Commissie Ruimte

2e deel (doorgeschoven punten van 11 mei 2021)

maandag 17 mei 2021 21:30 - 22:20
Locatie:
Vanuit huis, digitale videovergadering
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:

Vervolg commissie Ruimte van 11 mei 2021

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 13

  [Doel: besluitvormend]
  In Holland Rijnland werken 13 gemeenten aan een 'Regionale Omgevingsagenda'. Een agenda die ingaat op de ruimtelijke ontwikkelingen en de integrale opgaven op het gebied van wonen, werken, recreëren, mobiliteit, energietransitie, natuur en landschap, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Als input voor deze regionale agenda heeft de Raad op 15 maart 2021 de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Op 30 juni 2021 neemt het algemeen bestuur van Holland Rijnland een besluit over de Regionale Omgevingsagenda.

  Het College stelt de Raad voor om in te stemmen met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland en daarbij geen gebruik te maken van het indienen van wensen en bedenkingen.  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel als **bespreekpunt** aan de raad voor te leggen. Opmerkingen worden gemaakt over het opstellen van een uitvoeringsagenda, Schiphol in relatie tot de leefbaarheid in Teylingen en de noordelijke ontsluiting van de Duin-en Bollenstreek. Mevr. De Vries (CDA) en dhr. Witteman (PvdA) kondigen een amendement aan inzake het opnemen van Schiphol als wens en bedenking.
 • 16

  [Doel: opiniërend]
  Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2022) krijgt de raad een bindend adviesrecht voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die door de raad zijn aangewezen. In de huidige situatie is de raad hierbij betrokken via de "verklaring van geen bedenkingen". In dit voorstel wordt de Raad gevraagd een oordeel te vormen hoe om te gaan met het aanwijzen van situaties waarvoor een bindend advies nodig is, zodat deze meegenomen kan worden voor verdere besluitvorming in september.

  Over dit onderwerp is op 1 maart 2021 een beeldvormende sessie geweest. De presentatie is toegevoegd aan de stukken en de sessie is via deze pagina terug te kijken: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b483b035-f18c-47b1-a0e6-4041ecee3c68  Besluit
  Meerdere fracties willen graag het buitengebied in de lijst opnemen. Ook wordt de uitvoerbaarheid voor Raad en organisatie benoemd (binnen 6 weken afhandelen) en de relatie met de controlerende taak van de Raad. Wethouder Volten benoemt in dezen ook de grondgedachte van de Omgevingswet: ja, mits i.p.v. nee, tenzij. Mevr. Heede (D66) stelt voor de lijst te versimpelen in 4 categorieën op een hoger abstractieniveau. Vervolgens de lijst te (laten) concretiseren / inperken om te voorkomen dat het College voor kleine zaken naar de Raad moet. Dhr. Beijk (VVD) stelt voor om binnen de raadswerkgroep Omgevingswet verder te praten over het voorstel van de categorisering. De meeste fracties steunen dit voorstel. De griffie zoekt naar een geschikte datum om dit verzoek technisch in te vullen in de werkgroep. Wethouder Volten zal een aantal voorstellen uitwerken om dan te bespreken.
 • 17

  • Mevr. De Vries (CDA) heeft een vraag aangekondigd over het tijdig opstellen van een stedenbouwkundige visie over terrein Langeveld, zoals door de Raad is gevraagd.
  • Dhr. Beijk (VVD) heeft een vraag over het verkeer bij de Wasbeekerlaan in Sassenheim.


  Besluit
  * Mevr. De Vries (CDA) stelt de vraag om op korte termijn een stedenbouwkundige visie voor Langeveld voor te leggen aan de Raad en de volgende commissieronde hierover een raadsmemo aan te leveren. Wethouder Volten geeft aan hiermee bezig te zijn en verwacht in het najaar met een plan te komen. * Dhr. Beijk (VVD) kaart aan dat er onveilige situaties plaatsvinden aan de Wasbeekerlaan in Sassenheim (bedrijventerrein). Hoe gaat het College dit oplossen? Wethouder Hooij zegt toe dit te inventariseren en komt daar de volgende commissievergadering op terug.

  Acties & toezeggingen
  Onderwerp
  Verkeersonveilige situaties Wasbeekerlaan Sassenheim
 • 18