Presidium

woensdag 13 maart 2019 19:30 - 20:00
Locatie:
Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Besluit
  De mededelingen bij agendapunt 3 over de actieijst en LTA worden besproken bij agendapunt 7 ((Actielijst en langetermijnagenda).
 • 3

  Frans Nederstigt, Bas Brekelmans, Rob ten Boden en Lisanne Korteling hebben op 7 maart overleg gehad over de LTA en actielijst. Er bleek behoefte om een aantal dingen uniform af te spreken. Graag delen wij de afspraken:

  • Actielijst (instrument van de Raad): College vult kolom afgehandeld (advies noem de kolom voorstel i.p.v. afgehandeld) en stand van zaken en geeft hier aan of zij voorstellen een punt af te voeren of stellen een haalbare datum voor. Griffie plaatst op IBabs welke punten volgens college afgevoerd kunnen worden. De voorzitter noemt tijdens de commissie bij het punt actielijst de punten die volgens college afgevoerd kunnen worden. Als hiermee ingestemd wordt, dan worden de punten door de griffie van de lijst gehaald. Door dit openbaar te doen kunnen we terughalen wanneer welke actie is afgedaan. Griffie plaatst ook nieuwe actiepunten die in de commissie zijn afgesproken op de actielijst. Deze werkwijze zal ook op IBabs geplaatst worden bij agendapunt actielijst.

  • LTA (instrument van College): als collegelid weet dat er een onderwerp aankomt zet diegene dit onderwerp z.s.m. op de LTA. College zorgt voor up to date LTA die geldt voor komende cyclus (dus geen oude raden). Het college zal de groslijst die nu op LTA staat toebedelen aan data. Als iets niet gehaald wordt is dit geen probleem en kan dit worden doorschoven (met motivering in laatste kolom). Er was wat discussie over de kolom complexiteit/Hamerstuk/Bespreekstuk. Advies vanuit wethouders en voorzitter is om deze kolom te verwijderen. College neemt dit mee naar Directieondersteuning. Ter info: griffie heeft geen rol bij LTA.


  Besluit
  De mededelingen bij agendapunt 3 over de actieijst en LTA worden besproken bij agendapunt 7 ((Actielijst en langetermijnagenda).
 • 4

  • toevoegen aan raadsagenda: bekrachtiging geheimhouding GREX Hooghkamer (raadsagenda 28 maart 2019)
  • Bevoegd gezag m.e.r.-beoordelingsbesluit is als hamerstuk opgenomen en niet behandeld in commissie Ruimte, hierover is de raad per mail ge├»nformeerd en heeft men gelegenheid gekregen om aan te geven of bezwaar is tegen hamerstuk. Hier zijn geen reacties opgekomen. Dit punt wordt daarom als hamerstuk aan de raad toegevoegd (in te zien bij de stukken van de raad op 28 maart)  Besluit
  Op 28 maart om 19.30 uur wordt de nieuwe expositie geopend door wethouder Arno van Kempen. De Culturele Estafette wordt zoals gewoonlijk om 20.00 uur, voorafgaand aan de raadsvergadering, gehouden. De raadsagenda wordt vastgesteld onder voorbehoud van de discussies in de commissie DEB. Het punt vaststelling geheimhouding GREX is toegevoegd aan de agenda.
 • 5

  Naar aanleiding van de co-creatiesessie over raadscommunicatie met de nieuwe communicatie ambities van de raad houden we de huidige communicatiemiddelen tegen het licht. We hebben hierover gesproken in de denktank raadscommunicatie en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de huidige vorm en opzet van wijkmarkten met een doorlooptijd van vier jaar, niet meer de beste manier is om de dialoog tussen raadsleden en de samenleving vorm te geven. We willen een opzet die sneller kan inspelen op wat leeft in de wijken en met een kleinschaliger en frequenter opzet. De raad wil immers zelf de dialoog opzoeken met bewoners in wijken en buurten.
  In de memo is een denkrichting beschreven. Voordat dit verder uitgewerkt wordt, is de vraag aan het presidium of het akkoord is in deze richting de opzet verder uit te werken met de denktank.  Besluit
  De opzet van de wijkmarkten is bij de inwoners bekend en werd goed en enthousiast ontvangen. Het presidium heeft het als positief ervaren dat dat er tijdens deze bijeenkomst geen politiek wordt bedreven en is verbaasd over de stille dood van de wijkmarkten. Geconstateerd is dat het de frequentie van de wijkmarkten en het bereik van de specifieke doelgroepen in de huidige opzet matig is maar wel veel inzet vereist van veel medewerkers. In de nieuwe opzet komt een hogere frequentie van wijkbezoeken terug en word gezocht bij lokale evenementen. De positieve elementen uit het huidige concept kunnen worden meegenomen in de nieuwe opzet. De discussie over de memo wijkaanpak past binnen de discussie over Open overheid en verbouwing raadszaal. De presidiumleden staan kritisch tegenover het voorstel om als raadslid te worden verbonden met een wijk: het gaat het immers vaak over beheer en veiligheid. Besloten wordt de evaluatie wijkmarkten en overige relevante documenten toe te sturen aan de fracties en dit onderwerp opnieuw te agenderen voor het volgende presidium.
 • 6

  Van de PvdA en VVD zijn opmerkingen vanuit de fractie ontvangen. Zie de bijlage.  Besluit
  Vanuit de fracties zijn twee schriftelijke reacties ontvangen. VVD, PvdA en GroenLinks geven aan voorstander te zijn van een sobere doch doelmatige uitwerking binnen de huidige contouren van de raadzaal. De PvdA wijst erop dat een aantal knelpunten snel en voordelig kunnen worden opgelost. Het presidium is akkoord met verdere uitwerking, dit betekent echter geen carte blanche wat betreft de financiën. Het presidium geeft mee te kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding en de lange termijn doelstelling. Het presidium discussieert over de opstelling en constateert dat de "oude" opstelling ook voordelen had. De voorzitter stuurt de oude opstelling toe aan het presidium; de scenario's kunnen verder worden uitgewerkt.
 • 7


  Besluit
  In het overleg van 7 maart jl. is een aantal afspraken herbevestigd. Het college motiveert waarom dat actiepunt verwijderd kan worden afgehandeld en de commissie concludeert dit af. De LTA wordt opgeschoond; voorgesteld wordt om de een indeling per kwartaal of maand te maken. Het is duidelijker om in plaats van sterretje BOB in te vullen. De link met het college- en raadsprogramma wordt inzichteljk gemaakt. Voorgesteld wordt om per vergadering een resume te maken wat wordt besproken. De heer Covers geeft aan dat er ambtelijke capaciteit beschikbaar is om een inhaalslag te maken en de LTA en actielijst te actualiseren en te verbeteren.
 • 8

  Besluit
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
 • 9