Raadsvergadering

dinsdag 11 februari 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
G.J. Kok

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering na het uitspreken van het ambtsgebed en heet iedereen van harte welkom. De heer Hattem is afwezig De voorzitter wenst de raad een succesvolle vergadering toe.

  00:01:02 - 00:03:00 - G.J. Kok
 • 2

  Voorstel: de agenda vast te stellen.  Besluit
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  Agendapunt 10 wordt voor agendapunt 8 behandeld. Dit in verband met insprekers bij agendapunt 10

 • 3

  Insprekers kunnen zich aanmelden voor de agendapunten die opiniërend worden besproken tot 11 februari 2020 14.00 uur.


  Besluit
  Er hebben zich twee insprekers gemeld.
 • 4
 • 4.a

  De voorzitter van de rekenkamercommissie Jan Mastwijk geeft een presentatie op het rapport. In deze ronde kunnen daarnaast technische en informende vragen over het onderzoek worden gesteld.  Besluit
  De heer Mastwijk geeft een toelichting op de presentatie

  De raadsleden stellen vragen over het rapport burgerparticipatie


  00:03:00 - 00:10:46 - J. Mastwijk
  00:10:46 - 00:11:01 - G.J. Kok
  00:11:01 - 00:11:20 - H. Brinkman
  00:11:20 - 00:11:28 - G.J. Kok
  00:11:28 - 00:12:38 - J. Mastwijk
  00:12:38 - 00:12:39 - G.J. Kok
  00:12:39 - 00:13:14 - F. de Wee
  00:13:14 - 00:14:27 - J. Mastwijk
  00:14:27 - 00:14:35 - G.J. Kok
  00:14:35 - 00:15:31 - J.C. Bos
  00:15:31 - 00:15:36 - G.J. Kok
  00:15:36 - 00:17:53 - J. Mastwijk
  00:17:53 - 00:18:08 - J.C. Bos
  00:18:08 - 00:18:48 - J. Mastwijk
  00:18:48 - 00:18:52 - G.J. Kok
  00:18:52 - 00:18:55 - H. Brinkman
  00:18:55 - 00:18:57 - G.J. Kok
  00:18:57 - 00:19:27 - F. de Wee
  00:19:27 - 00:19:56 - J. Mastwijk
  00:19:56 - 00:20:32 - J. Slager
  00:20:32 - 00:20:35 - G.J. Kok
  00:20:35 - 00:22:03 - J. Mastwijk
  00:22:03 - 00:22:28 - G.J. Kok
 • 4.b

  Opiniërende bespreking t.b.v. besluitvorming in raadsvergadering 3 maart 2020.

  Voorstel

  1. Het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie Burgerparticipatie gemeente Staphorst voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen over te nemen.
  2. Dienovereenkomstig het college te verzoeken de raad voorstellen te doen die antwoorden geven op respectievelijk invulling geven aan de onderstaande punten, en die ertoe leiden dat de aanbevelingen in de praktijk worden gebracht:
  3. Bedenk nogmaals goed welke ambitie de gemeenteraad zelf op het gebied van burgerparticipatie heeft en de mate waarin de raad betrokken moet zijn in het beslissingsproces.
  4. Bedenk daarna hoe de raad deze rol in de praktijk gaat invullen.
  5. Zorg ervoor dat binnen de gemeentelijke organisatie goed beargumenteerd wordt gekozen voor bepaalde vormen van burgerparticipatie.
  6. Zorg voor de invoering van een richtlijn zodat de keuze minder afhankelijk wordt van de persoonlijke voorkeur van de inhoudelijk verantwoordelijke medewerker.
  7. Bekijk hoe kan worden gestimuleerd dat medewerkers van elkaars ervaringen met burgerparticipatie op de hoogte blijven, zodat deze ervaringen in toekomstig beleid meegenomen wordt.
  8. Beperk de rol van de gemeenteraad in het participatieproces. Voorkom dat de gemeenteraad tijdens het participatieproces al inhoudelijk input geeft voor het beleid.
  9. Kies bij vergaande burgerparticipatie indien nodig voor externe procesbegeleiding.
  10. Zorg voor goede communicatie vooraf over de rol van belanghebbenden in het participatietraject en over de voortgang van het traject.
  11. Zorg in de rapportage over burgerparticipatie ervoor dat de gemeenteraad kan herleiden hoe de inbreng uit burgerparticipatie is gewogen en waarom.  Besluit
  Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 3 maart 2020.

  00:22:28 - 00:22:33 - M. Troost
  00:25:52 - 00:25:54 - G.J. Kok
  00:25:54 - 00:28:00 - H. Brinkman
  00:28:00 - 00:28:54 - F. de Wee
  00:28:54 - 00:29:08 - M. Troost
  00:29:08 - 00:29:28 - L. Lubberink
  00:29:28 - 00:30:01 - M. Troost
  00:30:01 - 00:31:24 - H. Brinkman
  00:31:24 - 00:31:37 - M. Troost
  00:31:37 - 00:31:38 - G.J. Kok
  00:31:38 - 00:33:23 - H. Brinkman
  00:33:23 - 00:33:24 - G.J. Kok
  00:33:24 - 00:34:19 - F. de Wee
  00:34:19 - 00:35:08 - H. Brinkman
  00:35:08 - 00:35:30 - M. Troost
  00:35:30 - 00:35:31 - G.J. Kok
  00:35:31 - 00:36:09 - H. Brinkman
  00:36:09 - 00:36:13 - G.J. Kok
  00:36:13 - 00:37:51 - F. de Wee
  00:37:51 - 00:37:54 - G.J. Kok
  00:37:54 - 00:39:38 - R. Slager
  00:39:38 - 00:39:39 - G.J. Kok
  00:39:39 - 00:41:04 - L. Lubberink
  00:41:04 - 00:41:40 - G.J. Kok
  00:41:40 - 00:41:58 - J. Spiker
  00:41:58 - 00:47:23 - G.J. Kok
  00:47:23 - 00:47:37 - J. Spiker
  00:47:37 - 00:48:16 - J.C. Bos
  00:48:16 - 00:49:26 - J. Spiker
  00:49:26 - 00:49:36 - F. de Wee
  00:49:36 - 00:50:09 - J. Spiker
  00:50:09 - 00:51:04 - G.J. Kok
 • 5
 • 5.a

  Voorstel: de besluitenlijst vast te stellen.  Besluit
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 5.b

  Voorstel: de lijst met toezeggingen en aanvaarde moties vast te stellen.  Besluit
  De lijst met toezeggingen en de lijst met aanvaarde moties van 11 februari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De heer Spiker stelt een vraag over toezegging 181 en 172: gevolgen nieuwe wetgeving btw regels zwembad en pand Kruidhof.

  De wethouder geeft aan dat toezegging 181 reeds afgewerkt is, en toegevoegd aan het ibabssysteem. De volgende vergadering wordt deze met de lijst collegeberichten meegenomen.

  De griffier geeft aan dat toezegging 172 opgenomen zal worden in de lijst van toezeggingen.


  00:51:04 - 00:52:41 - J. Spiker
  00:52:41 - 00:52:47 - G.J. Kok
  00:52:47 - 00:53:06 - A. Mussche
  00:53:06 - 00:53:47 - G.J. Kok
 • 6
 • 6.a

  Voorstel: de ingekomen stukken af te doen overeenkomstig het afdoeningsvoorstel.  Besluit
  De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mevrouw Lubberink heeft een opmerking over ingekomen stuk 730 jaarplan Rekenkamercommissie.

  De heer J. Slager stelt een vraag over ingekomen stuk 728: invasieve exoten.

  Wethouder Mussche beantwoordt de vragen van de heer J. Slager.


  00:53:47 - 00:54:12 - L. Lubberink
  00:54:12 - 00:54:33 - J. Slager
  00:54:33 - 00:54:40 - G.J. Kok
  00:54:40 - 00:55:54 - A. Mussche
  00:55:54 - 00:56:14 - G.J. Kok
 • 6.b

  Voorstel: de collegeberichten voor kennisgeving aan te nemen.  Besluit
  De lijst met collegeberichten wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De heer Bos vraagt of collegebericht 321: onderzoek drugsgebruik de eerstvolgende of daarna volgende raadsvergadering geagendeerd kan worden als bespreekpunt.

  Wethouder Mussche geeft aan dat dit mogelijk is om als bespreekpunt te agenderen voor een volgende vergadering.


  00:56:14 - 00:56:36 - L. Lubberink
  00:56:36 - 00:56:44 - G.J. Kok
  00:56:44 - 00:57:41 - J.C. Bos
  00:57:41 - 00:57:45 - G.J. Kok
  00:57:45 - 00:59:07 - R. Slager
  00:59:07 - 00:59:09 - G.J. Kok
  00:59:09 - 00:59:18 - F. de Wee
  00:59:18 - 00:59:47 - G.J. Kok
  00:59:47 - 01:00:16 - J.C. Bos
  01:00:16 - 01:00:32 - G.J. Kok
  01:00:32 - 01:01:20 - A. Mussche
  01:01:20 - 01:01:28 - J.C. Bos
  01:01:28 - 01:02:02 - G.J. Kok
 • 6.c

  Voorstel: de bestuurlijke planning voor kennisgeving aan te nemen.  Besluit
  De bestuurlijike planning wordt voor kennisgeving aangenomen.
 • 6.d

  Besluit
  De heer Stegeman stelt een vraag over de laagvliegroute boven grondgebied gemeente Staphorst. Wethouder Mussche geeft aan hier schriftelijk op terug te komen. De heer Schra stelt een vraag over motie 59: natura 2000. Wethouder Mussche geeft aan er een brief naar het Ministerie is gestuurd, die ondertekend is door meerdere organisaties vanuit de gemeente. De heer Spiker zegt zich zorgen te maken over de financiele gevolgen van de maatregelen duurzaamheid. Wethouder Mussche geeft aan dat de komende tijd veel voorstellen omtrent duurzaamheid en energie richting de raad komen. De heer De Wee vraagt of bij de behandeling van de volgende legesverordening een kostendekkend bedrag kan worden opgenomen voor het trouwen op zaterdag. Wethouder Mulder geeft aan dit mee te nemen.

  01:02:02 - 01:02:32 - A. Stegeman
  01:02:32 - 01:02:42 - G.J. Kok
  01:02:42 - 01:03:12 - A. Mussche
  01:03:12 - 01:03:15 - G.J. Kok
  01:03:15 - 01:04:15 - A. Schra
  01:04:15 - 01:04:22 - G.J. Kok
  01:04:22 - 01:05:56 - A. Mussche
  01:05:56 - 01:05:58 - G.J. Kok
  01:05:58 - 01:07:02 - J. Spiker
  01:07:02 - 01:07:12 - G.J. Kok
  01:07:12 - 01:07:44 - A. Mussche
  01:07:44 - 01:07:49 - G.J. Kok
  01:07:49 - 01:08:29 - F. de Wee
  01:08:29 - 01:08:42 - G.J. Kok
  01:08:42 - 01:09:17 - L. Mulder
  01:09:17 - 01:09:49 - G.J. Kok
 • 7

  Het voorstel is opiniërend besproken in de raadsvergadering van 28 januari 2020.

  Voorstel

  1. De verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 en bijbehorende tarieventabel PGB vast te stellen.
  2. De verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 in te trekken


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit met algemene stemmen: 1. De verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 en bijbehorende tarieventabel PGB vast te stellen. 2. De verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 in te trekken

  01:09:49 - 01:10:01 - R. Slager
  01:10:01 - 01:10:03 - G.J. Kok
  01:10:03 - 01:10:18 - F. de Wee
  01:10:18 - 01:10:19 - G.J. Kok
  01:10:19 - 01:11:12 - L. Lubberink
  01:11:12 - 01:11:27 - G.J. Kok
  01:11:27 - 01:12:14 - A. Mussche
  01:12:14 - 01:12:37 - L. Lubberink
  01:12:37 - 01:12:38 - G.J. Kok
  01:12:38 - 01:13:21 - A. Mussche
  01:13:21 - 01:14:46 - G.J. Kok
 • 8

  Opiniërende bespreking t.b.v. besluitvorming in raadsvergadering 3 maart 2020.

  Voorstel
  De “Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Staphorst 2020” vast te stellen  Besluit
  Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 3 maart 2020.

  01:54:51 - 01:56:04 - R. Slager
  01:56:04 - 01:56:07 - G.J. Kok
  01:56:07 - 01:56:32 - G. Compagner
  01:56:32 - 01:57:05 - R. Slager
  01:57:05 - 01:57:11 - G. Compagner
  01:57:11 - 01:57:14 - G.J. Kok
  01:57:14 - 01:57:22 - R. Slager
  01:57:22 - 01:57:28 - G.J. Kok
  01:57:28 - 01:57:29 - R. Slager
  01:57:29 - 01:57:33 - G.J. Kok
  01:57:33 - 01:58:11 - L. Lubberink
  01:58:11 - 01:58:24 - F. de Wee
  01:58:24 - 01:58:36 - G.J. Kok
  01:58:36 - 02:00:18 - K. Lier
  02:00:18 - 02:00:34 - G.J. Kok
  02:00:34 - 02:02:56 - A. Mussche
  02:02:56 - 02:03:13 - R. Slager
  02:03:13 - 02:03:55 - A. Mussche
  02:03:55 - 02:04:01 - L. Lubberink
  02:04:01 - 02:06:31 - A. Mussche
  02:06:31 - 02:06:35 - G.J. Kok
  02:06:35 - 02:07:17 - R. Slager
  02:07:17 - 02:07:32 - G.J. Kok
  02:07:32 - 02:08:01 - A. Mussche
  02:08:01 - 02:08:55 - G.J. Kok
 • 9

  Opiniërende bespreking t.b.v. besluitvorming in raadsvergadering 3 maart 2020.

  Voorstel
  Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland, conform de bepalingen opgenomen in het bijgevoegde concept ‘Besluit tot vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland’ van het algemeen bestuur van GGD IJsselland.  Besluit
  Na beraadslaging in één termijn concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend hamerstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 3 maart 2020.

  02:08:55 - 02:09:07 - R. Slager
  02:09:07 - 02:09:45 - G.J. Kok
 • 10

  Opiniërende bespreking t.b.v. besluitvorming in raadsvergadering 3 maart 2020.

  Voorstel

  1. In te stemmen met het Rapport Zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, part. herziening Kastanjelaan 6a1” (datum 20 januari 2020) en de daarin onder 6 opgenomen conclusie ;
  2. Op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het bestemmingsplan “Buitengebied, part. herziening Kastanjelaan 6a1” met identificatiecode NL.IMRO.0180.5102018004-vs01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Op grond van artikel 1.2.4. van het Bro de digitale ondergrond met identicicatiecode NL.IMRO.0180.5102018004-vs01 vast te stellen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen  Besluit
  Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 3 maart 2020.

  Wethouder Mulder doet drie toezeggingen:

  De totstandkoming van het plan wat nu aan de raad gestuurd is voor wat betreft het aantal woningen.

  Het opnemen van een oude luchtfoto in het beeldkwaliteitsplan.

  Contact op te nemen met de ontwikkelaar over de invulling van de speelruimtes in het plan Kastanjelaan 6a1


  01:14:46 - 01:19:25 - Inspreker
  01:19:25 - 01:19:40 - G.J. Kok
  01:19:40 - 01:20:04 - H. Courtz
  01:20:04 - 01:20:12 - Inspreker
  01:20:12 - 01:20:13 - G.J. Kok
  01:20:13 - 01:20:27 - L. Lubberink
  01:20:27 - 01:20:32 - G.J. Kok
  01:20:32 - 01:23:16 - Inspreker
  01:23:16 - 01:23:42 - G.J. Kok
  01:23:42 - 01:30:26 - Inspreker
  01:30:26 - 01:30:51 - G.J. Kok
  01:30:51 - 01:32:31 - H. Courtz
  01:32:31 - 01:32:34 - G.J. Kok
  01:32:34 - 01:33:52 - L. Hoeve
  01:33:52 - 01:33:55 - G.J. Kok
  01:33:55 - 01:37:36 - L. Lubberink
  01:37:36 - 01:37:39 - G.J. Kok
  01:37:39 - 01:39:32 - A. Stegeman
  01:39:32 - 01:39:34 - G.J. Kok
  01:39:34 - 01:41:11 - H. Kin
  01:41:11 - 01:41:26 - G.J. Kok
  01:41:26 - 01:49:12 - L. Mulder
  01:49:12 - 01:49:23 - L. Lubberink
  01:49:23 - 01:49:25 - G.J. Kok
  01:49:25 - 01:49:54 - L. Mulder
  01:49:54 - 01:49:58 - G.J. Kok
  01:50:02 - 01:50:14 - L. Mulder
  01:50:14 - 01:50:21 - G.J. Kok
  01:50:21 - 01:50:36 - L. Hoeve
  01:50:36 - 01:50:39 - G.J. Kok
  01:50:39 - 01:51:08 - A. Stegeman
  01:51:08 - 01:51:27 - G.J. Kok
  01:51:27 - 01:51:50 - L. Mulder
  01:51:50 - 01:51:51 - G.J. Kok
  01:51:51 - 01:52:00 - L. Lubberink
  01:52:00 - 01:52:03 - G.J. Kok
  01:52:03 - 01:52:27 - L. Mulder
  01:52:27 - 01:52:32 - G.J. Kok
  01:52:32 - 01:52:50 - H. Courtz
  01:52:50 - 01:53:02 - L. Mulder
  01:53:02 - 01:54:32 - G.J. Kok
 • 11

  Opiniërende bespreking t.b.v. besluitvorming in raadsvergadering 3 maart 2020.

  Voorstel

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van twee 10-persoons recreatiechalets op het terrein van Resort Reestervallei (EuroParcs) aan de Veldhuisweg 4 te IJhorst;
  2. direct na ter inzage legging, onder voorwaarde dat geen zienswijzen zijn ingediend en/of geen wijzigingen op de aanvraag worden aangebracht door de initiatiefnemer, de definitieve verklaring van geen bedenkingen als hamerstuk af te geven.  Besluit
  Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat dit voorstel als besluitvormend bespreekstuk geagendeerd kan worden voor de vergadering van 3 maart 2020.

  02:09:45 - 02:11:21 - H. Kin
  02:11:21 - 02:12:06 - L. Hoeve
  02:12:06 - 02:12:10 - G.J. Kok
  02:12:10 - 02:13:32 - H. Brinkman
  02:13:32 - 02:13:33 - G.J. Kok
  02:13:33 - 02:13:45 - L. Hoeve
  02:13:45 - 02:13:52 - H. Brinkman
  02:13:52 - 02:13:53 - G.J. Kok
  02:13:53 - 02:14:41 - L. Hoeve
  02:14:41 - 02:14:42 - G.J. Kok
  02:14:42 - 02:15:06 - H. Brinkman
  02:15:06 - 02:15:08 - G.J. Kok
  02:15:08 - 02:15:31 - L. Hoeve
  02:15:31 - 02:15:41 - A. Stegeman
  02:15:41 - 02:16:00 - L. Hoeve
  02:16:00 - 02:16:24 - A. Stegeman
  02:16:24 - 02:16:25 - G.J. Kok
  02:16:25 - 02:16:49 - L. Hoeve
  02:16:49 - 02:16:52 - G.J. Kok
  02:16:52 - 02:18:39 - L. Lubberink
  02:18:39 - 02:18:41 - H. Kin
  02:18:41 - 02:18:43 - G.J. Kok
  02:18:43 - 02:19:20 - L. Lubberink
  02:19:20 - 02:19:23 - G.J. Kok
  02:19:23 - 02:19:43 - L. Hoeve
  02:19:43 - 02:19:44 - L. Lubberink
  02:19:44 - 02:19:48 - G.J. Kok
  02:19:48 - 02:20:00 - L. Lubberink
  02:20:00 - 02:20:01 - G.J. Kok
  02:20:01 - 02:20:29 - H. Kin
  02:20:29 - 02:20:30 - G.J. Kok
  02:20:30 - 02:20:38 - L. Lubberink
  02:20:38 - 02:20:46 - H. Kin
  02:20:46 - 02:20:47 - G.J. Kok
  02:20:47 - 02:21:01 - L. Lubberink
  02:21:01 - 02:21:16 - G.J. Kok
  02:21:16 - 02:22:49 - A. Stegeman
  02:22:49 - 02:23:07 - G.J. Kok
  02:23:07 - 02:25:48 - L. Mulder
  02:25:48 - 02:26:00 - A. Stegeman
  02:26:00 - 02:26:16 - G.J. Kok
  02:26:16 - 02:29:51 - L. Mulder
  02:29:51 - 02:30:06 - G.J. Kok
  02:30:06 - 02:30:47 - L. Lubberink
  02:30:47 - 02:30:48 - G.J. Kok
  02:30:48 - 02:31:03 - L. Hoeve
  02:31:03 - 02:31:14 - A. Stegeman
  02:31:14 - 02:31:17 - G.J. Kok
  02:31:17 - 02:31:33 - L. Hoeve
  02:31:33 - 02:31:36 - G.J. Kok
  02:31:36 - 02:31:52 - A. Stegeman
  02:31:52 - 02:31:53 - G.J. Kok
  02:31:53 - 02:32:08 - L. Hoeve
  02:32:08 - 02:32:16 - G.J. Kok
  02:32:16 - 02:32:53 - A. Stegeman
  02:32:53 - 02:32:57 - G.J. Kok
  02:32:57 - 02:33:24 - H. Brinkman
  02:33:24 - 02:33:45 - G.J. Kok
  02:33:45 - 02:36:15 - L. Mulder
  02:36:15 - 02:36:33 - G.J. Kok
  02:36:36 - 02:37:01 - L. Lubberink
  02:37:01 - 02:37:43 - G.J. Kok
 • 12

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en spreekt daarna het ambtsgebed uit.

  02:37:43 - 02:37:47 - G.J. Kok