Raadsvergadering

dinsdag 3 maart 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Compagner is met kennisgeving afwezig. De voorzitter wenst de raad een succesvolle vergadering toe.

  00:00:55 - 00:01:49 - G.J. Kok
 • 2

  Voorstel: de agenda vast te stellen.  Besluit
  De heer Stegeman stelt voor, ook namens de fracties van het CDA en de PvdA, agendapunt acht van de agenda te halen. De voorzitter vraagt aan de overige fracties of ze het hier mee eens zijn. Dit is niet het geval, agendapunt 8 wordt in deze vergadering behandeld.

  00:01:49 - 00:02:33 - A. Stegeman
  00:02:33 - 00:02:50 - G.J. Kok
  00:02:50 - 00:03:44 - H. Kin
  00:03:44 - 00:04:10 - G.J. Kok
  00:04:10 - 00:04:30 - A. Stegeman
  00:04:30 - 00:04:32 - H. Kin
  00:04:32 - 00:04:45 - G.J. Kok
  00:04:45 - 00:05:01 - L. Hoeve
  00:05:01 - 00:05:03 - G.J. Kok
  00:05:03 - 00:05:36 - J. Spiker
  00:05:36 - 00:05:38 - G.J. Kok
  00:05:38 - 00:06:06 - L. Lubberink
  00:06:06 - 00:06:08 - G.J. Kok
  00:06:08 - 00:06:13 - A. Stegeman
  00:06:37 - 00:08:03 - G.J. Kok
 • 3

  Insprekers kunnen zich aanmelden voor de agendapunten die opiniërend worden besproken tot 3 maart 2020 14.00 uur


  Besluit
  Er hebben zich twee insprekers gemeld.
 • 4
 • 4.a

  Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.  Besluit
  De besluitenlijst van  11 februari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.b

  Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.  Besluit
  De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties van 3 maart 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mevrouw Brinkman stelt een vraag over motie 50: bereikbaarheid openbaar vervoer.

  Wethouder Mussche beantwoordt de vraag van mevrouw Brinkman.

  De heer Spiker stelt een vraag over de toezegging mbt het zwembad en over een motie uit 2017: verkeersmaatregelen.

  Wethouder Mussche geeft antwoord op beide vragen.


  00:08:03 - 00:09:25 - H. Brinkman
  00:09:25 - 00:09:47 - G.J. Kok
  00:09:47 - 00:12:04 - A. Mussche
  00:12:04 - 00:12:10 - G.J. Kok
  00:12:10 - 00:15:09 - J. Spiker
  00:15:09 - 00:15:18 - G.J. Kok
  00:15:18 - 00:15:45 - L. Lubberink
  00:15:45 - 00:15:46 - G.J. Kok
  00:15:46 - 00:16:15 - J.C. Bos
  00:16:15 - 00:16:22 - G.J. Kok
  00:16:22 - 00:19:37 - A. Mussche
  00:19:37 - 00:19:42 - G.J. Kok
  00:19:42 - 00:20:04 - J. Spiker
  00:20:04 - 00:20:04 - G.J. Kok
  00:20:04 - 00:21:01 - A. Mussche
  00:21:01 - 00:21:05 - G.J. Kok
  00:21:05 - 00:21:42 - M. Troost
  00:21:42 - 00:22:34 - G.J. Kok
 • 5
 • 5.a

  Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.  Besluit
  De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mevrouw Lubberink stelt een vraag over ingekomen stuk 742: moeders levensboomlocatie.

  Wethouder Mussche antwoordt dat er volop gesprekken worden gevoerd met de initiatiefnemers en projectontwikkelaar.

  Mevrouw Lier stelt een vraag over ingekomen stuk 739: abonnementstarief WMO.

  Wethouder Mussche beantwoordt de vraag.


  Ingekomen stukken
  Afzender
  gemeente Drechterland

  00:22:34 - 00:23:19 - L. Lubberink
  00:23:19 - 00:23:32 - G.J. Kok
  00:23:32 - 00:24:19 - A. Mussche
  00:24:19 - 00:24:22 - G.J. Kok
  00:24:22 - 00:25:21 - K. Lier
  00:25:21 - 00:25:27 - G.J. Kok
  00:25:27 - 00:26:43 - A. Mussche
  00:26:43 - 00:26:44 - G.J. Kok
  00:26:44 - 00:26:58 - K. Lier
  00:26:58 - 00:26:59 - G.J. Kok
  00:26:59 - 00:27:30 - A. Mussche
  00:27:30 - 00:28:11 - G.J. Kok
 • 5.b

  Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.  Besluit
  De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De raadsleden stellen geen vragen over de collegeberichten.


  Collegeberichten
  Onderwerp
  Regiodeal Toekenning Regio Zwolle
 • 5.c

  Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.


  Besluit
  De bestuurlijke planning wordt voor kennisgeving aangenomen. De raadsleden stellen geen vragen over de bestuurlijke planning
 • 5.d

  Besluit
  De raadsleden De Wee en J. Slager stellen een vraag aan het college. Wethouder Mussche doet een mededeling.

  De heer De Wee stelt een vraag over de sluiting van rookruimte in de horeca.

  Wethouder Mussche geeft aan dit te hebben besproken, maar dat de verantwoordelijkheid bij de horeca ligt en niet bij de gemeente.

  De heer J. Slager vraagt hoe de gemeente de inwoners informeert over het coronavirus.

  Burgemeester Kok geeft aan dat via de website van de gemeente allerlei informatie hierover te vinden.

  Wethouder Mussche doet een mededeling over de interne controle.

  De heer Stegeman stelt een vraag over de sloop van een boerderij aan de Gemeenteweg.

  Wethouder Mulder geeft aan dat hier een sloopvergunning voor afgegeven is.


  00:28:11 - 00:28:42 - F. de Wee
  00:28:42 - 00:28:50 - G.J. Kok
  00:28:50 - 00:29:54 - A. Mussche
  00:29:54 - 00:29:58 - G.J. Kok
  00:29:58 - 00:30:26 - J. Slager
  00:30:26 - 00:30:31 - G.J. Kok
  00:30:31 - 00:30:39 - J. Spiker
  00:33:38 - 00:33:47 - G.J. Kok
  00:33:47 - 00:34:29 - A. Stegeman
  00:34:29 - 00:34:36 - G.J. Kok
  00:34:36 - 00:35:32 - L. Mulder
  00:35:32 - 00:35:57 - G.J. Kok
  00:35:57 - 00:37:11 - A. Mussche
  00:37:11 - 00:38:20 - G.J. Kok
 • 6

  Dit voorstel is opiniërend besproken in raadsvergadering dd. 11 februari 2020.

  Voorstel:
  Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, conform de bepalingen opgenomen in het bijgevoegde concept ‘Besluit tot vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland’ van het algemeen bestuur van GGD IJsselland.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met algemene stemmen: Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, conform de bepalingen opgenomen in het bijgevoegde concept ‘Besluit tot vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland’ van het algemeen bestuur van GGD IJsselland
 • 7

  De raad heeft op 10 december 2019 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven. Deze heeft tezamen met de ontwerp omgevingsvergunning voor 6 weken terinzage gelegen tot en met 4 februari 2020. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Indien tegen een ontwerp vvgb geen zienswijzen worden ingediend, wordt de definitieve vvgb direct als besluitvormend hamerstuk geagendeerd.

  Voorstel

  1. In te stemmen met het realiseren van een snellaadstation voor elektrische auto's bij tankstation/verzorgingsplaats Dekkersland A28 Staphorst;
  2. Een verklaring van geen bedenkingen daartoe af te geven.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met algemene stemmen: 1.In te stemmen met het realiseren van een snellaadstation voor elektrische auto’s bij tankstation/verzorgingsplaats Dekkersland A28 Staphorst; 2.Een verklaring van geen bedenkingen daartoe af te geven.
 • 8

  Dit voorstel is opiniërend besproken in de raadsvergadering dd. 11 februari 2020.

  Voorstel

  1. In te stemmen met het Rapport Zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, part. herziening Kastanjelaan 6a1” (datum 20 januari 2020) en de daarin onder 6 opgenomen conclusie ;
  2. Op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het bestemmingsplan “Buitengebied, part. herziening Kastanjelaan 6a1” met identificatiecode NL.IMRO.0180.5102018004-vs01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Op grond van artikel 1.2.4. van het Bro de digitale ondergrond met identicicatiecode NL.IMRO.0180.5102018004-vs01 vast te stellen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad stemt met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen het voorstel.

  De heer Stegeman dient namens zijn fractie een motie in.

  Deze motie wordt in stemming gebracht: 6 stemmen (CDA, GB, PvdA) en 10 stemmen tegen (CU, SGP). De motie wordt verworpen.

  De heren Kin, Courtz, Hoeve en Stegeman leggen een stemverklaring af.

  De heer Kin geeft aan dat de motie een dubbel gevoel geeft. Dit omdat er aan het begin van de avond bij meerderheid is besloten om het onderwerp wel te behandelen, en nu wordt op deze manier weer geprobeerd om het uit te stellen. Terwijl er agenda instemming is van beide kanten. Dit zal alleen maar uitstel opleveren, en onnodige verwachtingen wekken.

  De heer Courtz geeft aan dat zijn fractie het belangrijk vindt dat de besluitvorming een maand wordt uitgesteld om de bewoners nog eenmaal de kans te geven om het plan te bespreken met de projectontwikkelaar.

  De heer Hoeve geeft aan alleen maar te kunnen herhalen van wat er gezegd is.

  De heer Stegeman geeft aan dat nadat er over dit punt gedebatteerd is, de meningen veranderd kunnen zijn. Dit is de reden van indiening van de motie.

  Hierna wordt het voorstel in stemming gebracht: 13 stemmen voor (CDA, CU, SGP) 3 stemmen tegen (GB, PvdA).

  De heren Stegeman en Courtz leggen een stemverklaring af.

  De heer Stegeman legt een stemverklaring af over het voorstel. Hij geeft aan dat zijn fractie geprobeerd heeft om voor een ieder een beter resultaat te krijgen. Een ieder is wat hun betreft de drie partijen die daarin spelen en zoals aangegeven, geprobeerd hebben in de beraadslagingen duidelijk te maken wat hun standpunt daarin is, en over te brengen naar de anderen. Helaas is het niet gelukt. Hij hoopt dat in het verdere proces ergens tussen de 10 en 38 woningen geplaatst kunnen worden.

  De heer Courtz geeft aan het heel belangrijk te vinden dat iedereen de kans krijgt om met deze meotie mee te gaan. Jammer genoeg is dit niet gelukt.


  Ingekomen stukken
  Afzender
  anoniem
  diverse inwoners

  00:38:20 - 00:39:36 - H. Kin
  00:39:36 - 00:42:59 - A. Stegeman
  00:42:59 - 00:43:06 - G.J. Kok
  00:43:06 - 00:44:32 - L. Hoeve
  00:44:32 - 00:44:33 - G.J. Kok
  00:44:33 - 00:44:51 - A. Stegeman
  00:44:51 - 00:44:52 - G.J. Kok
  00:44:52 - 00:45:05 - L. Hoeve
  00:45:05 - 00:45:22 - A. Stegeman
  00:45:22 - 00:45:24 - G.J. Kok
  00:45:24 - 00:45:35 - H. Kin
  00:45:35 - 00:45:36 - G.J. Kok
  00:45:36 - 00:45:43 - A. Stegeman
  00:45:43 - 00:45:52 - H. Kin
  00:45:52 - 00:46:36 - A. Stegeman
  00:46:36 - 00:46:55 - H. Kin
  00:46:55 - 00:47:51 - A. Stegeman
  00:47:51 - 00:47:58 - G.J. Kok
  00:47:58 - 00:50:06 - L. Lubberink
  00:50:06 - 00:50:07 - G.J. Kok
  00:50:07 - 00:50:57 - H. Courtz
  00:50:57 - 00:51:14 - G.J. Kok
  00:51:14 - 00:54:02 - L. Mulder
  00:54:02 - 00:54:47 - A. Stegeman
  00:54:47 - 00:54:47 - G.J. Kok
  00:54:47 - 00:55:23 - L. Mulder
  00:55:23 - 00:55:42 - A. Stegeman
  00:55:43 - 00:56:15 - L. Mulder
  00:56:15 - 00:56:40 - A. Stegeman
  00:56:40 - 00:57:58 - L. Mulder
  00:57:58 - 00:58:05 - A. Stegeman
  00:58:05 - 00:58:10 - G.J. Kok
  00:58:10 - 00:58:29 - L. Hoeve
  00:58:29 - 00:58:42 - L. Mulder
  00:58:42 - 00:58:44 - G.J. Kok
  00:58:44 - 00:58:52 - A. Stegeman
  00:58:52 - 00:59:12 - L. Mulder
  00:59:12 - 00:59:13 - G.J. Kok
  00:59:13 - 00:59:26 - A. Stegeman
  00:59:26 - 00:59:40 - G.J. Kok
  00:59:40 - 01:00:26 - L. Mulder
  01:00:26 - 01:00:38 - G.J. Kok
  01:00:38 - 01:01:33 - H. Courtz
  01:01:33 - 01:01:35 - G.J. Kok
  01:01:35 - 01:01:53 - L. Hoeve
  01:01:53 - 01:02:06 - H. Courtz
  01:02:06 - 01:02:33 - L. Hoeve
  01:02:33 - 01:02:37 - G.J. Kok
  01:02:37 - 01:05:35 - A. Stegeman
  01:05:35 - 01:06:17 - G.J. Kok
  01:06:17 - 01:07:32 - L. Lubberink
  01:07:32 - 01:13:48 - G.J. Kok
  01:14:56 - 01:15:30 - L. Mulder
  01:15:30 - 01:17:34 - G.J. Kok
  01:17:34 - 01:17:49 - J. Spiker
  01:17:49 - 01:18:19 - G.J. Kok
  01:18:19 - 01:18:34 - H. Kin
  01:18:34 - 01:19:24 - G.J. Kok
  01:19:24 - 01:19:56 - H. Kin
  01:19:56 - 01:20:01 - G.J. Kok
  01:20:01 - 01:20:14 - H. Courtz
  01:20:14 - 01:20:17 - G.J. Kok
  01:20:17 - 01:20:27 - L. Hoeve
  01:20:27 - 01:20:29 - G.J. Kok
  01:20:29 - 01:20:45 - A. Stegeman
  01:20:45 - 01:21:05 - G.J. Kok
  01:21:05 - 01:21:15 - H. Kin
  01:21:15 - 01:21:19 - A. Schra
  01:21:19 - 01:21:27 - J. Slager
  01:21:27 - 01:21:32 - J. Spiker
  01:21:32 - 01:21:34 - A. Stegeman
  01:21:34 - 01:21:42 - M. Troost
  01:21:42 - 01:21:45 - F. de Wee
  01:21:45 - 01:21:48 - J.C. Bos
  01:21:48 - 01:21:51 - H. Brinkman
  01:21:51 - 01:21:54 - H. Courtz
  01:21:54 - 01:21:57 - E. Hattem
  01:21:57 - 01:22:27 - L. Hoeve
  01:22:27 - 01:23:06 - G.J. Kok
  01:23:06 - 01:23:51 - A. Stegeman
  01:23:51 - 01:23:54 - G.J. Kok
  01:23:54 - 01:24:07 - H. Courtz
  01:24:07 - 01:24:20 - G.J. Kok
  01:24:20 - 01:24:28 - H. Kin
  01:24:28 - 01:24:31 - L. Lubberink
  01:24:31 - 01:24:35 - A. Schra
  01:24:35 - 01:24:39 - J. Slager
  01:24:39 - 01:24:42 - R. Slager
  01:24:42 - 01:24:46 - J. Spiker
  01:24:46 - 01:24:50 - A. Stegeman
  01:24:50 - 01:24:52 - H. Troost
  01:24:52 - 01:24:57 - M. Troost
  01:24:57 - 01:25:01 - F. de Wee
  01:25:01 - 01:25:03 - J.C. Bos
  01:25:03 - 01:25:07 - H. Brinkman
  01:25:07 - 01:25:10 - H. Courtz
  01:25:10 - 01:25:13 - E. Hattem
  01:25:13 - 01:25:23 - L. Hoeve
  01:25:23 - 01:26:07 - G.J. Kok
 • 9

  Dit voorstel is opiniërend besproken in raadsvergadering dd. 11 februari 2020.

  Voorstel

  Het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie Burgerparticipatie gemeente Staphorst voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen over te nemen.
  Dienovereenkomstig het college te verzoeken de raad voorstellen te doen die antwoorden geven op respectievelijk invulling geven aan de onderstaande punten, en die ertoe leiden dat de aanbevelingen in de praktijk worden gebracht:

  1. Bedenk nogmaals goed welke ambitie de gemeenteraad zelf op het gebied van burgerparticipatie heeft en de mate waarin de raad betrokken moet zijn in het beslissingsproces.
  2. Bedenk daarna hoe de raad deze rol in de praktijk gaat invullen.
  3. Zorg ervoor dat binnen de gemeentelijke organisatie goed beargumenteerd wordt gekozen voor bepaalde vormen van burgerparticipatie.
  4. Zorg voor de invoering van een richtlijn zodat de keuze minder afhankelijk wordt van de persoonlijke voorkeur van de inhoudelijk verantwoordelijke medewerker.
  5. Bekijk hoe kan worden gestimuleerd dat medewerkers van elkaars ervaringen met burgerparticipatie op de hoogte blijven, zodat deze ervaringen in toekomstig beleid meegenomen wordt.
  6. Beperk de rol van de gemeenteraad in het participatieproces. Voorkom dat de gemeenteraad tijdens het participatieproces al inhoudelijk input geeft voor het beleid.
  7. Kies bij vergaande burgerparticipatie indien nodig voor externe procesbegeleiding.
  8. Zorg voor goede communicatie vooraf over de rol van belanghebbenden in het participatietraject en over de voortgang van het traject.
  9. Zorg in de rapportage over burgerparticipatie ervoor dat de gemeenteraad kan herleiden hoe de inbreng uit burgerparticipatie is gewogen en waarom.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad stemt met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen: \- Het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie Burgerparticipatie   gemeente Staphorst voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen over   te nemen. \- Dienovereenkomstig het college te verzoeken de raad voorstellen te doen die antwoorden geven op respectievelijk invulling geven aan de onderstaande punten, en die ertoe leiden dat de aanbevelingen in de praktijk worden gebracht: 1\. Bedenk nogmaals goed welke ambitie de gemeenteraad zelf op het gebied van burgerparticipatie heeft en de mate waarin de raad betrokken moet zijn in het beslissingsproces\. 2\.  Bedenk daarna hoe de raad deze rol in de praktijk gaat invullen\. 3\.  Zorg ervoor dat binnen de gemeentelijke organisatie goed beargumenteerd wordt gekozen voor bepaalde vormen van burgerparticipatie\. 4\.  Zorg voor de invoering van een richtlijn zodat de keuze minder afhankelijk wordt van de persoonlijke voorkeur van de inhoudelijk verantwoordelijke medewerker\. 5\.  Bekijk hoe kan worden gestimuleerd dat medewerkers van elkaars ervaringen met burgerparticipatie op de hoogte blijven\, zodat deze ervaringen in toekomstig beleid meegenomen wordt\. 6\.  Beperk de rol van de gemeenteraad in het participatieproces\. Voorkom dat de gemeenteraad tijdens het participatieproces al inhoudelijk input geeft voor het beleid\. 7\.  Kies bij vergaande burgerparticipatie indien nodig voor externe procesbegeleiding\. 8\.  Zorg voor goede communicatie vooraf over de rol van belanghebbenden in het participatietraject en over de voortgang van het traject\. 9\.  Zorg in de rapportage over burgerparticipatie ervoor dat de gemeenteraad kan herleiden hoe de inbreng uit burgerparticipatie is gewogen en waarom\.

  01:26:26 - 01:26:56 - J. Spiker
  01:26:56 - 01:28:04 - H. Troost
  01:28:04 - 01:28:17 - M. Troost
  01:28:17 - 01:28:38 - H. Brinkman
  01:28:38 - 01:28:43 - J. Spiker
  01:28:43 - 01:28:59 - H. Troost
  01:28:59 - 01:29:02 - J. Spiker
  01:29:02 - 01:30:35 - M. Troost
  01:30:35 - 01:30:39 - J. Spiker
  01:30:39 - 01:33:09 - H. Brinkman
  01:33:09 - 01:33:36 - M. Troost
  01:33:36 - 01:33:40 - L. Lubberink
  01:33:40 - 01:33:45 - J. Spiker
  01:33:45 - 01:34:13 - M. Troost
  01:34:13 - 01:34:14 - J. Spiker
  01:34:14 - 01:35:06 - H. Brinkman
  01:35:06 - 01:35:09 - J. Spiker
  01:35:09 - 01:37:30 - F. de Wee
  01:37:30 - 01:37:36 - L. Hoeve
  01:37:36 - 01:37:41 - J. Spiker
  01:37:41 - 01:37:52 - F. de Wee
  01:37:52 - 01:37:55 - J. Spiker
  01:37:55 - 01:39:01 - L. Lubberink
  01:39:01 - 01:39:20 - J. Spiker
  01:39:20 - 01:43:45 - G.J. Kok
  01:43:45 - 01:44:20 - J. Spiker
  01:44:45 - 01:45:09 - G.J. Kok
 • 10

  Dit voorstel is opiniërende besproken in de raadsvergadering dd. 11 februari 2020.

  Voorstel
  De “Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Staphorst 2020” vast te stellen  Besluit
  Dit voorstel wordt, na indiening van een amendement, in stemming gebracht. Vanwege de afwezigheid van één raadslid, is de stemverdeling 8 voor en 8 tegen het amendement. De voorzitter geeft aan dat dit voorstel opnieuw wordt geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering dd. 24 maart 2020.

  01:45:09 - 01:47:37 - R. Slager
  01:47:37 - 01:47:46 - L. Lubberink
  01:47:46 - 01:47:54 - A. Schra
  01:47:54 - 01:47:55 - G.J. Kok
  01:47:55 - 01:48:13 - R. Slager
  01:48:13 - 01:48:27 - G.J. Kok
  01:48:27 - 01:50:05 - K. Lier
  01:50:05 - 01:50:08 - G.J. Kok
  01:50:08 - 01:50:54 - J. Spiker
  01:50:54 - 01:50:56 - G.J. Kok
  01:50:56 - 01:51:36 - L. Lubberink
  01:51:36 - 01:51:38 - J. Spiker
  01:51:38 - 01:51:41 - G.J. Kok
  01:51:41 - 01:51:49 - F. de Wee
  01:51:49 - 01:51:50 - G.J. Kok
  01:51:50 - 01:52:13 - J. Spiker
  01:52:13 - 01:52:42 - L. Lubberink
  01:52:42 - 01:52:44 - G.J. Kok
  01:52:44 - 01:53:36 - F. de Wee
  01:53:36 - 01:53:37 - G.J. Kok
  01:53:37 - 01:53:53 - K. Lier
  01:53:53 - 01:54:37 - J. Spiker
  01:54:37 - 01:54:38 - G.J. Kok
  01:54:38 - 01:55:09 - K. Lier
  01:55:09 - 01:55:10 - G.J. Kok
  01:55:10 - 01:55:32 - J. Spiker
  01:55:32 - 01:55:35 - G.J. Kok
  01:55:35 - 01:56:01 - J. Spiker
  01:56:01 - 01:56:28 - K. Lier
  01:56:28 - 01:56:58 - F. de Wee
  01:56:58 - 01:56:59 - G.J. Kok
  01:56:59 - 01:58:00 - R. Slager
  01:58:01 - 01:58:23 - K. Lier
  01:58:23 - 01:58:24 - G.J. Kok
  01:58:24 - 01:58:48 - R. Slager
  01:58:48 - 01:58:52 - G.J. Kok
  01:58:52 - 01:59:15 - F. de Wee
  01:59:15 - 01:59:16 - G.J. Kok
  01:59:16 - 01:59:41 - L. Lubberink
  01:59:41 - 01:59:42 - G.J. Kok
  01:59:42 - 02:00:04 - R. Slager
  02:00:04 - 02:00:13 - G.J. Kok
  02:00:13 - 02:04:39 - A. Mussche
  02:04:39 - 02:05:23 - R. Slager
  02:05:23 - 02:05:25 - G.J. Kok
  02:05:25 - 02:05:51 - A. Mussche
  02:05:51 - 02:08:28 - G.J. Kok
 • 11

  Dit voorstel is opiniërend besproken in raadsvergadering dd. 11 februari 2020.

  Voorstel

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van twee 10-persoons recreatiechalets op het terrein van Resort Reestervallei (EuroParcs) aan de Veldhuisweg 4 te IJhorst;
  2. 2.direct na ter inzage legging, onder voorwaarde dat geen zienswijzen zijn ingediend en/of geen wijzigingen op de aanvraag worden aangebracht door de initiatiefnemer, de definitieve verklaring van geen bedenkingen als hamerstuk af te geven


  Resultaat stemming:


  Besluiten
  De raad besluit met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen
  De raad besluit met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen 1\.  Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van twee 10\-persoons recreatiechalets op het terrein van Resort Reestervallei \(EuroParcs\) aan de Veldhuisweg 4 te IJhorst; 2\.  direct na ter inzage legging\, onder voorwaarde dat geen zienswijzen zijn ingediend en/of geen wijzigingen op de aanvraag worden aangebracht door de initiatiefnemer\, de definitieve verklaring van geen bedenkingen als hamerstuk af te geven\.

  De heer Hoeve legt een stemverklaring af:
  De fractie van de CU zien geen ruimtelijk argument om de verklaring te weigeren. Dit besluit creëert geen precedentwerking naar andere situatie. Het is een lastig dossier, er wordt nu een conceptverklaring  van geen bedenkingen afgegeven en wachten de zienswijzen eventueel. Dan wordt er gekegen wat eventueel de bezwaren zijn en hoe daar mee om te gaan.


  Ingekomen stukken
  Afzender
  Anoniem

  02:08:28 - 02:13:36 - A. Stegeman
  02:13:36 - 02:13:40 - G.J. Kok
  02:13:40 - 02:15:45 - H. Brinkman
  02:15:45 - 02:15:50 - G.J. Kok
  02:15:50 - 02:15:53 - L. Hoeve
  02:15:53 - 02:16:26 - L. Lubberink
  02:17:06 - 02:17:09 - G.J. Kok
  02:17:09 - 02:20:39 - L. Hoeve
  02:20:39 - 02:20:46 - L. Lubberink
  02:20:46 - 02:20:47 - G.J. Kok
  02:20:47 - 02:22:52 - L. Hoeve
  02:22:52 - 02:23:01 - A. Stegeman
  02:23:01 - 02:23:12 - L. Hoeve
  02:23:12 - 02:23:23 - A. Stegeman
  02:23:23 - 02:24:44 - L. Hoeve
  02:24:44 - 02:25:02 - A. Stegeman
  02:25:02 - 02:25:03 - G.J. Kok
  02:25:03 - 02:25:46 - L. Hoeve
  02:25:46 - 02:25:56 - L. Lubberink
  02:25:56 - 02:26:21 - L. Hoeve
  02:26:21 - 02:26:23 - G.J. Kok
  02:26:23 - 02:26:34 - L. Lubberink
  02:26:34 - 02:26:35 - G.J. Kok
  02:26:35 - 02:27:06 - L. Hoeve
  02:27:06 - 02:27:08 - G.J. Kok
  02:27:08 - 02:28:51 - H. Kin
  02:28:51 - 02:28:52 - G.J. Kok
  02:28:52 - 02:29:08 - L. Lubberink
  02:29:08 - 02:29:19 - H. Kin
  02:29:19 - 02:29:22 - G.J. Kok
  02:29:22 - 02:29:27 - L. Lubberink
  02:29:27 - 02:29:28 - G.J. Kok
  02:29:28 - 02:29:53 - H. Brinkman
  02:29:53 - 02:30:35 - H. Kin
  02:30:36 - 02:30:50 - H. Brinkman
  02:30:50 - 02:30:59 - G.J. Kok
  02:30:59 - 02:31:36 - H. Kin
  02:31:36 - 02:31:39 - G.J. Kok
  02:31:40 - 02:32:00 - L. Hoeve
  02:32:00 - 02:32:12 - H. Brinkman
  02:32:12 - 02:32:13 - G.J. Kok
  02:32:13 - 02:32:28 - L. Hoeve
  02:32:29 - 02:32:36 - H. Brinkman
  02:32:36 - 02:32:36 - G.J. Kok
  02:32:36 - 02:32:43 - L. Hoeve
  02:32:43 - 02:32:53 - H. Brinkman
  02:32:53 - 02:33:05 - A. Stegeman
  02:33:05 - 02:33:06 - G.J. Kok
  02:33:06 - 02:33:40 - L. Hoeve
  02:33:40 - 02:33:44 - G.J. Kok
  02:33:44 - 02:34:13 - H. Brinkman
  02:34:13 - 02:34:21 - G.J. Kok
  02:34:21 - 02:34:55 - L. Hoeve
  02:34:55 - 02:34:58 - G.J. Kok
  02:34:58 - 02:35:39 - A. Stegeman
  02:35:39 - 02:35:46 - G.J. Kok
  02:35:46 - 02:36:37 - L. Lubberink
  02:36:37 - 02:36:53 - G.J. Kok
  02:36:53 - 02:37:00 - L. Hoeve
  02:37:00 - 02:37:20 - G.J. Kok
  02:37:20 - 02:41:47 - L. Mulder
  02:41:47 - 02:41:52 - A. Stegeman
  02:41:52 - 02:43:29 - L. Mulder
  02:43:29 - 02:43:30 - G.J. Kok
  02:43:30 - 02:43:48 - A. Stegeman
  02:43:48 - 02:43:52 - L. Mulder
  02:43:52 - 02:43:54 - G.J. Kok
  02:43:54 - 02:44:10 - A. Stegeman
  02:44:10 - 02:44:11 - G.J. Kok
  02:44:11 - 02:44:45 - L. Mulder
  02:44:45 - 02:45:01 - G.J. Kok
  02:45:01 - 02:45:44 - H. Brinkman
  02:45:44 - 02:45:45 - G.J. Kok
  02:45:45 - 02:45:53 - H. Kin
  02:45:53 - 02:45:54 - G.J. Kok
  02:45:54 - 02:46:20 - H. Brinkman
  02:46:20 - 02:46:21 - G.J. Kok
  02:46:21 - 02:46:24 - H. Kin
  02:46:24 - 02:46:26 - G.J. Kok
  02:46:26 - 02:46:36 - H. Brinkman
  02:46:36 - 02:47:35 - G.J. Kok
  02:47:35 - 02:48:01 - L. Hoeve
  02:48:01 - 02:50:01 - G.J. Kok
 • 12

  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek vanuit de raad.  Besluit
  Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 24 maart 2020.

  02:50:01 - 02:53:13 - Inspreker
  02:53:13 - 02:53:36 - G.J. Kok
  02:53:36 - 03:00:38 - Inspreker
  03:00:38 - 03:00:54 - G.J. Kok
  03:00:54 - 03:01:04 - F. de Wee
  03:01:04 - 03:01:12 - G.J. Kok
  03:01:12 - 03:01:58 - A. Stegeman
  03:01:58 - 03:02:02 - G.J. Kok
  03:02:02 - 03:03:40 - H. Courtz
  03:03:40 - 03:03:49 - G.J. Kok
  03:03:49 - 03:04:35 - H. Kin
  03:04:35 - 03:04:37 - G.J. Kok
  03:04:37 - 03:04:49 - L. Hoeve
  03:04:49 - 03:05:41 - G.J. Kok
  03:05:41 - 03:06:45 - L. Mulder
  03:06:45 - 03:08:26 - G.J. Kok
 • 13

  Opiniërende bespreking t.b.v. besluitvorming in raadsvergadering 24 maart 2020

  Voorstel:
  Kennis nemen van de kaderbrief 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond en daar een reactie op geven conform bijgevoegde concept-brief  Besluit
  Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 24 maart 2020.

  Wethouder Mussche doet een toezegging.


  03:08:26 - 03:09:36 - H. Brinkman
  03:09:36 - 03:09:49 - L. Lubberink
  03:09:49 - 03:11:09 - H. Brinkman
  03:11:09 - 03:11:17 - G.J. Kok
  03:11:17 - 03:13:22 - R. Slager
  03:13:22 - 03:13:23 - G.J. Kok
  03:13:23 - 03:15:56 - K. Lier
  03:15:56 - 03:15:59 - G.J. Kok
  03:15:59 - 03:17:31 - L. Lubberink
  03:17:31 - 03:17:32 - G.J. Kok
  03:17:32 - 03:17:44 - A. Stegeman
  03:17:44 - 03:17:53 - G.J. Kok
  03:17:53 - 03:21:06 - A. Mussche
  03:21:06 - 03:21:07 - G.J. Kok
  03:21:07 - 03:21:31 - H. Brinkman
  03:21:31 - 03:21:32 - G.J. Kok
  03:21:32 - 03:22:07 - A. Mussche
  03:22:07 - 03:22:08 - G.J. Kok
  03:22:08 - 03:22:28 - K. Lier
  03:22:28 - 03:24:47 - A. Mussche
  03:24:47 - 03:25:16 - R. Slager
  03:25:16 - 03:27:07 - A. Mussche
  03:27:07 - 03:27:19 - L. Lubberink
  03:27:19 - 03:28:28 - A. Mussche
  03:28:28 - 03:28:39 - G.J. Kok
  03:28:39 - 03:29:21 - R. Slager
  03:29:21 - 03:29:33 - G.J. Kok
  03:29:33 - 03:30:37 - A. Mussche
  03:30:37 - 03:31:22 - G.J. Kok
 • 14

  Opiniërende bespreking t.b.v. besluitvorming in raadsvergadering 24 maart 2020

  Voorstel
  In te stemmen met de Beweeg- en Sportvisie 2020-2024 “Staphorst in Beweging”.  Besluit
  Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 24 maart 2020.

  Wethouder Mussche doet een toezegging.


  03:31:22 - 03:33:46 - J.C. Bos
  03:33:46 - 03:33:48 - G.J. Kok
  03:33:48 - 03:36:34 - F. de Wee
  03:36:34 - 03:38:43 - J. Spiker
  03:38:43 - 03:38:46 - G.J. Kok
  03:38:46 - 03:44:14 - J. Slager
  03:44:14 - 03:44:17 - G.J. Kok
  03:44:17 - 03:44:54 - F. de Wee
  03:44:54 - 03:48:04 - G.J. Kok
  03:48:04 - 03:48:33 - L. Lubberink
  03:48:33 - 03:50:03 - G.J. Kok
  03:50:03 - 03:52:20 - A. Mussche
  03:52:20 - 03:53:00 - J. Spiker
  03:53:00 - 03:53:01 - G.J. Kok
  03:53:01 - 03:54:16 - A. Mussche
  03:54:16 - 03:54:28 - G.J. Kok
  03:54:28 - 03:54:39 - H. Troost
  03:54:39 - 03:55:22 - G.J. Kok
  03:55:22 - 03:56:07 - J. Slager
  03:56:07 - 03:56:59 - G.J. Kok
 • 15

  03:56:59 - 03:57:46 - G.J. Kok