylingen heeft in de commissie Ruimte aan het college gevraagd een discussienota op te stellen over het thema mobiliteit en verstedelijking. De bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek (inclusief de gemeente Teylingen zelf) kent een aantal knelpunten een aandachtspunten. In de discussienota wordt de huidige stand van zaken rondom mobiliteit en thema's die dit beïnvloeden (verstedelijking, werkgelegenheid, economische groei) geschetst. Deze kunnen gebruikt worden om de discussie over mobiliteit en verstedelijking op lokaal niveau te kunnen voeren. D66 heeft een aanzet gedaan om hierover met de commissie te discussiëren.

  Besluitpunt: na bespreking in commissie Ruimte van 9 april heeft D66 aangegeven met aantal raadsleden verder te willen spreken en te kijken of het lukt om voor het zomerreces met een initiatiefvoorstel over dit onderwerp te komen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Na bespreking in commissie Ruimte van 9 april heeft D66 aangegeven met aantal raadsleden verder te willen spreken en te kijken of het lukt om voor het zomerreces met een initiatiefvoorstel over dit onderwerp te komen.
 • 13

  [Doel: besluitvormend]

  Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ vastgesteld. Gelijktijdig is de 3e herziening van het bestemmingsplan vastgesteld, waarin alle gebieden als uitgewerkte woonbestemmingen zijn opgenomen. Op 21 maart 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep op het raadsbesluit ongegrond verklaard en daarmee zijn dit exploitatieplan en bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De 4e herziening van het exploitatieplan betreft een verplichte herziening, door de raad vast te stellen binnen een jaar na – in dit geval - het onherroepelijk worden van het ex-ploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 4e herziening’ met identificatienummer NL.IMRO.1525.EXPL2019VHT07009-VA01 vast te stellen volgens het bijgevoegde en bij dit besluit behorende ontwerpexploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 4e herziening’.
 • 13.a

  Resultaat stemming:

  Besluit
  De raad stemt in met de besluitpunten in het geheime raadsvoorstel ‘Vaststelling gemeentelijke grondexploitaties Hooghkamer 2019 in relatie tot exploitatieplan Hooghkamer 2011, 4e herziening’

  Het raadsvoorstel en bijbehorende stukken zijn voor raadsleden in te zien via SharePoint - geheime stukken.

 • 14
 • 15

  [Doel: besluitvormend]

  De locatie Groot Seminarie Warmond, waarop de Integrale Visie Groot Seminarie Warmond (verder te noemen visie) betrekking heeft, is gelegen in het Beschermd Dorpsgebied Warmond. Het is een belangrijke historische plek in Warmond en heeft hierdoor een grote cultuurhistorische- en monumentale waarde voor de gemeente Teylingen. Het college vindt het belangrijk de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het gebied te bewaren voor de toekomst. Wij vinden daarom, dat nieuwe ontwikkelingen op deze locatie op zeer zorgvuldige wijze en in nauw overleg met betrokkenen moet worden ingevuld. De integrale visie is een toetsingskader en bevat criteria op basis waarvan de plannen nog verder worden uitgewerkt. Er is dus nog geen sprake van een concreet plan. De gehele locatie is onderverdeeld in deelgebieden, waaraan per deelgebied criteria zijn gesteld. Deze criteria vormen de basis van de verdere uitwerking van de plannen en het op te stellen bestemmingsplan voor deze locatie. Gelet op grote cultuurhistorische- en monumentale waarde van deze locatie zijn er naast de monumentencommissie diverse betrokken partijen (stakeholders) betrokken geweest bij het opstellen van deze visie.

  In dit voorstel stellen wij u voor de ‘Nota beantwoording reacties Concept Integrale Visie Groot Seminarie Warmond ’ vast te stellen en de voorliggende visie gewijzigd vast te stellen ten opzichte van de concept-visie.

  Update 8 april: nieuwe stukken toegevoegd n.a.v. advies Erfgoedcommissie.
  De erfgoedcommissie heeft de visie aangehouden, omdat de visie op 2 onderdelen moet worden aangevuld.
  Het gaat hierbij om de volgende aanvullingen:

  • Aan hoofdstuk 4 ‘Integrale visie’ moet een inleiding worden toegevoegd over de Integrale Uitgangspunten
  • In paragraaf 5.1 moeten de ‘Algemene criteria’ worden aangevuld met onderdeel ‘A6. Stedenbouw en architectuur’.
   Naar aanleiding van dit advies is de Integrale Visie ten opzichte van de versie van 12 maart 2019 op deze 2 punten aangevuld.
   In de bijgevoegde gewijzigde document van de Integrale Visie Groot Seminarie Warmond versie 4 april 2019 zijn deze aanvullingen in een rood kader geplaatst (zie bladzijden 20 en 31 van visie). Tevens is de nota beantwoording reacties op concept integrale visie Groot Seminarie Warmond hierop aangevuld (versie 4 april 2019), waarbij de aanvullingen in een rode tekst zijn weergegeven (bladzijde 29 en 30 van de nota).

  De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt aan de raad voor te leggen. Bespreekpunten zijn o.a. het parkeren, de bouwhoogte, bomen, aandacht voor honden, openbaar vervoer en verkeerscirculatie.

  Update 18 april: n.a.v. commissiebehandeling en ontvangen advies monumentencommissie is het raadsvoorstel gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op:

  • Het advies van de Erfgoedcommissie; in het vorige raadsvoorstel was in argument 2.2 hierover opgenomen, dat het definitieve advies van de erfgoedcommissie nog volgt en nader aan de stukken wordt toegevoegd.
  • Een tekstuele aanvulling over het gebruik ‘Wonen’ op verzoek van het CDA tijdens de behandeling van de commissie Ruimte op 15 april 2019.  Besluit
  Stemmen staken op amendement, waardoor de stemming over de amendementen en het voorstel worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. Voor: D66 (3), GL (2), CU (1), CDA (5), PvdA (1) Tegen: VVD (7), Trikokaal (5)

  00:23:57 - 00:24:21 - Bas Brekelmans
  00:24:21 - 00:24:56 - Carla Breuer
  00:24:56 - 00:25:20 - Robin Konings
  00:25:20 - 00:26:23 - Carla Breuer
  00:26:23 - 00:32:55 - Don Verhoeff
  00:32:55 - 00:32:57 - Carla Breuer
  00:32:57 - 00:33:09 - Don Verhoeff
  00:33:09 - 00:33:56 - Carla Breuer
  00:34:00 - 00:35:18 - Gerben Dijkstra
  00:35:18 - 00:35:34 - Carla Breuer
  00:35:34 - 00:36:19 - Gerben Dijkstra
  00:36:22 - 00:36:44 - Carla Breuer
  00:36:45 - 00:41:11 - Fred Koot
  00:41:11 - 00:41:35 - Carla Breuer
  00:41:35 - 00:44:01 - Robin Konings
  00:44:01 - 00:44:02 - Carla Breuer
  00:44:02 - 00:44:12 - Fred Koot
  00:44:12 - 00:44:26 - Carla Breuer
  00:44:26 - 00:45:19 - Robin Konings
  00:45:19 - 00:45:28 - Carla Breuer
  00:45:28 - 00:45:49 - Sandra Groenendal
  00:45:49 - 00:45:50 - Carla Breuer
  00:45:50 - 00:45:51 - Sandra Groenendal
  00:45:51 - 00:47:38 - Robin Konings
  00:47:38 - 00:47:44 - Carla Breuer
  00:47:44 - 00:48:14 - Don Verhoeff
  00:48:14 - 00:48:20 - Carla Breuer
  00:48:20 - 00:49:01 - Robin Konings
  00:49:01 - 00:49:06 - Carla Breuer
  00:49:06 - 00:49:42 - Robin Konings
  00:49:42 - 00:49:53 - Carla Breuer
  00:50:24 - 00:53:15 - Sandra Groenendal
  00:53:17 - 00:53:52 - Carla Breuer
  00:53:52 - 00:56:06 - Frans Nederstigt
  00:56:06 - 00:56:06 - Carla Breuer
  00:56:06 - 00:56:15 - Robin Konings
  00:56:15 - 00:56:45 - Frans Nederstigt
  00:56:45 - 00:56:52 - Carla Breuer
  00:56:52 - 00:56:54 - Robin Konings
  00:56:54 - 00:57:03 - Frans Nederstigt
  00:57:03 - 00:57:08 - Carla Breuer
  00:57:08 - 00:59:57 - Frans Nederstigt
  00:59:58 - 01:00:21 - Carla Breuer
  01:00:23 - 01:03:00 - Dion Piket
  01:03:00 - 01:03:03 - Carla Breuer
  01:03:03 - 01:03:52 - Fred Koot
  01:03:52 - 01:03:55 - Carla Breuer
  01:03:55 - 01:04:10 - Fred Koot
  01:04:10 - 01:04:13 - Carla Breuer
  01:04:13 - 01:04:36 - Dion Piket
  01:04:36 - 01:04:49 - Frans Nederstigt
  01:04:49 - 01:04:50 - Carla Breuer
  01:04:50 - 01:05:09 - Frans Nederstigt
  01:05:09 - 01:05:11 - Carla Breuer
  01:05:11 - 01:05:29 - Frans Nederstigt
  01:05:29 - 01:05:31 - Carla Breuer
  01:05:31 - 01:05:31 - Frans Nederstigt
  01:05:31 - 01:05:35 - Dion Piket
  01:05:35 - 01:05:37 - Carla Breuer
  01:05:37 - 01:05:41 - Frans Nederstigt
  01:05:41 - 01:05:44 - Dion Piket
  01:05:44 - 01:06:19 - Carla Breuer
  01:06:19 - 01:06:49 - Bas Brekelmans
  01:06:49 - 01:07:14 - Carla Breuer
  01:07:14 - 01:08:33 - Bas Brekelmans
  01:08:33 - 01:08:37 - Don Verhoeff
  01:08:37 - 01:08:44 - Carla Breuer
  01:08:44 - 01:09:25 - Don Verhoeff
  01:09:25 - 01:09:28 - Carla Breuer
  01:09:28 - 01:10:08 - Bas Brekelmans
  01:10:08 - 01:10:11 - Don Verhoeff
  01:10:41 - 01:10:44 - Carla Breuer
  01:10:44 - 01:13:09 - Bas Brekelmans
  01:13:09 - 01:13:16 - Don Verhoeff
  01:13:16 - 01:13:19 - Carla Breuer
  01:13:19 - 01:13:36 - Don Verhoeff
  01:13:36 - 01:13:37 - Carla Breuer
  01:13:37 - 01:13:38 - Bas Brekelmans
  01:13:38 - 01:13:42 - Frans Nederstigt
  01:13:42 - 01:14:03 - Carla Breuer
  01:14:03 - 01:14:09 - Frans Nederstigt
  01:14:09 - 01:14:11 - Carla Breuer
  01:14:11 - 01:14:25 - Frans Nederstigt
  01:14:25 - 01:14:28 - Bas Brekelmans
  01:14:28 - 01:14:42 - Frans Nederstigt
  01:14:42 - 01:14:43 - Carla Breuer
  01:14:43 - 01:15:24 - Frans Nederstigt
  01:15:24 - 01:15:25 - Carla Breuer
  01:15:25 - 01:15:31 - Bas Brekelmans
  01:15:31 - 01:15:44 - Don Verhoeff
  01:15:44 - 01:15:53 - Bas Brekelmans
  01:15:53 - 01:15:54 - Carla Breuer
  01:15:54 - 01:16:45 - Don Verhoeff
  01:16:45 - 01:16:47 - Carla Breuer
  01:16:47 - 01:17:04 - Don Verhoeff
  01:17:04 - 01:17:08 - Carla Breuer
  01:17:08 - 01:17:31 - Bas Brekelmans
  01:21:51 - 01:21:56 - Gerben Dijkstra
  01:21:56 - 01:22:02 - Carla Breuer
  01:22:02 - 01:22:19 - Gerben Dijkstra
  01:22:20 - 01:22:21 - Bas Brekelmans
  01:22:21 - 01:22:22 - Carla Breuer
  01:22:22 - 01:22:51 - Bas Brekelmans
  01:22:51 - 01:22:53 - Don Verhoeff
  01:22:53 - 01:23:02 - Bas Brekelmans
  01:23:02 - 01:23:03 - Gerben Dijkstra
  01:23:03 - 01:23:05 - Carla Breuer
  01:23:05 - 01:23:21 - Gerben Dijkstra
  01:23:21 - 01:23:31 - Robin Konings
  01:23:31 - 01:23:38 - Gerben Dijkstra
  01:23:38 - 01:23:40 - Robin Konings
  01:23:40 - 01:24:44 - Bas Brekelmans
  01:24:44 - 01:24:53 - Carla Breuer
  01:24:53 - 01:24:55 - Gerben Dijkstra
  01:24:55 - 01:25:11 - Don Verhoeff
  01:25:11 - 01:25:23 - Bas Brekelmans
  01:25:23 - 01:26:39 - Don Verhoeff
  01:26:39 - 01:26:57 - Carla Breuer
  01:26:57 - 01:27:05 - Don Verhoeff
  01:27:05 - 01:27:11 - Carla Breuer
  01:27:11 - 01:27:11 - Bas Brekelmans
  01:27:11 - 01:27:15 - Gerben Dijkstra
  01:27:15 - 01:27:17 - Carla Breuer
  01:27:17 - 01:27:28 - Gerben Dijkstra
  01:27:29 - 01:27:30 - Carla Breuer
  01:27:31 - 01:28:53 - Bas Brekelmans
  01:28:53 - 01:29:07 - Carla Breuer
  01:29:07 - 01:31:21 - Bas Brekelmans
  01:31:21 - 01:31:22 - Carla Breuer
  01:31:22 - 01:32:44 - Fred Koot
  01:32:44 - 01:32:55 - Carla Breuer
  01:32:55 - 01:33:00 - Fred Koot
  01:33:00 - 01:34:57 - Bas Brekelmans
  01:34:58 - 01:34:59 - Carla Breuer
  01:34:59 - 01:35:02 - Fred Koot
  01:35:11 - 01:35:12 - Carla Breuer
  01:35:12 - 01:35:49 - Fred Koot
  01:35:49 - 01:35:50 - Carla Breuer
  01:35:50 - 01:36:06 - Bas Brekelmans
  01:36:07 - 01:36:08 - Carla Breuer
  01:36:08 - 01:36:35 - Fred Koot
  01:36:35 - 01:37:40 - Bas Brekelmans
  01:37:40 - 01:37:59 - Carla Breuer
  01:37:59 - 01:38:02 - Fred Koot
  01:38:02 - 01:38:11 - Carla Breuer
  01:55:22 - 01:56:12 - Fred Koot
  01:56:12 - 01:56:35 - Carla Breuer
  01:56:35 - 01:57:21 - Fred Koot
  01:57:21 - 01:57:25 - Carla Breuer
  01:57:25 - 01:57:30 - Fred Koot
  01:57:30 - 01:57:33 - Carla Breuer
  01:57:33 - 01:57:41 - Sandra Groenendal
  01:57:41 - 01:57:44 - Carla Breuer
  01:57:44 - 01:58:21 - Fred Koot
  01:58:21 - 01:59:15 - Carla Breuer
  01:59:15 - 01:59:30 - Robin Konings
  01:59:30 - 01:59:32 - Bas Brekelmans
  01:59:32 - 01:59:52 - Carla Breuer
  01:59:54 - 02:00:01 - Don Verhoeff
  02:00:01 - 02:00:02 - Carla Breuer
  02:00:02 - 02:02:08 - Don Verhoeff
  02:02:09 - 02:02:30 - Robin Konings
  02:02:31 - 02:02:32 - Carla Breuer
  02:02:32 - 02:02:55 - Don Verhoeff
  02:02:55 - 02:03:06 - Robin Konings
  02:03:06 - 02:03:09 - Don Verhoeff
  02:03:09 - 02:03:10 - Carla Breuer
  02:03:17 - 02:03:22 - Don Verhoeff
  02:03:22 - 02:03:26 - Carla Breuer
  02:03:26 - 02:09:45 - Gerben Dijkstra
  02:09:45 - 02:09:55 - Carla Breuer
  02:09:55 - 02:12:39 - Fred Koot
  02:12:40 - 02:12:46 - Carla Breuer
  02:12:46 - 02:13:18 - Robin Konings
  02:13:28 - 02:13:46 - Frans Nederstigt
  02:13:46 - 02:13:53 - Carla Breuer
  02:13:53 - 02:15:24 - Frans Nederstigt
  02:15:24 - 02:15:36 - Carla Breuer
  02:15:36 - 02:15:47 - Robin Konings
  02:15:47 - 02:16:20 - Frans Nederstigt
  02:16:20 - 02:16:41 - Carla Breuer
  02:16:41 - 02:17:17 - Fred Koot
  02:17:18 - 02:17:19 - Carla Breuer
  02:17:19 - 02:17:23 - Gerben Dijkstra
  02:17:23 - 02:17:28 - Robin Konings
  02:17:28 - 02:17:40 - Gerben Dijkstra
  02:17:40 - 02:17:46 - Carla Breuer
  02:17:46 - 02:18:08 - Gerben Dijkstra
  02:18:08 - 02:18:12 - Carla Breuer
  02:18:12 - 02:18:12 - Gerben Dijkstra
  02:18:12 - 02:18:17 - Carla Breuer
  02:18:17 - 02:19:52 - Robin Konings
  02:19:52 - 02:19:55 - Carla Breuer
  02:19:55 - 02:20:36 - Fred Koot
  02:20:36 - 02:20:37 - Carla Breuer
  02:20:37 - 02:21:18 - Robin Konings
  02:21:18 - 02:21:28 - Carla Breuer
  02:21:28 - 02:22:53 - Sandra Groenendal
  02:22:53 - 02:22:56 - Robin Konings
  02:22:56 - 02:22:59 - Carla Breuer
  02:22:59 - 02:23:10 - Robin Konings
  02:23:10 - 02:23:23 - Sandra Groenendal
  02:23:23 - 02:23:28 - Robin Konings
  02:23:28 - 02:24:06 - Sandra Groenendal
  02:24:06 - 02:24:07 - Robin Konings
  02:24:07 - 02:24:22 - Carla Breuer
  02:24:22 - 02:26:44 - Frans Nederstigt
  02:26:44 - 02:26:46 - Fred Koot
  02:26:46 - 02:26:58 - Carla Breuer
  02:26:58 - 02:28:13 - Fred Koot
  02:28:13 - 02:28:17 - Carla Breuer
  02:28:17 - 02:29:01 - Frans Nederstigt
  02:29:01 - 02:29:02 - Carla Breuer
  02:29:02 - 02:29:08 - Fred Koot
  02:29:08 - 02:29:13 - Carla Breuer
  02:29:13 - 02:29:29 - Frans Nederstigt
  02:29:29 - 02:29:44 - Fred Koot
  02:29:44 - 02:29:46 - Carla Breuer
  02:29:46 - 02:29:56 - Frans Nederstigt
  02:29:56 - 02:29:59 - Carla Breuer
  02:29:59 - 02:30:09 - Robin Konings
  02:30:09 - 02:30:16 - Carla Breuer
  02:30:16 - 02:30:29 - Robin Konings
  02:30:29 - 02:30:30 - Frans Nederstigt
  02:30:30 - 02:30:38 - Carla Breuer
  02:30:38 - 02:30:55 - Frans Nederstigt
  02:30:55 - 02:30:58 - Robin Konings
  02:30:58 - 02:31:02 - Carla Breuer
  02:31:02 - 02:31:19 - Frans Nederstigt
  02:31:19 - 02:31:24 - Carla Breuer
  02:31:24 - 02:33:02 - Frans Nederstigt
  02:33:02 - 02:33:27 - Carla Breuer
  02:33:27 - 02:33:48 - Frans Nederstigt
  02:33:48 - 02:34:27 - Carla Breuer
  02:34:27 - 02:35:24 - Dion Piket
  02:35:24 - 02:35:28 - Carla Breuer
  02:35:28 - 02:35:30 - Dion Piket
  02:35:30 - 02:35:59 - Carla Breuer
  02:35:59 - 02:37:43 - Bas Brekelmans
  02:37:43 - 02:37:44 - Sandra Groenendal
  02:37:44 - 02:37:47 - Carla Breuer
  02:37:47 - 02:37:53 - Bas Brekelmans
  02:37:53 - 02:38:12 - Sandra Groenendal
  02:38:12 - 02:40:02 - Carla Breuer
  02:40:02 - 02:40:11 - Robert van Dijk
  02:40:11 - 02:40:28 - Carla Breuer
  02:40:28 - 02:41:12 - Robert van Dijk
  02:41:12 - 02:41:21 - Carla Breuer
  02:41:21 - 02:41:22 - Ewout Braggaar
  02:41:22 - 02:41:23 - Carla Breuer
  02:41:23 - 02:41:34 - Ewout Braggaar
  02:41:34 - 02:43:03 - Carla Breuer
 • 17

  [Besluitvormend] N.a.v. een memo over het burgerinitiatief voor een BMX baan in Voorhout dient de ChristenUnie een motie in Onzorgvuldig handelen memo BMX baan te Voorhout (Voorheen motie Gepruts. De titel en de inhoud van de motie is aangepast om hierover een beter inhoudelijk debat te kunnen voeren over de kwalificatie die de commissie aan dit handelen kan verbinden).
  Update 1 april 2019: de aangepaste motie is op Ibabs geplaatst.  Besluit
  ChristenUnie heeft de motie ingetrokken.

  02:43:03 - 02:43:09 - Monique de la Rie
  02:43:09 - 02:43:20 - Carla Breuer
  02:43:20 - 02:43:32 - Dion Piket
  02:43:32 - 02:43:51 - Carla Breuer
  02:43:51 - 02:43:55 - Don Verhoeff
  02:43:55 - 02:44:03 - Carla Breuer
  02:44:19 - 02:44:49 - Frans Nederstigt
  02:44:49 - 02:44:54 - Carla Breuer
  02:44:54 - 02:45:38 - Frans Nederstigt
  02:45:38 - 02:45:48 - Carla Breuer
  02:45:48 - 02:47:08 - Frans Nederstigt
  02:47:08 - 02:48:22 - Carla Breuer
 • 18

  Na bespreking punt ingekomen stuk 106 - Beantwoording vragen CDA over verkeersveiligheid en het ontbreken van actieve controle en handhaving in de commissie Ruimte van 9 april heeft PvdA een motie aangekondigd in de Raad over het voornemen om 30 km/uur als standaard nemen in onze gemeente in navolging van advies RAI-vereniging.

  Deze motie wordt nu aangekondigd en behandeld in de commissie Ruimte van mei.  Besluit
  Motie ingediend en wordt geagendeerd in de commissie Ruimte van mei.

  02:48:22 - 02:48:31 - Sandra Groenendal
  02:48:31 - 02:48:41 - Carla Breuer
  02:48:41 - 02:48:56 - Sandra Groenendal
  02:48:56 - 02:49:11 - Carla Breuer
 • 19

  Deze motie wordt nu aangekondigd en behandeld in de commissie DEB van mei.  Besluit
  Motie ingediend en wordt geagendeerd in de commissie DEB van mei.
 • 20

  Deze motie wordt nu aangekondigd en behandeld in de commissie Welzijn van mei.  Besluit
  Motie ingediend en wordt geagendeerd in de commissie Welzijn van mei.
 • 21

  Besluit
  Vergadering gesloten om 22.49 uur.