Commissie Welzijn

maandag 20 mei 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frank Beijk
Toelichting:
Concept-agenda
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:07:46 - 00:09:34 - Frank Beijk
 • 2
 • 3

  Inspreker namens de deelnemers van “Meer bewegen voor Ouderen” over ingekomen stuk Vertrek Welzijn Teylingen Agneshove.  Besluit
  N.a.v. de inspraak zijn een aantal vragen gesteld aan het college. Het college gaat in gesprek om te bezien of er een oplossing gevonden kan worden voor de ouderengym in de ruimte van de volksuniversiteit. Afgesproken is dat het college in een raadsmemo aangeeft wat de uitkomst is van het gesprek.

  00:09:35 - 00:11:32 - Inspreker -
  00:11:32 - 00:11:50 - Frank Beijk
  00:11:50 - 00:16:27 - Manon van Dijk
  00:16:27 - 00:17:06 - Frank Beijk
  00:17:06 - 00:19:06 - Sandra Jasperse
  00:19:06 - 00:19:10 - Frank Beijk
  00:19:10 - 00:20:11 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:20:11 - 00:20:13 - Inspreker -
  00:20:13 - 00:20:17 - Frank Beijk
  00:20:17 - 00:20:38 - Sandra Jasperse
  00:20:38 - 00:21:37 - Frank Beijk
  00:21:39 - 00:22:25 - Manon van Dijk
  00:22:25 - 00:22:37 - Frank Beijk
  00:22:38 - 00:23:12 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:23:12 - 00:23:28 - Frank Beijk
  00:23:31 - 00:31:15 - Arno van Kempen
  00:31:17 - 00:31:51 - Frank Beijk
  00:31:51 - 00:32:20 - Manon van Dijk
  00:32:20 - 00:33:07 - Frank Beijk
  00:33:07 - 00:33:19 - Arno van Kempen
  00:33:19 - 00:33:26 - Frank Beijk
  00:33:30 - 00:34:05 - Inspreker -
  00:34:05 - 00:34:46 - Frank Beijk
 • 4
 • 5

  Op verzoek van D66 is de verordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019 een bespreekpunt gemaakt.

 • 6
 • 7

  Doel: besluitvormend De colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen behandelen aanvragen omgevingsvergunningen voor (Rijks- en gemeentelijke) monumenten en het aanwijzen van beschermd erfgoed vrijwel op gelijke wijze. Naast deze aanpak is in alle gemeenten een onafhankelijke erfgoedcommissie (commissie) ingesteld voor de advisering aan het college over o.a. de omgevingsvergunningen voor monumenten en het aanwijzen van beschermd erfgoed. We willen de kwaliteit van de commissie en haar adviezen verhogen door kennis, ervaring en professionaliteit bij elkaar te brengen. Met dit voorstel leggen wij u de nieuwe Verordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019 voor. De nieuwe verordening komt op hoofdlijnen overeen met het model van de VNG en de huidige regeling. De nieuwe verordening moet door de drie gemeenteraden worden vastgesteld (ieder voor zijn eigen gemeente). Met de vaststelling van dezelfde verordening worden de werkwijzen in de drie gemeenten gelijkgetrokken. Voor de colleges verandert er niks: de commissie adviseert immers onafhankelijk en dat blijft zo.  Besluit
  De commissie adviseert het agendapunt als bespreekpunt voor de raad te agenderen. De bespreekpunten zijn immaterieel erfgoed en het borgen van de lokale inbreng (van o.a. cultuurhistorische verenigingen).

  00:34:46 - 00:34:52 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:34:52 - 00:34:59 - Frank Beijk
  00:34:59 - 00:36:03 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:36:04 - 00:36:26 - Frank Beijk
  00:36:26 - 00:36:31 - Martijn van Duijvenbode
  00:36:32 - 00:36:34 - Frank Beijk
  00:36:34 - 00:36:38 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:36:38 - 00:36:41 - Frank Beijk
  00:36:41 - 00:36:42 - Ewout Braggaar
  00:36:42 - 00:36:46 - Frank Beijk
  00:36:46 - 00:38:22 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:38:24 - 00:38:32 - Frank Beijk
  00:38:32 - 00:43:34 - Arno van Kempen
  00:43:35 - 00:44:05 - Frank Beijk
  00:44:06 - 00:44:27 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:44:27 - 00:44:37 - Frank Beijk
  00:44:37 - 00:46:06 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:46:06 - 00:46:50 - Frank Beijk
 • 8

  Doel: opiniërend Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om een raadswerkgroep te vormen om te komen tot een voorstel om re-integratie en het stimuleren van een duurzame arbeidsrelatie te bevorderen. In de werkgroep is afgesproken niet een voorstel voor te leggen, maar bevindingen en aanbevelingen, dat past beter bij de aard van de werkgroep. Daarnaast is gesproken over wat we verstaan onder een duurzame arbeidsrelatie. Dit is niet per se een vast contract, het gaat erom dat mensen duurzaam functioneren op de arbeidsmarkt of duurzaam participeren in de samenleving. In het najaar is de werkgroep van start gegaan. De werkzaamheden van de werkgroep zijn in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase is het werkveld van werk en inkomen in kaart gebracht, de wetten en regelingen en organisaties die in de uitvoering werkzaam zijn. In de tweede fase is nader gekeken naar de uitvoering, en is o.a. een werkbezoek gebracht aan het SPW en de MareGroep, waarbij ook gesproken is met jobcoaches. In de derde fase is gekeken naar de werking in de praktijk en zijn gesprekken gevoerd met werkgevers die op dit moment mensen in dienst hebben en daarvoor een loonkostensubsidie ontvangen. De raadswerkgroep deelt nu haar bevindingen en doet een aantal aanbevelingen aan het college.  Besluit
  Afgesproken is dat het college met een inhoudelijke reactie komt en dat dit in de commissie van september besproken kan worden. Om de bevindingen te borgen wordt dit als hamerstuk op de raadsagenda geplaatst.

  00:46:50 - 00:48:21 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:48:22 - 00:48:40 - Frank Beijk
  00:48:41 - 00:49:55 - Arno van Kempen
  00:49:55 - 00:50:22 - Frank Beijk
  00:50:23 - 00:51:29 - Ewout Braggaar
  00:51:31 - 00:52:32 - Frank Beijk
 • 9.a

  > Doel: informerend Het doel van de presentatie is de leden van de raadsommissie te informeren over de opbouw van de Maregroep en SPW van de afgelopen drie jaar, de huidige fase waarin zij zich bevinden en een vooruitblik geven op de komende drie jaar.  00:52:34 - 01:05:54 - Presentatie -
  01:05:54 - 01:06:03 - Frank Beijk
  01:06:03 - 01:08:26 - Presentatie -
  01:08:26 - 01:08:36 - Frank Beijk
  01:08:36 - 01:09:52 - Ewout Braggaar
  01:09:52 - 01:09:53 - Presentatie -
  01:09:53 - 01:09:55 - Frank Beijk
  01:09:55 - 01:11:06 - Presentatie -
  01:11:06 - 01:11:15 - Frank Beijk
  01:11:15 - 01:11:25 - Martijn van Duijvenbode
  01:11:25 - 01:11:46 - Presentatie -
  01:11:46 - 01:11:58 - Frank Beijk
  01:11:58 - 01:12:22 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:12:22 - 01:12:57 - Presentatie -
  01:12:57 - 01:13:38 - Frank Beijk
 • 9.b

  Doel: besluitvormend Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB) de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De GR KDB bestaat uit twee onderdelen, MareGroep en Servicepunt Werk. MareGroep biedt een beschutte werkplek voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen. MareGroep biedt diensten aan op het gebied van postbezorging, groenvoorziening en productiewerkzaamheden. Servicepunt Werk voert de taken op het gebied van re-integratie en werk, inclusief werkgeversdienstverlening.  Besluit
  Hamerstuk voor de raad. Er is aandacht voor het functioneren van het SPW (samenwerking met de MareGroep) en het ontwikkelplan. Ook wordt verzocht om een leeswijzer/annotaties toe te voegen, bijvoorbeeld door raadsrapporteurs. Op een technische vraag van de VVD wordt schriftelijk teruggekomen.

  01:13:38 - 01:14:16 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:14:16 - 01:14:19 - Frank Beijk
  01:14:19 - 01:14:43 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:14:43 - 01:14:44 - Presentatie -
  01:14:44 - 01:14:56 - Frank Beijk
  01:14:56 - 01:14:56 - Presentatie -
  01:14:56 - 01:15:09 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:15:09 - 01:15:15 - Frank Beijk
  01:15:15 - 01:15:33 - Martijn van Duijvenbode
  01:15:33 - 01:15:35 - Presentatie -
  01:15:35 - 01:15:47 - Frank Beijk
  01:15:47 - 01:16:26 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:16:26 - 01:16:27 - Presentatie -
  01:16:27 - 01:16:29 - Frank Beijk
  01:16:29 - 01:16:43 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:16:43 - 01:16:43 - Presentatie -
  01:16:43 - 01:16:47 - Frank Beijk
  01:16:47 - 01:16:50 - Paul Witteman
  01:16:50 - 01:16:52 - Frank Beijk
  01:16:52 - 01:16:53 - Presentatie -
  01:16:53 - 01:16:56 - Frank Beijk
  01:16:56 - 01:17:33 - Ewout Braggaar
  01:17:33 - 01:17:40 - Frank Beijk
  01:17:40 - 01:20:07 - Arno van Kempen
  01:20:07 - 01:20:18 - Frank Beijk
  01:20:18 - 01:20:30 - Arno van Kempen
  01:20:31 - 01:20:39 - Frank Beijk
  01:20:39 - 01:21:36 - Arno van Kempen
  01:21:36 - 01:22:27 - Frank Beijk
 • 10

  Doel: besluitvormend Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot de programmabegroting 2020. (artikel 45 GR ISD Bollenstreek). De gemeenteraden hebben de wens te kennen gegeven dat de ISD jaarlijks met een ‘kadernota’ komt. Bedoeling van deze contourennota is om vooruit te kijken naar de kaders voor 2019/2020. De nota biedt de gemeenteraden de mogelijkheid om richting te geven aan de werkzaamheden van de ISD Bollenstreek. De contourennota beschrijft de kaders waarbinnen de beleidsmatige ontwikkelingen de komende periode moeten plaatsvinden op hoofdlijnen. Deze is in februari/maart met de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk besproken. Het projectplan Meedoen! is hiervan de uitwerking en wordt nu als nieuw beleid gelijktijdig met de nieuwe begroting aangeboden aan de gemeenteraden.  Besluit
  Hamerstuk voor de raad (onder voorbehoud fractiebespreking CU en PvdA) Het college doet bij aanvang een korte mededeling. Het BUIG overschot is gedaald naar € 1,5 miljoen. Een vraag over de loonkostensubsidie wordt schriftelijk afgedaan.

  01:22:28 - 01:24:27 - Arno van Kempen
  01:24:27 - 01:24:47 - Frank Beijk
  01:24:48 - 01:25:16 - Arno van Kempen
  01:25:17 - 01:25:50 - Frank Beijk
  01:25:51 - 01:27:16 - Paul Witteman
  01:27:16 - 01:27:19 - Frank Beijk
  01:27:19 - 01:28:18 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:28:18 - 01:28:20 - Frank Beijk
  01:28:20 - 01:29:03 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:29:03 - 01:29:09 - Frank Beijk
  01:29:09 - 01:30:54 - Sandra Jasperse
  01:30:54 - 01:30:57 - Frank Beijk
  01:30:57 - 01:31:28 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:31:29 - 01:31:31 - Frank Beijk
  01:31:31 - 01:33:07 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:33:09 - 01:33:11 - Frank Beijk
  01:33:11 - 01:34:06 - Ewout Braggaar
  01:34:06 - 01:34:14 - Frank Beijk
  01:34:14 - 01:36:32 - Arno van Kempen
  01:36:33 - 01:37:34 - Frank Beijk
  01:37:34 - 01:37:52 - Ewout Braggaar
  01:37:52 - 01:38:09 - Frank Beijk
  01:38:09 - 01:38:23 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:38:23 - 01:38:29 - Frank Beijk
  01:38:29 - 01:38:31 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:38:31 - 01:38:33 - Frank Beijk
  01:38:33 - 01:38:35 - Sandra Jasperse
  01:38:35 - 01:38:37 - Frank Beijk
  01:38:37 - 01:38:47 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:38:47 - 01:38:57 - Frank Beijk
  01:38:58 - 01:39:32 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:39:32 - 01:39:39 - Frank Beijk
  01:39:39 - 01:40:41 - Arno van Kempen
  01:40:41 - 01:40:44 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:40:45 - 01:40:50 - Frank Beijk
  01:40:50 - 01:41:10 - Paul Witteman
  01:41:10 - 01:41:22 - Frank Beijk
  01:41:25 - 01:41:33 - Ewout Braggaar
  01:41:33 - 01:41:58 - Frank Beijk
  01:42:01 - 01:43:28 - Paul Witteman
 • 11

  Besluitvormend De Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAZ en IOAW Teylingen 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening tegenprestatie naar vermogen ISD Bollenstreek 2017.  Besluit
  Hamerstuk voor de raad (Onder voorbehoud van bespreking in de fractie van GroenLinks). GroenLinks is erop tegen om mensen te dwingen een tegenprestatie te leveren. De rest van de commissie is akkoord en spreekt met name over dat het positief is dat er meer maatwerk mogelijk is bij de tegenprestatie.

  01:43:28 - 01:43:33 - Frank Beijk
  01:43:34 - 01:44:01 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:44:02 - 01:44:04 - Frank Beijk
  01:44:04 - 01:44:40 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:44:40 - 01:44:44 - Frank Beijk
  01:44:44 - 01:45:45 - Sandra Jasperse
  01:45:46 - 01:45:48 - Frank Beijk
  01:45:48 - 01:46:35 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:46:36 - 01:46:39 - Frank Beijk
  01:46:39 - 01:46:53 - Paul Witteman
  01:46:54 - 01:47:01 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:47:03 - 01:47:08 - Frank Beijk
  01:47:08 - 01:47:10 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:47:10 - 01:47:14 - Frank Beijk
  01:47:14 - 01:48:15 - Rolf Duindam
  01:48:15 - 01:48:23 - Frank Beijk
  01:48:24 - 01:49:19 - Arno van Kempen
  01:49:19 - 01:49:23 - Frank Beijk
  01:49:23 - 01:49:30 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:49:31 - 01:49:32 - Frank Beijk
  01:49:32 - 01:51:24 - Arno van Kempen
  01:51:25 - 01:51:27 - Frank Beijk
  01:51:27 - 01:51:36 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:51:39 - 01:51:45 - Arno van Kempen
  01:51:46 - 01:52:21 - Frank Beijk
  01:52:22 - 01:52:31 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:52:31 - 01:53:23 - Frank Beijk
  01:53:24 - 01:54:15 - Mirjam Mack-van Bellen
 • 12

  Besluitvormend In het kader van passend onderwijs worden steeds meer onderwijs-zorgarrangementen opgezet in de regio. Een onderwijs-zorgarrangement combineert onderwijs en (jeugd)zorg in een integrale samenwerking. Ook de gemeente Teylingen krijgt steeds meer aanvragen voor vervoer naar onderwijs-zorgarrangementen, waarbij ervaren wordt dat de verordening niet altijd voldoende toereikend is om dit vervoer mogelijk te maken. In het Raadsakkoord is afgesproken de verordening leerlingenvervoer uit te breiden voor schrijnende gevallen. Daarom wordt een nieuwe verordening aan u ter vaststelling voorgelegd. Hier in worden ook direct een aantal andere kleine wijzigingen mee genomen.  Besluit
  Hamerstuk voor de raad. Er is gesproken over de ontwikkelleeftijd en of daar niet vanuit gegaan zou moeten worden en over hoogbegaafdheid. Het college heeft de commissie gehoord en geeft aan dat er altijd een hardheidsclausule is in bijzondere gevallen.

  01:54:15 - 01:54:21 - Frank Beijk
  01:54:23 - 01:55:00 - Sandra Jasperse
  01:55:00 - 01:55:02 - Frank Beijk
  01:55:02 - 01:55:06 - Lisa Weijts-Gonzalez
  01:55:06 - 01:55:10 - Frank Beijk
  01:55:10 - 01:55:12 - Joren Noorlander
  01:55:12 - 01:55:13 - Frank Beijk
  01:55:13 - 01:55:18 - Ewout Braggaar
  01:55:18 - 01:55:21 - Frank Beijk
  01:55:21 - 01:55:39 - Ewout Braggaar
  01:55:40 - 01:55:42 - Frank Beijk
  01:55:42 - 01:56:09 - Joren Noorlander
  01:56:09 - 01:56:12 - Frank Beijk
  01:56:12 - 01:56:20 - Paul Witteman
  01:56:20 - 01:56:22 - Frank Beijk
  01:56:22 - 01:56:36 - Manon van Dijk
  01:56:36 - 01:56:49 - Frank Beijk
  01:56:49 - 01:59:10 - Arno van Kempen
  01:59:10 - 01:59:14 - Frank Beijk
  01:59:14 - 01:59:31 - Joren Noorlander
  01:59:34 - 01:59:35 - Arno van Kempen
  01:59:35 - 01:59:38 - Frank Beijk
  01:59:38 - 02:00:24 - Arno van Kempen
  02:00:25 - 02:00:27 - Frank Beijk
  02:00:27 - 02:00:41 - Manon van Dijk
  02:00:42 - 02:01:28 - Arno van Kempen
  02:01:29 - 02:02:22 - Frank Beijk
 • 13

  Doel: besluitvormend Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.  Besluit
  Hamerstuk voor de raad.

  02:02:22 - 02:02:24 - Joren Noorlander
  02:02:24 - 02:02:37 - Frank Beijk
  02:02:37 - 02:02:54 - Ewout Braggaar
  02:02:54 - 02:02:59 - Frank Beijk
  02:02:59 - 02:03:47 - Ewout Braggaar
  02:03:47 - 02:03:53 - Frank Beijk
  02:03:53 - 02:05:51 - Carla Breuer
  02:05:52 - 02:07:03 - Frank Beijk
 • 14

  > Doel: informerend Op verzoek van de CDA fractie geagendeerd. De fractie verzoekt om een terugkoppeling vanuit het college welke pilots zijn aangemeld. (Dit punt is doorgeschoven uit de vorige commissievergadering, omwille van de tijd.)  Besluit
  Er wordt een toezegging gedaan om in het project specifiek aandacht te besteden aan mantelzorgers en hierop in de terugkoppeling te rapporteren. Ook op de sociale kaart wordt expliciet teruggekomen. Daarnaast is er gesproken over het vergroten van de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

  02:07:04 - 02:08:30 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:08:30 - 02:08:41 - Frank Beijk
  02:08:42 - 02:09:20 - Sandra Jasperse
  02:09:20 - 02:09:24 - Frank Beijk
  02:09:24 - 02:09:26 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:09:26 - 02:09:26 - Frank Beijk
  02:09:26 - 02:09:33 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:09:33 - 02:09:45 - Frank Beijk
  02:09:45 - 02:10:24 - Ewout Braggaar
  02:10:28 - 02:10:38 - Frank Beijk
  02:10:39 - 02:16:11 - Arno van Kempen
  02:16:12 - 02:17:29 - Frank Beijk
 • 15

  > Doel: besluitvormend De motie van PvdA en GroenLinks roept op tot actieve voorlichting aan inwoners van Teylingen om blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verder te beperken, geen nieuwe woningbouw in de nabijheid (binnen 50 meter) van bollen- en bloementeelt, het ondersteunen van het RIVM voorstel tot het opzetten van een Kennisplatform gewasbescherming en gezondheid en na te gaan over welke instrumenten de gemeente zelf ter beschikking heeft om gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen de gemeentegrenzen te beperken en de overgang van traditionele naar duurzame gewasbescherming actief te ondersteunen, bijvoorbeeld via de Omgevingsdienst West Holland.  Besluit
  Over punt 2 (niet bouwen binnen 50m) is met name discussie in de commissie, of niet eerst de uitkomsten van nader onderzoek moeten worden afgewacht. Een groot deel van de commissie vindt de antwoorden van het college toereikend. PvdA en GroenLinks bezinnen zich op de motie, dus vooralsnog bespreekpunt voor de raad.

  02:17:31 - 02:24:39 - Paul Witteman
  02:24:39 - 02:24:46 - Frank Beijk
  02:24:48 - 02:26:43 - Manon van Dijk
  02:26:44 - 02:26:46 - Frank Beijk
  02:26:46 - 02:27:21 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:27:21 - 02:27:27 - Frank Beijk
  02:27:28 - 02:29:06 - Martijn van Duijvenbode
  02:29:07 - 02:29:20 - Frank Beijk
  02:29:20 - 02:30:33 - Joren Noorlander
  02:30:34 - 02:30:37 - Frank Beijk
  02:30:37 - 02:31:30 - Rolf Duindam
  02:31:31 - 02:31:39 - Frank Beijk
  02:31:39 - 02:33:29 - Rob ten Boden
  02:33:29 - 02:33:51 - Frank Beijk
  02:33:51 - 02:37:55 - Paul Witteman
  02:37:55 - 02:37:56 - Frank Beijk
  02:37:56 - 02:38:09 - Joren Noorlander
  02:38:10 - 02:38:48 - Paul Witteman
  02:38:48 - 02:39:18 - Frank Beijk
  02:39:18 - 02:39:23 - Rolf Duindam
  02:39:23 - 02:39:45 - Frank Beijk
  02:39:45 - 02:40:20 - Rolf Duindam
  02:40:20 - 02:40:22 - Paul Witteman
  02:40:22 - 02:40:24 - Frank Beijk
  02:40:24 - 02:40:49 - Paul Witteman
  02:40:49 - 02:41:15 - Rolf Duindam
  02:41:15 - 02:41:16 - Paul Witteman
  02:41:16 - 02:41:17 - Frank Beijk
  02:41:17 - 02:41:18 - Paul Witteman
  02:41:18 - 02:41:29 - Frank Beijk
  02:41:29 - 02:41:57 - Rolf Duindam
  02:41:59 - 02:42:01 - Frank Beijk
  02:42:01 - 02:42:49 - Paul Witteman
  02:42:50 - 02:42:54 - Frank Beijk
  02:42:54 - 02:43:29 - Joren Noorlander
  02:43:29 - 02:43:32 - Frank Beijk
  02:43:32 - 02:44:01 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:44:01 - 02:44:05 - Frank Beijk
  02:44:05 - 02:44:48 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:44:48 - 02:44:57 - Frank Beijk
  02:44:57 - 02:45:27 - Martijn van Duijvenbode
  02:45:27 - 02:45:29 - Frank Beijk
  02:45:29 - 02:45:43 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:45:43 - 02:45:45 - Frank Beijk
  02:45:45 - 02:45:53 - Manon van Dijk
  02:45:53 - 02:46:34 - Frank Beijk
  02:46:34 - 02:46:59 - Paul Witteman
  02:46:59 - 02:47:34 - Frank Beijk
  02:47:34 - 02:48:06 - Ewout Braggaar
 • 16

  Doel: besluitvormend Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De raad wordt gevraagd als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief. De commissieleden Welzijn wordt gevraagd te kijken naar de welzijnsonderwerpen.  Besluit
  Betreft de welzijnsonderwerpen is de commissie akkoord met de zienswijze.

  02:48:06 - 02:48:13 - Frank Beijk
  02:48:13 - 02:48:16 - Ewout Braggaar
  02:48:17 - 02:48:19 - Frank Beijk
  02:48:19 - 02:48:27 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:48:28 - 02:48:30 - Frank Beijk
  02:48:30 - 02:48:33 - Lisa Weijts-Gonzalez
  02:48:33 - 02:48:34 - Frank Beijk
  02:48:34 - 02:48:39 - Martijn van Duijvenbode
  02:48:39 - 02:48:40 - Frank Beijk
  02:48:40 - 02:48:42 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:48:42 - 02:48:45 - Frank Beijk
  02:48:45 - 02:48:47 - Manon van Dijk
  02:48:47 - 02:48:49 - Frank Beijk
  02:48:50 - 02:49:37 - Paul Witteman
  02:49:38 - 02:49:39 - Frank Beijk
  02:49:39 - 02:50:18 - Bas Brekelmans
  02:50:19 - 02:50:37 - Arno van Kempen
  02:50:37 - 02:50:38 - Paul Witteman
  02:50:38 - 02:50:39 - Frank Beijk
  02:50:48 - 02:51:11 - Arno van Kempen
  02:51:11 - 02:51:42 - Paul Witteman
  02:51:43 - 02:53:16 - Arno van Kempen
  02:53:16 - 02:54:29 - Frank Beijk
  02:54:29 - 02:54:51 - Paul Witteman
  02:54:51 - 02:55:08 - Bas Brekelmans
  02:55:10 - 02:55:40 - Frank Beijk
  02:55:40 - 02:56:00 - Sandra Jasperse
 • 17

  Besluit
  Er zijn geen opmerkingen over gemaakt.
 • 17.a
 • 17.b
 • 17.c
 • 17.d
 • 18

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Voorgesteld wordt de volgende punten af te voeren: W.08 Takendiscussie ISD W.102 Locatieonderzoek Kinderburg/Rank Motie 22-06-2017 Onderzoek Regionaal 50 meter bad Motie 08-11-2018 Preventie Jeugdhulp Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten).  Besluit
  De commissie stemt in met het afvoeren van: W.08 Takendiscussie ISD W.102 Locatieonderzoek Kinderburg/Rank Motie 22-06-2017 Onderzoek Regionaal 50 meter bad Motie 08-11-2018 Preventie Jeugdhulp Over W72 (onderzoek binnensport) is gevraagd naar de juiste afhandeldatum.
 • 19


  Besluit
  Er wordt gevraagd naar de controle op financiën door de ISD n.a.v. de mededelingen van de portefeuillehouder. De wethouder stuurt nadere info voor de zomer 2019. Er wordt gevraagd naar de jobcoaching en de termijn van 1 jaar, in het licht van duurzame arbeidsrelatie. Mevrouw Alkemade doet een mededeling over de raadsrapporteurs ISD (Mw. Alkemade, Dhr. Bode, Mw. Jasperse).

  02:56:00 - 02:56:13 - Frank Beijk
  02:56:13 - 02:58:10 - Arno van Kempen
  02:58:10 - 02:58:13 - Frank Beijk
  02:58:13 - 02:58:50 - Sandra Jasperse
  02:58:50 - 02:59:22 - Arno van Kempen
  02:59:23 - 02:59:30 - Frank Beijk
  02:59:30 - 03:00:14 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:00:18 - 03:01:03 - Arno van Kempen
  03:01:04 - 03:01:12 - Frank Beijk
  03:01:12 - 03:01:20 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:01:20 - 03:01:22 - Frank Beijk
  03:01:22 - 03:02:29 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:02:30 - 03:02:53 - Frank Beijk
  03:02:53 - 03:02:57 - Ewout Braggaar
  03:02:57 - 03:03:03 - Frank Beijk
  03:03:09 - 03:04:53 - Arno van Kempen
  03:04:53 - 03:05:07 - Frank Beijk
  03:05:07 - 03:05:07 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:05:07 - 03:05:09 - Frank Beijk
  03:05:09 - 03:05:15 - Ewout Braggaar
  03:05:15 - 03:05:33 - Frank Beijk
  03:05:33 - 03:06:17 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:06:17 - 03:06:20 - Frank Beijk
  03:06:20 - 03:07:12 - Ewout Braggaar
  03:07:12 - 03:07:28 - Frank Beijk
 • 20

  Besluit
  Het college legt nadruk op twee raadsmemo's (over preventie jeugdzorg en beschut werk). Gevraagd wordt het stuk over preventie jeugdzorg een keer te agenderen.
 • 21