Raadsvergadering

dinsdag 16 april 2019 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
T.C. Segers
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter heet de aanwezigen op de publieke tribune van harte welkom en wenst de raadsleden een goede vergadering toe. Het is vandaag de laatste vergadering voor onze huidige griffier. De interim griffier wordt alvast van harte welkom geheten. De voorzitter geeft aan de afgelopen periode jarig te zijn geweest, er ligt een traktatie op het bureau van de raadsleden. De heer Spiker feliciteert de voorzitter namens de gemeenteraad.

  00:05:12 - 00:06:10 - Dhr. J. Spiker
  00:06:10 - 00:06:45 - T.C. Segers
 • 2

  Voorstel: de agenda vast te stellen.  Besluit
  De heer De Wee stelt voor agendapunt 8, Carpoolplaats Staphorst,door te schuiven naar de raadsvergadering van 7 mei 2019 omdat hij verwacht dat de nieuwe informatie die komt na het gesprek van de gemeente met Waanders op 18 april 2019 van invloed is op de afwegingen voor het te nemen besluit. De fracties geven aan in te stemmen met doorschuiven van agendapunt 8 naar de raadsvergadering van 7 mei 2019. Toezegging 139: de raadsleden ontvangen het gespreksverslag van het gesprek van de gemeente met Waanders op 18 april 2019

  00:06:45 - 00:07:34 - F. de Wee
  00:07:34 - 00:07:59 - T.C. Segers
  00:07:59 - 00:08:09 - H. Troost
  00:08:09 - 00:09:16 - T.C. Segers
 • 3

  Besluit
  Er hebben zich 8 insprekers gemeld voor agendapunt 10. De voorzitter stelt voor de insprekers bij agendapunt 10 in volgorde van aanmelding het woord te laten voeren.
 • 4
 • 4.a

  Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.  Besluit
  De besluitenlijst van 2 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.b

  Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.  Besluit
  De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties van 2 april 2019 wordt vastgesteld met de wijziging dat motie 35 niet is afgedaan.
  De heer Stegeman heeft een vraag over motie 35 en toezegging 118. Hij geeft aan dat volgens de fractie Gemeentebelangen motie 35 nog niet is afgedaan. Voor wat betreft toezegging 118 gebruik vergaderzalen gemeentehuis kan Gemeentebelangen zich niet vinden in het antwoord van het college. Er moet ruimer nagedacht worden over het gebruik van het gemeentehuis, zeker wanneer er sprake zou zijn van een Huis van de Gemeenschap. Wethouder Krale geeft aan dat motie 35 op de lijst kan blijven staan mocht de fractie Gemeentebelangen dit willen. Toezegging 118 komt opnieuw aan de orde bij de behandeling van Huis van de Gemeenschap. De heer Spiker heeft een vraag naar aanleiding van toezegging 133. Het gaat over de plaatsing van zonnepanelen op waterberging. Wat is waterberging, heeft het Waterschap de plannen met de gemeente gecommuniceerd, en is het Waterschap op de hoogte gebracht van de terughoudendheid van de gemeente. Wethouder Mussche geeft aan dat er contact is geweest met het Waterschap. De gemeente is op de hoogte van plaatsing van de zonnepanelen op natuurgronden. Deze zullen geplaatst worden op landbouwgrond naast de Beentjesgraven, dit zijn geen natuurgronden. Deze aanvraag zal via de Epos-procedure aan de raad worden voorgelegd.

  00:09:16 - 00:11:17 - A. Stegeman
  00:11:17 - 00:11:33 - T.C. Segers
  00:11:33 - 00:12:42 - B. Krale
  00:12:42 - 00:12:57 - T.C. Segers
  00:12:57 - 00:14:58 - J. Spiker
  00:14:58 - 00:15:11 - T.C. Segers
  00:15:11 - 00:16:00 - A. Stegeman
  00:16:00 - 00:16:19 - T.C. Segers
  00:16:19 - 00:19:02 - A. Mussche
  00:19:02 - 00:19:17 - J. Spiker
  00:19:17 - 00:20:15 - A. Mussche
  00:20:15 - 00:21:01 - T.C. Segers
 • 5
 • 5.a

  Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.  Besluit
  De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. Er worden door de raadsleden geen vragen aan het college gesteld over de ingekomen stukken.

  Ingekomen stukken
  Afzender
  gemeente Dinkelland
  Raad van State
  VNG
 • 5.b

  Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.  Besluit
  De collegeberichten worden ongewijzigd vastgesteld. Er worden door de raadsleden geen vragen gesteld over de ingekomen stukken.

  Collegeberichten
  Onderwerp
  Agenda Publieke Gezondheid & Ontwikkelingenbrief 2020
  Opstellen bestemmingsplan Kleinschalige windmolens
 • 5.c

  Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.  Besluit
  De bestuurlijke planning wordt ongewijzigd vastgesteld
 • 5.d

  Besluit
  De heer De Wee heeft een vraag over de hoge verschillen van de kosten die er zijn voor het trouwen op zaterdag binnen de verschillende gemeenten. De voorzitter geeft aan dat hier een schriftelijke reactie op wordt gegeven (135).

  00:21:01 - 00:21:39 - F. de Wee
  00:21:39 - 00:23:13 - T.C. Segers
 • 6

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Voorstel: • kennis te nemen van de Kadernota 2020 van Reestmond en daarop geen inhoudelijke reactie te geven.


  Besluit
  De raad besluit unaniem: • kennis te nemen van de Kadernota 2020 van Reestmond en daarop geen inhoudelijke reactie te geven.
 • 7

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Voorstel: • de “Archiefverordening gemeente Staphorst 2019” vaststellen; • de “Archiefverordening gemeente Staphorst 2014” van 22 april 2014 intrekken.


  Besluit
  De raad besluit unaniem: • de “Archiefverordening gemeente Staphorst 2019” vast te stellen; • de “Archiefverordening gemeente Staphorst 2014” van 22 april 2014 in te trekken.
  De heer Hattem geeft aan graag op de hoogte te blijven over het beheer en de uitvoering van deze verordening. De voorzitter geeft aan dat de raad hiervan op de hoogte blijft

  00:23:13 - 00:23:57 - E. Hattem
  00:23:57 - 00:26:57 - T.C. Segers
 • 8  Voorgesteld besluit

  Voorstel: • in te stemmen met de tijdelijk huur van 15 parkeerplaatsen bij Boer Staphorst en deze aan te wijzen als tijdelijke carpoolplaats.


  Besluit
  Voorstel: • in te stemmen met de tijdelijk huur van 15 parkeerplaatsen bij Boer Staphorst en deze aan te wijzen als tijdelijke carpoolplaats.
  Dit agendapunt is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 7 mei 2019
 • 9

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Voorstel: • een zienswijze te geven op de herziene begroting 2019 van Reestmond overeenkomstig de concept-brief.


  Besluit
  De raad besluit unaniem: • een zienswijze te geven op de herziene begroting 2019 van Reestmond overeenkomstig de concept-brief.
 • 10


  Voorgesteld besluit

  Voorstel: 1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen en exploiteren van een windpark van 12 MW in Staphorst conform de aanvraag omgevingsvergunning met kenmerk D – 200839019; 2. de coördinatieregeling ex artikel 3.30, lid 1, Wet ruimtelijke ordening toe te passen voor de volgende besluiten die nodig (kunnen) zijn voor het bouwen en exploitatie van het Windpark Staphorst; - het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1, lid Wabo; - het besluit tot opleggen van een maatwerkvoorschrift ten behoeve van het beperken van slagschaduw op grond van het Activiteitenbesluit (krachtens art. 8.42 Wm); - besluiten als bedoeld in art. 3.3, lid 1 en lid 3, art. 3.8, lid 1 en lid 3, art. 3.10, lid 2 in samenhang met art. 3.8, lid 1 of lid 3, Wet natuurbescherming.


  Besluit
  Voorstel: 1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen en exploiteren van een windpark van 12 MW in Staphorst conform de aanvraag omgevingsvergunning met kenmerk D – 200839019; 2. de coördinatieregeling ex artikel 3.30, lid 1, Wet ruimtelijke ordening toe te passen voor de volgende besluiten die nodig (kunnen) zijn voor het bouwen en exploitatie van het Windpark Staphorst; - het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1, lid Wabo; - het besluit tot opleggen van een maatwerkvoorschrift ten behoeve van het beperken van slagschaduw op grond van het Activiteitenbesluit (krachtens art. 8.42 Wm); - besluiten als bedoeld in art. 3.3, lid 1 en lid 3, art. 3.8, lid 1 en lid 3, art. 3.10, lid 2 in samenhang met art. 3.8, lid 1 of lid 3, Wet natuurbescherming.
  Na beraadslagingen in 2 termijnen en 4 schorsingen stelt de voorzitter voor om het agendapunt als besluitvormend bespreekstuk voor de vergadering van 7 mei 2019 te agenderen. Wethouder Mussche doet een toezegging (138). Er hebben zich 8 insprekers gemeld: • De heer Stegeman • Mevrouw Van der Veen namens Behoud de Lommert • De heer Brakke • De heer Bakker • Mevrouw Buitenhuis • De heer Klein • De heer Wobben • De heer Russcher Alle 8 insprekers krijgen 5 minuten de gelegenheid om hun bijdrage te doen. Raadsleden worden in de gelegenheid gesteld om bij elke inspreker vragen te stellen. Nadat raadsleden hun bijdrage hebben gedaan in de eerste termijn, verzoekt het college om een schorsing van 10 minuten. Na beantwoording van het college op vragen uit de eerste termijn, vindt de 2e termijn plaats. Tijdens de 2e termijn vraagt de heer Courtz om een schorsing van 10 minuten. De voorzitter heropent de vergadering en de CDA fractie dient samen met de SGP fractie een motie in (M40). Het verzoek is om deze motie direct in stemming te brengen. Een rondje langs de fracties levert op dat men instemt met het in stemming brengen van de ingediende motie. Het college verzoekt om een schorsing. De vergadering wordt na 5 minuten hervat. De fractie van de CU verzoekt om een schorsing. De vergadering wordt na 5 minuten hervat en de CU fractie legt een stemverklaring af. De motie wordt in stemming gebracht en wordt met 9 stemmen voor (SGP en CDA) en 8 stemmen tegen (CU,GB en PvdA) aangenomen. Stemverklaring CU: we hebben de kaders vastgesteld en daar moeten we ons als raad zijnde aan vast houden en daar roepen we u ook toe op: besluitvorming op 7 mei. We hebben in de 1e termijn vastgesteld dat aan alle kader is voldaan. U wilt nu een kader toevoegen. Dat vindt de CU fractie niet goed. De toezegging van de wethouder is voldoende. Om die reden stemt de CU fractie tegen. Stemverklaring GB: wat ons betreft had deze motie niet gehoeven. De toezegging die de wethouder heeft gedaan om het onderste uit de kan te halen was in principe voldoende voor ons, maar juist in deze motie staat dat naar een andere plek in het gebied gezocht moet worden en dat is een beperking waar de GB fractie moeite mee heeft. Het liefst zagen wij deze beperking niet aangegeven of het is een motie en dan moet ik hem zo lezen dat er gekeken mag worden naar andere gebieden, dan kan de fractie van GB zich er in vinden. Om die reden stemt de GB fractie tegen deze motie. Stemverklaring PvdA: de fractie van de PvdA stemt tegen deze motie. Het is een verkeerd moment, het is overhaast en het is overbodig. En als er wat ruimte zou zijn, wat doet het dan met het voorliggende raadsvoorstel. Deze motie zorgt voor verrommeling en daarom stemt de PvdA tegen.

  Moties
  Titel
  M40: Motie windpark

  00:26:57 - 00:29:41 - Inspreker 2
  00:29:41 - 00:30:10 - T.C. Segers
  00:30:10 - 00:38:19 - Inspreker 2
  00:38:19 - 00:38:26 - T.C. Segers
  00:38:26 - 00:38:40 - E. Hattem
  00:38:40 - 00:39:58 - Inspreker 2
  00:39:58 - 00:40:12 - T.C. Segers
  00:40:12 - 00:43:59 - Inspreker 2
  00:43:59 - 00:44:11 - A. Schra
  00:44:11 - 00:44:37 - Inspreker 2
  00:44:37 - 00:44:52 - T.C. Segers
  00:44:52 - 00:47:40 - Inspreker 2
  00:47:40 - 00:47:44 - T.C. Segers
  00:47:44 - 00:48:04 - L. Lubberink
  00:48:04 - 00:48:48 - Inspreker 2
  00:48:48 - 00:49:13 - T.C. Segers
  00:49:13 - 00:51:05 - Inspreker 2
  00:51:05 - 00:51:13 - K. Lier
  00:51:13 - 00:51:23 - Inspreker 2
  00:51:23 - 00:51:40 - T.C. Segers
  00:51:40 - 00:55:32 - Inspreker 2
  00:55:32 - 00:55:49 - T.C. Segers
  00:55:49 - 01:01:09 - Inspreker 2
  01:01:09 - 01:01:33 - T.C. Segers
  01:01:33 - 01:04:05 - Inspreker 2
  01:04:05 - 01:06:17 - T.C. Segers
  01:06:17 - 01:11:44 - E. Hattem
  01:11:44 - 01:11:58 - A. Stegeman
  01:11:58 - 01:14:16 - E. Hattem
  01:14:16 - 01:14:38 - T.C. Segers
  01:14:38 - 01:23:03 - A. Schra
  01:23:03 - 01:23:29 - T.C. Segers
  01:23:29 - 01:28:12 - H. Courtz
  01:28:12 - 01:28:24 - T.C. Segers
  01:28:24 - 01:28:30 - H. Courtz
  01:28:30 - 01:41:21 - A. Stegeman
  01:41:21 - 01:41:30 - L. Lubberink
  01:41:30 - 01:42:10 - A. Stegeman
  01:42:10 - 01:42:15 - L. Lubberink
  01:42:15 - 01:44:10 - A. Stegeman
  01:44:10 - 01:44:15 - A. Schra
  01:44:15 - 01:44:21 - E. Hattem
  01:44:21 - 01:45:42 - A. Stegeman
  01:45:42 - 01:45:45 - T.C. Segers
  01:45:45 - 01:45:52 - E. Hattem
  01:45:52 - 01:47:07 - A. Stegeman
  01:47:07 - 01:47:27 - A. Schra
  01:47:27 - 01:47:35 - A. Stegeman
  01:47:35 - 01:47:40 - A. Schra
  01:47:40 - 01:47:55 - A. Stegeman
  01:47:55 - 01:48:04 - T.C. Segers
  01:48:04 - 01:48:09 - A. Stegeman
  01:48:09 - 01:48:14 - T.C. Segers
  01:48:14 - 01:48:41 - J.C. Bos
  01:48:41 - 01:49:06 - A. Stegeman
  01:49:06 - 01:49:16 - J.C. Bos
  01:49:16 - 01:49:25 - A. Stegeman
  01:49:25 - 01:49:41 - T.C. Segers
  01:49:41 - 01:51:26 - L. Lubberink
  01:51:26 - 01:51:43 - A. Stegeman
  01:51:43 - 01:52:53 - L. Lubberink
  01:52:53 - 01:53:07 - A. Stegeman
  01:53:07 - 01:53:09 - T.C. Segers
  01:53:09 - 01:53:43 - L. Lubberink
  01:53:43 - 01:53:56 - A. Schra
  01:53:56 - 01:55:27 - L. Lubberink
  01:55:27 - 01:55:39 - J.C. Bos
  01:55:39 - 01:57:29 - L. Lubberink
  01:57:29 - 01:57:39 - A. Schra
  01:57:39 - 01:57:53 - T.C. Segers
  01:57:53 - 01:58:14 - A. Schra
  01:58:14 - 02:01:13 - L. Lubberink
  02:01:13 - 02:01:26 - T.C. Segers
  02:01:26 - 02:01:32 - L. Lubberink
  02:01:32 - 02:21:54 - T.C. Segers
  02:22:56 - 02:35:17 - A. Mussche
  02:35:17 - 02:35:58 - L. Lubberink
  02:35:58 - 02:36:32 - A. Mussche
  02:36:32 - 02:36:43 - H. Courtz
  02:36:43 - 02:37:47 - A. Mussche
  02:37:47 - 02:38:15 - E. Hattem
  02:38:15 - 02:38:48 - A. Mussche
  02:38:48 - 02:38:58 - E. Hattem
  02:38:58 - 02:39:25 - A. Mussche
  02:39:25 - 02:39:28 - E. Hattem
  02:39:28 - 02:40:09 - A. Mussche
  02:40:09 - 02:40:11 - T.C. Segers
  02:40:11 - 02:40:23 - A. Stegeman
  02:40:23 - 02:41:07 - A. Mussche
  02:41:07 - 02:41:09 - L. Lubberink
  02:41:50 - 02:42:25 - A. Mussche
  02:42:25 - 02:42:48 - L. Lubberink
  02:42:48 - 02:45:09 - A. Mussche
  02:45:09 - 02:45:33 - A. Stegeman
  02:45:33 - 02:45:49 - A. Mussche
  02:45:49 - 02:46:47 - A. Stegeman
  02:46:47 - 02:46:53 - T.C. Segers
  02:46:53 - 02:47:12 - L. Lubberink
  02:47:12 - 02:47:14 - T.C. Segers
  02:47:14 - 02:47:40 - A. Mussche
  02:47:40 - 02:47:49 - L. Lubberink
  02:47:49 - 02:48:49 - A. Mussche
  02:48:49 - 02:49:18 - A. Schra
  02:49:18 - 02:51:02 - A. Mussche
  02:51:02 - 02:51:52 - A. Schra
  02:51:52 - 02:52:47 - A. Mussche
  02:52:47 - 02:53:28 - L. Lubberink
  02:53:28 - 02:54:13 - A. Mussche
  02:54:13 - 02:54:21 - H. Courtz
  02:54:21 - 02:54:25 - T.C. Segers
  02:54:25 - 02:54:37 - E. Hattem
  02:54:37 - 02:54:58 - A. Mussche
  02:54:58 - 02:55:11 - E. Hattem
  02:55:11 - 02:55:32 - A. Mussche
  02:55:32 - 02:55:41 - T.C. Segers
  02:55:41 - 02:55:53 - H. Courtz
  02:55:53 - 02:56:32 - A. Mussche
  02:56:32 - 02:57:33 - T.C. Segers
  02:57:33 - 03:22:48 - H. Courtz
  03:22:48 - 03:23:27 - T.C. Segers
  03:23:27 - 03:24:24 - J. Spiker
  03:24:24 - 03:25:05 - L. Lubberink
  03:25:05 - 03:25:09 - J. Spiker
  03:25:09 - 03:25:50 - T.C. Segers
  03:25:50 - 03:25:59 - J. Spiker
  03:25:59 - 03:26:13 - T.C. Segers
  03:26:13 - 03:27:23 - J. Spiker
  03:27:23 - 03:27:30 - T.C. Segers
  03:27:30 - 03:28:32 - E. Hattem
  03:28:32 - 03:28:35 - T.C. Segers
  03:28:35 - 03:30:32 - A. Schra
  03:30:32 - 03:30:45 - T.C. Segers
  03:30:45 - 03:34:30 - A. Stegeman
  03:34:30 - 03:34:35 - T.C. Segers
  03:34:35 - 03:35:14 - L. Lubberink
  03:35:14 - 03:35:25 - T.C. Segers
  03:35:25 - 03:35:35 - A. Mussche
  03:35:35 - 03:40:17 - T.C. Segers
  03:40:41 - 03:42:14 - A. Mussche
  03:42:14 - 03:42:26 - T.C. Segers
  03:42:26 - 03:42:32 - A. Stegeman
  03:42:32 - 03:42:40 - T.C. Segers
  03:42:40 - 03:43:06 - A. Mussche
  03:43:06 - 03:43:25 - T.C. Segers
  03:43:25 - 03:43:27 - L. Lubberink
  03:43:27 - 03:43:33 - A. Schra
  03:43:33 - 03:43:44 - T.C. Segers
  03:43:44 - 03:44:11 - A. Schra
  03:44:11 - 03:44:14 - T.C. Segers
  03:44:14 - 03:44:35 - A. Mussche
  03:44:35 - 03:44:40 - T.C. Segers
  03:44:40 - 03:44:53 - A. Schra
  03:44:53 - 03:45:06 - A. Mussche
  03:45:06 - 03:45:18 - A. Schra
  03:45:18 - 03:45:34 - A. Mussche
  03:45:34 - 03:45:46 - T.C. Segers
  03:45:46 - 03:45:59 - J. Spiker
  03:45:59 - 03:46:08 - T.C. Segers
  03:46:08 - 03:46:20 - J.C. Bos
  03:46:20 - 03:52:00 - T.C. Segers
  03:52:13 - 03:52:27 - A. Schra
  03:52:27 - 03:53:10 - T.C. Segers
  03:53:10 - 03:53:17 - A. Stegeman
  03:53:17 - 03:53:44 - T.C. Segers
  03:53:44 - 03:53:51 - E. Hattem
  03:53:51 - 03:53:55 - T.C. Segers
  03:53:55 - 03:54:24 - A. Schra
  03:54:24 - 03:54:30 - T.C. Segers
  03:54:30 - 03:55:08 - A. Stegeman
  03:55:08 - 03:55:26 - T.C. Segers
  03:55:26 - 03:55:37 - L. Lubberink
  03:55:37 - 03:55:46 - T.C. Segers
  03:55:46 - 03:56:20 - J. Spiker
  03:56:20 - 03:56:56 - T.C. Segers
  03:56:56 - 03:57:12 - J. Spiker
  03:57:12 - 03:59:08 - T.C. Segers
 • 11


  Voorgesteld besluit

  Voorstel: 1. op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het ‘Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Puntweg 8, 8a en 8b’ met de identificatiecode NL.IMRO.0180.5102019001-VS01 gewijzigd vast te stellen; 2. de wijziging betreft het toevoegen van de aanduiding ‘aantal: 2’ aan perceel Puntweg 8 en 8a; 3. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.5102019001-VS01 vast te stellen; 4. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhalen van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.


  Besluit
  Voorstel: 1. op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het ‘Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Puntweg 8, 8a en 8b’ met de identificatiecode NL.IMRO.0180.5102019001-VS01 gewijzigd vast te stellen; 2. de wijziging betreft het toevoegen van de aanduiding ‘aantal: 2’ aan perceel Puntweg 8 en 8a; 3. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.5102019001-VS01 vast te stellen; 4. in afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhalen van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.
  Na beraadslagingen in 1 termijn concludeert de voorzitter dat dit als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd wordt voor de raadsvergadering van 7 mei 2019. Wethouder Mulder doet een toezegging (136).

  03:59:08 - 04:01:48 - H. Brinkman
  04:01:48 - 04:02:02 - T.C. Segers
  04:02:02 - 04:05:48 - A. Mussche
  04:05:48 - 04:05:52 - T.C. Segers
  04:05:52 - 04:06:02 - H. Brinkman
  04:06:02 - 04:06:57 - T.C. Segers
 • 12


  Voorgesteld besluit

  Voorstel: 1. het in 2018 begrootte maar niet bestede bedrag van 50.000 euro voor de peutergroepen om te zetten naar een krediet voor 2019 van 50.000 euro voor de peutergroepen; 2. deze te eenmalig te dekken uit de reserve zonder bestemming.


  Besluit
  Voorstel: 1. het in 2018 begrootte maar niet bestede bedrag van 50.000 euro voor de peutergroepen om te zetten naar een krediet voor 2019 van 50.000 euro voor de peutergroepen; 2. deze te eenmalig te dekken uit de reserve zonder bestemming.
  Na beraadslagingen in 2 termijn concludeert de voorzitter dat als besluitvormend hamerstuk geagendeerd wordt voor de raadsvergadering van 7 mei 2019. Wethouder Mulder doet een toezegging (137).

  04:06:57 - 04:07:57 - M. Troost
  04:07:57 - 04:07:59 - T.C. Segers
  04:07:59 - 04:08:15 - R. Slager
  04:08:15 - 04:08:16 - T.C. Segers
  04:08:16 - 04:08:55 - F. de Wee
  04:08:55 - 04:09:06 - T.C. Segers
  04:09:06 - 04:10:28 - L. Mulder
  04:10:28 - 04:11:04 - F. de Wee
  04:11:04 - 04:11:26 - L. Mulder
  04:11:26 - 04:11:32 - T.C. Segers
  04:11:32 - 04:11:49 - F. de Wee
  04:11:49 - 04:11:57 - T.C. Segers
  04:11:57 - 04:12:37 - L. Mulder
  04:12:37 - 04:12:56 - F. de Wee
  04:12:56 - 04:13:09 - L. Mulder
  04:13:09 - 04:13:35 - T.C. Segers
 • 13

  Dit betreft een motie vreemd aan de orde van de dag met dictum: De raad: Roept college van B&W, griffier, gemeenschappelijke regelingen GGD IJsselland, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst IJsselland, Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en Reestmond op om: • Tijdig af te stemmen en te plannen zodat de raad voor de gestelde deadline een besluit kan nemen over een reactie / zienswijze. • Jaarlijks informatiebijeenkomsten voor raden en staten te beleggen in februari waarin de Gemeenschappelijke Regelingen de kaderbrieven / ontwikkelingenbrieven toelichten. • Jaarlijks informatiebijeenkomsten voor raden en staten te beleggen in april waarin de Gemeenschappelijke Regelingen de gevolgen van de kaderbrieven / ontwikkelingenbrieven voor de begrotingen toelichten. Verzoekt de griffier om: Deze motie onder de aandacht te brengen van de deelnemers in bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen.  Besluit
  Na beraadslagingen in 2 termijnen concludeert de voorzitter dat dit als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd wordt voor de raadsvergadering van 7 mei 2019.

  04:13:35 - 04:15:51 - A. Stegeman
  04:15:51 - 04:16:14 - T.C. Segers
  04:16:14 - 04:17:53 - B. Krale
  04:17:53 - 04:18:40 - J.C. Bos
  04:18:40 - 04:18:43 - T.C. Segers
  04:18:43 - 04:20:09 - B. Krale
  04:20:09 - 04:20:19 - A. Stegeman
  04:20:19 - 04:20:20 - B. Krale
  04:20:20 - 04:21:00 - T.C. Segers
  04:21:00 - 04:21:35 - J.C. Bos
  04:21:35 - 04:21:36 - T.C. Segers
  04:21:36 - 04:22:36 - R. Slager
  04:22:36 - 04:22:39 - T.C. Segers
  04:22:39 - 04:23:17 - J. Spiker
  04:23:17 - 04:23:45 - L. Lubberink
  04:23:45 - 04:23:55 - T.C. Segers
  04:23:55 - 04:24:13 - B. Krale
  04:24:13 - 04:24:22 - T.C. Segers
  04:24:22 - 04:24:28 - A. Stegeman
  04:24:28 - 04:30:32 - T.C. Segers
 • 14

  De griffier neemt formeel afscheid in deze raadsvergadering. Op 23 april vindt vanaf 17.30 uur een informeel afscheid plaats voor raad, college, medewerkers en genodigden.  Besluit
  Mevrouw Brinkman houdt een korte toespraak namens werkgeverscommissie van de gemeenteraad en bedankt mevrouw Roest voor haar inzet. Burgemeester Segers spreekt mevrouw Roest toe als voorzitter van de gehele gemeenteraad. Mevrouw Roest spreekt de raad toe.

  04:30:32 - 04:35:59 - T.C. Segers
  04:35:59 - 04:45:13 - L. Roest-Jonkers
  04:45:13 - 04:47:00 - T.C. Segers
 • 15

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 00.15 uur en spreekt het ambtsgebed uit.