Raadsvergadering

dinsdag 28 januari 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed. Mevrouw Lubberink komt later.

  00:00:42 - 00:02:16 - G.J. Kok
 • 2

  Voorstel: de agenda vast te stellen.  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Insprekers kunnen zich aanmelden voor de agendapunten die opiniërend worden besproken tot 28 januari 2020 14.00 uur.


  Besluit
  Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • 4
 • 4.a

  Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.  Besluit
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4.b

  Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.  Besluit
  De lijst met toezeggingen en aanvaarde moties wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De heer Hattem stelt een vraag over toezegging 126 en 169: behandeltermijn afdoen toezeggingen en evenementenbeleid.

  Wethouder Mussche geeft aan dat beide toezeggingen in de afrondende fase zitten.


  00:02:16 - 00:03:06 - E. Hattem
  00:03:06 - 00:03:11 - G.J. Kok
  00:03:11 - 00:04:31 - A. Mussche
  00:04:31 - 00:05:01 - G.J. Kok
 • 5
 • 5.a

  Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.  Besluit
  De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De heer de Wee stelt een vraag over ingekomen stuk 716: gevolgen sluiting rookruimten in de horeca.

  Wethouder Mussche geeft aan het tijdsaspect zoals in de brief is benoemd te bekijken.


  00:05:01 - 00:05:33 - F. de Wee
  00:05:33 - 00:05:46 - G.J. Kok
  00:05:46 - 00:06:06 - A. Mussche
  00:06:06 - 00:06:07 - G.J. Kok
  00:06:07 - 00:06:23 - F. de Wee
  00:06:23 - 00:06:34 - A. Mussche
  00:06:34 - 00:07:05 - G.J. Kok
 • 5.b

  Er zijn geen collegeberichten


  Besluit
  Er zijn geen collegeberichten.
 • 5.c

  Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.


  Besluit
  De bestuurlijke planning ligt bij de agendacommissie en het presidium.
 • 5.d

  Besluit
  De heer Bos stelt een vraag over de bestrijding van drugs- en alcoholgebruik. Wethouder Mussche geeft aan dat het onderzoek van de GGD is uitgevoerd en afgerond. De raad wordt deze week hierover geïnformeerd.

  00:07:05 - 00:07:51 - J.C. Bos
  00:07:51 - 00:07:59 - G.J. Kok
  00:07:59 - 00:08:33 - A. Mussche
  00:08:33 - 00:08:50 - G.J. Kok
  00:08:50 - 00:09:58 - H. Troost
  00:09:58 - 00:10:03 - G.J. Kok
  00:10:03 - 00:11:05 - A. Mussche
  00:11:05 - 00:11:45 - G.J. Kok
 • 6

  Het voorstel is opinierend besproken in de raadsvergadering van 14 januari 2020

  Voorstel
  Instemmen met de “Raadsstartnotitie Verkeersafwikkeling en –veiligheid in de kern Rouveen”.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met algemene stemmen met inachtneming van het amendement in te stemmen met de: Raadsstartnotitie Verkeersafwikkeling en -veiligheid in de kern Rouveen.

  De fracties van CDA en Gemeentebelangen dienen een amendement in. Deze wordt algemene stemmen aangenomen.
  '
  Mevrouw Brinkman legt een stemverklaring af. Haar fractie is het wel eens met het doel van de raadsstartnotitie, omdat de fractie het doel belangrijker vindt dat de middelen. Ze vraagt ook om dit onderwerp te behandelen bij het rapport van de rekenkamercommissie over participatie.

  Mevrouw Lubberink legt een stemverklaring af met betrekking tot de raadsstartnotitie. Haar fractie kan instemmen met het voorstel, maar wel met de kanttekening dat er goed gemonitord wordt


  Amendementen
  Titel
  Raadsstartnotitie verkeersafwikkeling en -veiligheid kern Rouveen

  00:11:45 - 00:14:15 - H. Brinkman
  00:14:15 - 00:14:20 - G.J. Kok
  00:14:20 - 00:15:08 - F. de Wee
  00:15:08 - 00:15:10 - G.J. Kok
  00:15:10 - 00:18:04 - M. Troost
  00:18:04 - 00:18:08 - G.J. Kok
  00:18:08 - 00:18:49 - H. Troost
  00:18:49 - 00:18:51 - G.J. Kok
  00:18:51 - 00:19:36 - F. de Wee
  00:19:36 - 00:19:37 - G.J. Kok
  00:19:37 - 00:19:58 - H. Troost
  00:19:58 - 00:20:12 - G.J. Kok
  00:20:12 - 00:21:44 - A. Mussche
  00:21:44 - 00:22:02 - G.J. Kok
  00:22:02 - 00:22:15 - M. Troost
  00:22:15 - 00:23:12 - G.J. Kok
  00:23:12 - 00:23:36 - L. Lubberink
  00:23:36 - 00:24:10 - G.J. Kok
 • 7

  Op 12 april 2019 is de EPOS-raadsconsultatie gestart. Er is destijds geen verzoek tot agenderen ingediend. Voorliggend bestemmingsplan is de planologische uitwerking van dit vooroverleg.

  Voorstel

  1. Op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het bestemmingsplan ‘Staphorst Dorp – Rouveen 2016, partiële herziening Ebbinge Wubbenlaan 41a en 41b’ te Staphorst’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.1102018001-VS01 vast te stellen.
  2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.1102018001-VS01 vast te stellen.
  3. In afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhalen van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met algemene stemmen: 1. Op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het bestemmingsplan ‘Staphorst Dorp – Rouveen 2016, partiële herziening Ebbinge Wubbenlaan 41a en 41b’ te Staphorst’, met de identificatiecode NL.IMRO.0180.1102018001-VS01 vast te stellen. 2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180.1102018001-VS01 vast te stellen. 3. In afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhalen van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is.

  00:24:10 - 00:24:53 - L. Hoeve
  00:24:53 - 00:24:55 - G.J. Kok
  00:24:55 - 00:25:38 - J. Spiker
  00:25:38 - 00:25:57 - G.J. Kok
  00:25:57 - 00:27:32 - L. Mulder
  00:27:32 - 00:28:28 - G.J. Kok
 • 8

  Opinierende bespreking t.b.v. besluitvorming in raadsvergadering dd. 11 februari 2020

  Voorstel

  1. De verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 en bijbehorende tarieventabel PGB vast te stellen.
  2. De verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 in te trekken  Besluit
  Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 11 februari 2020.

  Wethouder Mussche doet een toezegging.


  00:28:28 - 00:30:20 - F. de Wee
  00:30:20 - 00:30:22 - G.J. Kok
  00:30:22 - 00:32:13 - L. Lubberink
  00:32:13 - 00:32:25 - G. Compagner
  00:32:25 - 00:32:48 - L. Lubberink
  00:32:48 - 00:33:01 - G.J. Kok
  00:33:01 - 00:34:49 - K. Lier
  00:34:49 - 00:34:51 - G.J. Kok
  00:34:51 - 00:36:18 - R. Slager
  00:36:18 - 00:36:20 - G.J. Kok
  00:36:20 - 00:36:52 - G. Compagner
  00:36:52 - 00:37:07 - G.J. Kok
  00:37:07 - 00:37:22 - A. Mussche
  00:41:37 - 00:41:38 - G.J. Kok
  00:41:38 - 00:41:49 - L. Lubberink
  00:41:49 - 00:41:49 - G.J. Kok
  00:41:49 - 00:44:01 - A. Mussche
  00:44:01 - 00:44:16 - R. Slager
  00:44:16 - 00:44:18 - A. Mussche
  00:44:18 - 00:44:19 - G.J. Kok
  00:44:19 - 00:44:37 - F. de Wee
  00:44:37 - 00:44:57 - A. Mussche
  00:44:57 - 00:45:32 - F. de Wee
  00:45:32 - 00:45:34 - G.J. Kok
  00:45:34 - 00:46:05 - A. Mussche
  00:46:05 - 00:46:16 - F. de Wee
  00:46:16 - 00:46:20 - G.J. Kok
 • 9

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.

  00:47:33 - 00:48:21 - G.J. Kok