Commissie DEB

woensdag 13 maart 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Dion Piket
Toelichting:
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • Deze vergadering bekijkt u live of achteraf op de website: www.teylingen.tv


  00:11:45 - 00:13:50 - Dion Piket
 • 1

  00:13:50 - 00:14:03 - Carla Breuer
  00:14:04 - 00:14:14 - Dion Piket
  00:14:14 - 00:14:41 - Don Verhoeff
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  [Doel: opiniërend /besluitvormend] Voorstel is de procesnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Teylingen te bespreken zodat gestart kan worden met het IVB 2020-2023 en te reageren op de onderstaande veiligheidsthema’s waarover specifiek in gesprek kan worden gegaan met partners, ondernemers en inwoners: a. Zorg- en veiligheid (waaronder jeugd); b. Woonoverlast en maatschappelijke onrust; c. High impact crimes en traditionele criminaliteit; d. Verkeersveiligheid; e. Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit; f. Cybercrime; g. Specifiek in te vullen thema door inwoners. (zie bijlage voor de volledige procesnotitie en de schematische planning)  Besluit
  Hamerstuk voor de raad
  GroenLinks vraagt aandacht voor sociale veiligheid. De PvdA vraagt of de regionale thema’s aansluiten op de lokale thema’s en wijst op de rapportage van de rekenkamercommissie van Lisse en Hillegom. Het CDA is positief , veiligheid is in ieders belang. Het is nu van belang om snel stappen te zetten. Het CDA stelt voor om de landelijke benchmarks mee te nemen. De CU geeft mee om ook criminaliteit die slecht zichtbaar is mee te nemen (mensenhandel, uitbuiting) en wijst op het HEIT-team (Haags Economisch Interventie Team) en het waterbed-effect . Wil inzetten op preventie. Trilokaal kan zich vinden in het voorstel. D66 is akkoord met het proces. Het integrale spreekt D66 erg aan (vanwege sociale cohesie in de drie kernen). VVD mist preventie binnen de thema’s.
 • 8

  [Informerend] N.a.v. concept motie Wijze van verslaglegging duurzaamheid heeft het college de toezegging gedaan te starten met een klankbordgroep in januari 2019. De VVD heeft verzocht de stand van zaken van deze toezegging in deze commissie te bespreken. Aan het college is verzocht om dit, voorafgaand aan de vergadering in een memo aan te geven. Update 13 februari 2019: namens de wethouder is een uitnodiging verzonden aan de raadsleden voor deelname aan de klankbordgroep.


  Besluit
  Het agendapunt is besproken, hoeft niet naar de raad.
  De VVD vraag naar de planning, het plan van aanpak voor onderwerpen per bijeenkomst en waarom de twee maanden vertraging. De wethouder zegt toe met een planning te komen.

  00:14:41 - 00:14:44 - Dion Piket
  00:14:44 - 00:16:20 - Paul Witteman
  00:16:20 - 00:16:24 - Dion Piket
  00:16:24 - 00:19:26 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:19:26 - 00:19:29 - Dion Piket
  00:19:31 - 00:22:02 - Frans Nederstigt
  00:22:02 - 00:22:06 - Dion Piket
  00:22:09 - 00:22:50 - Fons Welters
  00:22:53 - 00:22:53 - Fred Koot
  00:22:53 - 00:22:56 - Dion Piket
  00:22:56 - 00:24:08 - Fred Koot
  00:24:10 - 00:24:13 - Dion Piket
  00:24:13 - 00:25:00 - Jelmer Bode
  00:25:01 - 00:25:10 - Dion Piket
  00:25:10 - 00:27:50 - Carla Breuer
  00:27:50 - 00:28:31 - Paul Witteman
  00:28:31 - 00:28:34 - Dion Piket
  00:28:34 - 00:29:00 - Paul Witteman
  00:29:02 - 00:31:17 - Carla Breuer
  00:31:17 - 00:31:25 - Paul Witteman
  00:31:25 - 00:31:26 - Dion Piket
  00:31:26 - 00:31:56 - Paul Witteman
  00:31:58 - 00:34:29 - Carla Breuer
  00:34:32 - 00:34:37 - Dion Piket
  00:34:37 - 00:34:41 - Reny Wietsma-Biesbroek
  00:34:41 - 00:35:15 - Carla Breuer
  00:35:16 - 00:35:27 - Dion Piket
  00:35:30 - 00:35:35 - Frans Nederstigt
  00:35:35 - 00:35:49 - Dion Piket
  00:35:49 - 00:36:02 - Jelmer Bode
  00:36:02 - 00:37:11 - Carla Breuer
  00:37:13 - 00:37:35 - Dion Piket
  00:38:16 - 00:38:22 - Hidde Verhoeve
  00:38:22 - 00:38:24 - Dion Piket
  00:38:24 - 00:38:53 - Rob ten Boden
  00:38:55 - 00:39:01 - Dion Piket
  00:39:01 - 00:39:27 - Hidde Verhoeve
  00:39:28 - 00:39:41 - Dion Piket
  00:39:44 - 00:40:06 - Rob ten Boden
  00:40:14 - 00:40:16 - Dion Piket
  00:40:16 - 00:41:07 - Hidde Verhoeve
  00:41:12 - 00:41:14 - Dion Piket
  00:41:14 - 00:41:26 - Rob ten Boden
  00:41:30 - 00:41:31 - Dion Piket
  00:41:31 - 00:41:40 - Hidde Verhoeve
  00:41:44 - 00:42:02 - Dion Piket
 • 9

  [Doel: opiniërend] In de raadsvergadering van 20 december jl. heeft de raad van Teylingen unaniem een motie aangenomen waarin het college is opgeroepen met een voorstel te komen hoe het college op een betere manier invulling kan geven aan actieve informatieplicht. Een gemeenteraad heeft immers voldoende, goede en actuele informatie nodig om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen uitoefenen. Het een en ander is in deze raadsbrief uitgewerkt. Het college discussieert graag met de raad over deze raadsbrief en verneemt graag welke maatstaven de raad hanteert bij de beoordeling wanneer het college op een “betere manier invulling” heeft gegeven aan de actieve informatieplicht en hoe en op welk moment dit kan worden geëvalueerd.   Besluit
  De raadsbrief is besproken. Afgesproken is om over zes maanden te evalueren en de vorderingen te bespreken (actiepunt voor september 2019) waarbij tussentijds aan de bel getrokken kan worden indien nodig.
  De PvdA ziet het meer als een cultuurkwestie dat verder gaat dan de formele brief die er nu ligt. Het CDA stelt dat een gemeenteraad voldoende informatie nodig heeft voor de drie taken en verzoekt een ieder de genoemde rapportage informatievoorziening gemeenteraad te lezen. Het is vooral een kwestie van cultuur, van vertrouwen, van politieke sensitiviteit, van pro-actief zijn, van moed en verantwoordelijkheidsgevoel. Uiteindelijk zal de praktijk uitwijzen of voldaan wordt aan de informatieplicht. De burgemeester heeft een zorgplicht, de secretaris is de spin in het web vwb informatieverstrekking aan de raad. Volgens de CU is de brief een herbevestiging van bestaande afspraken, de ambities blijven vooralsnog alleen maar een ambities en ziet deze raadsbrief als een begin. De CU volgt het college kritisch zodat de ambities worden omgezet in acties. Trilokaal heeft vertrouwen in de inspanningen van het college om de raad van informatie te voorzien. D66 stelt dat informatie tijdig, goed en juist moet zijn. De term “juiste informatie” komt niet voor in de raadsbrief. Er is winst te boeken met de LTA, nu is niet te achterhalen wat over een half jaar op de agenda komt. D66 ziet de nota als een technische nota, de genoemde rapportage geeft een positief kader aan het stellen van vragen. Wat de VVD betreft voldoet de (technische) brief, maar de uitvoering kan strakker. Wat is echt nieuw in de brief? Het einddoel is het belang van de inwoners, dat is onze verbinding, ons gezamenlijk doel. Cultuur is tweerichtingsverkeer. GroenLinks ziet dit stuk als een intentieverklaring met goede bedoeling, is wel technocratisch en procedureel. Het gaat om de intentie en de wens om informatie te delen met de raad. Nu gaat het om het waarmaken van deze intentie door het college. De burgemeester geeft aan dat informatie kwalitatief goed moet zijn, daarop moet de raad kunnen vertrouwen. Het gaat om kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid. Voorstel is om over zes maanden te evalueren en de vorderingen te bespreken (actiepunt voor september 2019) maar roept op om tussentijds aan de bel te trekken indien nodig.

  00:43:08 - 00:44:41 - Carla Breuer
  00:44:41 - 00:44:49 - Dion Piket
  00:44:56 - 00:46:59 - Paul Witteman
  00:47:00 - 00:47:03 - Dion Piket
  00:47:05 - 00:53:14 - Peter Scholten
  00:54:47 - 00:54:49 - Dion Piket
  00:54:49 - 00:55:11 - Fred Koot
  00:55:11 - 00:55:43 - Peter Scholten
  00:55:43 - 00:55:44 - Dion Piket
  00:55:44 - 00:56:16 - Fred Koot
  00:56:16 - 00:56:28 - Peter Scholten
  00:56:28 - 00:56:30 - Monique de la Rie
  00:56:30 - 00:57:29 - Peter Scholten
  00:57:30 - 00:57:38 - Dion Piket
  00:57:40 - 01:00:48 - Frans Nederstigt
  01:00:48 - 01:00:53 - Dion Piket
  01:00:53 - 01:01:12 - Martijn van Duijvenbode
  01:01:13 - 01:01:37 - Frans Nederstigt
  01:01:37 - 01:01:48 - Martijn van Duijvenbode
  01:01:51 - 01:01:59 - Dion Piket
  01:01:59 - 01:05:25 - Fred Koot
  01:05:25 - 01:05:28 - Dion Piket
  01:05:28 - 01:07:55 - Monique de la Rie
  01:07:55 - 01:07:57 - Fred Koot
  01:07:57 - 01:08:02 - Dion Piket
  01:08:02 - 01:08:03 - Fred Koot
  01:08:03 - 01:10:29 - Don Verhoeff
  01:10:31 - 01:10:52 - Dion Piket
  01:10:54 - 01:16:10 - Carla Breuer
  01:16:10 - 01:16:12 - Dion Piket
  01:16:13 - 01:17:34 - Peter Scholten
  01:17:34 - 01:19:58 - Carla Breuer
  01:19:58 - 01:20:42 - Dion Piket
  01:20:42 - 01:20:54 - Peter Scholten
  01:20:54 - 01:21:13 - Dion Piket
  01:21:13 - 01:21:19 - Paul Witteman
  01:21:21 - 01:21:24 - Peter Scholten
  01:21:25 - 01:21:26 - Dion Piket
  01:21:26 - 01:22:06 - Frans Nederstigt
  01:22:06 - 01:22:09 - Dion Piket
  01:22:09 - 01:22:22 - Peter Scholten
  01:22:24 - 01:22:40 - Frans Nederstigt
  01:22:40 - 01:23:01 - Dion Piket
  01:23:01 - 01:23:07 - Fred Koot
  01:23:07 - 01:23:25 - Dion Piket
  01:23:27 - 01:23:45 - Martijn van Duijvenbode
  01:23:46 - 01:23:47 - Dion Piket
  01:23:47 - 01:24:29 - Fred Koot
  01:24:31 - 01:24:34 - Dion Piket
  01:24:34 - 01:24:43 - Monique de la Rie
  01:24:44 - 01:24:47 - Dion Piket
  01:24:47 - 01:24:49 - Don Verhoeff
  01:24:51 - 01:26:00 - Dion Piket
 • 10

  [Doel: informerend] In deze raadsbrief brengt het college de raad op de hoogte van de voortgang om te komen tot het nieuwe Van Afval Naar Grondstofbeleid. Hierin is aangegeven wat de komende maanden op de planning staat. Op 16 februari 2019 is in de commissie DEB de raadsbrief over de voortgang van het ‘Grondstoffeninzamelplan’ besproken. De commissie heeft aangeven dat het college voor de zomer van 2019 met een voorstel moet komen voor het vaststellen van het Van Afval Naar Grondstofbeleid. Met deze brief wordt u geïnformeerd over het proces om dit te bewerkstelligen. De planning is: Januari – februari 2019 Actualisatieslag De bestaande documenten (bronstukken) worden geactualiseerd met aanvullende gegevens zoals: -ervaringen succesgemeenten -benchmark -huidige ontwikkelingen Maart - april 2019 Start bewustwordingscampagne over nut- en noodzaak van nieuw afvalbeleid, deze campagne staat los van het te kiezen inzamelsysteem.Commissie DEB 13 maart 2019 Raadsbrief ‘Voortgang Van Afval Naar Grondstof’. Maart 2019 Opstellen notitie kansrijke VANG-scenario’s en financiële doorberekening. Commissie DEB 10 april 2019 Bespreken notitie ‘Kansrijke VANG-scenario’s’, in de vorm van een presentatie. Zitten we op de goede weg? Is er een voorkeurscenario vanuit de commissie? Zijn er elementen die de commissie nog mist, of zijn er voorstellen die er nog bij betrokken moeten worden? April – mei 2019 Opstellen VANG-beleid Commissie DEB 19 juni 2019 (Concept)VANG-beleid Raadsvergadering 11 juli 2019 Voorstel om het VANG-beleid vast te stellen  Besluit
  De notitie is besproken. Hoeft niet naar de raad.
  Het CDA mist de antwoorden op de eerder gestelde vragen ( ga na wie de echte deskundigen zijn, welke factoren zijn van invloed, welke gemeentes zijn succesvol, welke do’s en dont’s zijn er, welke ambities zijn haalbaar, welke mogelijkheden zijn er om de vangdoelstellingen te bereiken?) Verder vraagt het CDA hoe het zit met de monitoring en de uitgangspunten daarvan. De CU en de ChristenUnie kunnen zich vinden in de opzet van de notitie. D66 mist de notitie van de insprekers van destijds inclusief de notitie van D66. Kan een 80 liter bak in de voorstellen worden meegenomen? De VVD vraagt hoe het college heeft gekeken naar het begrip succes? Is gekeken naar gemeentes die nu worstelen met dit vraagstuk (daarvan kunnen wij leren). Waarom niet gekeken naar de directe omgeving (Lisse en Leiden). De VVD wil de actualisatieslag van eind februari ontvangen. GroenLinks wacht het voorstel af en geeft de recente resultaten van de gemeente Woudenberg mee aan de commissie. De PvdA kan zich vinden in de planning en vraagt om in de communicatie de term afvalbeleid te gebruiken ipv VANG. De suggestie van de 80 literbak wordt meegenomen/meegegeven aan het college. De wethouder geeft aan dat de afdeling strategie en projecten is ingeschakeld. Het weghalen container bij Warmunda wordt nagezocht, de gevraagde notities worden toegevoegd aan de stukken.
 • 11

  [Doel: besluitvormend] De raad wordt gevraagd de Verordening rekenkamercommissie Teylingen 2019 vast te stellen en de Verordening op de rekenkamercommissie Teylingen 2015 in te trekken. Tevens wordt de raad gevraagd de raadsleden dhr. Noorlander, dhr. Verhoeve, mevr. Stam, dhr. Van Duijvenbode en mevr. Van Dijk te ontheffen van hun lidmaatschap van de rekenkamercommissie en in afwijking op de verordening m.b.t. gelijke verdeling coalitie/oppositie de raadsleden dhr. Noorlander, dhr. Verhoeve, dhr. Van Duijvenbode en mevr. Van Dijk namens de Raad te benoemen voor de klankbordgroep van de rekenkamercommissie tot 31 december 2019 Deze verordening gaat uit van een onafhankelijke rekenkamercommissie met een externe voorzitter en twee externe leden. Twee tot max. vier raadsleden (1-2 uit coalitie / 1-2 uit oppositie i.v.m. “politiek” evenwicht) worden benoemd in een klankbordgroep.  Besluit
  Hamerstuk voor de raad (tenzij)
  Trilokaal geeft een paar zorgen mee. De RKC moet een instrument van de raad blijven. De klankbordgroep moet nauw betrokken blijven bij de RKC en stelt voor aan de toelichting van artikel 3 de volksvertegenwoordigende rol toe te voegen. D66 is akkoord, belangrijke woorden zijn onafhankelijkheid en professionaliteit. Waarom niet een RKC in HLT verband? De VVD, Groenlinks en de PvdA zijn akkoord. PvdA heeft vragen over de verdeling van oppositie en coalitie in de klankbordgroep en vraagt naar het budget. Hoe zit het daar mee? De griffier geeft aan dat verhoging van het budget in de kadernota wordt meegenomen, vooralsnog voor 1 jaar. De wettelijk taak van een raadslid als volksvertegenwoordiger wordt in de toelichting van de verordening opgenomen. Verder voldoet het instellen van een klankbordgroep aan de huidige wet en wordt tevens geanticipeerd op de toekomstige wetswijziging

  01:26:02 - 01:26:16 - Rob ten Boden
  01:26:18 - 01:26:25 - Dion Piket
  01:26:25 - 01:29:03 - Peter Scholten
  01:29:04 - 01:29:08 - Dion Piket
  01:29:08 - 01:30:17 - Frans Nederstigt
  01:30:18 - 01:30:23 - Dion Piket
  01:30:23 - 01:30:41 - Fons Welters
  01:30:42 - 01:30:44 - Dion Piket
  01:30:49 - 01:33:21 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:33:23 - 01:33:26 - Dion Piket
  01:33:26 - 01:34:47 - Hidde Verhoeve
  01:34:48 - 01:34:53 - Dion Piket
  01:34:54 - 01:35:35 - Don Verhoeff
  01:35:35 - 01:35:37 - Dion Piket
  01:35:37 - 01:36:22 - Paul Witteman
  01:36:23 - 01:36:48 - Dion Piket
  01:36:48 - 01:38:22 - Rob ten Boden
  01:38:22 - 01:38:27 - Peter Scholten
  01:38:27 - 01:38:30 - Rob ten Boden
  01:38:30 - 01:38:30 - Peter Scholten
  01:38:30 - 01:39:48 - Rob ten Boden
  01:39:48 - 01:39:56 - Paul Witteman
  01:39:56 - 01:40:02 - Rob ten Boden
  01:40:02 - 01:40:05 - Dion Piket
  01:40:05 - 01:40:31 - Frans Nederstigt
  01:40:31 - 01:40:34 - Dion Piket
  01:40:34 - 01:40:39 - Frans Nederstigt
  01:40:39 - 01:40:44 - Dion Piket
  01:40:44 - 01:41:15 - Rob ten Boden
  01:41:16 - 01:41:31 - Dion Piket
  01:41:31 - 01:41:55 - Peter Scholten
  01:41:57 - 01:41:59 - Dion Piket
  01:41:59 - 01:42:03 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:42:03 - 01:42:17 - Dion Piket
  01:42:17 - 01:42:29 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:42:31 - 01:42:40 - Dion Piket
  01:42:49 - 01:43:07 - Peter Scholten
  01:43:09 - 01:43:11 - Dion Piket
  01:43:11 - 01:44:01 - Frans Nederstigt
  01:44:04 - 01:44:25 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:44:28 - 01:44:37 - Dion Piket
  01:44:37 - 01:45:04 - Hidde Verhoeve
  01:45:04 - 01:45:06 - Dion Piket
  01:45:06 - 01:45:07 - Hidde Verhoeve
  01:45:08 - 01:45:15 - Dion Piket
  01:45:17 - 01:45:29 - Rob ten Boden
  01:45:32 - 01:45:50 - Hidde Verhoeve
  01:45:53 - 01:45:56 - Dion Piket
  01:45:56 - 01:46:04 - Hidde Verhoeve
  01:46:04 - 01:46:11 - Dion Piket
  01:46:11 - 01:46:16 - Rob ten Boden
  01:46:17 - 01:46:22 - Hidde Verhoeve
  01:46:25 - 01:46:37 - Rob ten Boden
  01:46:40 - 01:46:43 - Hidde Verhoeve
  01:46:43 - 01:46:44 - Dion Piket
  01:46:44 - 01:46:59 - Hidde Verhoeve
  01:47:00 - 01:47:04 - Dion Piket
  01:47:08 - 01:48:19 - Don Verhoeff
  01:48:20 - 01:48:23 - Dion Piket
  01:48:23 - 01:48:34 - Paul Witteman
  01:48:36 - 01:49:13 - Dion Piket
  01:49:15 - 01:49:17 - Frans Nederstigt
  01:49:18 - 01:49:20 - Dion Piket
  01:49:20 - 01:51:34 - Martijn van Duijvenbode
  01:51:36 - 01:51:38 - Dion Piket
  01:51:38 - 01:53:20 - Fred Koot
  01:53:21 - 01:53:25 - Dion Piket
  01:53:25 - 01:53:34 - Monique de la Rie
  01:53:35 - 01:53:38 - Dion Piket
  01:53:38 - 01:53:39 - Don Verhoeff
  01:53:39 - 01:53:42 - Dion Piket
  01:53:42 - 01:54:10 - Paul Witteman
  01:54:10 - 01:54:14 - Dion Piket
  01:54:14 - 01:54:52 - Hidde Verhoeve
  01:54:52 - 01:55:12 - Paul Witteman
  01:55:13 - 01:55:17 - Dion Piket
  01:55:17 - 01:55:20 - Reny Wietsma-Biesbroek
  01:55:22 - 01:55:34 - Dion Piket
  01:55:34 - 01:56:40 - Robert van Dijk
  01:56:41 - 01:56:55 - Dion Piket
  01:56:55 - 01:57:34 - Martijn van Duijvenbode
  01:57:38 - 01:58:16 - Robert van Dijk
  01:58:16 - 01:58:33 - Dion Piket
  01:58:33 - 01:58:50 - Robert van Dijk
  01:58:50 - 01:58:51 - Frans Nederstigt
  01:58:51 - 01:58:55 - Dion Piket
  01:58:55 - 01:59:23 - Frans Nederstigt
  01:59:23 - 01:59:32 - Dion Piket
  01:59:32 - 01:59:41 - Martijn van Duijvenbode
  01:59:41 - 02:00:08 - Dion Piket
 • 12

  Besluit
  De stukken 92 (teamgrenzen politie) en 101 (memo centrumvisie) worden geagendeerd voor de volgende vergadering . De stukken 97 (Uitstallingenbeleid) en 106 (Verkeersveiligheid) worden meegegeven aan de agendacommissie (voor agendering in de cie Ruimte)

  02:00:08 - 02:00:53 - Peter Scholten
  02:00:53 - 02:01:02 - Dion Piket
  02:01:11 - 02:01:12 - Bas Brekelmans
  02:01:14 - 02:01:15 - Dion Piket
  02:01:15 - 02:01:26 - Carla Breuer
  02:01:26 - 02:01:28 - Dion Piket
  02:01:30 - 02:03:05 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:03:06 - 02:03:19 - Dion Piket
  02:03:42 - 02:04:06 - Hidde Verhoeve
  02:04:36 - 02:04:46 - Dion Piket
 • 13.a
 • 13.b
 • 13.c

  106 - College - Beantwoording vragen CDA over verkeersveiligheid en het ontbreken van actieve controle en handhaving staat zowel bij commissie Ruimte als commissie DEB, omdat verkeersveiligheid onderwerp is voor cie Ruimte en handhaving voor cie DEB. nr 97 Uitstallingenbeleid is zowel voor de cie Welzijn geagendeerd vanwege toegankelijkheid openbare ruimte voor mensen met een beperking als bij DEB vanwege de verbinding met de Centrumvisie/regelgeving op grond van de APV


 • 13.d
 • 14

  Op de actielijst zijn de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Op de langetermijnagenda (LTA) is de planning van de raadsstukken te zien. De onderwerpen met 1 of 2 sterren worden in de commissie geagendeerd als hamerstuk, tenzij een fractie na afloop van de voorafgaande fractievergadering aangeeft dit als bespreekstuk te willen agenderen (graag met motivering en aanduiding van de bespreekpunten). Actielijst DEB Er zijn drie openstaande actiepunten opgenomen voor 13 maart 2019. - overlast hangjongeren speeltuin Sassenheim (nav inspreker, zie staza memo 22 februari 2019) - memo procesvoorstel met te nemen stappen nieuwe duurzaamheidsagenda - reactie college over aanspreken banken investeringen in palmolie-industrie (nav inspreker/ingekomen stuk) Openstaande moties die "over datum zijn" (Moties kunnen alleen worden afgedaan met een memo en van de lijst worden afgehaald na concludering/besluitvorming in de commissie. Het college draagt zorg voor het bijhouden van de actielijst) 2017-07 Werk aan de winkel Bollenstreek omroep. Deadline 1 nov 2018 (geen staza aangegeven.) 2017-19 Toegankelijkheid Openbare Ruimte. Afspraak cie februari 2019: binnen drie maanden nota (voorafgaand aan kadernota) 2017-21 Waardering toevoegen aan prestatie-indicatoren (geen staza aangegeven) 2018-11 Vergroening lokaal belastingbeleid (geen staza aangegeven) 2018-11 Motie draagvlaktoetsing duurzaamheidsbeleid (geen staza aangegeven) 2018-11 Motie jeugd heeft de toekomst (geen staza aangegeven) 2018-11 Motie Omslag naar een digitale overheid (geen staza aangegeven) Voorstel tot afvoeren 2018-12 Motie actieve informatieplicht (raadsbrief is geagendeerd voor cie DEB 13 maart 2019)  Besluit
  Het college komt voorafgaand aan de raad met een aangepaste actielijst (vwb de punten waarvan geen staza is aangegeven). De motie Notitie actieve informatieplicht wordt afgevoerd. Het actiepunt Evaluatie actieve informatieplicht wordt toegevoegd aan de lijst. Wethouder Ten Boden komt met nadere informatie/notitie over de motie Draagvlaktoetsing (wordt meegezonden met de raadsmail)

  02:05:49 - 02:05:52 - Rob ten Boden
  02:05:52 - 02:05:54 - Frans Nederstigt
  02:05:54 - 02:05:59 - Rob ten Boden
  02:05:59 - 02:06:00 - Frans Nederstigt
  02:06:00 - 02:06:02 - Hidde Verhoeve
  02:06:02 - 02:06:09 - Dion Piket
  02:06:09 - 02:07:05 - Frans Nederstigt
  02:07:05 - 02:08:13 - Dion Piket
  02:08:14 - 02:09:27 - Carla Breuer
  02:09:31 - 02:09:49 - Dion Piket
  02:09:50 - 02:10:13 - Rob ten Boden
  02:10:17 - 02:10:21 - Dion Piket
  02:10:21 - 02:10:49 - Carla Breuer
  02:10:54 - 02:11:30 - Dion Piket
 • 15
 • 16

  02:11:31 - 02:12:25 - Paul Witteman
  02:12:27 - 02:12:32 - Dion Piket
  02:12:32 - 02:15:16 - Carla Breuer
  02:15:17 - 02:15:24 - Paul Witteman
  02:15:24 - 02:15:26 - Carla Breuer
  02:15:26 - 02:16:16 - Paul Witteman
  02:16:19 - 02:16:34 - Dion Piket
 • 17