Commissie Ruimte

dinsdag 10 september 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Commissie geopend om 20.00 uur.

  00:00:26 - 00:03:37 - Frans Nederstigt
 • 2

  Agendapunten 4, 5 en 6 zijn 'Bespreekpunten' die eerder behandeld worden, omdat hier externen en insprekers bij betrokken zijn.

 • 3

  Bij agendapunt Presentatie Rijkswaterstaat over voortgang MJPG A44 in bijzonder geluidsoverlast, zal inspreken: - - Inwoner gemeente Teylingen, kern Sassenheim. Bij agendapunt Bestemmingsplan Van den Berch van Heemstedeweg 17 Voorhout, zal inspreken: - - Inwoner gemeente Teylingen.


 • 4

  Informerend: Wethouder Ten Boden heeft in de commissie Ruimte d.d. 21 mei toegezegd Rijkswaterstaat te verzoeken om een presentatie te houden over de A44, m.n. over de geluidsmetingen, zoals aangegeven in 234 raadsmemo Stand van Zaken geluidsoverlast.  Besluit
  Raadsleden hebben vragen gesteld over onder andere de mogelijkheid van het vervroegd plaatsen van geluidsschermen, het verlagen van snelheid van 120 naar 100 km/uur (levert c.a. 1,5 db reductie op), het hele traject asfalteren met super stil asfalt en dat het opmerkelijk is dat er alleen fase 1 woningen zijn en geen fase 2 terwijl deze wel dichtbij elkaar liggen.
  Een inwoner uit Sassenheim heeft ingesproken. Anand Manschot en Gert de Haas van Rijkswaterstaat hebben een presentatie gegeven.

  00:06:06 - 00:06:21 - Frans Nederstigt
  00:06:21 - 00:06:30 - Robin Konings
  00:06:30 - 00:06:37 - Frans Nederstigt
  00:06:37 - 00:06:55 - Fred Koot
  00:06:55 - 00:07:17 - Frans Nederstigt
  00:07:17 - 00:07:33 - Fred Koot
  00:07:33 - 00:07:35 - Frans Nederstigt
  00:07:35 - 00:08:18 - Dion Piket
  00:08:32 - 00:08:46 - Frans Nederstigt
  00:08:46 - 00:09:19 - Rob ten Boden
  00:09:20 - 00:20:48 - Frans Nederstigt
  00:20:56 - 00:32:44 - Frank Beijk
  00:32:44 - 00:32:54 - Frans Nederstigt
  00:32:54 - 00:34:25 - Don Verhoeff
  00:35:30 - 00:35:48 - Frans Nederstigt
  00:35:48 - 00:36:38 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:36:38 - 00:37:09 - Frans Nederstigt
  00:37:46 - 00:37:56 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:37:56 - 00:37:57 - Frans Nederstigt
  00:37:57 - 00:39:12 - Bart van der Ploeg
  00:40:56 - 00:41:03 - Frans Nederstigt
  00:41:03 - 00:41:05 - Gerben Dijkstra
  00:41:05 - 00:41:06 - Frans Nederstigt
  00:41:06 - 00:42:23 - Gerben Dijkstra
  00:44:26 - 00:45:12 - Frans Nederstigt
  00:45:12 - 00:45:35 - Don Verhoeff
  00:45:35 - 00:49:59 - Frans Nederstigt
 • 5

  Besluitvormend: Dit punt is afgevoerd van de agenda van de raad van 6 juni en terugverwezen naar het college. Vanwege de ontstane commotie is het raadsvoorstel aangepast, door in te gaan op de zorgpunten van de Commissie Ruimte van 21 mei 2019. Het raadsvoorstel is aangepast op de onderdelen 'inleiding', 'bestaand kader en context' en 'argumenten'. Het geldende bestemmingsplan is ‘Buitengebied Teylingen’. Met de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan wordt een functiewijziging mogelijk gemaakt. Het plan voorziet op voorste deel van het perceel in de omzetting van een bedrijfsbestemming (milieucategorie 3) met bedrijfswoning naar woonbestemming ten behoeve van een burgerwoning. Op het achterste deel van het perceel wordt een bedrijfsbestemming met milieucategorie 1 toegestaan (was milieucategorie 3). Het plan sluit aan op het geldende beleid omtrent het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen in het buitengebied. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.  Besluit
  Commissie adviseert de raad dit punt als hamerstuk te behandelen.
  Een inwoner uit Sassenheim heeft ingesproken. Meerderheid partijen betreuren gang van zaken. Het opnemen van een antispeculatiebeding neemt het grootste bezwaar voor een aantal fracties weg. Voor D66 en VVD was dit niet nodig geweest. Familie wordt bedankt voor hun blijvende inzet. Meerder partijen geven aan niet nog eens door het college voor voldongen feiten te worden geplaatst. Wethouder geeft aan opname van een antispeculatiebeding niet nodig te vinden, maar zal dit wel steunen als de raad dit wil.

  00:49:59 - 00:50:20 - Frans Nederstigt
  00:50:21 - 00:52:02 - Marlies Volten
  00:52:04 - 00:52:12 - Frans Nederstigt
  00:52:12 - 00:54:49 - Don Verhoeff
  00:54:50 - 00:54:56 - Frans Nederstigt
  00:54:56 - 00:55:06 - Fred Koot
  00:55:07 - 00:56:04 - Frans Nederstigt
  00:56:04 - 00:56:41 - Paul Witteman
  00:56:43 - 00:56:45 - Frans Nederstigt
  00:56:45 - 00:58:22 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:58:23 - 00:58:27 - Frans Nederstigt
  00:58:27 - 01:00:24 - Dion Piket
  01:00:24 - 01:00:27 - Frans Nederstigt
  01:00:27 - 01:01:32 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:01:34 - 01:01:36 - Frans Nederstigt
  01:01:36 - 01:02:29 - Bart van der Ploeg
  01:02:31 - 01:03:15 - Robin Konings
  01:03:16 - 01:03:31 - Frans Nederstigt
  01:03:31 - 01:05:21 - Marlies Volten
  01:05:23 - 01:05:28 - Frans Nederstigt
  01:05:28 - 01:05:32 - Paul Witteman
  01:05:32 - 01:05:33 - Marlies Volten
  01:05:33 - 01:05:33 - Frans Nederstigt
  01:05:33 - 01:05:52 - Marlies Volten
  01:05:54 - 01:06:23 - Frans Nederstigt
 • 6

  Opiniërend: In het bijgevoegde raadsvoorstel Actieplan Fiets is kort het proces voor het opstellen van het Actieplan Fiets geschetst. Dit plan moet bijdragen aan een betere fietsbereikbaarheid in en van de gemeente. Hierbij is aandacht voor de verschillende stappen die het college nodig acht om te komen tot een inhoudelijk gedragen stuk. Er is daarbij vooral ook aandacht voor het participatieve karakter van dit project, waartoe is opgeroepen middels de motie Actieplan Fiets (D66 08-11-2018), waarin het college opgeroepen wordt om het model Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming toe te passen. Belangrijk is dat alle doelgroepen bij het opstellen van het Actieplan betrokken worden. Eerder schreef het college al een brief aan de raad over de voortgang van het proces. Deze brief (Raadsmemo) is als bijlage 3 toegevoegd.  Besluit
  Wat heeft raad nodig om tot beeldvorming te komen, is centrale vraag. De fracties geven hun bijdrage. Meerderheid partijen is tevreden met voorliggend plan.
  D66 geeft in 1e termijn mee om bedrijven direct te benaderen, in gesprek te gaan met partijen ipv bellen, ga vooral direct met buurgemeenten in gesprek ipv via regionale verbanden en gaat er vanuit dat meer fietspaden mogelijk zijn. VVD geeft in 1e termijn mee om te focussen op het bevorderen van fietsen en bijvoorbeeld niet op het reduceren van parkeerplaatsen voor auto’s. Blijf in contact met regio. GL geeft in 1e termijn mee dat er vraagtekens zijn over representativiteit van het digipanel en inventariseer hoeveel buiten de reguliere plekken geplaatste fietsen voor overlast zorgen. PvdA geeft in 1e termijn mee om vooral te kijken naar de lokale veiligheid. Belangrijk voor oudere fietser. CU geeft in 1e termijn mee om ook naar de lokale omgeving te kijken. Kan bijvoorbeeld in kernen fietsers voorrang krijgen boven auto’s? Trilokaal geeft in 1e termijn mee tevreden te zijn. CDA geeft in 1e termijn zich te kunnen vinden in plan van aanpak. Mist echter de doelgroep forensen die van en naar het station fietsen. Wethouder is tevreden en gaat met gedeelde opinies aan de slag.

  01:08:17 - 01:09:24 - Marlies Volten
  01:09:24 - 01:09:45 - Frans Nederstigt
  01:24:00 - 01:26:07 - Fred Koot
  01:26:07 - 01:26:26 - Frans Nederstigt
  01:26:26 - 01:26:50 - Marlies Volten
  01:26:50 - 01:27:14 - Frans Nederstigt
  01:27:14 - 01:27:24 - Fred Koot
  01:27:24 - 01:27:32 - Marlies Volten
  01:27:32 - 01:28:06 - Fred Koot
  01:28:06 - 01:28:20 - Frans Nederstigt
  01:28:20 - 01:30:42 - Fred Koot
  01:30:42 - 01:30:51 - Frans Nederstigt
  01:30:51 - 01:31:52 - Robin Konings
  01:31:52 - 01:31:58 - Frans Nederstigt
  01:31:58 - 01:31:59 - Robin Konings
  01:31:59 - 01:32:12 - Frans Nederstigt
  01:32:12 - 01:32:40 - Robin Konings
  01:32:43 - 01:32:47 - Frans Nederstigt
  01:32:51 - 01:34:49 - Don Verhoeff
  01:34:51 - 01:34:53 - Frans Nederstigt
  01:34:53 - 01:35:57 - Paul Witteman
  01:35:59 - 01:36:00 - Frans Nederstigt
  01:36:00 - 01:37:06 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:37:07 - 01:37:10 - Frans Nederstigt
  01:37:10 - 01:37:20 - Robin Konings
  01:37:21 - 01:37:48 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:37:49 - 01:38:11 - Frans Nederstigt
  01:38:11 - 01:38:17 - Robin Konings
  01:38:17 - 01:38:18 - Frans Nederstigt
  01:38:18 - 01:39:32 - Fons Welters
  01:39:33 - 01:39:37 - Frans Nederstigt
  01:39:37 - 01:40:58 - Gerben Dijkstra
  01:41:00 - 01:41:02 - Frans Nederstigt
  01:41:02 - 01:41:27 - Fred Koot
  01:41:27 - 01:41:56 - Gerben Dijkstra
  01:41:56 - 01:42:13 - Frans Nederstigt
  01:42:13 - 01:42:27 - Marlies Volten
  01:42:28 - 01:43:15 - Frans Nederstigt
 • 7
 • 8

  Besluit
  Diverse vragen over lijst ingekomen stukken gesteld. CDA stelt vragen over: 310 - Continentie Stichting Nederland - vragenlijst over toilettenbeleid - Z-19-086101.pdf, nl over Teylingen ook een beleid hiervoor heeft. Wethouder Ten Boden antwoordt dat vooralsnog geen beleid geformuleerd is. 328 - Holland Rijnland - Traject naar reactie op beleidskader OV concessie Zuid-Holland Noord. Wil deze agenderen voor komende vergadering. Wethouder Volten antwoordt dat dit beter via de eigen AB-lid (Fred Koot) meegeven kan worden. Voorzitter overlegt nog of agendering nodig is.

  01:43:15 - 01:46:25 - Gerben Dijkstra
  01:46:25 - 01:46:38 - Frans Nederstigt
  01:46:38 - 01:47:09 - Rob ten Boden
  01:47:09 - 01:47:14 - Frans Nederstigt
  01:47:14 - 01:47:56 - Marlies Volten
  01:47:56 - 01:48:12 - Gerben Dijkstra
  01:48:12 - 01:48:28 - Marlies Volten
  01:48:28 - 01:48:28 - Frans Nederstigt
  01:48:28 - 01:48:42 - Marlies Volten
  01:48:42 - 01:48:43 - Gerben Dijkstra
  01:48:43 - 01:48:45 - Marlies Volten
  01:48:45 - 01:48:45 - Gerben Dijkstra
  01:48:45 - 01:49:28 - Frans Nederstigt
  01:49:28 - 01:49:41 - Gerben Dijkstra
  01:49:41 - 01:50:45 - Frans Nederstigt
 • 8.a
 • 8.b
 • 8.c
 • 8.d
 • 9

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Afgehandelde zaken, na akkoord commissie worden deze afgevoerd: - R.11 Tijdsplanning toevoegen aan onderzoek parkeerdek Sassenheim - R.32 Informatie (vanuit Rijkswaterstaat) over de A44, m.n. de geluidsmetingen, zoals aangegeven in brief 243 Raadsmemo Stand van Zaken geluidsoverlast. Moties - Verkeersonveiligheid (n.b. afdoening motie staat geagendeerd voor deze vergadering) - Motie doorstroming sociale huurwoningen Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten).  Besluit
  Door college voorgestelde punten worden afgevoerd (R11 en R32) alsook de motie doorstroming sociale huurwoningen. De motie Verkeersonveilige situaties wordt niet als afgedaan beschouwd, zie ook agendapunt 15. Openstaande punten waarvan de termijn reeds is verstreken. Juridisch mogelijkheden (R40) van de gemeente om plannen van de provincie tegen te houden, daar komt op korte termijn een antwoord van het college. Over het aanpassen van het raadsmemo Strooibeleid (R10), komt de wethouder in een volgender vergadering op terug. Openstaande moties: - Motie Communicatie staat nog open. - Motie Groen en wijken is onder behandeling, college komt hier binnenkort op terug met name punt van kansenkaart biodiversiteit.

  01:50:45 - 01:50:58 - Marlies Volten
  01:50:58 - 01:51:07 - Frans Nederstigt
  01:51:07 - 01:51:09 - Marlies Volten
  01:51:09 - 01:51:16 - Frans Nederstigt
  01:51:16 - 01:51:26 - Marlies Volten
  01:51:26 - 01:52:16 - Frans Nederstigt
  01:52:16 - 01:52:24 - Marlies Volten
  01:52:25 - 01:52:27 - Frans Nederstigt
  01:52:27 - 01:52:49 - Rob ten Boden
  01:52:50 - 01:53:13 - Frans Nederstigt
  01:53:13 - 01:53:40 - Marlies Volten
  01:53:40 - 01:53:40 - Frans Nederstigt
  01:53:40 - 01:53:43 - Marlies Volten
  01:53:45 - 01:53:48 - Frans Nederstigt
  01:53:48 - 01:54:01 - Rob ten Boden
  01:54:03 - 01:54:15 - Frans Nederstigt
  01:54:15 - 01:55:10 - Fred Koot
  01:55:12 - 01:55:16 - Frans Nederstigt
  01:55:16 - 01:55:47 - Fred Koot
  01:55:47 - 01:56:10 - Frans Nederstigt
  01:56:10 - 01:56:18 - Rob ten Boden
  01:56:21 - 01:56:30 - Frans Nederstigt
  01:56:30 - 01:56:59 - Fred Koot
  01:56:59 - 01:57:01 - Frans Nederstigt
  01:57:01 - 01:57:03 - Fred Koot
  01:57:03 - 01:58:05 - Frans Nederstigt
 • 10
 • 11
 • 12

  Besluitvormend: In november 2018 zijn door een omwonende vragen gesteld - ondersteund door een petitie van buurtbewoners - over de speelplaats aan de Willem Barthoenstraat te Voorhout. Onder andere zou de kwaliteit van deze speelplaats niet verhoogd zijn ter compensatie van het verdwijnen van de speelplaats aan de Dirck van Delffstraat. Het college heeft met een raadsbrief begin juli de vragen beantwoord. Het presidium heeft de beantwoording geagendeerd voor deze vergadering. De commissie adviseert de raad of de behandeling van de petitie hiermee is afgedaan.  Besluit
  CDA stelt voor dat er een gesprek plaatsvindt tussen college en indieners petitie omdat er veel onvrede en frustratie is over met name de communicatie en tevens om te onderzoeken of er toch nog mogelijkheden zijn. Een meerderheid van de fracties is voorstander van gesprek over tenminste de verwachtingen en communicatie. CDA mist dat het als burgerinitiatief behandeld is door deze commissie en stelt voor dit alsnog te doen. Voorzitter wil daarover nog overleggen met fractie na de vergadering. Wethouder Ten Boden geeft ook mee dat petitie is afgehandeld als burgerinitiatief conform besluit presidium.

  01:58:41 - 01:58:45 - Frans Nederstigt
  01:58:45 - 01:59:59 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:00:01 - 02:00:09 - Frans Nederstigt
  02:00:09 - 02:00:17 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:00:17 - 02:00:19 - Frans Nederstigt
  02:00:19 - 02:00:27 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:00:27 - 02:00:36 - Frans Nederstigt
  02:00:36 - 02:01:17 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:01:17 - 02:01:23 - Frans Nederstigt
  02:01:23 - 02:01:35 - Fred Koot
  02:01:36 - 02:01:38 - Frans Nederstigt
  02:01:38 - 02:01:39 - Robin Konings
  02:01:41 - 02:01:43 - Frans Nederstigt
  02:01:44 - 02:02:09 - Don Verhoeff
  02:02:10 - 02:02:11 - Frans Nederstigt
  02:02:11 - 02:02:13 - Paul Witteman
  02:02:14 - 02:02:14 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:02:18 - 02:02:21 - Frans Nederstigt
  02:02:21 - 02:02:26 - Fons Welters
  02:02:28 - 02:02:48 - Frans Nederstigt
  02:02:48 - 02:03:57 - Rob ten Boden
  02:03:58 - 02:04:09 - Frans Nederstigt
  02:04:10 - 02:04:48 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:04:48 - 02:05:07 - Frans Nederstigt
  02:05:07 - 02:05:16 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:05:17 - 02:05:38 - Rob ten Boden
  02:05:39 - 02:06:28 - Frans Nederstigt
 • 13

  Opiniërend: De locatie van de voormalige basisschool ‘de Waaier’ is in eigendom van de gemeente Teylingen. De gemeente moet een keus maken wat met het perceel gedaan moet worden. Er zijn verschillende wensen voor deze locatie. Het college heeft een voorkeur om de variant 'Wonen' nader uit te werken en wil dit nu opiniërend voorleggen aan de commissie die de gemeenteraad adviseert.  Besluit
  Boodschap merendeel commissie aan college is: eens met de keuze voor woningbouw en met aandacht voor doelgroepen jongeren en ouderen en suggestie voor sociale huurwoningen.
  VVD geeft in 1e termijn aan achter de keuze te zijn van van het college. Vraagt wel aandacht voor de doelgroepen. GL geeft in 1e termijn aan dat fractie verdeeld is. Bouwen naar de vraag en nood is goed, gebeurt dat hier? Geeft aan mee te gaan in keuze college. PvdA geeft in 1e termijn aan ook woningen belangrijker te vinden dan een mortuarium, vooral omdat hiervoor ook een ander initiatief voor is. CU geeft in 1e termijn aan voor woningen te kiezen, met eveneens aandacht voor de doelgroepen. Trilokaal geeft in 1e termijn aan ook voor woningen te zijn. Oplossing voor mortuarium liggen ook elders, bijvoorbeeld in katholieke kerk zoals in raadsmemo genoemd. CDA geeft in 1e termijn aan het initiatief voor een mortuarium in de katholieke kerk te willen ondersteunen. Sluit aan bij de keuze van het college voor wonen, maar wijst op mogelijkheid om historische vereniging ook hier een plaats te geven. D66 geeft in 1e termijn ook voorstander van woningen te zijn. Knarrenhof is een goed idee evenals tiny houses. Stelt voor dat stichting en kerk met elkaar in gesprek gaan over mortuarium. Tevens dat college in gesprek gaat met historische vereniging over een locatie in Warmond. Wethouder reageert op verschillende fracties. Geeft aan voldoende te hebben opgehaald.

  02:06:28 - 02:08:56 - Marlies Volten
  02:08:57 - 02:09:02 - Frans Nederstigt
  02:09:04 - 02:10:28 - Frank Beijk
  02:10:29 - 02:10:33 - Frans Nederstigt
  02:10:33 - 02:11:44 - Don Verhoeff
  02:11:45 - 02:11:48 - Frans Nederstigt
  02:11:48 - 02:12:26 - Paul Witteman
  02:12:27 - 02:12:27 - Frans Nederstigt
  02:12:27 - 02:13:02 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:13:02 - 02:13:02 - Frans Nederstigt
  02:13:02 - 02:13:05 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:13:06 - 02:13:17 - Frans Nederstigt
  02:13:17 - 02:14:47 - Dion Piket
  02:14:50 - 02:14:51 - Frans Nederstigt
  02:14:51 - 02:15:54 - Gerben Dijkstra
  02:15:54 - 02:16:31 - Frans Nederstigt
  02:16:31 - 02:17:11 - Gerben Dijkstra
  02:17:11 - 02:17:21 - Frans Nederstigt
  02:17:21 - 02:17:46 - Gerben Dijkstra
  02:17:46 - 02:17:55 - Frans Nederstigt
  02:17:55 - 02:19:28 - Bart van der Ploeg
  02:19:28 - 02:19:34 - Frans Nederstigt
  02:19:34 - 02:19:57 - Bart van der Ploeg
  02:19:57 - 02:20:02 - Frans Nederstigt
  02:20:03 - 02:20:21 - Bart van der Ploeg
  02:20:21 - 02:20:39 - Frans Nederstigt
  02:20:40 - 02:21:06 - Marlies Volten
  02:21:07 - 02:21:38 - Frans Nederstigt
 • 14

  Besluitvormend: Op verzoek van GroenLinks is deze raadsbrief geagendeerd. De fractie wil nog een aantal kleine aanpassingen met betrekking tot een aantal streefwaardes, voordat de motie als afgedaan beschouwd kan worden. Deze gevraagde aanpassingen staan in het document Reactie GL Duurzaam Bouwen.  Besluit
  GL stelt dat met de raadsmemo de vraag die in de motie is gesteld over streefwaarden, nog niet is beantwoord. Een meerderheid van de commissie is het daar mee eens. Het college zegt toe in een volgende vergadering hierop terug te komen.

  02:21:38 - 02:23:09 - Don Verhoeff
  02:23:09 - 02:23:18 - Frans Nederstigt
  02:23:18 - 02:23:54 - Rob ten Boden
  02:23:54 - 02:23:55 - Frans Nederstigt
  02:23:55 - 02:25:44 - Don Verhoeff
  02:25:45 - 02:25:50 - Frans Nederstigt
  02:25:50 - 02:26:19 - Paul Witteman
  02:26:21 - 02:26:23 - Frans Nederstigt
  02:26:23 - 02:26:25 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:26:27 - 02:26:46 - Frans Nederstigt
  02:26:46 - 02:26:49 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:26:51 - 02:26:53 - Frans Nederstigt
  02:26:53 - 02:27:25 - Dion Piket
  02:27:26 - 02:27:29 - Frans Nederstigt
  02:27:29 - 02:27:48 - Gerben Dijkstra
  02:27:51 - 02:27:54 - Frans Nederstigt
  02:27:54 - 02:29:05 - Bart van der Ploeg
  02:29:05 - 02:29:09 - Frans Nederstigt
  02:29:09 - 02:30:33 - Don Verhoeff
  02:30:35 - 02:30:37 - Frans Nederstigt
  02:30:37 - 02:30:55 - Bart van der Ploeg
  02:30:55 - 02:31:01 - Frans Nederstigt
  02:31:01 - 02:31:14 - Bart van der Ploeg
  02:31:14 - 02:31:36 - Frans Nederstigt
  02:31:36 - 02:31:46 - Robin Konings
  02:31:47 - 02:32:01 - Frans Nederstigt
  02:32:01 - 02:32:54 - Rob ten Boden
  02:32:54 - 02:32:57 - Frans Nederstigt
  02:32:57 - 02:33:03 - Rob ten Boden
  02:33:03 - 02:33:10 - Don Verhoeff
  02:33:10 - 02:33:11 - Rob ten Boden
  02:33:11 - 02:33:43 - Don Verhoeff
  02:33:45 - 02:33:59 - Frans Nederstigt
  02:34:32 - 02:35:47 - Don Verhoeff
  02:35:47 - 02:35:56 - Frans Nederstigt
  02:35:56 - 02:35:57 - Rob ten Boden
  02:35:57 - 02:36:00 - Frans Nederstigt
  02:36:00 - 02:36:05 - Rob ten Boden
  02:36:05 - 02:36:05 - Frans Nederstigt
  02:36:05 - 02:36:11 - Don Verhoeff
  02:36:11 - 02:36:45 - Frans Nederstigt
  02:36:45 - 02:37:17 - Paul Witteman
  02:37:17 - 02:37:19 - Frans Nederstigt
  02:37:19 - 02:37:21 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:37:21 - 02:37:24 - Frans Nederstigt
  02:37:24 - 02:37:25 - Dion Piket
  02:37:25 - 02:37:28 - Frans Nederstigt
  02:37:28 - 02:37:47 - Gerben Dijkstra
  02:37:48 - 02:37:50 - Frans Nederstigt
  02:37:51 - 02:38:27 - Bart van der Ploeg
  02:38:28 - 02:38:29 - Frans Nederstigt
  02:38:29 - 02:38:49 - Robin Konings
  02:38:50 - 02:39:28 - Frans Nederstigt
 • 15

  Besluitvormend: Op verzoek van het CDA is de raadsbrief met daarin de beantwoording van de motie geagendeerd. De fractie vraagt aan de commissie of zij wel vindt dat de (unaniem) aangenomen motie over aanpak verkeersonveilige knelpunten voldoende is uitgevoerd.  Besluit
  Meerderheid fracties geeft boodschap mee dat plan van aanpak niet is uitgevoerd en daarmee de motie niet is afgedaan. Wethouder zegt toe in gesprek te gaan met provincie over of HOV gelden eerder aangewend kunnen worden. Tevens dat er op termijn een concreet plan van aanpak komt met tijdspaden en extra kosten bij naar voren halen uitvoering knelpunten. Volgende maand wordt i.i.g. een quickscan gestuurd naar de raad.

  02:39:29 - 02:42:06 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:42:07 - 02:42:29 - Frans Nederstigt
  02:42:30 - 02:44:56 - Rob ten Boden
  02:44:57 - 02:45:16 - Frans Nederstigt
  02:45:18 - 02:46:33 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:46:34 - 02:46:37 - Frans Nederstigt
  02:46:37 - 02:47:42 - Bart van der Ploeg
  02:47:42 - 02:47:44 - Frans Nederstigt
  02:47:44 - 02:48:07 - Robin Konings
  02:48:08 - 02:48:12 - Frans Nederstigt
  02:48:12 - 02:49:05 - Don Verhoeff
  02:49:06 - 02:49:09 - Frans Nederstigt
  02:49:09 - 02:49:38 - Paul Witteman
  02:49:40 - 02:49:41 - Frans Nederstigt
  02:49:41 - 02:49:56 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:49:57 - 02:49:59 - Frans Nederstigt
  02:49:59 - 02:51:49 - Dion Piket
  02:51:51 - 02:52:29 - Frans Nederstigt
  02:52:30 - 02:53:57 - Rob ten Boden
  02:54:00 - 02:54:06 - Frans Nederstigt
  02:54:06 - 02:54:36 - Dion Piket
  02:54:38 - 02:54:38 - Frans Nederstigt
  02:54:40 - 02:54:49 - Rob ten Boden
  02:54:49 - 02:54:58 - Dion Piket
  02:54:59 - 02:55:06 - Rob ten Boden
  02:55:06 - 02:55:09 - Frans Nederstigt
  02:55:10 - 02:55:50 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:55:50 - 02:56:53 - Frans Nederstigt
  02:56:53 - 02:57:00 - Don Verhoeff
  02:57:00 - 02:57:02 - Frans Nederstigt
  02:57:02 - 02:57:03 - Don Verhoeff
  02:57:03 - 02:57:33 - Frans Nederstigt
  02:57:33 - 02:57:40 - Don Verhoeff
  02:57:40 - 02:57:45 - Frans Nederstigt
  02:57:48 - 02:58:16 - Don Verhoeff
  02:58:16 - 02:58:21 - Frans Nederstigt
  02:58:36 - 02:59:12 - Rob ten Boden
  02:59:12 - 02:59:40 - Frans Nederstigt
  02:59:40 - 03:00:15 - Dion Piket
  03:00:15 - 03:00:45 - Frans Nederstigt
  03:00:45 - 03:00:52 - Dion Piket
  03:00:52 - 03:01:41 - Frans Nederstigt
  03:01:41 - 03:02:46 - Gerben Dijkstra
  03:02:46 - 03:02:54 - Frans Nederstigt
  03:02:55 - 03:03:14 - Marlies Volten
  03:03:15 - 03:03:20 - Frans Nederstigt
  03:03:20 - 03:03:35 - Bart van der Ploeg
  03:03:35 - 03:03:36 - Frans Nederstigt
  03:03:36 - 03:03:38 - Bart van der Ploeg
  03:03:39 - 03:03:40 - Frans Nederstigt
  03:03:44 - 03:04:01 - Rob ten Boden
  03:04:02 - 03:04:02 - Frans Nederstigt
  03:04:02 - 03:04:06 - Bart van der Ploeg
  03:04:06 - 03:04:16 - Frans Nederstigt
  03:04:18 - 03:04:35 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:04:36 - 03:04:55 - Frans Nederstigt
 • 16

  Besluit
  Gerben Dijkstra (CDA) stelt vragen over de nieuwe (hogere) richtprijzen voor koopwoningen in Overteylingen Oost. Nl. waarom deze afwijken van de uitgangspunten van de Woonvisie Teylingen en hier niet over gecommuniceerd is. Wethouder Volten zegt toe de gestelde vragen te beantwoorden middels een raadsmemo. D66 is benieuwd naar de stand van zaken rond de Herenweg in Warmond. Wethouder Ten Boden zegt toe in Mededeling volgende commissie hierover te informeren. CDA wil raadsmemo over terugplaatsen winkels Digros en Hoogvliet naar centrum. Wethouder Volten zegt dit toe.
 • 17

  Besluit
  Sluiting om 23.10 uur.