Commissie Ruimte

dinsdag 12 november 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:02:52 - 00:05:21 - Frans Nederstigt
 • 2

  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Besluit
  Er zijn geen insprekers.
 • 4

  Besluit
  De commissie neemt afscheid van voormalig raadsgriffier Lisanne Korteling.

  00:05:21 - 00:05:33 - Lisa Weijts-Gonzalez
  00:05:33 - 00:10:14 - Frans Nederstigt
 • 5

  Besluit
  Diverse vragen over lijst ingekomen stukken gesteld. D66 stelt vragen over brief 461 (stikstofproblematiek) en 472 (voortgang projecten), Herenweg en Tolwegbrug worden gemist, ontbreken nog meer projecten? Wethouder Volten beantwoordt vraag over 461. Wethouder Ten Boden beantwoordt vraag over 472.

  00:11:13 - 00:11:32 - Frans Nederstigt
  00:11:32 - 00:12:53 - Bart van der Ploeg
  00:12:54 - 00:13:00 - Frans Nederstigt
  00:13:04 - 00:14:15 - Marlies Volten
  00:14:15 - 00:14:18 - Frans Nederstigt
  00:14:30 - 00:14:50 - Rob ten Boden
  00:14:50 - 00:14:53 - Frans Nederstigt
 • 5.a
 • 5.b
 • 5.c
 • 5.d
 • 6

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Afgehandelde zaken, na akkoord commissie worden deze afgevoerd: - R10. Raadsmemo omtrent eventueel aanpassen strooibeleid. Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten).  Besluit
  Door college voorgestelde punt wordt afgevoerd (R10). Wethouder Ten Boden meldt dat afdoening Motie meer groen in woonwijken, dorpscentra en -entrees in college van 19 november wordt behandeld. Wethouder Volten meldt dat Actieplan Fiets naar januari wordt verschoven. Met D66 wordt afgestemd over Motie Communicatiemiddelen ruimtelijke ordening. Meldt verder dat college brief over implementatie van aanbevelingen over het onderzoek naar projectbeheersing, naar de rekenkamercommissie heeft verstuurd. Wat stand van zaken gesprekken bewaakte fietsenstalling bij het station Sassenheim betreft, daar is een maand geleden nog over geïnformeerd , namelijk dat dat volgend jaar zomer wordt. Voorgesteld wordt dit punt af te voeren en dit door te geven aan de commissie DEB aangezien dit actiepunt op naam van die commissie staat.

  00:15:36 - 00:15:49 - Rob ten Boden
  00:15:49 - 00:15:57 - Frans Nederstigt
  00:15:57 - 00:16:08 - Rob ten Boden
  00:16:09 - 00:16:10 - Frans Nederstigt
  00:16:10 - 00:16:23 - Robin Konings
  00:16:23 - 00:16:30 - Frans Nederstigt
  00:16:30 - 00:16:36 - Rob ten Boden
  00:16:37 - 00:16:38 - Frans Nederstigt
  00:16:39 - 00:17:18 - Marlies Volten
  00:17:18 - 00:17:19 - Frans Nederstigt
  00:17:19 - 00:17:41 - Marlies Volten
  00:17:41 - 00:17:44 - Frans Nederstigt
  00:17:49 - 00:18:07 - Marlies Volten
  00:18:07 - 00:18:18 - Frans Nederstigt
  00:18:18 - 00:18:38 - Marlies Volten
  00:18:38 - 00:20:07 - Frans Nederstigt
 • 7

  Besluit
  Geen mededelingen.
 • 8

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.

 • 9
 • 10

  Opiniërend: De motie wordt naar het oordeel van het CDA met deze raadsbrief niet uitgevoerd. In motie wordt gevraagd om integrale nota over de toegankelijkheid van de openbare ruimte, waarin wordt aangegeven op welke wijze de verplichting vanuit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Teylingen gestalte krijgt. De raadsbrief is geen nota en gaat niet in op vraag motie.  Besluit
  College zegt toe uiterlijk in mei 2020 met gevraagde integrale nota te komen. In januari wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken.

  00:20:07 - 00:20:09 - Frans Nederstigt
  00:20:09 - 00:21:58 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:21:58 - 00:22:00 - Frans Nederstigt
  00:22:17 - 00:23:28 - Rob ten Boden
  00:23:28 - 00:23:30 - Frans Nederstigt
  00:23:40 - 00:24:26 - Bart van der Ploeg
  00:24:26 - 00:24:27 - Frans Nederstigt
  00:24:29 - 00:26:01 - Robin Konings
  00:26:01 - 00:26:03 - Frans Nederstigt
  00:26:07 - 00:28:09 - Don Verhoeff
  00:28:09 - 00:28:11 - Frans Nederstigt
  00:28:15 - 00:29:13 - Paul Witteman
  00:29:13 - 00:29:14 - Frans Nederstigt
  00:29:16 - 00:29:42 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:29:42 - 00:29:44 - Frans Nederstigt
  00:29:45 - 00:30:24 - Fons Welters
  00:30:24 - 00:30:25 - Frans Nederstigt
  00:30:30 - 00:32:29 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:32:29 - 00:32:33 - Frans Nederstigt
  00:34:36 - 00:36:10 - Rob ten Boden
  00:36:10 - 00:36:11 - Frans Nederstigt
  00:36:11 - 00:36:34 - Robin Konings
  00:36:34 - 00:36:36 - Frans Nederstigt
  00:36:36 - 00:36:41 - Rob ten Boden
  00:36:41 - 00:36:43 - Frans Nederstigt
  00:36:54 - 00:37:20 - Paul Witteman
  00:37:20 - 00:37:20 - Frans Nederstigt
  00:37:24 - 00:37:49 - Rob ten Boden
  00:37:49 - 00:37:52 - Frans Nederstigt
  00:37:53 - 00:38:23 - Bart van der Ploeg
  00:38:24 - 00:38:47 - Frans Nederstigt
  00:38:47 - 00:38:57 - Bart van der Ploeg
  00:38:57 - 00:39:00 - Frans Nederstigt
  00:39:00 - 00:39:20 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:39:20 - 00:39:22 - Frans Nederstigt
  00:39:25 - 00:40:20 - Don Verhoeff
  00:40:20 - 00:40:21 - Frans Nederstigt
  00:40:52 - 00:41:24 - Rob ten Boden
  00:41:24 - 00:41:49 - Frans Nederstigt
  00:41:49 - 00:41:59 - Bart van der Ploeg
  00:41:59 - 00:42:00 - Frans Nederstigt
  00:42:01 - 00:42:03 - Robin Konings
  00:42:03 - 00:42:04 - Frans Nederstigt
  00:42:06 - 00:42:31 - Don Verhoeff
  00:42:31 - 00:42:33 - Frans Nederstigt
  00:42:33 - 00:42:36 - Paul Witteman
  00:42:36 - 00:42:38 - Frans Nederstigt
  00:42:38 - 00:43:29 - Paul Witteman
  00:43:29 - 00:43:30 - Frans Nederstigt
  00:43:33 - 00:43:47 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:43:47 - 00:43:48 - Frans Nederstigt
  00:43:49 - 00:43:55 - Fons Welters
  00:43:55 - 00:43:57 - Frans Nederstigt
  00:44:00 - 00:44:46 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:44:46 - 00:44:46 - Frans Nederstigt
 • 11

  Opiniërend: Naar aanleiding van de evaluatie verplaatsing speeltuin wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Het CDA wil graag van de commissie horen wat de commissie van deze aanbevelingen vindt en of ze kunnen/moeten worden overgenomen?  Besluit
  College zegt toe aanbevelingen over te nemen, alsook het punt dat het CDA benadrukt, namelijk om beter contact te onderhouden met initiatienemers van speelplaatsjes.

  00:45:56 - 00:47:30 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:47:30 - 00:47:31 - Frans Nederstigt
  00:47:47 - 00:48:06 - Rob ten Boden
  00:48:06 - 00:48:25 - Frans Nederstigt
  00:48:26 - 00:48:56 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:48:57 - 00:48:57 - Frans Nederstigt
  00:48:57 - 00:49:00 - Robin Konings
  00:49:00 - 00:49:05 - Frans Nederstigt
  00:49:05 - 00:49:24 - Paul Witteman
  00:49:25 - 00:49:28 - Frans Nederstigt
  00:49:28 - 00:50:32 - Don Verhoeff
  00:50:33 - 00:50:49 - Frans Nederstigt
  00:50:49 - 00:50:51 - Rob ten Boden
  00:50:51 - 00:50:51 - Frans Nederstigt
 • 12

  Besluitvormend: Het CDA heeft in de raadsvergadering van 7 november deze motie aangekondigd. Besloten is deze in de eerstvolgende commissie Ruimte te behandelen. De motie roept het college op om op korte termijn, doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020, een zelf handhavende 30-km zone te realiseren op de Herenweg in Warmond vanaf de bebouwde kom (Beatrixlaan), alsmede in dezelfde plaats op de Sweilandstraat en de Oranje Nassaulaan.  Besluit
  Een deel van de fracties kan de motie steunen, na de toezegging van het CDA om het woord ‘zelfhandhavend’ uit de motie te halen. Het CDA is bereid met wethouder te overleggen over zijn voorstel om alternatieve maatregelen te nemen. Enkele partijen geven aan motie niet te steunen, maar wel geïnteresseerd te zijn in eventuele alternatieven.

  00:51:20 - 00:53:02 - Gerben Dijkstra
  00:53:03 - 00:53:09 - Frans Nederstigt
  00:53:09 - 00:53:10 - Gerben Dijkstra
  00:53:10 - 00:54:31 - Rob ten Boden
  00:54:31 - 00:54:33 - Gerben Dijkstra
  00:54:33 - 00:54:35 - Frans Nederstigt
  00:54:35 - 00:55:10 - Gerben Dijkstra
  00:55:10 - 00:55:19 - Frans Nederstigt
  00:55:19 - 00:55:20 - Gerben Dijkstra
  00:55:24 - 00:55:51 - Rob ten Boden
  00:55:51 - 00:55:52 - Gerben Dijkstra
  00:55:52 - 00:56:22 - Frans Nederstigt
  00:56:22 - 00:57:06 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:57:07 - 00:57:11 - Frans Nederstigt
  00:57:11 - 00:57:43 - Paul Witteman
  00:57:43 - 00:57:45 - Gerben Dijkstra
  00:57:45 - 00:57:47 - Frans Nederstigt
  00:57:47 - 01:00:04 - Don Verhoeff
  01:00:04 - 01:00:05 - Gerben Dijkstra
  01:00:05 - 01:00:08 - Frans Nederstigt
  01:00:08 - 01:03:09 - Frank Beijk
  01:03:09 - 01:03:10 - Gerben Dijkstra
  01:03:10 - 01:03:16 - Frans Nederstigt
  01:03:16 - 01:05:15 - Bart van der Ploeg
  01:05:15 - 01:05:19 - Frans Nederstigt
  01:05:19 - 01:05:40 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:05:40 - 01:05:40 - Gerben Dijkstra
  01:05:40 - 01:05:44 - Frans Nederstigt
  01:05:44 - 01:05:48 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:05:48 - 01:05:49 - Gerben Dijkstra
  01:05:49 - 01:05:50 - Bart van der Ploeg
  01:05:50 - 01:05:51 - Frans Nederstigt
  01:05:51 - 01:06:49 - Bart van der Ploeg
  01:06:49 - 01:06:57 - Frans Nederstigt
  01:06:57 - 01:07:23 - Don Verhoeff
  01:07:23 - 01:07:24 - Gerben Dijkstra
  01:07:24 - 01:07:27 - Frans Nederstigt
  01:07:27 - 01:09:32 - Dion Piket
  01:09:32 - 01:09:33 - Gerben Dijkstra
  01:09:33 - 01:09:36 - Frans Nederstigt
  01:09:36 - 01:09:47 - Frank Beijk
  01:09:47 - 01:10:11 - Dion Piket
  01:10:12 - 01:10:13 - Frans Nederstigt
  01:10:13 - 01:10:36 - Frank Beijk
  01:10:36 - 01:10:36 - Gerben Dijkstra
  01:10:36 - 01:11:34 - Dion Piket
  01:11:34 - 01:11:35 - Gerben Dijkstra
  01:11:35 - 01:11:55 - Frans Nederstigt
  01:11:55 - 01:13:07 - Gerben Dijkstra
  01:13:08 - 01:13:27 - Frans Nederstigt
  01:13:27 - 01:14:22 - Gerben Dijkstra
  01:14:22 - 01:14:59 - Frans Nederstigt
  01:14:59 - 01:15:01 - Gerben Dijkstra
  01:15:38 - 01:16:16 - Rob ten Boden
  01:16:16 - 01:16:16 - Frans Nederstigt
  01:16:16 - 01:16:19 - Gerben Dijkstra
  01:16:19 - 01:16:34 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:16:34 - 01:16:51 - Frans Nederstigt
  01:16:51 - 01:18:21 - Gerben Dijkstra
  01:18:21 - 01:19:23 - Frans Nederstigt
  01:19:23 - 01:19:35 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:19:35 - 01:19:41 - Frans Nederstigt
  01:19:41 - 01:20:01 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:20:02 - 01:20:04 - Frans Nederstigt
  01:20:05 - 01:20:33 - Paul Witteman
  01:20:33 - 01:20:34 - Gerben Dijkstra
  01:20:34 - 01:20:36 - Frans Nederstigt
  01:20:36 - 01:23:03 - Don Verhoeff
  01:23:03 - 01:23:03 - Gerben Dijkstra
  01:23:03 - 01:23:05 - Frans Nederstigt
  01:23:05 - 01:25:21 - Frank Beijk
  01:25:21 - 01:25:22 - Frans Nederstigt
  01:25:22 - 01:26:29 - Don Verhoeff
  01:26:29 - 01:26:30 - Frank Beijk
  01:26:30 - 01:26:30 - Frans Nederstigt
  01:26:30 - 01:26:55 - Frank Beijk
  01:26:55 - 01:26:57 - Gerben Dijkstra
  01:26:57 - 01:26:58 - Don Verhoeff
  01:26:58 - 01:27:01 - Frans Nederstigt
  01:27:01 - 01:27:31 - Don Verhoeff
  01:27:32 - 01:28:45 - Frank Beijk
  01:28:45 - 01:28:54 - Frans Nederstigt
  01:28:54 - 01:29:10 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:29:10 - 01:29:10 - Gerben Dijkstra
  01:29:10 - 01:29:24 - Frank Beijk
  01:29:24 - 01:29:50 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:29:50 - 01:30:23 - Frank Beijk
  01:30:23 - 01:30:34 - Frans Nederstigt
  01:30:34 - 01:30:47 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:30:48 - 01:31:02 - Frank Beijk
  01:31:02 - 01:31:02 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:31:02 - 01:31:07 - Frans Nederstigt
  01:31:07 - 01:31:47 - Don Verhoeff
  01:31:47 - 01:31:53 - Frank Beijk
  01:31:53 - 01:31:57 - Don Verhoeff
  01:31:57 - 01:32:10 - Frans Nederstigt
  01:32:10 - 01:32:12 - Don Verhoeff
  01:32:12 - 01:32:16 - Frans Nederstigt
  01:32:16 - 01:33:04 - Frank Beijk
  01:33:04 - 01:33:04 - Gerben Dijkstra
  01:33:04 - 01:33:19 - Frans Nederstigt
  01:33:19 - 01:34:47 - Bart van der Ploeg
  01:34:47 - 01:34:52 - Frans Nederstigt
  01:34:52 - 01:35:29 - Don Verhoeff
  01:35:29 - 01:35:41 - Bart van der Ploeg
  01:35:41 - 01:36:08 - Don Verhoeff
  01:36:08 - 01:36:08 - Gerben Dijkstra
  01:36:08 - 01:37:05 - Bart van der Ploeg
  01:37:05 - 01:37:52 - Frans Nederstigt
  01:37:52 - 01:38:17 - Bart van der Ploeg
  01:38:17 - 01:38:23 - Frans Nederstigt
  01:38:23 - 01:38:46 - Don Verhoeff
  01:38:46 - 01:38:47 - Bart van der Ploeg
  01:38:47 - 01:38:56 - Frans Nederstigt
  01:38:56 - 01:39:17 - Dion Piket
  01:39:17 - 01:39:22 - Frans Nederstigt
  01:39:22 - 01:39:22 - Bart van der Ploeg
  01:39:22 - 01:39:25 - Frans Nederstigt
  01:39:25 - 01:39:55 - Bart van der Ploeg
  01:39:55 - 01:40:07 - Frans Nederstigt
  01:40:07 - 01:40:07 - Gerben Dijkstra
  01:40:07 - 01:42:00 - Dion Piket
  01:42:00 - 01:42:11 - Frans Nederstigt
  01:42:11 - 01:42:36 - Gerben Dijkstra
  01:42:36 - 01:43:27 - Frans Nederstigt
  01:43:27 - 01:43:42 - Frank Beijk
  01:43:42 - 01:43:43 - Gerben Dijkstra
  01:43:43 - 01:43:50 - Frans Nederstigt
  01:43:50 - 01:44:01 - Frank Beijk
  01:44:01 - 01:44:05 - Gerben Dijkstra
  01:44:17 - 01:44:37 - Frans Nederstigt
  01:44:37 - 01:44:48 - Rob ten Boden
  01:44:48 - 01:45:00 - Frans Nederstigt
  01:45:00 - 01:45:03 - Gerben Dijkstra
  01:45:43 - 01:48:30 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:48:30 - 01:49:39 - Frans Nederstigt
  01:49:39 - 01:51:26 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:51:26 - 01:52:31 - Frans Nederstigt
  01:52:31 - 01:52:51 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:52:51 - 01:53:17 - Frans Nederstigt
  01:53:17 - 01:53:21 - Marlies Volten
  01:53:21 - 01:53:39 - Frans Nederstigt
  01:53:39 - 01:57:07 - Marlies Volten
  01:57:07 - 01:57:08 - Gerben Dijkstra
  01:57:08 - 01:57:25 - Frans Nederstigt
  01:57:25 - 02:02:08 - Paul Witteman
 • 13

  Besluitvormend: CDA, CU, GroenLinks en PvdA hebben in de raadsvergadering van 7 november deze motie aangekondigd met het verzoek deze meteen te behandelen. Besloten is deze in de eerstvolgende commissie Ruimte te behandelen. De motie roept het college op om er ervoor zorg te dragen dat de verkoop van de woningen in het plan Overteylingen-Oost met onmiddellijke ingang wordt opgeschort in afwachting van de beantwoording van de schriftelijke vragen en het al dan niet heroverwegen door de gemeenteraad van zijn eerdere besluitvorming over de Woonvisie 2015-2020.  Besluit
  Er zijn veel vragen gesteld over het proces. College zegt toe een poging te wagen deze voor de volgende raad schriftelijk te beantwoorden. Het CDA trekt de motie in en overweegt deze te splitsen en nieuwe moties in te dienen over het proces, dat de raad niet tijdig geïnformeerd zou zijn en over het niet naleven van het reglement van orde; dit in overleg met overige fracties en mede indieners.

  02:02:08 - 02:02:13 - Frans Nederstigt
  02:02:13 - 02:07:16 - Don Verhoeff
  02:07:16 - 02:07:19 - Gerben Dijkstra
  02:07:19 - 02:07:44 - Frans Nederstigt
  02:07:44 - 02:10:23 - Frank Beijk
  02:10:24 - 02:10:32 - Frans Nederstigt
  02:10:32 - 02:11:14 - Paul Witteman
  02:11:14 - 02:11:14 - Gerben Dijkstra
  02:11:14 - 02:11:18 - Frank Beijk
  02:11:18 - 02:11:20 - Gerben Dijkstra
  02:11:20 - 02:11:34 - Paul Witteman
  02:11:34 - 02:11:37 - Frans Nederstigt
  02:11:37 - 02:11:52 - Bart van der Ploeg
  02:11:52 - 02:12:07 - Frans Nederstigt
  02:12:07 - 02:14:06 - Bart van der Ploeg
  02:14:06 - 02:14:08 - Frans Nederstigt
  02:14:08 - 02:15:47 - Dion Piket
  02:15:47 - 02:15:50 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:15:50 - 02:17:43 - Dion Piket
  02:17:43 - 02:17:52 - Frans Nederstigt
  02:17:52 - 02:17:57 - Dion Piket
  02:17:57 - 02:18:20 - Frans Nederstigt
  02:18:20 - 02:19:04 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:19:04 - 02:19:07 - Gerben Dijkstra
  02:19:07 - 02:19:24 - Frans Nederstigt
  02:19:25 - 02:19:31 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:19:31 - 02:19:37 - Frans Nederstigt
  02:19:37 - 02:24:10 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:24:10 - 02:24:12 - Gerben Dijkstra
  02:24:12 - 02:26:42 - Frans Nederstigt
  02:26:42 - 02:27:09 - Paul Witteman
  02:27:09 - 02:27:11 - Gerben Dijkstra
  02:27:11 - 02:27:23 - Frans Nederstigt
  02:27:23 - 02:28:27 - Marlies Volten
  02:28:27 - 02:28:30 - Paul Witteman
  02:28:30 - 02:28:38 - Frans Nederstigt
  02:28:39 - 02:28:44 - Marlies Volten
  02:28:44 - 02:28:55 - Paul Witteman
  02:28:55 - 02:29:28 - Marlies Volten
  02:29:28 - 02:29:29 - Gerben Dijkstra
  02:29:29 - 02:29:31 - Frans Nederstigt
  02:29:31 - 02:29:41 - Don Verhoeff
  02:29:41 - 02:29:54 - Frans Nederstigt
  02:29:54 - 02:29:57 - Gerben Dijkstra
  02:29:57 - 02:30:04 - Frans Nederstigt
  02:30:04 - 02:30:09 - Paul Witteman
  02:30:09 - 02:30:12 - Marlies Volten
  02:30:12 - 02:30:42 - Paul Witteman
  02:30:42 - 02:30:44 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:30:44 - 02:30:48 - Paul Witteman
  02:30:49 - 02:30:57 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:30:57 - 02:31:05 - Frans Nederstigt
  02:31:12 - 02:31:17 - Gerben Dijkstra
  02:31:17 - 02:31:37 - Frans Nederstigt
  02:31:37 - 02:31:49 - Paul Witteman
  02:31:49 - 02:32:08 - Frans Nederstigt
  02:32:08 - 02:32:43 - Paul Witteman
  02:32:43 - 02:32:46 - Gerben Dijkstra
  02:32:46 - 02:32:50 - Frans Nederstigt
  02:32:51 - 02:33:58 - Don Verhoeff
  02:33:58 - 02:34:14 - Frans Nederstigt
  02:34:14 - 02:34:15 - Don Verhoeff
  02:34:15 - 02:34:25 - Frans Nederstigt
  02:34:25 - 02:34:27 - Don Verhoeff
  02:34:27 - 02:34:29 - Frans Nederstigt
  02:34:29 - 02:35:31 - Don Verhoeff
  02:35:31 - 02:35:32 - Gerben Dijkstra
  02:35:32 - 02:35:43 - Frans Nederstigt
  02:35:45 - 02:36:05 - Don Verhoeff
  02:36:05 - 02:36:08 - Frans Nederstigt
  02:36:08 - 02:38:29 - Frank Beijk
  02:38:29 - 02:38:31 - Gerben Dijkstra
  02:38:31 - 02:38:33 - Frans Nederstigt
  02:38:33 - 02:39:05 - Bart van der Ploeg
  02:39:05 - 02:39:08 - Frans Nederstigt
  02:39:08 - 02:39:28 - Paul Witteman
  02:39:28 - 02:39:42 - Bart van der Ploeg
  02:39:42 - 02:39:52 - Frans Nederstigt
  02:39:52 - 02:41:44 - Dion Piket
  02:41:44 - 02:41:44 - Gerben Dijkstra
  02:41:44 - 02:42:02 - Frans Nederstigt
  02:42:02 - 02:42:09 - Paul Witteman
  02:42:09 - 02:42:10 - Frans Nederstigt
  02:42:10 - 02:42:28 - Paul Witteman
  02:42:28 - 02:42:34 - Frans Nederstigt
  02:42:34 - 02:43:17 - Dion Piket
  02:43:17 - 02:43:40 - Frans Nederstigt
  02:43:40 - 02:44:23 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:44:23 - 02:44:23 - Gerben Dijkstra
  02:44:23 - 02:44:30 - Frans Nederstigt
  02:44:30 - 02:45:00 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:45:00 - 02:45:01 - Gerben Dijkstra
  02:45:01 - 02:45:23 - Frans Nederstigt
 • 14

  Besluit
  D66 vraagt of college bereid is om in gesprek te gaan met Prorail en Provincie of het mogelijk is om betaald parkeren bij station Sassenheim in te voeren? Wethouder zegt dat in december dat onderzoek naar de raad komt.

  02:45:24 - 02:46:05 - Bart van der Ploeg
  02:46:05 - 02:46:06 - Frans Nederstigt
  02:46:06 - 02:46:40 - Robin Konings
  02:46:40 - 02:46:41 - Gerben Dijkstra
  02:46:41 - 02:46:41 - Bart van der Ploeg
  02:46:41 - 02:46:43 - Frans Nederstigt
  02:46:43 - 02:46:46 - Bart van der Ploeg
  02:46:46 - 02:46:57 - Frans Nederstigt
  02:46:57 - 02:46:58 - Gerben Dijkstra
  02:46:58 - 02:47:31 - Marlies Volten
  02:47:31 - 02:50:39 - Frans Nederstigt
  02:50:39 - 02:50:49 - Paul Witteman
  02:50:49 - 02:51:31 - Frans Nederstigt
  02:51:31 - 02:51:45 - Gerben Dijkstra
 • 15

  Besluit
  Commissie adviseert aan raad, nu de motie Opschorten verkoop huizen Park Overteylingen ingetrokken is en er een toezegging van het college is om in gesprek te gaan met het CDA over de motie herinrichting Herenweg Warmond, dat eventuele nieuwe moties geagendeerd worden voor behandeling in de commissies en raad van december.