Presidium

woensdag 13 februari 2019 19:00 - 20:00
Locatie:
Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  In april volgt een notitie waarin aan het presidium gevraagd wordt wat de rol/status van de klankbordgroep Omgevingswet is (n.a.v. klankbordgroep 19 februari).


  Besluit
  Er zijn geen mededelingen.
 • 4


  Besluit
  De raadsagenda wordt vastgesteld onder voorbehoud van de uitkomsten uit de besprekingen in de commissie DEB.
 • 5


  Besluit
  Er is onduidelijkheid over de wijze van afdoen van moties op de actielijst. Ook is er verwarring over welke onderwerpen in welke commissie worden besproken. Geconcludeerd wordt dat een aantal onderwerpen meerdere aspecten hebben welke in verschillende commissies worden besproken. Voorgesteld wordt om de argumenten aan te geven waarom een ingekomen stuk of het onderwerp in een bepaalde commissie wordt besproken, waarbij eventuele overap wordt aangegeven. Het presidium vraag aandacht voor het opschonen van de actielijst. Het college geeft de afhandeling van een motie aan via een raadsmemo, het is aan de commissie om te concluderen/besluiten tot verwijdering van de actielijst.
 • 6

  Op 20 december 2018 heeft de raad het college verzocht te komen met een voorstel over hoe het college op een betere manier invulling wil geven aan de actieve informatieplicht. Deze motie is uitgewerkt in bijgevoegde raadsbrief. De vraag die voorligt is hoe de raadsbrief verder in procedure gebracht kan worden?  Besluit
  Het presidium ziet geen reden om dit onderwerp in een andere setting te bespreken dan in de commissie DEB. De burgemeester merkt op dat het gaat om een openierende bespreking met de raadsleden en niet om het afleggen van verantwoording; zij heeft voorkeur voor bespreken in een informele setting. Besloten wordt de procedure te bespreken in de commissie DEB waarbij de burgemeester aan kan schuiven in de binnenste ring ipv spreken vanaf het katheder.
 • 7

  Sinds 2006 heeft de rekenkamercommissie Teylingen een model met vier raadsleden en een externe voorzitter. In de zomer van 2018 heeft het wetvoorstel decentrale versterking rekenkamers ter consultatie gelegen waarin o.a. staat opgenomen dat rekenkamers van gemeenten onafhankelijk moeten zijn en daarin geen raadsleden zitting mogen nemen. Gezien de aankomende wetswijziging, toename van aantal gemeentelijke taken en het feit dat de rekenkamercommissie sinds 2006 niet herzien (qua budget en samenstelling) vinden wij het belangrijk om met elkaar te kijken naar de vormgeving van de rekenkamer in Teylingen. Aan het presidium wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de voorstellen bij punt 6 in het document Rekenkamercommissie Teylingen - naar een nieuwe vorm?

  Verder wordt het presidium gevraagd het raadsvoorstel om mevrouw M. (Ria) Quapp te benoemen als extern voorzitter van de rekenkamercommissie Teylingen voor te leggen aan de raad. Op grond van de Verordening op de rekenkamercommissie 2015 is benoeming van de extern voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie voorbehouden aan de raad.  Besluit
  Joren Noorlander geeft als lid van de Rekenkamer een toelichting op het voorstel en de voordracht van de voorzitter. Het Presidium stemt in met raadsvoorstel voor het aanstellen van een voorzitter Rekenkamer in de raad van maart. Vwb de nieuwe opzet van de rekenkamer geeft de griffier een toelichting op de argumenten voor een nieuwe opzet en verdere professionalisering van de controlefunctie van de raad inclusief het bijbehorende budget. Het presidium stemt in met variant 2 inclusief de verhoging van het budget naar 1 euro per inwoner in 2020 en stelt voor dit na een jaar te evalueren. Het budget wordt in de kadernota en begroting 2020 opgenomen.
 • 8

  In de bijlage is een eerste opzet van de visie verbouwing raadzaal Teylingen opgenomen. Voorstel is om dit document mee te nemen naar de fractievergaderingen van 4 maart 2019 met het verzoek aan de fractievoorzitters om dit toe te lichten. Tijdens de vergaderingen ontvangen alle raadsleden een digitale vragenlijst via surveymonkey waar mee de raadsleden opmerkingen en aanvullingen kunnen doorgeven.  Besluit
  De heer Andre Stuit en de heer Nederstigt geven een toelichting op de beschreven visie en ambitie. Opgemerkt wordt dat bij vergaderen op externe locatie de herkenbaarheid verloren gaat. Uitgangspunt is dat de besluitvorming en raadsvergaderingen in Bestuurscentrum plaatsvinden. Externe BOB-bijeenkomsten kunnen elders plaatsvinden, waarbij het dan belangrijk is vwb de inzet van materieel voor de uitzendingen een kosten-baten analyse te maken. Het presidium vraagt belanghebbende stakeholders tijdig te betrekken bij de plannen en te inventariseren welke externe activiteiten in het bestuurscentrum kunnen plaatsvinden. Afgesproken is dat de fractievoorzitters de visie en ambitie bespreken in de eigen fracties. Dit om de visie en ambitie fractiegewijs te bespreken en de raadsleden mee te nemen in deze ontwikkelingen. Na afloop van de fractievergaderingen ontvangen alle raadsleden een vragenlijst waarin zij input kunnen meegeven voor deze visie en ambitie.
 • 9

  Dit punt is geagendeerd op verzoek van de indiener van de motie.


  Besluit
  Mevrouw De la Rie vraagt of vertegenwoordigers van de fracties willen meedenken hoe dit project kan worden opgepakt. De fractievoorzitters geven namen van geïnteresseerde fractieleden door. De griffier wijst op de startsessie Open Overheid op 8 maart a.s.; deze motie, maar ook andere moties, past in deze sessie. De burgemeester wijst op de bijeenkomst van de jongeren in het burgerpanel op 19 februari a.s.
 • 10

  Na de verkiezingen is een opleidingsprogramma opgezet, waarin in eerste instantie de nadruk lag op inhoudelijke trainingen. Nu is het voorstel om voor raadsleden en de voorzitters een training te organiseren om de vergadercultuur te versterken.
  Voor alle raadsleden is er een training debatvaardigheden. Daarnaast is er per fractie de mogelijkheid om een politieke effectiviteitstraining te volgen. Kosten hiervan bedragen 595 en worden betaald uit het fractiebudget. De overige kosten worden gedekt uit het opleidingsbudget voor de raad.
  De training wordt verzorgd door het bureau dat de sessies over de debatcode heeft begeleid, omdat zij bekend zijn met de vergadercultuur in Teylingen.  Besluit
  Het presidium stemt in met het voorstel.
 • 11

  In de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is aangegeven dat aan de raad verantwoording moet worden afgelegd over de gemaakte kosten. In de bijlage zijn de gemaakte kosten van 8.169,08 euro in 2019 aangegeven. Er is een budget van 29.000 euro beschikbaar. Gelet op het verkiezingsjaar met een raadswissel, eigen opleidingstrajecten van de politieke partijen en het inwerkprogramma met de raad op zaterdagbijeenkomsten is de onderbesteding verklaarbaar. Voor 2019 is een menukaart beschikbaar voor de besteding van de fractiebudgetten met als eerste item de training effectiviteit fracties (wordt maandag 11 februari aan de stukken toegevoegd)
  De raad kan besluiten niet gebruikte gelden, tot maximaal 30% van het voorgaande jaar, te reserveren voor volgende jaren. Advies is om daar geen gebruik van te maken, gelet op de hoogte van de uitgaven van de afgelopen twee jaren. Mocht het gedurende het boekjaar 2019 nodig zijn is aanpassing van het budget mogelijk.  Besluit
  De griffier adviseert het presidium om gebruik te maken van de mogelijkheid tot fractie- ondersteuning. Een memukaart is per mail verzonden. Voor informatie over de invulling kunnen de fracties bij de griffie terecht, ook om mee te denken over de mogelijkheden.
 • 12

  Besluit
  Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 • 13

  De burgemeester sluit de vergadering.