Commissie Ruimte

(2e deel, vervolg van 23 november 2021)

maandag 29 november 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frans Nederstigt

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 16

  Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021.

  Raadslid dhr. Piket heeft in het Leidsch Dagblad van 20 juni 2020 het idee uiteen gezet om station Voorhout te verplaatsen naar de Noordelijke Randweg. De motie roept het College op om een verkennend onderzoek te starten naar de mogelijkheden van het verplaatsen van station Voorhout, daarin een aantal kaders mee te nemen en de gemeente Noordwijk, provincie Zuid-Holland, ProRail en de NS actief bij het onderzoek te betrekken.  Besluit
  De concept motie is besproken in de commissie. Een meerderheid van de commissie kan de motie niet ondersteunen o.a. vanwege de aannames en onduidelijkheden die erin zitten, waarbij de PvdA aangeeft dat om daar duidelijkheid over te krijgen dit wel onderzocht zou kunnen worden. De motie wordt ter stemming doorgezet naar de raad.
 • 19

  Motie is aangekondigd in de raadsvergadering van 4 november 2021. Het CDA heeft vragen over de verkeersveiligheid van het voorgenomen tracé voor de HOV en wil samen met de commissie Ruimte bezien of er een alternatief tracé en/of maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid in de Oosthoutlaan in Voorhout te bevorderen.  Besluit
  Bespreekstuk voor de raad. Trilokaal vraagt zich af wat de consequenties zijn als de zaken worden aangepast. Trilokaal neemt het mee naar de fractie. De CU stelt het positief te vinden dat de fietser en voetganger als uitgangspunt genomen wordt en kan maatregelen daartoe ondersteunen. Een alternatief trace wordt besproken in de fractie. Hoe zit het met de alternatieve maatregelen. De VVD ziet het dilemma tussen bereikbaarheid en veiligheid en heeft vertrouwen in de oplossing van het college. D66 ziet niets in een alternatief trace en kan de motie niet ondersteunen. De huidige snelheid met de vele stops is verkeersveilig. CDA vraagt zich af waarom nu het uitgangspunt van destijds wordt losgelaten. Het andere tracé kan sneller gaan. De motie wordt als bespreekpunt aan de raad voorgelegd.
 • 20

  • Mevr. De Mooij (ChristenUnie) wil graag vragen naar de stand van zaken bij het vervangen van de linden (de 'rode loper') bij Park Rusthoff in Sassenheim. Ze is benieuwd of hier de laatst maanden stappen in zijn gezet en of de wethouder een update kan geven. Ook is ze benieuwd of het college kan schetsen wat hier de komende maanden gaat gebeuren, ook met het oog op de looptijd van de subsidie voor deze werkzaamheden.
  • Dhr. Piket (fractie Piket) heeft een vraag over de storing straatverlichting Oranjebuurt Sassenheim.
  • Dhr. Witteman (PvdA) heeft 2 rondvragen aangekondigd over de onderwerpen:
  1. Toegankelijkheid van Erfgoedcommissie
  2. Behandeling plan herplanting bomen als gevolg van illegaal gekapte bomen rondom Park Klinkenberg

  Update 29 nov 2021

  De D66-fractie is benaderd namens omwonenden en winkeliers uit het gebied Boerhaavestraat, Mgr. Broerestraat, Dinsdagse Wetering en omliggende straten in het centrum van Voorhout m.b.t. de parkeerproblematiek in dit gebied. Omwonenden ervaren toenemende parkeerdruk en winkeliers vermoeden omzetverlies. Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende vragen:
  • Is het College (nog) in gesprek met de eigenaar van het perceel ‘Oude Plus’ over mogelijk gebruik van de daar op dit moment niet gebruikte ca. 30 parkeerplaatsen voor omwonenden en winkeliers?
  • Zo ja, wanneer verwacht het College hiervan resultaat?
  • Zo nee, werkt het College aan een structurele oplossing voor de parkeerproblematiek in dit gebied, op welke wijze en betrekt zij omwonenden en winkeliers hierbij?

  Rondvraag CDA
  De CDA-fractie heeft mondelinge vragen over het waterballet dat na de regen van dit weekend toch weer ontstaan is in Park Molentocht. Hoe staat het met de werkzaamheden? Als de werkzaamheden zijn afgerond hoe kan het dan zijn dat er nog steeds wateroverlast is?


  Besluit
  De vier rondvragen zijn besproken: \- over Park Rusthoff/de rode loper\, vervangen van de linden\. \- lange duur oplossing storing straatverlichting Oranjebuurt Sassenheim \- toegangkelijkheid Erfgoedcommissie \. \- herplanting illegaal gekapte bomen Park Klinkenberg Warmond \- parkeerdruk centrum Voorhout\, in gesprek met eigenaar "oude plusmarkt" \- wateroverlast Park Molentocht\. De beantwoording van de vraag over wateroverlast komt voorafgaand aan de raad beschikbaar. D66 wil mogelijk het raadsvoorstel omzetten naar een bespreekstuk. Dit afhankelijk van de beantwoording waarbij D66 aangeeft in hoeverre dat het standpunt van D66 zal beinvloeden.

  Acties & toezeggingen
  Onderwerp
  Openbaarheid erfgoedcommissie Rondvraag van PvdA
 • 21