Commissie Ruimte

(2e deel, vervolg van 7 september 2021)

dinsdag 14 september 2021 20:00 - 21:55
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:

Vervolg commissievergadering 7 september 2021

Uitzending

Agendapunten

 • 17

  Mogelijkheid tot inspreken
  Vanwege het grote aantal agendapunten vindt de commissievergadering op 2 avonden plaats: 7 en 14 september. Indien het onderwerp waarover u wil inspreken op 14 september staat geagendeerd, kunt u vanavond inspreken.

  Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.


  Besluit
  De voorzitter vat de discussie over het vervolgonderzoek naar de ISG-GOM kort samen. De commissie vraagt het Presidium om een besluitvormend raadsvoorstel te agenderen voor de aanstaande gemeenteraad (23 sept.) met daarin als beslispunten: * De raad bekrachtigt de conclusies en aanbevelingen van het vervolgonderzoek; * De raad beveelt aan om het vervolgproces in handen te leggen van de raadswerkgroep ISG-GOM.
 • 18

  [Doel: besluitvormend]
  In de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt, krijgt de raad een bindend adviesrecht. De gemeenteraad geeft advies over die buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvan de raad zelf heeft vastgelegd hiervoor gebruik te willen maken van het adviesrecht. In de huidige situatie is de raad hierbij betrokken via de "verklaring van geen bedenkingen". De Raad wordt gevraagd om de lijst met activiteiten waarvoor het adviesrecht van de Raad geldt, vast te stellen.

  Over dit onderwerp is op 1 maart 2021 een beeldvormende sessie geweest. De sessie is via deze pagina terug te kijken: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b483b035-f18c-47b1-a0e6-4041ecee3c68  Besluit
  Voor wat betreft de meeste fracties is dit een hamerstuk voor de Raad. De CDA fractie presenteert vier wijzigingen op het voorstel. Wethouder Volten geeft aan dat het college de voorstellen niet ondersteunt. Het College is voorstander om gelijk over te steken van de verklaring van geen bedenkingen naar het adviesrecht, omdat we nog weinig problemen zijn tegengekomen bij de criteria die we nu hanteren. De ChristenUnie roept de commissie op om alvast na te denken over de evaluatiepunten en verzoekt het College om met een voorstel te komen. Dit heeft een breed draagvlak binnen de commissie. Wethouder Volten zegt de evaluatie toe. De PvdA vraagt in het bijzonder aandacht voor participatie en communicatie aan de voorkant. Neemt het voorstel CDA mee naar de fractie. De commissie adviseert dit voorstel ter bespreking aan de raad voor te leggen. Het CDA wordt gevraagd om de wijzigingen per amendement in te dienen bij de Raad danwel te laten weten dat het een hamerstuk kan worden.
 • 19

  [Doel: besluitvormend]
  De Omgevingswet biedt de gemeenteraad de bevoegdheid om onderwerpen aan te wijzen waarvoor een participatieplicht voor de initiatiefnemer zal gelden als indieningsvereiste bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Met onderhavig besluit maakt de gemeenteraad gebruik van die bevoegdheid. De Raad wordt voorgesteld om de lijst met onderwerpen waarvoor een initiatiefnemer een participatieplicht heeft, te koppelen aan de bijgevoegde lijst met activiteiten waarvoor (bindend) advies van de gemeenteraad nodig is.  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt aan de raad voor te leggen indien het voorgaande agendapunt over het adviesrecht een bespreekpunt in de raad blijft. Indien de bijlage van het adviesrecht wijzigt (amendement), spreekt de commissie uit dat ook de bijlage behorende bij dit raadsvoorstel wijzigt, aangezien dit hetzelfde document betreft. De CU geeft aan dat participatie nu vormvrij is en ziet graag kaders voor participatie, zodat de Raad de voorstellen daaraan kan toetsen. Vraagt het College een voorstel voor te bereiden. Het CDA vraagt om een jaarlijkse evaluatie van de participatieplicht. Wethouder Volten geeft aan dat wordt gewerkt aan een toolbox/handleiding participatie en aan een participatiebeleid, ook voor binnenplanse activiteiten. De wethouder is voorstander van een evaluatie.
 • 20

  [Doel: besluitvormend]
  De Protestantse Gemeente Sassenheim (PSG) is al een aantal jaren bezig met ontwikkelplannen voor een nieuw kerkelijk centrum op het perceel Westerstraat 8A in Sassenheim. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Sassenheim- Centrum’ en gelden de bestemmingen ‘maatschappelijk en ‘groen’. Om deze reden is voorliggend bestemmingsplan opgesteld om de bouw van het kerkelijk centrum juridisch en planologisch mogelijk te kunnen maken. Met de bouw wordt een passend onderkomen voor de PGS mogelijk gemaakt waardoor zij in het gebouw diverse maatschappelijke activiteiten kunnen organiseren. De PGS zal de kerk aan de Julianalaan op termijn gaan verlaten, omdat het niet meer rendabel is om 2 kerken te onderhouden.

  Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze gaf geen aanleiding om wijzigingen door te voeren aan het vast te stellen bestemmingsplan. De Raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan Westerstraat 8a in Sassenheim ongewijzigd vast te stellen.  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen. Meerdere fracties vragen aandacht voor de verkeersveiligheid, ook gelet op de zienswijze. Wethouder Volten geeft aan dat dit is meegenomen in het bestemmingsplan (hfd. 4.1).
 • 21

  [Doel: besluitvormend]
  De gemeente Teylingen is eigenaar van de kinderboerderij de Klaprooshof. Het reguliere beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de Stichting Kinderboerderij Klaprooshof. In overleg met de gemeente is vastgesteld dat vervanging van de opstallen noodzakelijk is. Met de realisatie van het plan voor de vervanging van de opstallen van de kinderboerderij wordt door een gezamenlijke inspanning van vrijwilligers en de gemeente een nieuwbouw gerealiseerd die toekomstbestendig is en duurzaam. Hierdoor worden de structurele energielasten verlaagd en worden de mogelijkheden voor vrijwilligers en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroot.

  In de begroting van 2019 is een krediet voor de Klaprooshof opgenomen van € 100.000,-. In dit voorstel wordt de Raad gevraagd om € 31.000 extra beschikbaar te stellen (in totaal € 131.000).  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen. Wethouder Hooij geeft in de raadsvergadering aan wanneer de verbouwing van de kinderboerderij af kan zijn.
 • 22

  [Doel: besluitvormend]
  In de beantwoording van de motie 'verkeersonveilige situaties' is bijlage 2 opgenomen waarin de stand van zaken over de aanpak van 34 verkeersknelpunten wordt beschreven. De CDA-fractie en fractie Piket stellen aan de commissie voor om van dit overzicht “een levend document” te maken, waarin wordt bijgehouden wat de stand van zaken is. Het college wordt gevraagd om met een halfjaarlijkse update van dit overzicht te komen. Zo blijft de raad op de hoogte van de uitvoering en kan zij haar controlerende functie (beter) uitoefenen.

  Zie voor de motie 'Verkeersonveilige situaties': https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/63c843fa-dbd4-4819-aefe-0c232095ec3b  Besluit
  Conclusie: De commissie ondersteunt het voorstel van CDA en fractie Piket om van de lijst een levend document te maken en deze halfjaarlijks te agenderen in de commissie Ruimte. Het is een belangrijk onderwerp in Teylingen en een goed signaal naar de inwoners dat hier blijvend aandacht aan wordt geschonken. Wethouder Hooij zegt toe om er een halfjaarlijks overzicht van te maken. Ze stelt voor om dit overzicht voor te bereiden voor de commissie Ruimte van november waarbij ook adviezen en reacties van de verkeerspolitie worden opgevraagd. Discussiepunten: wethouder Hooij geeft aan dat van de 35 verkeersveiligheidspunten in 1 jaar bijna 3 punten gereed zijn, omdat een groot aantal knelpunten zijn ondergebracht in projecten als HOV en centrumvisie, die nog niet zijn gestart. De wethouder stelt daarom een jaarlijkse update voor. VVD is ook voorstander van een jaarlijks (groter) agendapunt, bijv. met aanwezigheid van een verkeersadviseur. Fractie Piket en CDA vragen aandacht voor het naar voren halen van verkeersoplossingen met name in het geval van langlopende projecten, zoals HOV. Daarnaast benoemen ze nog een aantal individuele knelpunten, waaronder de Wasbeekerlaan en knelpunt Hortuslaan/Hoofdstraat in Sassenheim. Fractie Piket vraagt in het bijzonder aandacht voor wanneer zaken echt uitgevoerd gaan worden. Wethouder Hooij gaat dit na.

  Acties & toezeggingen
  Onderwerp
  Overzicht 'Voortgang verkeersonveilige situaties Teylingen'
 • 23
 • 24