Commissie Ruimte

maandag 24 juni 2019 22:10 - 23:25
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:
Dit is het vervolg van de vergadering van 18 juni. De vergadering werd geschorst vanwege het uitlopen in de tijd.

Uitzending

Agendapunten

 • 01

  De voorzitter heropent de vergadering van 18 juni, die na agendapunt 13 geschorst werd.


  Besluit
  Commissie geopend om 22.10 uur.

  00:02:12 - 00:02:57 - Frans Nederstigt
 • 02

  Besluit
  Geen wijzigingen.
 • 13

  Besluitvormend Het college heeft positief besloten om een deel van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Oosthoutlaan’ aan te passen. De aanpassing houdt in dat het bestaande driehoekige bouwvlak wordt gewijzigd naar een vierkant bouwvlak. Omdat de locatie waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft binnen de invloedsfeer van het LPG-tankstation ligt, die is gesitueerd ter plaatse van de rotonde bij de Rijksstraatweg, zal de raad ook een besluit moeten nemen over het groepsrisico in het kader van de verantwoording van de externe veiligheid. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Herziening Bedrijfsperceel Oosthoutlaan vast te stellen, alsook met de nota van wijzigingen en de nota beantwoording zienswijzen.  Besluit
  Commissie adviseert de raad dit punt als hamerstuk te behandelen.
  Wethouder stelt aanpassing van de paragraaf over stikstof voor in de Toelichting van het bestemmingsplan vanwege de recente uitspraak van Raad van State over de uitstoot van stikstof. Er wordt een andere motivering toegepast in overleg met de Omgevingsdienst. Dit heeft geen gevolgen voor de besluitpunten. De wijziging over stikstof wordt verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan en in de nota van wijzigingen. Het aanpassen van het raadsvoorstel is niet nodig. Het college levert het aangepaste bestemmingsplan en een aangepaste versie van de nota van wijzigingen aan voor de raad van 11 juli.

  00:05:21 - 00:05:24 - Frans Nederstigt
  00:05:24 - 00:09:46 - Bas Brekelmans
  00:09:46 - 00:09:47 - Frans Nederstigt
  00:09:53 - 00:09:59 - Bart van der Ploeg
  00:09:59 - 00:10:00 - Frans Nederstigt
  00:10:00 - 00:10:22 - Bas Brekelmans
  00:10:22 - 00:10:23 - Frans Nederstigt
  00:10:25 - 00:10:42 - Joost van Doesburg
  00:10:42 - 00:10:42 - Frans Nederstigt
  00:10:42 - 00:11:38 - Bas Brekelmans
  00:11:38 - 00:11:39 - Frans Nederstigt
  00:11:47 - 00:11:48 - Bas Brekelmans
  00:11:48 - 00:11:54 - Frans Nederstigt
  00:11:54 - 00:12:22 - Don Verhoeff
  00:12:22 - 00:12:47 - Bas Brekelmans
  00:12:47 - 00:12:54 - Don Verhoeff
  00:12:54 - 00:13:01 - Bas Brekelmans
  00:13:01 - 00:13:16 - Frans Nederstigt
  00:13:21 - 00:13:23 - Joost van Doesburg
  00:13:23 - 00:13:24 - Frans Nederstigt
  00:13:24 - 00:13:26 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:13:26 - 00:13:34 - Frans Nederstigt
  00:13:34 - 00:13:36 - Fons Welters
  00:13:36 - 00:13:37 - Frans van Swieten
  00:13:37 - 00:13:37 - Frans Nederstigt
  00:13:37 - 00:13:41 - Gerben Dijkstra
  00:13:41 - 00:13:41 - Frans Nederstigt
  00:13:42 - 00:14:33 - Bart van der Ploeg
  00:14:33 - 00:14:34 - Frans Nederstigt
  00:14:38 - 00:14:39 - Robin Konings
  00:14:40 - 00:14:47 - Frans Nederstigt
  00:14:47 - 00:15:44 - Bas Brekelmans
  00:15:44 - 00:15:58 - Bart van der Ploeg
  00:15:58 - 00:16:06 - Frans Nederstigt
  00:16:06 - 00:16:08 - Bas Brekelmans
  00:16:08 - 00:16:09 - Frans Nederstigt
  00:16:09 - 00:16:11 - Bart van der Ploeg
  00:16:11 - 00:16:47 - Frans Nederstigt
 • 14

  Besluitvormend In de Wabo zijn drie mogelijkheden opgenomen om voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch een omgevingsvergunning te verlenen. Een daarvan is met behulp van een verklaring van geen bedenkingen van de raad. Dit betreffen de grotere afwijkingen van het bestemmingsplan, waarvoor de raad eerst een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven, alvorens het college een omgevingsvergunning kan verlenen. Met betrekking tot deze categorie wordt de raad nu een voorstel gedaan. Het voorstel heeft betrekking op het aanwijzen van een aantal categorieën van gevallen waarvoor deze verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist. Op 15 december 2016 heeft de raad besloten om één categorie aan te wijzen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad noodzakelijk is. Dit betrof de categorie van gevallen waaraan geen medewerking wenste verleend te worden. Inmiddels is op grond van jurisprudentie gebleken dat een dergelijke categorie te algemeen is. In dit voorstel wordt de raad verzocht een nieuwe lijst van categorieën vast te stellen voor gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen verleend hoeft te worden én om de lijst die op 15 december 2016 is vastgesteld in te trekken.  Besluit
  Commissie adviseert de raad dit punt als bespreekstuk te behandelen.
  Bespreekpunt is: het CDA heeft bedenkingen, want wil niet dat de raad bevoegdheden overdraagt aan het college wat het nemen van besluiten over bestemmingsplannen betreft. Ook al zou het om ‘kleine’ aanpassingen gaan, zoals de wethouder stelt. D66 sluit zich bij bedenkingen CDA aan. De fractie CDA kondigt een amendement aan. Overige partijen willen deze graag eerst zien en bespreken in het fractieoverleg. CDA neemt aanbod van wethouder aan om te overleggen.

  00:16:47 - 00:16:52 - Bas Brekelmans
  00:16:52 - 00:16:55 - Frans Nederstigt
  00:17:02 - 00:17:11 - Joost van Doesburg
  00:17:11 - 00:17:15 - Frans Nederstigt
  00:17:28 - 00:18:09 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:18:09 - 00:18:39 - Bas Brekelmans
  00:18:39 - 00:18:44 - Frans Nederstigt
  00:18:47 - 00:18:55 - Fons Welters
  00:18:55 - 00:18:55 - Gerben Dijkstra
  00:18:56 - 00:18:57 - Frans Nederstigt
  00:18:57 - 00:19:04 - Gerben Dijkstra
  00:19:04 - 00:19:05 - Frans Nederstigt
  00:19:05 - 00:19:06 - Gerben Dijkstra
  00:19:06 - 00:19:09 - Frans Nederstigt
  00:22:22 - 00:23:00 - Bart van der Ploeg
  00:23:00 - 00:23:01 - Frans Nederstigt
  00:23:01 - 00:23:08 - Gerben Dijkstra
  00:23:08 - 00:23:12 - Frans Nederstigt
  00:23:12 - 00:23:15 - Frank Beijk
  00:23:15 - 00:23:16 - Frans Nederstigt
  00:23:18 - 00:23:53 - Don Verhoeff
  00:23:53 - 00:23:54 - Frans Nederstigt
  00:23:59 - 00:25:56 - Bas Brekelmans
  00:25:56 - 00:25:57 - Frans Nederstigt
  00:26:02 - 00:26:15 - Don Verhoeff
  00:26:15 - 00:26:22 - Frans Nederstigt
  00:26:24 - 00:27:44 - Bas Brekelmans
  00:27:44 - 00:27:45 - Don Verhoeff
  00:27:45 - 00:27:47 - Bas Brekelmans
  00:27:47 - 00:27:50 - Don Verhoeff
  00:27:50 - 00:27:54 - Frans Nederstigt
  00:28:21 - 00:29:06 - Bas Brekelmans
  00:29:06 - 00:29:51 - Frans Nederstigt
  00:29:51 - 00:30:03 - Joost van Doesburg
  00:30:03 - 00:30:06 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:30:06 - 00:30:07 - Frans Nederstigt
  00:30:10 - 00:30:18 - Frans van Swieten
  00:30:20 - 00:30:21 - Frans Nederstigt
  00:30:21 - 00:31:43 - Gerben Dijkstra
  00:31:43 - 00:31:46 - Frans Nederstigt
  00:31:46 - 00:31:53 - Bart van der Ploeg
  00:31:53 - 00:31:53 - Frans Nederstigt
  00:31:54 - 00:31:56 - Frank Beijk
  00:31:57 - 00:32:00 - Frans Nederstigt
  00:32:01 - 00:32:38 - Frank Beijk
  00:32:38 - 00:32:39 - Frans Nederstigt
  00:32:43 - 00:32:53 - Don Verhoeff
  00:32:53 - 00:32:56 - Frans Nederstigt
  00:33:13 - 00:33:52 - Bas Brekelmans
  00:33:52 - 00:33:53 - Frans Nederstigt
  00:33:53 - 00:33:58 - Gerben Dijkstra
  00:33:58 - 00:34:25 - Frans Nederstigt
 • 15

  Besluitvormend Het doel van dit raadsvoorstel is een beter verloop van bouwprojecten in Teylingen, met minder overlast, een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen betrokken partijen en zorgvuldige communicatie en participatie. Na vaststelling van de bij dit voorstel behorende notitie, kan in de volgende fase worden gestart met de implementatie van de in de notitie beschreven maatregelen.  Besluit
  Commissie adviseert de raad dit punt als bespreekpunt te behandelen.
  Bespreekpunten zijn: enkele fracties vinden niet dat er een budget beschikbaar gesteld hoeft te worden voor een omgevingsmanager. De werkzaamheden zouden binnen de huidige ambtelijke capaciteit uitgevoerd moeten kunnen worden. En als een omgevingsmanater en budget nodig is, kan dit niet anders gefinancierd worden dan uit de Algemene Reserve?

  00:34:25 - 00:35:22 - Bas Brekelmans
  00:35:22 - 00:35:25 - Frans Nederstigt
  00:35:53 - 00:36:43 - Bart van der Ploeg
  00:36:43 - 00:36:44 - Frans Nederstigt
  00:36:49 - 00:38:22 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:38:22 - 00:38:23 - Frans Nederstigt
  00:38:27 - 00:39:25 - Frans van Swieten
  00:39:25 - 00:39:28 - Frans Nederstigt
  00:39:28 - 00:40:37 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:40:37 - 00:40:40 - Frans Nederstigt
  00:40:40 - 00:41:50 - Joost van Doesburg
  00:41:50 - 00:41:52 - Frans Nederstigt
  00:42:01 - 00:42:06 - Joost van Doesburg
  00:42:06 - 00:42:08 - Frans Nederstigt
  00:42:08 - 00:42:12 - Joost van Doesburg
  00:42:12 - 00:42:20 - Frans Nederstigt
  00:42:20 - 00:44:00 - Don Verhoeff
  00:44:00 - 00:44:02 - Frans Nederstigt
  00:44:08 - 00:44:45 - Frank Beijk
  00:44:45 - 00:44:46 - Frans Nederstigt
  00:44:52 - 00:46:54 - Bas Brekelmans
  00:46:54 - 00:47:01 - Frans Nederstigt
  00:47:01 - 00:47:02 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:47:02 - 00:47:05 - Frans Nederstigt
  00:47:05 - 00:47:35 - Bart van der Ploeg
  00:47:35 - 00:47:36 - Frans Nederstigt
  00:47:36 - 00:47:36 - Bas Brekelmans
  00:47:36 - 00:47:42 - Frans Nederstigt
  00:47:42 - 00:48:13 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:48:13 - 00:48:57 - Frans Nederstigt
  00:48:57 - 00:50:44 - Bas Brekelmans
  00:50:44 - 00:50:44 - Frans Nederstigt
  00:50:50 - 00:51:03 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:51:03 - 00:53:20 - Bas Brekelmans
  00:53:20 - 00:53:41 - Frans Nederstigt
  00:53:41 - 00:54:27 - Bart van der Ploeg
  00:54:27 - 00:54:31 - Frans Nederstigt
  00:54:31 - 00:54:56 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:54:56 - 00:54:57 - Frans Nederstigt
  00:55:00 - 00:55:04 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:55:04 - 00:55:06 - Frans Nederstigt
  00:55:06 - 00:55:43 - Frans van Swieten
  00:55:43 - 00:55:45 - Frans Nederstigt
  00:55:45 - 00:56:09 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:56:09 - 00:56:12 - Frans Nederstigt
  00:56:12 - 00:56:35 - Joost van Doesburg
  00:56:35 - 00:56:36 - Frans Nederstigt
  00:56:38 - 00:57:23 - Don Verhoeff
  00:57:23 - 00:57:23 - Frans Nederstigt
  00:57:32 - 00:57:49 - Don Verhoeff
  00:57:49 - 00:57:51 - Frans Nederstigt
  00:57:51 - 00:59:05 - Frank Beijk
  00:59:05 - 00:59:06 - Frans Nederstigt
  00:59:16 - 00:59:23 - Frank Beijk
  00:59:23 - 00:59:28 - Frans Nederstigt
  00:59:28 - 00:59:39 - Frank Beijk
  00:59:39 - 01:00:03 - Frans Nederstigt
  01:00:03 - 01:00:08 - Frank Beijk
  01:00:08 - 01:01:39 - Frans Nederstigt
  01:01:39 - 01:01:48 - Frank Beijk
  01:01:48 - 01:01:50 - Frans Nederstigt
  01:01:53 - 01:01:56 - Bart van der Ploeg
  01:01:56 - 01:01:59 - Frans Nederstigt
  01:01:59 - 01:02:02 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:02:02 - 01:02:04 - Frans Nederstigt
  01:02:04 - 01:02:05 - Frans van Swieten
  01:02:20 - 01:02:25 - Robin Konings
  01:02:27 - 01:02:35 - Bas Brekelmans
  01:02:35 - 01:02:38 - Robin Konings
  01:02:38 - 01:02:41 - Frans Nederstigt
  01:02:41 - 01:03:00 - Don Verhoeff
  01:03:00 - 01:03:09 - Frans Nederstigt
  01:03:09 - 01:03:10 - Fons Welters
  01:03:10 - 01:03:39 - Frans Nederstigt
 • 16

  Informerend Het college wil in 2019 het Actieplan Fiets opstellen om te zorgen voor een vlotte, comfortabele en veilige bereikbaarheid en van bestemmingen per fiets. Er is daarbij vooral ook aandacht voor het participatieve karakter van dit project, waartoe is opgeroepen middels de motie Actieplan Fiets (D66 08-11-2018), waarin het college opgeroepen wordt om het model Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming toe te passen. Via deze memo wil het college de commissieleden informeren over de aanpak tot nu toe.  Besluit
  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering.
 • 17

  GroenLinks wil graag van het college uitleg over doorschuiven van de Keuzenotitie locatie de Waaier, Warmond (Mortuarium) van juni naar september. Wat de partij betreft is het verzoek van de initiatiefnemers helder en is onduidelijk waarom een besluit hierover uitgesteld wordt door het college.


  Besluit
  Dit punt wordt op aangeven van GroenLinks, afgevoerd van de agenda.
 • 18

  Op verzoek van de VVD en met steun van Trilokaal wordt het Raadsmemo 'Kaders mogelijke huisvestingslocaties arbeidsmigranten' geagendeerd als bespreekpunt. Dit memo heeft wethouder Brekelmans de raad toegestuurd, vanwege zijn toezegging in de commissie Ruimte d.d. 21 mei, om een samenvatting met de rode lijn van de behandeling van dit agendapunt te maken en de gemeenteraad hierover te informeren. VVD en Trilokaal zijn het oneens met deze samenvatting. VVD heeft op 18 juni een reactie opgesteld en deze is bijgevoegd.  Besluit
  VVD en Trilokaal missen de link met de Woonvisie en hebben vragen bij een eventuele voorrangspositie van arbeidsmigranten ten opzichte van andere doelgroepen. De wethouder geeft aan dat dit kan terugkomen in de Woonvisie.

  01:03:39 - 01:05:09 - Robin Konings
  01:05:09 - 01:05:13 - Frans Nederstigt
  01:05:13 - 01:05:40 - Frans van Swieten
  01:05:40 - 01:05:49 - Frans Nederstigt
  01:05:49 - 01:10:27 - Bas Brekelmans
  01:10:27 - 01:10:28 - Frans Nederstigt
  01:10:54 - 01:11:33 - Robin Konings
  01:11:34 - 01:11:36 - Frans Nederstigt
  01:11:36 - 01:12:17 - Frans van Swieten
  01:12:18 - 01:12:28 - Frans Nederstigt
  01:12:28 - 01:12:49 - Bart van der Ploeg
  01:12:49 - 01:13:02 - Robin Konings
  01:13:02 - 01:13:14 - Frans Nederstigt
  01:13:51 - 01:13:58 - Gerben Dijkstra
  01:13:58 - 01:13:59 - Don Verhoeff
  01:13:59 - 01:14:02 - Gerben Dijkstra
  01:14:02 - 01:14:05 - Frans Nederstigt
  01:14:05 - 01:14:12 - Gerben Dijkstra
  01:14:12 - 01:14:18 - Frans Nederstigt
  01:14:19 - 01:14:24 - Robin Konings
 • 19

  Op verzoek van GroenLinks is deze raadsbrief geagendeerd. De fractie wil nog een aantal kleine aanpassingen met betrekking tot een aantal streefwaardes, voordat de motie als afgedaan beschouwd kan worden.  Besluit
  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering.
 • 20
 • 21