Commissie Ruimte

maandag 15 april 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:50 - 00:01:55 - Joost van Doesburg
  00:01:55 - 00:03:15 - Frans Nederstigt
  00:03:15 - 00:03:28 - Dion Piket
  00:03:28 - 00:03:31 - Joost van Doesburg
  00:03:34 - 00:03:42 - Frans Nederstigt
  00:03:42 - 00:04:22 - Joost van Doesburg
  00:04:25 - 00:04:41 - Frans Nederstigt
  00:04:41 - 00:05:06 - Robin Konings
  00:05:09 - 00:08:38 - Frans Nederstigt
  00:08:38 - 00:09:00 - Fred Koot
  00:09:00 - 00:09:05 - Frans Nederstigt
  00:09:06 - 00:10:34 - Joost van Doesburg
  00:10:34 - 00:10:37 - Frans Nederstigt
  00:10:37 - 00:11:31 - Joost van Doesburg
  00:11:31 - 00:12:04 - Frans Nederstigt
  00:12:04 - 00:12:20 - Rob ten Boden
  00:12:20 - 00:12:28 - Frans Nederstigt
  00:12:28 - 00:13:06 - Joost van Doesburg
  00:13:06 - 00:13:13 - Frans Nederstigt
  00:13:13 - 00:13:26 - Joost van Doesburg
  00:13:27 - 00:13:30 - Frans Nederstigt
  00:13:32 - 00:13:45 - Rob ten Boden
  00:13:46 - 00:13:58 - Frans Nederstigt
  00:13:58 - 00:14:40 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:14:40 - 00:14:57 - Frans Nederstigt
  00:14:57 - 00:15:17 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:15:17 - 00:15:26 - Frans Nederstigt
  00:15:26 - 00:15:42 - Bas Brekelmans
  00:15:42 - 00:16:56 - Frans Nederstigt
  00:16:56 - 00:17:32 - Bas Brekelmans
  00:17:32 - 00:17:41 - Don Verhoeff
  00:17:41 - 00:17:51 - Frans Nederstigt
  00:17:51 - 00:18:08 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:18:08 - 00:18:22 - Frans Nederstigt
  00:18:22 - 00:18:48 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:18:48 - 00:18:56 - Frans Nederstigt
  00:18:56 - 00:19:20 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:19:20 - 00:19:27 - Rob ten Boden
  00:19:27 - 00:20:33 - Frans Nederstigt
  00:20:33 - 00:22:16 - Joost van Doesburg
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

  Behandeld in de commissie van 9 april.

 • 6

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. De griffie is verantwoordelijk voor het er op zetten en het er af halen van actiepunten, het College is verantwoordelijk voor het doen van een voorstel voor verwijdering (met de motivatie). Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien, dit is verantwoordelijkheid van het College. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten). De voorzitter heeft op 7 maart jl. gesprek gehad met wethouders Brekelmans en Ten Boden over actielijst en LTA. Hier zijn afspraken gemaakt en ‘herbevestigd’, deze zal hij u toelichten. Afgehandelde zaken, na akkoord commissie worden deze afgevoerd: R.84 Onderzoek A44 (dubbelt met R.16) R.113 Handhaving Overbosch R.115 Veiligheid Hortusplein R.118 Discussienota verstedelijking en mobiliteit R.119 Discussienota positie projectontwikkelaars en communicatie richting inwoners R.121 Vragen inspreker ingekomen stuk 600 R.122 Notitie GOM-woningen Eikenhorstlaan R.123 Raadsmemo kap bomen Wilhelminalaan Sassenheim R.01 Raadsmemo parkeerplaats Sassembourg R.02 Raadsmemo akoestisch onderzoek geluidsoverlast R.03 Vragen CDA + D66 over Omgevingsdienst R.04 Cijfers lokaal maatwerk en toewijzingen R.06 Liduina: overzicht stijging bouwkosten R.07 Liduina: juridisch advies R.09 Herenweg Warmond 30km R.14 Leenauto Hoofdstraat 222-224 Moties: Toegang tot Teylingen BP Watertuin  Besluit
  De heer Koot (D66) verzoekt de discussienota Verstedelijking en mobiliteit (R.118) niet af te voeren, omdat de discussie nog wordt vervolgd. De heer Van Doesburg (PvdA) verzoekt om een raadsmemo over het onderzoek A44 (R.84 en 02). Het college meldt dat een raadsmemo in de maak is. R.09 Herenweg Warmond 30 km wordt uitgezocht door het college of dit is afgedaan en blijft staan. Mevrouw De Vries (CDA) vraagt naar R.113 en verzoekt dit punt te laten staan tot het complex qua brandveiligheid op orde is. Het college komt hier volgende maand op terug. Het CDA vraagt naar 2017-24 Motie over verkeersonveiligheid en het college spreekt de hoop uit dat dit voor de volgende commissie lukt. Overige punten kunnen worden afgevoerd.
 • 7

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden.

 • 8
 • 9

  [Doel: besluitvormend] De locatie Groot Seminarie Warmond, waarop de Integrale Visie Groot Seminarie Warmond (verder te noemen visie) betrekking heeft, is gelegen in het Beschermd Dorpsgebied Warmond. Het is een belangrijke historische plek in Warmond en heeft hierdoor een grote cultuurhistorische- en monumentale waarde voor de gemeente Teylingen. Het college vindt het belangrijk de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het gebied te bewaren voor de toekomst. Wij vinden daarom, dat nieuwe ontwikkelingen op deze locatie op zeer zorgvuldige wijze en in nauw overleg met betrokkenen moet worden ingevuld. De integrale visie is een toetsingskader en bevat criteria op basis waarvan de plannen nog verder worden uitgewerkt. Er is dus nog geen sprake van een concreet plan. De gehele locatie is onderverdeeld in deelgebieden, waaraan per deelgebied criteria zijn gesteld. Deze criteria vormen de basis van de verdere uitwerking van de plannen en het op te stellen bestemmingsplan voor deze locatie. Gelet op grote cultuurhistorische- en monumentale waarde van deze locatie zijn er naast de monumentencommissie diverse betrokken partijen (stakeholders) betrokken geweest bij het opstellen van deze visie. In dit voorstel stellen wij u voor de ‘Nota beantwoording reacties Concept Integrale Visie Groot Seminarie Warmond ’ vast te stellen en de voorliggende visie gewijzigd vast te stellen ten opzichte van de concept-visie. Update 8 april: nieuwe stukken toegevoegd n.a.v. advies Erfgoedcommissie. De erfgoedcommissie heeft de visie aangehouden, omdat de visie op 2 onderdelen moet worden aangevuld. Het gaat hierbij om de volgende aanvullingen: - Aan hoofdstuk 4 ‘Integrale visie’ moet een inleiding worden toegevoegd over de Integrale Uitgangspunten - In paragraaf 5.1 moeten de ‘Algemene criteria’ worden aangevuld met onderdeel ‘A6. Stedenbouw en architectuur’. Naar aanleiding van dit advies is de Integrale Visie ten opzichte van de versie van 12 maart 2019 op deze 2 punten aangevuld. In de bijgevoegde gewijzigde document van de Integrale Visie Groot Seminarie Warmond versie 4 april 2019 zijn deze aanvullingen in een rood kader geplaatst (zie bladzijden 20 en 31 van visie). Tevens is de nota beantwoording reacties op concept integrale visie Groot Seminarie Warmond hierop aangevuld (versie 4 april 2019), waarbij de aanvullingen in een rode tekst zijn weergegeven (bladzijde 29 en 30 van de nota).  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt aan de raad voor te leggen. Bespreekpunten zijn o.a. het parkeren, de bouwhoogte, bomen, aandacht voor honden, openbaar vervoer en verkeerscirculatie.

  00:23:56 - 00:28:27 - Inspreker -
  00:28:27 - 00:28:35 - Frans Nederstigt
  00:28:36 - 00:28:47 - Fred Koot
  00:28:47 - 00:29:20 - Inspreker -
  00:29:20 - 00:29:51 - Frans Nederstigt
  00:29:51 - 00:35:41 - Inspreker -
  00:35:41 - 00:35:47 - Frans Nederstigt
  00:35:47 - 00:36:53 - Inspreker -
  00:36:53 - 00:37:05 - Frans Nederstigt
  00:37:05 - 00:37:40 - Fons Welters
  00:37:40 - 00:38:17 - Inspreker -
  00:38:17 - 00:38:21 - Fons Welters
  00:38:21 - 00:38:25 - Inspreker -
  00:38:25 - 00:38:51 - Frans Nederstigt
  00:38:51 - 00:44:18 - Inspreker -
  00:44:18 - 00:44:24 - Frans Nederstigt
  00:44:24 - 00:45:33 - Inspreker -
  00:45:33 - 00:46:10 - Frans Nederstigt
  00:46:10 - 00:51:42 - Inspreker -
  00:51:42 - 00:52:14 - Frans Nederstigt
  00:52:14 - 00:57:35 - Inspreker -
  00:57:35 - 00:57:45 - Frans Nederstigt
  00:57:45 - 00:58:12 - Inspreker -
  00:58:12 - 00:58:25 - Frans Nederstigt
  00:58:25 - 00:58:38 - Fred Koot
  00:58:38 - 00:59:10 - Inspreker -
  00:59:10 - 00:59:41 - Frans Nederstigt
  00:59:41 - 01:01:25 - Bas Brekelmans
  01:01:27 - 01:01:45 - Frans Nederstigt
  01:01:45 - 01:03:33 - Robin Konings
  01:03:35 - 01:03:41 - Frans Nederstigt
  01:03:41 - 01:06:50 - Fred Koot
  01:06:50 - 01:06:55 - Frans Nederstigt
  01:06:55 - 01:14:02 - Gerben Dijkstra
  01:14:03 - 01:14:07 - Frans Nederstigt
  01:14:07 - 01:14:12 - Fred Koot
  01:14:12 - 01:14:14 - Frans Nederstigt
  01:14:14 - 01:14:36 - Fred Koot
  01:14:37 - 01:14:59 - Gerben Dijkstra
  01:15:03 - 01:15:48 - Frans Nederstigt
  01:15:48 - 01:15:53 - Gerben Dijkstra
  01:15:53 - 01:15:58 - Frans Nederstigt
  01:15:58 - 01:17:32 - Fons Welters
  01:17:32 - 01:17:37 - Frans Nederstigt
  01:17:37 - 01:18:52 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:18:52 - 01:18:57 - Frans Nederstigt
  01:18:57 - 01:23:13 - Joost van Doesburg
  01:23:14 - 01:23:17 - Frans Nederstigt
  01:23:17 - 01:23:28 - Fred Koot
  01:23:28 - 01:24:22 - Joost van Doesburg
  01:24:22 - 01:24:23 - Fred Koot
  01:24:23 - 01:24:47 - Joost van Doesburg
  01:24:48 - 01:25:00 - Fred Koot
  01:25:02 - 01:25:43 - Joost van Doesburg
  01:25:43 - 01:25:46 - Fred Koot
  01:25:46 - 01:25:53 - Joost van Doesburg
  01:25:54 - 01:26:06 - Frans Nederstigt
  01:26:06 - 01:26:17 - Don Verhoeff
  01:26:17 - 01:26:20 - Joost van Doesburg
  01:26:20 - 01:32:09 - Don Verhoeff
  01:32:12 - 01:32:26 - Frans Nederstigt
  01:32:26 - 01:35:39 - Bas Brekelmans
  01:35:40 - 01:35:43 - Frans Nederstigt
  01:35:43 - 01:36:23 - Fred Koot
  01:36:23 - 01:37:24 - Bas Brekelmans
  01:37:24 - 01:37:28 - Frans Nederstigt
  01:37:28 - 01:37:48 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:37:48 - 01:37:49 - Frans Nederstigt
  01:37:50 - 01:42:52 - Bas Brekelmans
  01:42:55 - 01:43:04 - Gerben Dijkstra
  01:43:05 - 01:46:12 - Bas Brekelmans
  01:46:12 - 01:46:12 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:46:12 - 01:46:13 - Frans Nederstigt
  01:46:13 - 01:46:28 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:46:28 - 01:46:30 - Frans Nederstigt
  01:46:30 - 01:48:07 - Bas Brekelmans
  01:48:07 - 01:48:11 - Frans Nederstigt
  01:48:11 - 01:48:37 - Joost van Doesburg
  01:48:37 - 01:48:38 - Bas Brekelmans
  01:48:38 - 01:48:40 - Frans Nederstigt
  01:48:40 - 01:50:11 - Bas Brekelmans
  01:50:12 - 01:50:14 - Frans Nederstigt
  01:50:14 - 01:50:32 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:50:33 - 01:50:59 - Bas Brekelmans
  01:50:59 - 01:51:01 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:51:01 - 01:51:12 - Bas Brekelmans
  01:51:12 - 01:51:34 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:51:34 - 01:54:09 - Bas Brekelmans
  01:54:11 - 01:55:12 - Joost van Doesburg
  01:55:14 - 01:57:04 - Bas Brekelmans
  01:57:05 - 01:57:53 - Joost van Doesburg
  01:57:54 - 01:59:03 - Bas Brekelmans
  01:59:04 - 01:59:04 - Frans Nederstigt
  01:59:04 - 01:59:06 - Bas Brekelmans
  01:59:06 - 01:59:34 - Frans Nederstigt
  01:59:34 - 01:59:40 - Joost van Doesburg
  01:59:40 - 01:59:40 - Frans Nederstigt
  01:59:40 - 01:59:42 - Joost van Doesburg
  01:59:42 - 01:59:42 - Frans Nederstigt
  01:59:42 - 02:00:29 - Bas Brekelmans
  02:00:29 - 02:00:34 - Don Verhoeff
  02:00:34 - 02:00:37 - Frans Nederstigt
  02:00:37 - 02:01:05 - Don Verhoeff
  02:01:06 - 02:01:30 - Frans Nederstigt
  02:01:30 - 02:01:31 - Don Verhoeff
  02:01:31 - 02:01:36 - Frans Nederstigt
  02:01:36 - 02:01:39 - Don Verhoeff
  02:01:40 - 02:01:41 - Frans Nederstigt
  02:01:42 - 02:02:52 - Bas Brekelmans
  02:02:52 - 02:02:55 - Frans Nederstigt
  02:02:55 - 02:03:13 - Don Verhoeff
  02:03:13 - 02:03:14 - Bas Brekelmans
  02:04:44 - 02:05:29 - Don Verhoeff
  02:05:29 - 02:05:30 - Bas Brekelmans
  02:05:30 - 02:05:30 - Frans Nederstigt
  02:05:30 - 02:06:26 - Bas Brekelmans
  02:06:26 - 02:06:29 - Don Verhoeff
  02:06:29 - 02:06:29 - Bas Brekelmans
  02:06:29 - 02:06:31 - Don Verhoeff
  02:06:31 - 02:07:07 - Bas Brekelmans
  02:07:07 - 02:07:29 - Don Verhoeff
  02:07:29 - 02:07:30 - Bas Brekelmans
  02:07:30 - 02:07:33 - Don Verhoeff
  02:07:33 - 02:07:58 - Bas Brekelmans
  02:07:58 - 02:08:01 - Don Verhoeff
  02:08:01 - 02:08:18 - Frans Nederstigt
  02:08:18 - 02:08:34 - Don Verhoeff
  02:08:35 - 02:08:50 - Bas Brekelmans
  02:08:51 - 02:08:59 - Don Verhoeff
  02:09:01 - 02:09:01 - Bas Brekelmans
  02:09:01 - 02:09:02 - Frans Nederstigt
  02:09:02 - 02:09:22 - Joost van Doesburg
  02:09:22 - 02:09:23 - Bas Brekelmans
  02:10:31 - 02:11:06 - Frans Nederstigt
  02:11:08 - 02:12:18 - Inspreker -
  02:12:18 - 02:12:36 - Frans Nederstigt
  02:12:36 - 02:13:38 - Inspreker -
  02:13:38 - 02:14:04 - Frans Nederstigt
  02:14:04 - 02:14:56 - Inspreker -
  02:14:59 - 02:15:33 - Frans Nederstigt
  02:15:33 - 02:16:09 - Robin Konings
  02:16:09 - 02:16:22 - Frans Nederstigt
  02:16:22 - 02:16:44 - Fred Koot
  02:16:47 - 02:16:53 - Frans Nederstigt
  02:16:53 - 02:17:26 - Fred Koot
  02:17:26 - 02:17:30 - Frans Nederstigt
  02:17:30 - 02:17:41 - Joost van Doesburg
  02:17:42 - 02:17:47 - Fred Koot
  02:17:48 - 02:17:49 - Joost van Doesburg
  02:17:49 - 02:17:52 - Fred Koot
  02:17:52 - 02:17:54 - Joost van Doesburg
  02:17:54 - 02:17:58 - Fred Koot
  02:18:00 - 02:18:03 - Frans Nederstigt
  02:18:03 - 02:18:55 - Gerben Dijkstra
  02:18:55 - 02:19:14 - Frans Nederstigt
  02:19:14 - 02:19:20 - Gerben Dijkstra
  02:19:20 - 02:19:23 - Frans Nederstigt
  02:19:23 - 02:19:32 - Fons Welters
  02:19:32 - 02:19:33 - Frans Nederstigt
  02:19:33 - 02:19:54 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:19:55 - 02:19:57 - Frans Nederstigt
  02:19:57 - 02:20:35 - Joost van Doesburg
  02:20:35 - 02:20:39 - Fred Koot
  02:20:39 - 02:20:40 - Frans Nederstigt
  02:20:40 - 02:20:48 - Fred Koot
  02:20:48 - 02:22:09 - Joost van Doesburg
  02:22:09 - 02:22:10 - Frans Nederstigt
  02:22:11 - 02:22:33 - Fred Koot
  02:22:33 - 02:22:57 - Joost van Doesburg
  02:22:57 - 02:23:26 - Fred Koot
  02:23:27 - 02:23:34 - Frans Nederstigt
  02:23:34 - 02:24:39 - Joost van Doesburg
  02:24:39 - 02:24:45 - Frans Nederstigt
  02:24:45 - 02:24:55 - Robin Konings
  02:24:55 - 02:25:00 - Joost van Doesburg
  02:25:00 - 02:25:01 - Frans Nederstigt
  02:25:01 - 02:25:31 - Joost van Doesburg
  02:25:31 - 02:25:34 - Robin Konings
  02:25:36 - 02:25:41 - Joost van Doesburg
  02:25:41 - 02:25:49 - Frans Nederstigt
  02:25:49 - 02:27:32 - Don Verhoeff
  02:27:33 - 02:29:11 - Frans Nederstigt
 • 10

  [Doel: besluitvormend] Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ vastgesteld. Gelijktijdig is de 3e herziening van het bestemmingsplan vastgesteld, waarin alle gebieden als uitgewerkte woonbestemmingen zijn opgenomen. Op 21 maart 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep op het raadsbesluit ongegrond verklaard en daarmee zijn dit exploitatieplan en bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De 4e herziening van het exploitatieplan betreft een verplichte herziening, door de raad vast te stellen binnen een jaar na – in dit geval - het onherroepelijk worden van het ex-ploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’.  Besluit
  De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk aan de raad voor te leggen.

  02:29:11 - 02:29:51 - Bas Brekelmans
  02:29:52 - 02:29:57 - Frans Nederstigt
  02:31:18 - 02:35:42 - Inspreker -
  02:35:42 - 02:35:43 - Frans Nederstigt
  02:35:43 - 02:36:39 - Inspreker -
  02:36:39 - 02:36:47 - Frans Nederstigt
  02:36:47 - 02:37:35 - Inspreker -
  02:37:35 - 02:38:20 - Frans Nederstigt
  02:38:20 - 02:43:25 - Inspreker -
  02:43:25 - 02:43:29 - Frans Nederstigt
 • 11

  [Doel: besluitvormend] Het realiseren van circa 60 GOM-woningen aan de Eikenhorstlaan in Voorhout biedt bij uitstek een kans om invulling te geven aan de ISG-doelstellingen (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenportgemeenten Duin- en Bollenstreek). Hiermee wordt versneld uitvoering gegeven aan het volbrengen van de herstructureringsopgave en te werken aan het vitale landschap in Teylingen en de Duin- en Bollenstreek. De gemeenteraad wordt gevraagd de locatie Eikenhorstlaan in Voorhout vast te stellen als gebied voor de bouw van circa 60 GOM-woningen. Op 8 april is een brief ontvangen van inwoner over dit onderwerp, zie bijlage.  Besluit
  De commissie geeft breed aan een pas op de plaats te willen maken met dit voorstel voor 60 woningen, om te bezien of het GOM beleid nog werkt. Gehoord hebbende de commissie geeft het college aan inderdaad die fundamentele vraag eerst beantwoord te willen hebben van de raad en derhalve het plan op dit moment terug te willen nemen. Afgesproken wordt een bijeenkomst/rondetafelgesprek te organiseren, met belanghebbenden van verschillende kanten. Het college doet hiertoe een voorstel aan de commissieleden. Het raadsvoorstel wordt niet geagendeerd in de raadsvergadering van april.

  02:43:29 - 02:44:01 - Inspreker -
  02:44:01 - 02:44:28 - Frans Nederstigt
  02:44:28 - 02:49:29 - Inspreker -
  02:49:29 - 02:49:43 - Frans Nederstigt
  02:49:43 - 02:50:10 - Inspreker -
  02:50:10 - 02:50:26 - Frans Nederstigt
  02:50:26 - 02:54:15 - Inspreker -
  02:54:15 - 02:54:19 - Frans Nederstigt
  02:54:19 - 02:54:24 - Fred Koot
  02:54:24 - 02:55:38 - Inspreker -
  02:55:38 - 02:56:12 - Frans Nederstigt
  02:56:12 - 02:59:08 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:59:10 - 02:59:25 - Frans Nederstigt
  02:59:25 - 03:02:35 - Dion Piket
  03:02:36 - 03:02:39 - Frans Nederstigt
  03:02:40 - 03:02:42 - Fred Koot
  03:02:42 - 03:02:43 - Frans Nederstigt
  03:02:43 - 03:02:55 - Fred Koot
  03:02:55 - 03:04:17 - Dion Piket
  03:04:18 - 03:04:21 - Frans Nederstigt
  03:04:21 - 03:06:33 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:06:33 - 03:06:36 - Frans Nederstigt
  03:06:36 - 03:11:02 - Joost van Doesburg
  03:11:03 - 03:11:06 - Frans Nederstigt
  03:11:06 - 03:16:28 - Don Verhoeff
  03:16:29 - 03:16:30 - Frans Nederstigt
  03:16:30 - 03:18:26 - Robin Konings
  03:18:26 - 03:18:32 - Frans Nederstigt
  03:18:32 - 03:19:03 - Robin Konings
  03:19:03 - 03:19:12 - Frans Nederstigt
  03:19:12 - 03:19:49 - Don Verhoeff
  03:19:50 - 03:20:08 - Robin Konings
  03:20:09 - 03:20:17 - Don Verhoeff
  03:20:20 - 03:20:41 - Frans Nederstigt
  03:20:41 - 03:20:47 - Don Verhoeff
  03:20:47 - 03:20:51 - Frans Nederstigt
  03:20:51 - 03:21:06 - Fred Koot
  03:21:06 - 03:21:08 - Don Verhoeff
  03:21:08 - 03:23:54 - Fred Koot
  03:23:58 - 03:24:13 - Frans Nederstigt
  03:24:13 - 03:28:46 - Bas Brekelmans
  03:28:46 - 03:28:49 - Frans Nederstigt
  03:28:49 - 03:29:20 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:29:20 - 03:29:22 - Bas Brekelmans
  03:29:22 - 03:29:24 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:29:24 - 03:31:32 - Bas Brekelmans
  03:31:32 - 03:31:33 - Frans Nederstigt
  03:31:34 - 03:32:17 - Fred Koot
  03:32:18 - 03:32:19 - Bas Brekelmans
  03:32:19 - 03:32:21 - Frans Nederstigt
  03:32:21 - 03:32:40 - Bas Brekelmans
  03:32:40 - 03:32:57 - Frans Nederstigt
  03:32:57 - 03:33:35 - Dion Piket
  03:33:35 - 03:33:35 - Bas Brekelmans
  03:33:35 - 03:33:37 - Frans Nederstigt
  03:33:37 - 03:34:11 - Bas Brekelmans
  03:34:11 - 03:34:27 - Frans Nederstigt
  03:34:27 - 03:35:40 - Don Verhoeff
  03:35:40 - 03:35:40 - Frans Nederstigt
  03:35:40 - 03:37:16 - Bas Brekelmans
  03:37:16 - 03:37:20 - Frans Nederstigt
  03:37:20 - 03:37:21 - Fred Koot
  03:37:21 - 03:37:25 - Frans Nederstigt
  03:37:25 - 03:37:31 - Fred Koot
  03:37:31 - 03:38:25 - Frans Nederstigt
  03:38:25 - 03:38:40 - Dion Piket
  03:38:40 - 03:38:48 - Bas Brekelmans
  03:38:48 - 03:39:37 - Dion Piket
  03:39:37 - 03:39:56 - Frans Nederstigt
  03:39:56 - 03:40:07 - Dion Piket
  03:40:07 - 03:40:07 - Frans Nederstigt
  03:40:07 - 03:40:10 - Bas Brekelmans
  03:40:10 - 03:40:14 - Frans Nederstigt
  03:40:14 - 03:40:47 - Bas Brekelmans
  03:40:47 - 03:40:59 - Dion Piket
  03:40:59 - 03:41:02 - Bas Brekelmans
  03:41:02 - 03:41:03 - Dion Piket
  03:41:04 - 03:41:13 - Bas Brekelmans
  03:41:13 - 03:41:28 - Dion Piket
  03:41:28 - 03:41:42 - Bas Brekelmans
  03:41:43 - 03:41:54 - Frans Nederstigt
  03:42:02 - 03:42:44 - Inspreker -
  03:42:44 - 03:43:09 - Frans Nederstigt
  03:43:10 - 03:43:38 - Inspreker -
  03:43:40 - 03:43:48 - Frans Nederstigt
  03:43:55 - 03:44:39 - Inspreker -
  03:44:39 - 03:45:27 - Frans Nederstigt
  03:45:27 - 03:45:28 - Bas Brekelmans
  03:46:26 - 03:46:28 - Frans Nederstigt
  03:46:28 - 03:46:32 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:46:32 - 03:46:43 - Frans Nederstigt
  03:46:43 - 03:47:04 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:47:05 - 03:47:06 - Frans Nederstigt
  03:47:06 - 03:47:13 - Bas Brekelmans
  03:47:13 - 03:47:34 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:47:34 - 03:47:55 - Frans Nederstigt
  03:47:55 - 03:48:29 - Fred Koot
  03:48:29 - 03:48:37 - Frans Nederstigt
  03:48:37 - 03:48:53 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:48:55 - 03:48:56 - Frans Nederstigt
  03:48:56 - 03:49:16 - Fred Koot
  03:49:17 - 03:49:17 - Bas Brekelmans
  03:49:17 - 03:49:19 - Frans Nederstigt
  03:49:19 - 03:49:44 - Bas Brekelmans
  03:49:44 - 03:49:52 - Frans Nederstigt
  03:49:52 - 03:50:09 - Dion Piket
  03:50:09 - 03:50:13 - Bas Brekelmans
  03:50:13 - 03:50:15 - Frans Nederstigt
  03:50:15 - 03:50:25 - Bas Brekelmans
  03:50:25 - 03:50:25 - Frans Nederstigt
  03:50:50 - 03:51:09 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:51:10 - 03:51:11 - Frans Nederstigt
  03:51:11 - 03:51:13 - Joost van Doesburg
  03:51:39 - 03:51:41 - Frans Nederstigt
  03:51:42 - 03:52:19 - Don Verhoeff
  03:52:19 - 03:52:23 - Robin Konings
  03:52:23 - 03:52:24 - Frans Nederstigt
  03:52:24 - 03:52:38 - Robin Konings
  03:52:38 - 03:53:02 - Don Verhoeff
  03:53:02 - 03:53:06 - Frans Nederstigt
  03:53:06 - 03:53:21 - Robin Konings
  03:53:21 - 03:54:06 - Frans Nederstigt
 • 12

  Besluit
  De heer van Doesburg vraagt naar de kastanjebomen bij Rusthofflaan 24 en 28.

  00:22:16 - 00:22:21 - Frans Nederstigt
  00:22:21 - 00:22:41 - Joost van Doesburg
  00:22:41 - 00:22:52 - Frans Nederstigt
  00:22:52 - 00:22:54 - Joost van Doesburg
  00:22:54 - 00:22:56 - Frans Nederstigt
  00:22:56 - 00:23:07 - Rob ten Boden
  00:23:09 - 00:23:56 - Frans Nederstigt
 • 13