Presidium

woensdag 16 oktober 2019 19:00 - 20:00
Locatie:
Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

 • 1

  De heer Nederstigt is met kennisgeving afwezig.

 • 2
 • 3

  Besluit
  De evaluatie raadsrapporteurs is uitgesteld. Voor alle gemeenschappelijke regelingen is er nu, conform de opzet, een raadsrapporteur. Het wachten is op het rapport van de isd rapporteur. De griffier geeft een toelichting op de start van het eerste onderzoek van de Rekenkamer. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de nieuwe wetgeving en bevat een professionaliseringslag en uitbreiding van bevoegdheden. De rol van de Klankbordgroep is gewijzigd door de nieuwe wet. De Rekenkamer is een sturingsinstrument voor de raad. Het Presidium ziet geen meerwaarde in een mondelinge aankondiging van een motie in de raad en besluit dat een motie wordt aangekondigd in de raad zonder mondelinge toelichting, wordt besproken in de commissie en na bespreking al dan niet wordt geagendeerd voor de e.v. raadsvergadering.
 • 4


  Besluit
  De agenda wordt vastgesteld onder voorbehoud van de bespreking in de commissie DEB. De voorzitter constateert dat de raadsvergadering lang duurt en stelt voor met de Culturele Estafette te starten om 19.45 uur. De Culturele Estafette heeft zeker een meerwaarde en verdient de aandacht van de gehele raad en goede opkomst. Afgesproken wordt dat de eerstvolgende Cultueel Estafette om 19.45 uur begint. Het gewijzigde aanvangstijdstip wordt geevalueerd.
 • 5

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.

  Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten).  Besluit
  De griffier constateert dat er voor de novembercyclus nauwelijks agendapunten zijn en de agenda's van december overvol zijn, waardoor gebruik gemaakt moet worden van de reserveavond en het doorsluizen van agendapunten naar januari. De voorzitter geeft aan dat hier niet altijd op te sturen is. Zij complimenteert de gemeentesecretaris met de geactualiseerde LTA.
 • 6

  Op 9 oktober heeft een creatieve sessie plaatsgevonden met de raad over het dekkingsplan. Daar is afgesproken om een commissiebehandeling in te bouwen (op 28 oktober) met als doel meer tijd te generen om op commissieniveau het dekkingsplan te bespreken en de onderwerpen te trechteren voor de raadsvergadering van 7 november 2019.

  De vraag die nu voorligt is welke werkvorm mogelijk is voor behandeling van de begroting tijdens de begrotingsraad en met welk aanvangstijdstip?


  Besluit
  De opzet van de begrotingsraad en gezamenlijke commissievergadering is besproken.

  Besproken is:

  Commissievergadering

  • het gaat om opeenvolgende commissievergadering (DEB, Welzijn en Ruimte)

  • maar wel in drie blokken (van een uur?) zodat sprekers/commissieleden kunnen wisselen en afbakening mogelijk is. Iedereen is welkom de gehele sessie bij te wonen, of in te stromen.

  • Vooraf geven de fracties in het dekkingsplan aan: waar mee eens en waar niet.

  • Doel van de commissiebehandeling is het trechteren van de dekkingsvoorstellen voor de raadsvergadering van 7 november zodat een beperkt aantal bespreekpunten overblijven.

  • de voorafgaande fractievergaderingen worden op een ander moment gehouden of starten voorafgaand om 19.00 uur

  • geen georganiseerd technische vragenuurtje, UIteraard kan men altijd bellen of mailen.

  Begrotingsraad (aanvangstijd 19.00 uur)

  • Als eerste; algemene beschouwingen (drie tot vijf minuten per fractie)
  • Focus op amendementen ipv moties (het gaat immers om een gewenste wijziging van de begroting, dat kan alleen met een amendement)
  • Amendementen die geld kosten: geef de dekking aan
  • Met elkaar als raadslid/fractie in debat gaan is het doel. De standpunten van het college zijn bekend en staan in de begroting/dekkingsvoorstellen, daarom is er geen behoefte aan een reactie van het college
  • Indien de commissie goed heeft kunnen trechteren kunnen de overgebleven amendementen individueel na elkaar besproken worden.
  • Woensdag 6 november 12.00 uur deadline indienen amendementen.
 • 7

  Vanwege het vertrek van Joost van Doesburg is een vacature ontstaan voor het AB lidmaatschap van Holland Rijnland.
  Raadslid Reny Wietsma is door het CDA voorgedragen om deze vacature te vervullen.


  Besluit
  Het raadslid Reny Wietsma wordt middels een raadsvoorstel voorgedragen om de vacature voor het AB Holland Rijnland in te vullen.
 • 8

  Bijgaande zaken/onderwerpen zijn opgehaald tijdens de Dag van de democratie. In de tabel is het vervolg aangegeven op de opgehaalde onderwerpen. In de krant wordt de opvolging gepubliceerd.  Besluit
  De fixie meldingen worden door de griffie doorgezet. De overige meldingen bevatten geen adresgegevens. Veel meldingen komen terug in en kunnen worden meegenomen bij de Centrumvisie. De meldingen worden ter kennisname naar de Domeinmanagers gestuurd. Het is belangrijk om te publiceren op welke wijze de opgehaalde klachten worden verwerkt. De griffie stelt een bericht op voor de Teylinger.
 • 9

  [informerend] De rechtspositie van raadsleden is aangepast. O.a. vwb vergoedingen ICT voorzieningen en vergoeding reiskosten binnen de gemeente. Het een en ander wordt met de afdeling P&O nader uitgewerkt in een aangepaste rechtspositieregeling maar heeft nu al consequenties voor nieuwe raadsleden. Zo is het, voor nieuwe raadsleden, niet meer toegestaan om te werken met vaste ICT vergoedingen maar moeten gemeenten ICT voorzieningen beschikbaar stellen. Dit wordt nader uitgewerkt met de afdeling ICT maar wordt nu al gehanteerd bij nieuwe raadsleden. Dit met het uitgangspunt/kader dat de flexibiliteit voor raadsleden voor wat betreft de keuze van ICT voorzieningen behouden blijft (en binnen het beschikbare budget)  Besluit
  De griffier geeft een toelichting op de gewijzigde rechtspositie raadsleden, o.m. op de reiskosten en ict voorzieningen. Een geldelijke vergoeding is niet meer mogelijk, de gemeente kan wel devices verstrekken. De griffie werkt dit uit zodat maatwerk voor de raadsleden mogelijk blijft. .
 • 10

  De heer Braggaar heeft vragen over het Molenoverleg. Afgesproken wordt dat het Molenoverleg plaats vindt op 8 november a.s. en dat fracties zich met 2 personen kunnen afvaardigen.

  De heer Covers biedt aan om en presentatie te houden over open Overheid, voorafgaand aan een commissie- of fractievergadering.
  De griffier zoekt een geschikt momen hiervoor.


  Besluit
  De heer Braggaar heeft vragen over het Molenoverleg. Afgesproken wordt dat het Molenoverleg plaats vindt op 8 november a.s. , van 15.00 tot 18.00 uur, en dat fracties 2 personen afvaardigen.
 • 11