Presidium

woensdag 22 mei 2019 19:00 - 20:00
Locatie:
Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Raadsagenda 6 juni 2019

  Namens CDA, PvdA , GL en CU is het verzoek ontvangen het vertrek van Bas vast agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Het gaat dan om het verstrekken van informatie over de stand van zaken en hoe nu verder. Ook onze inwoners willen dit graag weten.

  Eenzelfde verzoek is van GroenLinks ontvangen.
  Zoals besproken graag als agendapunt in het eerstvolgende presidium.
  Ontslagname wethouder Brekelmans, zijn opvolging, de eventuele (her)verdeling van de portefeuilles en de communicatie over dit proces. Voor de goede orde: Proces, procedure zijn volstrekt duidelijk. Mijn fractie maakt zich zorgen over het gewicht en belang van de portefeuilles van de wethouder en dus ook hoe deze straks moeten worden belegd. Ook de communicatie over vertrek opvolging baren ons zorgen.

  • toevoegen aan agenda raad: benoeming/beëdiging externe leden rekenkamercommissie  Besluit
  Het presidium kan instemmen met de conceptagenda.

  Monique de la Rie geeft een toelichting over vervulling van de vacature Brekelmans. De griffier geeft een toelichting op de wettelijke regeling van benoeming wethouders. Afgesproken is dat de VVD mededeling doet over het verloop van de procedure in de raadsvergadering.

 • 5
 • 6

  Ria Quapp komt kennismaken en bespreken wat u van de rekenkamercommissie verwacht en welke onderzoeksonderwerpen voor u relevant zijn. In december heeft u al onderwerpen aangeleverd, maar wellicht zijn daar nog ideeën bij gekomen.
  Tevens zijn op 22 mei 2019 de sollicitatiegesprekken met de kandidaten voor de twee externe leden afgerond en kan een voorstel gedaan worden voor benoeming/beëdiging door de raad op 6 juni 2019 a.s.


  Besluit
  Het presidium kan instemmen met het toevoegen van de benoeming van het tweede lid van de rkc aan de raadsagenda.

  Mevrouw Ria Quapp geeft als voorzitter een toelichting op de rekenkamer, het proces om te komen tot invulling van de vacatures, de onderzoeksagenda en het doe-mee onderzoek van de NVVR. Het presidium heeft onderzoeksideen meegegeven (huisvesting arbeidsmigranten, omzetten bestaande panden naar tijdelijke huisvesting. Dit leeft erg onder de inwoners. Maar ook onderwerpen zoals Innovatieve woonvormen, de doelstellingen greenportontwikkelingsmaatschappij kunnen interessant zijn voor de rekenkamer.

 • 7

  Dit punt is op 10 april vanwege tijdgebrek niet besrpoken en doorgeschoven naar deze vergadering.

  Er staan stukken op de agenda zonder reden of doel. We zijn geen gezellige discussie groep om zomaar een onderwerp eens ter bespreking te brengen. Als een partij een onderwerp geagendeerd wil hebben is er een motie, amandement voor nodig. Om iets te bediscussieren heb je een reden en als deze aan de andere niet bekend is is geen goede voorbereiding mogelijk.


  Besluit
  Het presidium spreekt af om bij agendaverzoeken om iets te bespreken de reden van agendering van de onderwerpen wordt aangegeven (Wat, waarover, waarom en op welk niveau wil je dit bespreken?).
 • 7

  Sedert 2018 wordt gewerkt met fractieondersteuners. Iedere fractie heeft een fractiebudget van 1000 euro per raadslid. Fracties kunnen besluiten gebruik te maken van fractieondersteuners die bekostigd worden uit dit fractiebudget. Momenteel maken vier fracties gebruik van deze vorm van fractieondersteuning. De zefractieondersteuners hebben toegang tot Sharepoint, ibabs en de raadsagenda/outlook (niet tot de geheime stukken). De fractieondersteuners staan primair ten dienste van de eigen fractie. Het is een functie in ontwikkeling waarbij de vraag is ontstaan in hoeverre fractieondersteuners rechtstreeks gebruik kunnen maken van de rechten van raadsleden zoals o.a. het stellen van stellen vragen aan het college (schriftelijke en technische) maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld het bijwonen van werkbezoeken of excursies van de raad.


  Besluit
  De taak van fractieondersteuners is besproken in het presidium. Fractieondersteuners staan primair ten dienste van de eigen fractie. Dit is een andere functie dan dat van een raadslid/burgerlid. Contacten richting de griffie of ambtelijke organisatie/college zijn mogelijk via een raadslid en niet rechtstreeks via de fractieondersteuner. De gemeentesecretaris heeft aangegeven dat raads- en burgerleden kunnen beschikken over vertrouwelijke/geheime informatie maar ook over informatie die valt onder de AVG. Alleen daarom al is een onderscheid in raadsleden/burgerleden en fractie-ondersteuners noodzakelijk
 • 9

  Op maandag 13 mei is een handtekeningenactie ingediend bij de griffie namens 101 omwonenden van met name de Van Pallandtlaan, Hoofdstraat en W. Warnaarlaan. Naar aanleiding van de bijeenkomst in april stellen zij de gemeenteraadsleden vooral technische vragen en op enkele punten vragen naar de mening van de raad.

  Voorgesteld wordt de vragen door te sturen naar het college van B en W en de Provincie met het verzoek deze te beantwoorden en de indiener te wijzen op de inspraakmomenten die nog volgen. Tevens om de raad over de afhandeling te informeren.

  Ter informatie: procedureel is afgesproken dat ontvangen petities geagendeerd worden voor het eerstvolgende presidium voorzien van een procesvoorstel van de griffie.  Besluit
  Het presidium kan instemmen met het procesvoorstel.
 • 10

  De directeur van Kinderopvang Beezz heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad en het college met het verzoek om mee te denken over een nieuwe locatie. Bij de brief zijn 30 handtekeningen gevoegd van ouders.
  Het voorstel is de brief te laten afhandelen door het college en de raad op de hoogte te stellen van de afhandeling.

  Ter informatie: procedureel is afgesproken dat ontvangen petities geagendeerd worden voor het eerstvolgende presidium voorzien van een procesvoorstel van de griffie.  Besluit
  Het presidium kan instemmen met het procesvoorstel.
 • 11

  Besluit
  Er is geen rondvraag.
 • 12