Commissie Ruimte

dinsdag 5 oktober 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Besluit
  Agendapunten 11 en 13 worden als eerste bespreekpunten behandeld, omdat hier insprekers bij betrokken zijn.
 • 3

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.

  In totaal drie insprekers hebben zich aangemeld voor de agendapunten 11 'Mobiliteitsvisie gemeente Teylingen' en 13 'Actieplan Wonen'. Inspreekteksten worden daar toegevoegd.

 • 4

  Besluit
  De extra commissie Ruimte van 26 oktober en raadsvergadering van 18 november i.v.m. de invoering van de Omgevingswet komen te vervallen.
 • 5

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.


  Besluit
  Mevr. De Vries (CDA) heeft vragen/opmerkingen over sluiting Componistenlaan 189, beroepschrift Torenlaan 4-6, beantwoording verkeersonveilige situatie Hortuslaan-Kerklaan en beantwoording Wasbeekerlaan in Sassenheim. Dhr. Beijk (VVD) sluit zich bij het laatste onderwerp aan. Mevr. Mack (CU) kondigt aanvullende vragen aan over de brief Componistenlaan bij Actieplan Wonen.
 • 5.A
 • 5.B

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Brief m.b.t sluiting Componistenlaan 189
 • 5.C

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Gemeente Noordwijk raadsbrief voortgang uitvoering Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek
 • 5.D

  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Reactie beroepschrift bestemmingsplan Torenlaan tussen 4 en 6 Voorhout.
  Toelichting sport en bewegen in Nieuw Boekhorst.
  Raadsbrieven & Memo's
  Onderwerp
  Project boomvervanging Bloemenschans in Voorhout, Vaststellen Voorlopig Ontwerp
  Raadsbrief Verkeers- en parkeertellingen Teylingen
  Raadsvragen
  Onderwerp
  Onoverzichtelijke en verkeersonveilige situatie op de kruising Hoofdstraat met de Hortus- en de Kerklaan in het centrumwinkelgebied van Sassenheim
  Schriftelijke vragen Wasbeekerlaan, Sassenheim.
 • 6

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

  Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.  Acties & toezeggingen
  Onderwerp
  Oplossing verkeersveiligheid kruispunt Hortuslaan/Hoofdstraat (Da Tano)
  Raadsmemo bouw stal Menneweg
  Voorstel groeninvulling Parklaan
 • 7

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 • 8

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.

 • 9
 • 10

  [Doel: besluitvormend]
  Het project Bloementuin beoogt de bouw van circa 86 woningen in het gebied gelegen tussen Parklaan, Narcissenlaan, Gladiolenstraat en Mondriaanlaan in Sassenheim. In december 2017 is de 1e versie van de grondexploitatie Bloementuin vastgesteld. Conform artikel 6.12 Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) dient de grondexploitatie voor het plan jaarlijks te worden geactualiseerd door middel van een raadsbesluit. De voorliggende rapportage bevat de belangrijkste uitgangspunten, het resultaat van de grondexploitatie en een verantwoording van de verschillen met de vorige versie (2020) van de grondexploitatie. De Raad wordt gevraagd om de GREX 2021 vast te stellen.

  Openbaarmaking van bijlage 1 (Specificatie grondexploitatie Bloementuin) en bijlage 2 (Kasstroomoverzicht) van de Rapportage Grondexploitatie Bloementuin 2021 d.d. 10 mei 2021 kan de gemeente financieel nadeel oplopen. Om deze reden zal de gemeenteraad op 23 september 2021 worden gevraagd om de geheimhouding van deze stukken te bekrachtigen. De stukken zijn beschikbaar voor Raadsleden via Sharepoint - geheime stukken.  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.
 • 11

  [Doel: besluitvormend]
  Teylingen en de regio zijn volop in ontwikkeling. Nieuwe bewoners in Teylingen en de regio zorgen voor een toenemende behoefte aan mobiliteit. Ook sociale ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit bieden kansen om groei mogelijk te maken en tegelijkertijd onze leefomgeving te verbeteren. Dit vraagt om een nieuwe visie op mobiliteit in onze gemeente. Daarbij kijken we niet alleen naar bereikbaarheid en doorstroming, maar ook naar de leefbaarheid, de verkeersveiligheid voor onze inwoners en een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

  De Raad wordt gevraagd om de mobiliteitsvisie gemeente Teylingen vast te stellen.

  Insprekers:

  • Vertegenwoordiger van het burgercomité Teylingen Noord. Inspreektekst is bijgevoegd.
  • Inwoner uit Warmond heeft de inbreng schriftelijk ingebracht, zal niet mondeling inspreken. De inspreekreactie is toegevoegd.  Besluit
  Vertegenwoordiger van het burgercomité Teylingen Noord spreekt in. De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen. Aandachtspunten die worden genoemd zijn het ambitieniveau, inzetten op een verschuiving naar meer duurzame mobiliteit, primair aandacht voor gedragsbeïnvloeding, HOV-struikelpunten in de bebouwde kom en de situatie provinciale weg Van Pallandtlaan. Wethouder Volten: de balans vinden is dé grote uitdaging in ons gebied met veel drukte waar we veel tegelijk willen. De visie geeft richting, ook in regionaal perspectief. HOV zijn we voortvarend mee bezig, raadsmemo komt volgende week naar de Raad. Het CDA kondigt een mogelijke motie aan over de HOV.
 • 12

  [Doel: besluitvormend]
  Op 24 september 2020 heeft de raad het "Woonprogramma 2020-2024: Naar een evenwichtiger woningmarkt" vastgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd dat woningbouwplannen voor 30% uit sociale huurwoningen moeten bestaan. Voor plannen die niet aan dit percentage voldoen is in het woonprogramma opgenomen dat er een afdracht aan het huidige Fonds Sociale Woningbouw vereist is. Hierbij is opgenomen dat het vereveningsfonds en bijbehorende bedragen worden aangepast. Bijgaand voorstel vormt de uitwerking van de wens uit het Woonprogramma om het vereveningsfonds aan te passen.

  De Raad wordt gevraagd om:
  1. De Verordening Vereveningsfonds sociale woningbouw Teylingen vast te stellen;
  2. Het door de gemeenteraad op 4 juli 2013 vastgestelde addendum op het grondbeleid in te trekken.  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel ter bespreking aan de raad voor te leggen. De PvdA geeft aan dat vaste bedragen in de verordening het aantrekkelijk kunnen maken om de sociale woningen af te kopen. Het CDA vraagt het College om in de verordening ook een verrekening op te nemen bij de sloop-nieuwbouwprojecten. De wethouder licht toe de gemiddelde waarde (vaste bedragen) te gebruiken omdat dit een transparante rekenmethode is. Om te kunnen afkopen moet je toestemming hebben van het College. Resultaten van de vereveningsfonds opnemen in de jaarlijkse woningbouwmonitor. Sloop-nieuwbouwprojecten bij STEK betekent in de praktijk dat hetzelfde aan sociale woningbouw terugkomt, anders evt. explicieter vermelden wat we bedoelen. De PvdA overweegt een amendement met een andere rekenmethode dan gemiddelde waarden.
 • 13

  [Doel: opiniërend]
  De gemeenteraad heeft met de motie ‘Actieplan wonen’ gevraagd om een actieplan wonen op te stellen waarin wordt aangegeven wat er nodig is om voldoende woningen te realiseren, in het bijzonder sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Het bijgevoegde actieplan bevat twee actielijnen waarin is aangegeven hoe er gewerkt wordt aan de ambities voor voldoende sociale en betaalbare koopwoningen en hoe kan worden omgegaan met de knelpunten. Als sluitstuk van de motie is verzocht om het actieplan wonen opiniërend met de commissie Ruimte te bespreken. Zo kan de raad van gedachten wisselen over de twee actielijnen. Met dit voorstel wordt aan dit verzoek voldaan.

  N.B. In de beeldvormende vergadering van 13 september is een presentatie gegeven over de achtergronden van gebiedsontwikkeling en de knelpunten die spelen bij het realiseren van voldoende woningen, met name op ruimtelijk en financieel vlak. De sessie is terug te zien via deze pagina: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/8771009b-70d4-4b5e-a006-7fe726826cd0

  Inspreker:  Besluit
  Een inwoner uit Voorhout spreekt in. De commissie geeft complimenten over het actieplan Wonen; overzichtelijk en bevat veel methoden om de woonambitie te halen. VVD vraagt het College naar de voors en tegens van het splitsen van woningen. Fractie Piket is benieuwd of en hoe voorrang aan Teylingers kan worden gegeven. Het CDA is voorstander van een actiever grondbeleid. Daarnaast willen ze graag een beleidsactie toevoegen op het langer zelfstandig thuiswonen van ouderen in combinatie met een zorgfunctie. De CU worstelt met de vraag of een uitzondering op de zelfbewoningsplicht mogelijk is in het geval een investeerder een betaalbare huur vraagt. De PvdA deelt de analyse dat we te weinig betaalbare huur (< € 1000) en koopwoningen hebben. Beleidslijnen alleen zijn onvoldoende om de 35% te behalen. Vraag: Hoe gaan we de knelpunten oplossen binnen de projecten? De PvdA vraagt om meer regie en sturing om het doel (voldoende betaalbare woningen) te bereiken. Beter aangeven in de projecten waar hiervoor ruimte is, bijv. in project Langeveld of Nieuw Boekhorst. D66 vraagt of met dit plan wel de juiste woningen (woningen waar behoefte aan is) worden gebouwd. Wethouder Volten schetst een nationale woningcrisis, maar ook lokaal kunnen we veel doen. Nu sturen op middensegment met een aanpak op alle fronten. Splitsen kan via een omgevingsprocedure, kunnen kijken naar makkelijkere methoden. Raakt ook aan andere vormen van beleid, wel naar het geheel blijven kijken. Ze zegt toe dit uit te werken, alleen niet voor de eerstvolgende cRuimte. De wethouder neemt de suggestie van het CDA over het langer thuiswonen mee. Bij de zelfbewoningsplicht kan je nuances aanbrengen, maar is lastig. De commissie beschouwt de motie als afgehandeld.

  Acties & toezeggingen
  Onderwerp
  Integrale uitwerking splitsen van bestaande woningen
 • 14

  • De PvdA en ChristenUnie hebben een vraag aangekondigd over de huisvesting van statushouders: Kan het college aangeven of Teylingen in de knel komt door de verplichting om voor het einde van jaar genoeg statushouders te huisvesten? Zo ja, kan het college inzicht geven in de stand van zaken, inclusief acties om hieraan te kunnen voldoen?


  Besluit
  * Dhr. Witteman (PvdA) vraagt naar stavaza huisvesting statushouders. Wethouder Volten geeft aan dat Teylingen mede door inzet van STEK niet in de knel komt.  * Mevr. De Vries (CDA) vraagt naar de start van de bewaakte fietsenstalling bij het spoor. Wethouder Volten wacht op resultaat van ambtelijke gesprekken hierover. Ze komt hierop terug via de griffie.
 • 15