Raadscommissie

maandag 20 mei 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Hal gemeentehuis
Voorzitter:
Commissievoorzitter
Toelichting:
Ter inzage De stukken zijn te vinden op www.sintanthonis.nl / raad & college / raadskalender / datum vergadering. Spreekrecht burgers | Artikel 17 van de Verordening op de Raadscommissie Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren (spreekrecht) over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Het woord kan niet worden gevoerd over: a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de commissiegriffier (griffie@sintanthonis.nl) onder vermelding van zijn of haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij of zij het woord wil voeren.

Uitzending

Agendapunten