Commissie Ruimte

dinsdag 21 mei 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt
Toelichting:
Concept-agenda

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Commissie geopend om 20.02 uur.

  00:10:25 - 00:10:30 - Frans Nederstigt
 • 2

  Besluit
  CDA GL stelt voor agendapunt13 participatie kap kastanjebomen doorschuiven naar een volgende vergadering. Dit omdat de beantwoording eerst deze middag is ontvangen en niet een ieder dit heeft kunnen lezen.

  00:13:38 - 00:14:07 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:14:08 - 00:20:22 - Frans Nederstigt
 • 3

  Inwoner gemeente Teylingen, kern Sassenheim, over ingekomen stuk 226 Aanpassingen N 208 en stuk 242 Bijeenkomst werkatelier Inwoner gemeente Teylingen, kern Sassenheim, over ingekomen stuk 240 petitie omwonenden Van Pallandtlaan Inwoner gemeente Teylingen, kern Warmond, over hoogte erfafscheidingen Inwoner gemeente Teylingen, reactie op insprekers GOM april 2019 Bij agendapunt 12 Mogelijkheden huisvestingslocaties arbeidsmigranten: Inspreker namens uitzendbureau ‘Flexible Human Services’ uit Noordwijkerhout Inwoner gemeente Teylingen  Besluit
  Vier inwoners hebben ingesproken over achtereenvolgens de werkzaamheden rond de N208/N433, over de hoogte van erfafscheidingen en over de inbreng van insprekers over de GOM in de vorige vergadering.

  00:20:23 - 00:20:47 - Frans Nederstigt
  00:20:47 - 00:21:11 - Joost van Doesburg
  00:22:06 - 00:22:08 - Frans Nederstigt
  00:22:08 - 00:23:04 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:23:04 - 00:23:08 - Frans Nederstigt
  00:23:08 - 00:24:21 - Frank Beijk
  00:25:01 - 00:25:03 - Frans Nederstigt
  00:25:03 - 00:27:17 - Dion Piket
  00:27:33 - 00:27:38 - Frans Nederstigt
  00:27:38 - 00:28:27 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:28:27 - 00:36:48 - Frans Nederstigt
  00:36:59 - 00:37:39 - Frank Beijk
  00:37:39 - 00:38:11 - Frans Nederstigt
 • 4

  Besluit
  Voorzitter Nederstigt meldt wat de status is van de notitie van het Presidium over de klankbordgroep. Verder dat er maandag 27 mei een Technische bijeenkomst Regie en Communicatie Bouwprojecten. Tot slot dat voor 12 september de informatiebijeenkomst Opstellen nieuwe woonvisie voor Teylingen staat gepland.
 • 5

  Besluit
  Diverse vragen over lijst ingekomen stukken gesteld. Actiepunt: Wethouder Ten Boden zegt toe Rijkswaterstaat te verzoeken om een presentatie te houden over de A44, m.n. over de geluidsmetingen, zoals aangegeven in 234 raadsmemo Stand van Zaken geluidsoverlast. Tevens dat een afschrift van de beantwoording van de vragen over de bomenkap en rotondes Van Palandtlaan, naar de raad gaan.

  00:49:39 - 00:50:17 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:50:19 - 00:50:23 - Frans Nederstigt
  00:50:23 - 00:50:49 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:50:49 - 00:50:53 - Frans Nederstigt
  00:50:53 - 00:51:40 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:51:40 - 00:51:41 - Frans Nederstigt
  00:51:41 - 00:51:42 - Bas Brekelmans
  00:51:42 - 00:51:46 - Frans Nederstigt
  00:51:46 - 00:51:49 - Bas Brekelmans
  00:51:49 - 00:51:56 - Frans Nederstigt
  00:51:56 - 00:52:10 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:52:10 - 00:52:46 - Frans Nederstigt
  00:52:47 - 00:54:37 - Joost van Doesburg
  00:54:38 - 00:54:44 - Frans Nederstigt
  00:54:44 - 00:54:47 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:54:47 - 00:54:59 - Frans Nederstigt
  00:54:59 - 00:55:32 - Rob ten Boden
  00:55:34 - 00:55:37 - Frans Nederstigt
  00:55:37 - 00:55:53 - Joost van Doesburg
  00:55:53 - 00:55:59 - Rob ten Boden
  00:56:03 - 00:56:03 - Joost van Doesburg
  00:56:03 - 00:56:04 - Frans Nederstigt
  00:56:04 - 00:56:09 - Joost van Doesburg
  00:56:11 - 00:56:12 - Frans Nederstigt
  00:56:12 - 00:56:20 - Joost van Doesburg
  00:56:22 - 00:56:36 - Rob ten Boden
  00:56:36 - 00:56:40 - Joost van Doesburg
  00:56:41 - 00:56:48 - Frans Nederstigt
  00:56:48 - 00:56:50 - Rob ten Boden
  00:56:50 - 00:56:52 - Frans Nederstigt
  00:56:52 - 00:56:55 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:56:55 - 00:57:01 - Frans Nederstigt
  00:57:01 - 00:57:32 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:57:32 - 00:57:34 - Frans Nederstigt
  00:57:49 - 00:58:30 - Robin Konings
  00:58:30 - 00:59:20 - Frans Nederstigt
  00:59:20 - 00:59:44 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:59:46 - 00:59:51 - Frans Nederstigt
  00:59:51 - 00:59:52 - Bas Brekelmans
  00:59:52 - 00:59:53 - Frans Nederstigt
  00:59:53 - 00:59:54 - Rob ten Boden
  00:59:54 - 00:59:59 - Frans Nederstigt
  00:59:59 - 01:00:26 - Bas Brekelmans
  01:00:26 - 01:00:46 - Frans Nederstigt
  01:00:46 - 01:01:02 - Frank Beijk
  01:01:03 - 01:01:40 - Frans Nederstigt
  01:01:40 - 01:02:16 - Bas Brekelmans
  01:02:17 - 01:03:30 - Frans Nederstigt
  01:03:30 - 01:03:54 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:03:54 - 01:03:56 - Frans Nederstigt
  01:03:57 - 01:04:08 - Rob ten Boden
  01:04:10 - 01:04:14 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:04:17 - 01:04:23 - Rob ten Boden
  01:04:27 - 01:05:23 - Frans Nederstigt
 • 5.a
 • 5.b
 • 5.c

 • 5.d
 • 6

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten). Afgehandelde zaken, na akkoord commissie worden deze afgevoerd: R.117 Uitzoeken wie verantwoordelijk is voor verlichting park Klinkenberg en omgeving R.05 N.a.v. discussie Liduina: Raadsmemo over inspanningen zorgen bewoners Bijleveldlaan Warmond m.b.t. eventuele schade aan de woningen. R.08 N.a.v. discussie Liduina: Uitzoeken waarom men in Bijleveldlaan geen schouwrapport heeft ontvangen. R.12 Staza parkeerplaatsen Koetsiershof (kosten parkeerplaats) R.15 Technische sessie communicatie, organisatie en regie in bouwprojecten R.16 Terugkoppeling over aanpak uitvoering motie Geluidsoverlast A44 + spoor R.18 Petitie met handtekeningen Kastanjebomen Sassenheim. Petities worden door college via raadsbrief van advies voorzien en aan de raad aangeboden R.23 Terugkoppeling over kosten extern bureau Woonvisie Moties: Parkeerplan (voor centra) Actieplan fiets Motie tegen toename aantal vluchten van en naar Schiphol  Besluit
  Diverse stukken zijn besproken. Actiepunt: Wethouder Ten Boden zegt toe Rijkswaterstaat uit te nodigen in de cie Ruimte om een presentatie te houden over de A44, m.n. over de geluidsmetingen. Dit aanbod is opgenomen in raadsmemo (ingekomen stuk 234)
 • 7

  Besluit
  Geen mededelingen.
 • 8
 • 9

  [Doel: besluitvormend] Voorafgaand aan het beleidsplan is een keuzenotitie, met 3 verschillende scenario's en een advies, opiniërend ingebracht in de commissie Ruimte van 13 november 2018. Daarbij heeft de commissie unaniem ingestemd met het nader laten uitwerken van scenario 3 (voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030). Het uitgangspunt hierbij is om de maximaal haalbare energiebesparing, die bij de vervanging van de conventionele armaturen door led-armaturen aan het einde van hun levensduur pas in 2038 zou worden behaald, te realiseren in 2030. Hierdoor zal een aantal armaturen enkele jaren vervroegd moeten worden vervangen. De verwachting is dat hierdoor, de in het Nationaal Energieakkoord gestelde 50% energiebesparing, in 2030 (t.o.v 2013) zeker zal worden gehaald. De raad wordt gevraagd het beleidsplan openbare verlichting gemeente Teylingen 2019-2023 vast te stellen.  Besluit
  Commissie adviseert de raad dit punt als hamerstuk te behandelen.

  01:05:24 - 01:05:38 - Don Verhoeff
  01:05:41 - 01:05:44 - Frans Nederstigt
  01:05:44 - 01:05:54 - Joost van Doesburg
  01:05:56 - 01:06:02 - Frans Nederstigt
  01:06:02 - 01:06:14 - Fons Welters
  01:06:14 - 01:06:24 - Frans Nederstigt
  01:06:24 - 01:07:54 - Gerben Dijkstra
  01:07:54 - 01:08:07 - Frans Nederstigt
  01:08:07 - 01:08:29 - Gerben Dijkstra
  01:08:29 - 01:08:32 - Frans Nederstigt
  01:08:32 - 01:08:37 - Joren Noorlander
  01:08:39 - 01:08:40 - Frans Nederstigt
  01:08:40 - 01:08:42 - Robin Konings
  01:08:47 - 01:08:55 - Frans Nederstigt
  01:08:55 - 01:08:57 - Rob ten Boden
  01:08:57 - 01:09:03 - Frans Nederstigt
  01:09:03 - 01:09:08 - Gerben Dijkstra
  01:09:08 - 01:09:51 - Frans Nederstigt
 • 10

  [Doel: besluitvormend] Om het beheer van de civiele kunstwerken op orde te hebben is de behoefte ontstaan beleid vast te laten stellen, waarmee de keuzes voor het veilig functioneren, het in standhouden van civiele kunstwerken (met name bruggen) en de benodigde financiële middelen worden vastgelegd. Dit plan omvat kaders voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende 5 jaar te kunnen uitvoeren. Belangrijke uitgangspunten zijn de veiligheid voor de gebruikers, het altijd functioneren om het verkeer af te handelen en het voldoen aan het wettelijk kader. De gemeentelijke kaders en de gemeentelijke visie, verwoord in het collegeakkoord, zijn meegenomen in dit plan als het gaat om de mate van uitstraling, het vervangingsbeleid, keuzes van materialen, duurzaamheid en participatie. De raad wordt gevraagd: Het “Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023” vast te stellen, een voorziening civiele kunstwerken in te stellen en tijdelijk € 555.000,- te storten in de voorziening civiele kunstwerken ten laste van de algemene reserve en vanaf 2023 dit geleidelijk terug te storten in de algemene reserve. Dit in de begroting 2020-2023 vanaf 2023 te verwerken. Het budget voor onderhoud van civiele kunstwerken te verlagen met € 75.000,- en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.  Besluit
  Commissie adviseert de raad dit punt als hamerstuk te behandelen, mits de vragen door de wethouder voor de raad beantwoord zijn. Toezegging: Wethouder Ten Boden komt met antwoord op vragen waarom nu een begrotingswijziging nodig is én of de kosten niet op een andere wijze over vijf jaar verrekend kunnen worden?

  01:09:51 - 01:09:59 - Joost van Doesburg
  01:10:02 - 01:10:04 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:10:04 - 01:10:07 - Frans Nederstigt
  01:10:07 - 01:10:09 - Dion Piket
  01:10:10 - 01:10:11 - Frans Nederstigt
  01:10:11 - 01:12:00 - Gerben Dijkstra
  01:12:01 - 01:12:04 - Frans Nederstigt
  01:12:04 - 01:12:47 - Joren Noorlander
  01:12:49 - 01:12:51 - Frans Nederstigt
  01:12:51 - 01:13:13 - Robin Konings
  01:13:14 - 01:13:22 - Frans Nederstigt
  01:13:22 - 01:13:42 - Don Verhoeff
  01:13:45 - 01:13:56 - Frans Nederstigt
  01:13:56 - 01:14:35 - Rob ten Boden
  01:14:36 - 01:14:37 - Frans Nederstigt
  01:14:37 - 01:14:56 - Joren Noorlander
  01:15:00 - 01:15:07 - Rob ten Boden
  01:15:07 - 01:15:09 - Joren Noorlander
  01:15:09 - 01:15:10 - Rob ten Boden
  01:15:10 - 01:15:13 - Frans Nederstigt
  01:15:13 - 01:15:25 - Rob ten Boden
  01:15:25 - 01:16:04 - Joren Noorlander
  01:16:07 - 01:16:10 - Rob ten Boden
  01:16:10 - 01:16:27 - Frans Nederstigt
  01:16:27 - 01:16:30 - Joren Noorlander
  01:16:30 - 01:16:41 - Frans Nederstigt
  01:16:41 - 01:17:08 - Robin Konings
  01:17:13 - 01:17:15 - Frans Nederstigt
  01:17:15 - 01:17:21 - Rob ten Boden
  01:17:22 - 01:17:33 - Frans Nederstigt
  01:17:33 - 01:17:34 - Joost van Doesburg
  01:17:34 - 01:17:45 - Robin Konings
  01:17:45 - 01:18:14 - Joost van Doesburg
  01:18:14 - 01:18:21 - Robin Konings
  01:18:21 - 01:18:33 - Frans Nederstigt
  01:18:33 - 01:18:43 - Robin Konings
  01:18:43 - 01:18:58 - Frans Nederstigt
  01:18:58 - 01:19:03 - Joren Noorlander
  01:19:03 - 01:20:04 - Frans Nederstigt
 • 11

  [Doel: opiniërend/besluitvormend] Na bespreking punt ingekomen stuk 106 - Beantwoording vragen CDA over verkeersveiligheid en het ontbreken van actieve controle en handhaving in de commissie Ruimte van 9 april heeft PvdA een motie aangekondigd in de Raad van 25 april over het voornemen om 30 km/uur als standaard nemen in onze gemeente in navolging van advies RAI-vereniging.  Besluit
  PvdA neemt de motie niet mee naar de raad, gehoord hebbende de toezegging van de wethouder. De motie wordt daarom niet geagendeerd voor de raad van 6 juni. Toezegging: wethouder Brekelmans zegt toe dat gevraagde verkenning meegenomen wordt in de herziening van de Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan in 2020. Dit punt wordt op de actielijst opgenomen.

  01:20:04 - 01:24:19 - Joost van Doesburg
  01:24:20 - 01:24:38 - Frans Nederstigt
  01:24:38 - 01:25:39 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:25:41 - 01:27:02 - Frans Nederstigt
  01:27:02 - 01:27:31 - Fons Welters
  01:27:32 - 01:27:36 - Frans Nederstigt
  01:27:36 - 01:29:09 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:29:11 - 01:29:29 - Joost van Doesburg
  01:29:29 - 01:30:02 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:30:03 - 01:30:06 - Frans Nederstigt
  01:30:06 - 01:31:22 - Joren Noorlander
  01:31:24 - 01:31:26 - Frans Nederstigt
  01:31:26 - 01:34:21 - Frank Beijk
  01:34:22 - 01:34:39 - Frans Nederstigt
  01:34:39 - 01:35:22 - Frank Beijk
  01:35:22 - 01:35:40 - Frans Nederstigt
  01:35:40 - 01:35:50 - Don Verhoeff
  01:35:50 - 01:35:51 - Frank Beijk
  01:35:51 - 01:38:40 - Don Verhoeff
  01:38:42 - 01:38:45 - Frans Nederstigt
  01:38:45 - 01:39:06 - Joren Noorlander
  01:39:08 - 01:39:14 - Don Verhoeff
  01:39:17 - 01:39:25 - Frans Nederstigt
  01:39:25 - 01:41:39 - Joost van Doesburg
  01:41:40 - 01:41:41 - Joren Noorlander
  01:41:41 - 01:41:45 - Frans Nederstigt
  01:41:45 - 01:42:10 - Joren Noorlander
  01:42:10 - 01:42:27 - Joost van Doesburg
  01:42:27 - 01:42:30 - Joren Noorlander
  01:42:30 - 01:42:57 - Joost van Doesburg
  01:42:57 - 01:43:08 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:43:08 - 01:43:11 - Frans Nederstigt
  01:43:11 - 01:43:12 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:43:12 - 01:43:17 - Frans Nederstigt
  01:43:17 - 01:44:41 - Joost van Doesburg
  01:44:41 - 01:44:44 - Frans Nederstigt
  01:44:44 - 01:45:06 - Fons Welters
  01:45:06 - 01:45:07 - Joost van Doesburg
  01:45:08 - 01:45:09 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:45:09 - 01:45:38 - Joost van Doesburg
  01:45:38 - 01:45:38 - Joren Noorlander
  01:45:38 - 01:45:50 - Frans Nederstigt
  01:45:50 - 01:46:13 - Joren Noorlander
  01:46:15 - 01:46:16 - Frans Nederstigt
  01:46:16 - 01:47:58 - Frank Beijk
  01:47:59 - 01:48:18 - Frans Nederstigt
  01:48:18 - 01:49:07 - Bas Brekelmans
  01:49:09 - 01:49:12 - Frans Nederstigt
  01:49:12 - 01:49:30 - Joost van Doesburg
  01:49:30 - 01:49:34 - Bas Brekelmans
  01:49:34 - 01:49:46 - Joost van Doesburg
  01:49:46 - 01:49:48 - Bas Brekelmans
  01:49:57 - 01:50:05 - Joost van Doesburg
  01:50:07 - 01:50:15 - Frans Nederstigt
  01:50:15 - 01:50:18 - Frank Beijk
  01:50:18 - 01:50:27 - Joost van Doesburg
  01:50:27 - 01:50:29 - Frans Nederstigt
  01:50:29 - 01:50:31 - Joost van Doesburg
  01:50:32 - 01:50:39 - Frans Nederstigt
  01:50:39 - 01:50:44 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:50:44 - 01:50:56 - Frans Nederstigt
  01:50:56 - 01:51:05 - Fons Welters
  01:51:09 - 01:51:22 - Frans Nederstigt
  01:51:22 - 01:51:34 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:51:35 - 01:51:36 - Frans Nederstigt
  01:51:36 - 01:52:29 - Joren Noorlander
  01:52:30 - 01:52:32 - Frans Nederstigt
  01:52:32 - 01:52:53 - Frank Beijk
  01:52:54 - 01:52:57 - Frans Nederstigt
  01:52:57 - 01:53:17 - Don Verhoeff
  01:53:19 - 01:53:22 - Frans Nederstigt
  01:53:22 - 01:53:55 - Joost van Doesburg
  01:53:57 - 01:54:06 - Frans Nederstigt
  01:54:06 - 01:54:11 - Joost van Doesburg
  01:54:12 - 01:54:16 - Frans Nederstigt
  01:54:17 - 01:54:30 - Joost van Doesburg
  01:54:31 - 01:54:32 - Frank Beijk
  01:54:32 - 01:54:33 - Frans Nederstigt
  01:54:33 - 01:54:52 - Frank Beijk
  01:54:52 - 01:55:12 - Frans Nederstigt
 • 12

  [Doel: opiniërend] Al geruime tijd hebben we in Nederland en zeker ook in de Bollenstreek te maken met problemen rondom huisvesting van arbeidsmigranten. Hun betekenis voor de lokale economie is groot en veel bedrijven kunnen niet of nauwelijks meer zonder hen. De aantallen te huisvesten arbeidsmigranten zijn fors en het vinden van huisvesting-/logiesmogelijkheden is een enorme uitdaging. Gezien ongewenste consequenties en de in 2013 beschreven taakstelling voor de gemeente, is het college van mening dat er dringend behoefte is aan extra logiesplekken voor arbeidsmigranten. In 2018 heeft het college de beleidsregel ‘ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek’ vastgesteld. Gebleken is dat deze beleidsregel tot op heden onvoldoende mogelijkheden biedt voor de opgave die er ligt. Het college wil de mogelijkheden onderzoeken om initiatieven –al dan niet aangepast- te kunnen honoreren. In dit opiniërend raadsvoorstel vraagt het college u om uw zienswijze over een aantal belangrijke criteria die we daarbij dienen te hanteren. Op die wijze kunnen we ervoor zorgen dat plannen die we aan u als raad gaan voorleggen in ieder geval voldoen aan deze criteria.  Besluit
  Eerst worden twee insprekers gehoord. De opvattingen van de fracties worden aan het college meegegeven. Toezegging: Wethouder Brekelmans maakt een samenvatting met de rode lijn van de behandeling van het agendapunt en informeert de raad hierover.

  01:59:23 - 01:59:30 - Frans Nederstigt
  01:59:30 - 02:00:14 - Joost van Doesburg
  02:00:21 - 02:00:24 - Frans Nederstigt
  02:00:24 - 02:00:32 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:00:32 - 02:01:36 - Bas Brekelmans
  02:01:36 - 02:01:37 - Frans Nederstigt
  02:01:37 - 02:02:26 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:03:36 - 02:03:40 - Frans Nederstigt
  02:03:40 - 02:04:47 - Don Verhoeff
  02:05:10 - 02:07:27 - Frans Nederstigt
  02:07:33 - 02:08:36 - Don Verhoeff
  02:08:36 - 02:09:00 - Frans Nederstigt
  02:09:00 - 02:14:01 - Bas Brekelmans
  02:14:04 - 02:14:13 - Frans Nederstigt
  02:14:13 - 02:18:08 - Robin Konings
  02:18:09 - 02:18:12 - Frans Nederstigt
  02:18:12 - 02:18:28 - Gerben Dijkstra
  02:18:28 - 02:19:12 - Robin Konings
  02:19:12 - 02:19:14 - Frans Nederstigt
  02:19:14 - 02:19:30 - Joost van Doesburg
  02:19:30 - 02:20:04 - Robin Konings
  02:20:04 - 02:20:06 - Frans Nederstigt
  02:20:06 - 02:20:20 - Joost van Doesburg
  02:20:20 - 02:21:05 - Robin Konings
  02:21:05 - 02:21:09 - Frans Nederstigt
  02:21:09 - 02:21:49 - Joost van Doesburg
  02:21:49 - 02:22:01 - Robin Konings
  02:22:01 - 02:22:59 - Frans Nederstigt
  02:22:59 - 02:23:10 - Frank Beijk
  02:23:10 - 02:23:10 - Robin Konings
  02:23:10 - 02:23:14 - Frank Beijk
  02:23:14 - 02:23:45 - Frans Nederstigt
  02:23:45 - 02:23:48 - Frank Beijk
  02:23:48 - 02:23:58 - Frans Nederstigt
  02:23:58 - 02:24:20 - Joren Noorlander
  02:24:20 - 02:24:22 - Frans Nederstigt
  02:24:22 - 02:24:54 - Gerben Dijkstra
  02:24:54 - 02:24:57 - Frans Nederstigt
  02:24:57 - 02:25:02 - Dion Piket
  02:25:02 - 02:25:26 - Frans Nederstigt
  02:25:26 - 02:25:27 - Dion Piket
  02:25:27 - 02:25:34 - Frans Nederstigt
  02:25:34 - 02:25:37 - Dion Piket
  02:25:37 - 02:25:39 - Frans Nederstigt
  02:25:39 - 02:25:44 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:25:46 - 02:26:07 - Joost van Doesburg
  02:26:08 - 02:26:09 - Frans Nederstigt
  02:26:17 - 02:27:16 - Joren Noorlander
  02:27:18 - 02:31:10 - Gerben Dijkstra
  02:31:10 - 02:31:14 - Frans Nederstigt
  02:31:14 - 02:31:14 - Gerben Dijkstra
  02:31:14 - 02:32:10 - Joost van Doesburg
  02:32:12 - 02:32:49 - Gerben Dijkstra
  02:32:51 - 02:32:53 - Frans Nederstigt
  02:32:53 - 02:33:23 - Joost van Doesburg
  02:33:24 - 02:33:49 - Gerben Dijkstra
  02:33:51 - 02:33:54 - Frans Nederstigt
  02:33:54 - 02:40:23 - Dion Piket
  02:40:25 - 02:40:28 - Frans Nederstigt
  02:40:28 - 02:43:14 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:43:16 - 02:43:20 - Frans Nederstigt
  02:43:21 - 02:49:27 - Joost van Doesburg
  02:49:29 - 02:49:34 - Frans Nederstigt
  02:49:34 - 02:55:45 - Don Verhoeff
  02:55:48 - 02:56:09 - Frans Nederstigt
  02:58:16 - 02:58:52 - Don Verhoeff
  02:58:52 - 02:59:56 - Frans Nederstigt
  03:00:09 - 03:01:48 - Bas Brekelmans
  03:04:54 - 03:05:06 - Frans Nederstigt
  03:05:07 - 03:05:57 - Gerben Dijkstra
  03:05:57 - 03:06:07 - Frans Nederstigt
  03:06:07 - 03:06:37 - Gerben Dijkstra
  03:06:37 - 03:06:38 - Frans Nederstigt
  03:06:38 - 03:06:58 - Robin Konings
  03:06:58 - 03:07:09 - Gerben Dijkstra
  03:07:11 - 03:07:34 - Frans Nederstigt
  03:07:36 - 03:07:39 - Joost van Doesburg
  03:07:39 - 03:07:41 - Frans Nederstigt
  03:07:41 - 03:08:19 - Joost van Doesburg
  03:08:21 - 03:08:26 - Frans Nederstigt
  03:08:26 - 03:08:27 - Bas Brekelmans
  03:08:27 - 03:08:30 - Frans Nederstigt
  03:08:30 - 03:09:58 - Bas Brekelmans
  03:10:00 - 03:10:30 - Frans Nederstigt
  03:10:31 - 03:11:11 - Joren Noorlander
 • 13

  Over de participatie rond de voorgenomen kap van de kastanjebomen zijn een aantal weken geleden door Groen links en CDA schriftelijke vragen gesteld. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording door het college, willen beide partijen deze antwoorden bespreken.  Besluit
  Bij het vaststellen van de agenda is besloten, dit agendapunt van de agenda te verwijderen en te agenderen voor de volgende vergadering van de Commissie Ruimte.
 • 14

  [Doel: besluitvormend] Het geldende bestemmingsplan is ‘Buitengebied Teylingen’. Met de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan wordt een functiewijziging mogelijk gemaakt. Het plan voorziet op voorste deel van het perceel in de omzetting van een bedrijfsbestemming (milieucategorie 3) met bedrijfswoning naar woonbestemming ten behoeve van een burgerwoning. Op het achterste deel van het perceel wordt een bedrijfsbestemming met milieucategorie 1 toegestaan (was milieucategorie 3). Het plan sluit aan op het geldende beleid omtrent het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen in het buitengebied. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.  Besluit
  De fracties zijn tegen dit voorstel. Commissie adviseert de raad dit punt als hamerstuk te behandelen, in die zin dat alle fracties tegen stemmen.
  Besproken is of een omzetting naar burgerwoning wenselijk is in het buitengebied/bollengebied,

  03:11:11 - 03:11:15 - Frans Nederstigt
  03:11:15 - 03:11:24 - Joren Noorlander
  03:11:24 - 03:11:28 - Frans Nederstigt
  03:11:28 - 03:12:19 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:12:21 - 03:12:24 - Frans Nederstigt
  03:12:24 - 03:13:12 - Dion Piket
  03:13:13 - 03:13:14 - Frans Nederstigt
  03:13:15 - 03:15:10 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:15:11 - 03:15:14 - Frans Nederstigt
  03:15:14 - 03:16:50 - Joost van Doesburg
  03:16:52 - 03:16:55 - Frans Nederstigt
  03:16:56 - 03:18:00 - Don Verhoeff
  03:18:02 - 03:19:00 - Robin Konings
  03:19:02 - 03:19:08 - Frans Nederstigt
  03:19:08 - 03:22:46 - Bas Brekelmans
  03:22:50 - 03:22:59 - Frans Nederstigt
  03:22:59 - 03:24:11 - Joren Noorlander
  03:24:12 - 03:24:18 - Frans Nederstigt
  03:24:18 - 03:24:49 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:24:52 - 03:24:58 - Frans Nederstigt
  03:24:58 - 03:25:02 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:25:02 - 03:25:07 - Frans Nederstigt
  03:25:07 - 03:25:08 - Joren Noorlander
  03:25:08 - 03:25:12 - Frans Nederstigt
  03:25:12 - 03:26:19 - Bas Brekelmans
  03:26:21 - 03:26:23 - Frans Nederstigt
  03:26:23 - 03:26:52 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:26:52 - 03:26:53 - Bas Brekelmans
  03:26:53 - 03:26:57 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:26:58 - 03:27:25 - Bas Brekelmans
  03:27:25 - 03:27:29 - Frans Nederstigt
  03:27:29 - 03:28:01 - Don Verhoeff
  03:28:01 - 03:28:30 - Bas Brekelmans
  03:28:30 - 03:29:03 - Don Verhoeff
  03:29:03 - 03:29:12 - Frans Nederstigt
  03:29:12 - 03:29:14 - Don Verhoeff
  03:29:14 - 03:29:30 - Frans Nederstigt
  03:29:30 - 03:31:08 - Dion Piket
  03:31:09 - 03:31:11 - Frans Nederstigt
  03:31:11 - 03:31:37 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:31:38 - 03:31:41 - Frans Nederstigt
  03:31:44 - 03:32:44 - Joost van Doesburg
  03:32:46 - 03:32:49 - Frans Nederstigt
  03:32:49 - 03:33:05 - Don Verhoeff
  03:33:06 - 03:33:41 - Frans Nederstigt
  03:33:41 - 03:34:01 - Joost van Doesburg
  03:34:01 - 03:35:01 - Frans Nederstigt
  03:35:01 - 03:35:05 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  03:35:05 - 03:35:08 - Frans Nederstigt
  03:35:08 - 03:35:17 - Joost van Doesburg
  03:35:17 - 03:35:47 - Frans Nederstigt
  03:35:47 - 03:35:50 - Joost van Doesburg
  03:35:50 - 03:35:56 - Frans Nederstigt
  03:35:56 - 03:36:05 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
 • 15

  [Doel: besluitvormend] Op 30 april 2019 heeft het college positief besloten om een passantenhaven te realiseren bij station Sassenheim. De locatie is gelegen achter het bestaande parkeerdek. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Passantenhaven bij Station Sassenheim’ heeft van 7 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn wel een aantal ambtshalve aanpassingen gedaan ter verbetering van het plan (zie bijlage). De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.  Besluit
  Commissie adviseert de raad dit punt als hamerstuk te behandelen, mits de vraag van de CU tijdig beantwoord is. De PvdA komt met een stemverklaring. Toezegging: Wethouder Brekelmans beantwoordt de vraag van de CU naar het overnachten in de passantenhaven.

  03:36:05 - 03:36:06 - Frans Nederstigt
  03:36:06 - 03:36:20 - Dion Piket
  03:36:20 - 03:36:22 - Frans Nederstigt
  03:36:22 - 03:38:05 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:38:05 - 03:38:08 - Frans Nederstigt
  03:38:08 - 03:41:18 - Joost van Doesburg
  03:41:18 - 03:41:31 - Frans Nederstigt
  03:41:31 - 03:41:35 - Joost van Doesburg
  03:41:35 - 03:41:42 - Frans Nederstigt
  03:41:42 - 03:42:17 - Don Verhoeff
  03:42:18 - 03:42:22 - Frans Nederstigt
  03:42:22 - 03:42:40 - Frank Beijk
  03:42:42 - 03:42:44 - Frans Nederstigt
  03:42:44 - 03:42:46 - Joren Noorlander
  03:42:49 - 03:42:54 - Frans Nederstigt
  03:42:54 - 03:42:54 - Bas Brekelmans
  03:42:54 - 03:42:57 - Frans Nederstigt
  03:42:57 - 03:43:27 - Bas Brekelmans
  03:43:30 - 03:43:48 - Frans Nederstigt
  03:43:53 - 03:43:59 - Joost van Doesburg
  03:43:59 - 03:44:09 - Frans Nederstigt
  03:44:09 - 03:44:37 - Joost van Doesburg
  03:44:37 - 03:45:10 - Frans Nederstigt
 • 16

  [Doel: besluitvormend] Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De raad wordt gevraagd als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief. De commissieleden Ruimte wordt gevraagd te kijken naar de ruimtelijke onderwerpen.  Besluit
  Commissie adviseert de raad dit punt als hamerstuk te behandelen. Toezeggingen: Wethouder Brekelmans zegt toe voortaan een ambtelijke toelichting toe te voegen aan alle voorstellen, waarin om een zienswijze gevraagd wordt.

  03:45:10 - 03:46:11 - Don Verhoeff
  03:46:11 - 03:46:18 - Frans Nederstigt
  03:46:18 - 03:46:35 - Frank Beijk
  03:46:35 - 03:46:43 - Joost van Doesburg
  03:46:43 - 03:46:54 - Frank Beijk
  03:46:54 - 03:47:00 - Joost van Doesburg
  03:47:00 - 03:47:02 - Don Verhoeff
  03:47:02 - 03:47:02 - Frans Nederstigt
  03:47:02 - 03:47:31 - Don Verhoeff
  03:47:31 - 03:47:36 - Frans Nederstigt
  03:47:37 - 03:48:02 - Frank Beijk
  03:48:02 - 03:48:05 - Joost van Doesburg
  03:48:05 - 03:48:12 - Frans Nederstigt
  03:48:12 - 03:48:24 - Joost van Doesburg
  03:48:24 - 03:48:36 - Frank Beijk
  03:48:36 - 03:48:43 - Frans Nederstigt
  03:48:43 - 03:49:11 - Joren Noorlander
  03:49:12 - 03:49:13 - Frans Nederstigt
  03:49:13 - 03:49:16 - Gerben Dijkstra
  03:49:17 - 03:49:30 - Frans Nederstigt
  03:49:35 - 03:49:38 - Bas Brekelmans
  03:49:38 - 03:49:42 - Frans Nederstigt
  03:49:42 - 03:50:06 - Joren Noorlander
  03:50:08 - 03:50:19 - Bas Brekelmans
  03:50:19 - 03:50:21 - Joren Noorlander
  03:50:22 - 03:50:42 - Frans Nederstigt
  03:50:42 - 03:50:42 - Bas Brekelmans
  03:50:42 - 03:50:47 - Frans Nederstigt
  03:50:47 - 03:50:50 - Bas Brekelmans
  03:50:50 - 03:51:26 - Frans Nederstigt
 • 17

  [Doel: besluitvormend] Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De raad wordt gevraagd als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief. Hierin spreekt de raad zijn waardering uit voor de opgestelde begroting en de inspanning die is geleverd de dienst weer naar een financieel gezonder niveau te brengen.  Besluit
  Commissie adviseert de raad dit punt als hamerstuk te behandelen.

  03:51:26 - 03:52:08 - Don Verhoeff
  03:52:08 - 03:52:14 - Frans Nederstigt
  03:52:14 - 03:52:16 - Joren Noorlander
  03:52:16 - 03:52:17 - Frans Nederstigt
  03:52:17 - 03:52:18 - Gerben Dijkstra
  03:52:18 - 03:52:19 - Frans Nederstigt
  03:52:19 - 03:52:21 - Dion Piket
  03:52:22 - 03:52:29 - Frans Nederstigt
  03:52:29 - 03:52:50 - Rob ten Boden
  03:52:50 - 03:53:01 - Don Verhoeff
  03:53:01 - 03:53:09 - Rob ten Boden
  03:53:21 - 03:53:22 - Don Verhoeff
  03:53:23 - 03:53:44 - Frans Nederstigt
  03:53:44 - 03:54:30 - Joost van Doesburg
  03:54:30 - 03:54:31 - Bas Brekelmans
  03:55:11 - 03:55:18 - Joost van Doesburg
  03:55:18 - 03:55:43 - Bas Brekelmans
  03:55:44 - 03:55:45 - Joost van Doesburg
  03:55:51 - 03:56:30 - Frans Nederstigt
 • 18

  Besluit
  PvdA vraagt naar de mast voor mobiele telefonie.
 • 19