Beeldvormende sessie Trouwzaal

maandag 2 maart 2020 19:00 - 22:30
Locatie:
Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Ewout Braggaar
Agenda documenten:

Agendapunten

  • Deze vindt vanwege de beslotenheid plaats in een andere vergaderzaal.

  • 1

    - 30 minuten. Een brede visie op gezondheid. Het concept positieve gezondheid wordt uitgelegd. Daarna wordt ingegaan op de samenwerking tussen gemeente en een eerstelijnssamenwerkingsverband welke gebaseerd is op het brede visie van positieve gezondheid. Na een inleiding van 15 minuten is ruimte voor vragen. - 30 minuten. Wat zeggen de gezondheidscijfers over Teylingen? Aan de hand van de digitale dashboard van de GGD worden de belangrijkste gezondheidscijfers in beeld gebracht. Na een korte introductie wordt gezamenlijk met behulp van de dashboard een inventarisatie gemaakt.

  • 2

    Op dit moment wordt de woonvisie geactualiseerd. Hiertoe heeft de raad het procesvoorstel ‘actualisatie woonvisie Teylingen’ vastgesteld. Hierin is beschreven dat de raad actief wordt betrokken en geïnformeerd. In dit kader participeert de gemeenteraad op verschillende momenten in het proces. Na een periode van voorbereiding, waarbij de gemeenteraad en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd en geconsulteerd, ligt het concept-woonprogramma 2020 - 2024 ‘naar een evenwichtiger woningmarkt' voor. Bram Klouwen van adviesbureau Companen zal het concept-woonprogramma beeldvormend presenteren aan de gemeenteraad. Het doel is tweeledig: enerzijds wordt het concept-woonprogramma aan u beeldvormend gepresenteerd. Anderzijds zijn raadsleden in de gelegenheid om informatieve vragen te stellen over het concept dat voorligt. Na de presentatie in de beeldvormende sessie van 2 maart is er ruimte voor oordeelsvorming: daartoe zullen wij het concept-woonprogramma opiniërend agenderen voor de raadscommissie ruimte van 31 maart. Besluitvorming volgt dan in het tweede kwartaal van 2020.

  • 3

    Aanleiding De Colleges in de Bollen 4 gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen en de nieuwe gemeente Noordwijk) hebben december 2018 een besluit genomen over het adviesrapport integrale toegang. Het besluit van de Colleges is om de adviezen uit het rapport in samenhang te implementeren, partnergericht met de organisaties werkzaam in de toegang tot hulp en ondersteuning. Dit levert de volgende resultaten: 1. Investeer in een brede lokale samenwerking met alle partners die bij de toegang betrokken zijn. Die samenwerking draagt ertoe bij dat de toegang tot zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij de inwoner beschikbaar is. 2. Werk toe naar een integrale laagdrempelige toegang voor het sociaal domein - dichtbij de inwoner en zijn/haar huishouden/gezin (0-100) 3a. Versimpel een aantal processen en werkwijzen om te komen tot een snellere route voor de inwoner met zo min mogelijk bureaucratie 3b. Maak van de lokale teams ook échte teams, met een heldere opdracht, investeer in de deskundigheid van medewerkers en een goede aansturing. De commissie is in de zomer van 2019 geïnformeerd over de stand van zaken van de integrale toegang. De commissie is meegenomen in de knelpunten die in de huidige toegang door inwoners en professionals ervaren worden en er is input opgehaald voor het toekomstbeeld van de integrale toegang. In een raadbrief van december 2019 is de Raad toegezegd dat zij geïnformeerd wordt over de vervolgstappen voor het realiseren van een integrale toegang. Deze presentatie is ter voorbereiding op besluitvorming in de Raad in april.