Commissie Ruimte

2e deel (doorgeschoven punten van 15 juni 2021)

maandag 21 juni 2021 20:00 - 20:50
Locatie:
Digitale videovergadering via MS Teams
Voorzitter:
Frans Nederstigt

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Dhr. Koot (Groen en Leefbaar Teylingen) heeft zich afgemeld voor vanavond.
 • 15

  [Doel: Opiniërend]
  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om voor aanvragen die in strijd zijn met het Omgevingsplan, de zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, activiteiten aan te wijzen waarvoor een participatieplicht voor initiatiefnemers zal gelden als indieningsvereiste. Dit betekent dat initiatiefnemers die een aanvraag indienen voor zo’n aangewezen onderwerp bij hun aanvraag moeten aangeven of zij aan hun participatieplicht hebben voldaan.

  De Raad wordt gevraagd zich een mening te vormen over hoe om te gaan met deze mogelijkheid tot het verplicht stellen van participatie. Hiervoor zijn 3 scenario’s geschetst, inclusief een voorkeursscenario.  Besluit
  De fracties VVD, D66, GroenLinks en fractie Piket kunnen zich vinden in voorkeursvariant 2. D66 stelt voor om de keuze, bijv. na een jaar, te evalueren. Het CDA en TriLokaal vinden het lastig om op dit moment de consequenties van een keuze te overzien (de lijst van bindend adviesrecht is bijv. nog niet vastgesteld). De PvdA denkt na over scenario 1 vanuit de gedachte dat het eigenlijk in het belang van een initiatiefnemer is om draagvlak te creëren (is een participatieplicht wel nodig, werkt het niet averechts?). De ChristenUnie zou graag kaders willen meegeven aan participatie, zodat participatie meetbaar is. M.b.t. dat laatste geeft wethouder Volten aan dat de participatieplicht in de Omgevingswet vormvrij is, daar kan de Raad geen format aan opleggen of inhoudelijk oordeel aan vellen. Als reactie op D66 geeft de wethouder aan dat de lijst van bindend adviesrecht en onderwerpen voor de participatieplicht naderhand zijn te evalueren en aan te passen. Het stuk kan als **hamerstuk** op de raadsagenda geplaatst worden om hetgeen dat in de commissie is besproken vast te leggen als richting voor de verdere uitwerking.
 • 16

  [Doel: Opiniërend]
  De 2e Elsgeesterweg is een van de laatste onverharde wegen in Voorhout en geeft o.a. toegang aan de Volkstuinvereniging “Elsgeest” met 185 volkstuinen en 250 leden, een rijvereniging en boerenland. Het College heeft om verschillende redenen (kosten, landelijk karakter, overlast, sluiproute etc.) aangegeven geen behoefte te hebben aan een andere verharding dan grofpuin. De laatste raadsmemo van het College staat lijnrecht tegenover de vraag van de gebruikers. Zij hebben zich de afgelopen jaar meerdere malen laten horen.

  De ChristenUnie is van mening dat dit anders kan en moet. De fractie is bezig met het opstellen van een initiatiefvoorstel om verharding op de 2e Elsgeesterweg mogelijk te maken. Het gaat om een alternatief voorstel dat goedkoper is én het draagvlak van de gebruikers heeft. Mevr. Mack (CU) wil de commissie vragen hoe zij tegen dit concept initiatiefvoorstel aankijkt.  Besluit
  De fracties waarderen het initiatiefvoorstel van mevr. Mack (ChristenUnie). Wethouder Hooij geeft aan dat het College beide varianten niet omarmt. Beide opties zijn ongeschikt, voldoen niet aan de kaders van een dergelijke weg. De fracties stellen aanvullende vragen over de kostendekking, kostenonderbouwing, de technische specificaties, levensduur, risico's van sluipverkeer en mate van participatie. De VVD, TriLokaal en D66 zien geen waarde in een vervolgonderzoek. Het CDA, GroenLinks, PvdA en fractie Piket staan positief tegenover het voorstel en steunen een aanvullend onderzoek. Wethouder Hooij geeft aan dat, als optie 1 (grasbetontegels) de voorkeur heeft van de meerderheid, het College bereid is om deze optie door te rekenen. D66 vindt het initiatiefvoorstel nog te onvolledig uitgewerkt om het College te vragen het voorstel (grasbetonplaten) door te rekenen. TriLokaal staat achter de kritische vragen uit de 1e termijn, maar kan ook de wens voor een nader onderzoek begrijpen. De voorzitter concludeert dat op dit moment geen meerderheid voor een nader onderzoek is, maar dat dhr. Van Duijvenbode het voorstel terug neemt naar de fractie en bij de raadsvergadering (8 juli) het standpunt van TriLokaal laat weten.
 • 17

  • Mevr. Heede (D66) heeft een vraag aangekondigd over tijdelijke woningen: Rondom in Nederland worden braakliggende terreinen (of zelfs voetbalvelden) gebruikt voor alternatieve tijdelijke woningen (zoals bijvoorbeeld Tiny Houses). Wat is de status van de plannen voor de hoek Randweg/Engelselaan? Is dit een mogelijke locatie voor tijdelijke woningen?


  Besluit
  Mevr. Heede (D66) stelt een vraag of de hoek Randweg/Engelselaan een mogelijke locatie voor tijdelijke woningen is. Wethouder Volten geeft aan bezig te zijn met haalbaarheidsonderzoeken en is in gesprek met STEK.
 • 18