Themabijeenkomst LvC

woensdag 7 oktober 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

Via Microsoft Teams, live te volgen via de website van de gemeente Cuijk (streaming)

Geachte raads- en commissieleden,

Graag nodigen wij u uit voor de openbare themabijeenkomst raden Land van Cuijk.

Met vriendelijke groet,

regieteam raden Land van Cuijk,

Frans van der Zande
voorzitter

Onderwerpen

 • Warmtetransitievisie
 • Circulaire economie (voor dit onderwerp sluit ook de raad van de gemeente Boekel aan)

Doel themabijeenkomsten
Om de raden te betrekken bij de beleidsinhoudelijke samenwerking in het Land van Cuijk, worden er themabijeenkomsten voor de raden georganiseerd. Efficiënt geïnformeerd worden, elkaar ontmoeten en in gesprek gaan met elkaar, dat is waar het tijdens de themabijeenkomsten raden Land van Cuijk om gaat.

Agendapunten

 • 1

  Introductie avondvoorzitter Erik Jansen.

 • 2

  Voor dit onderwerp sluit ook de raad van de gemeente Boekel aan.
  Nederland wil in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. Een grote klus die iedere inwoner vroeg of laat treft die nu nog aardgas gebruikt voor het verwarmen van zijn/haar huis of het koken. Hoe wordt deze grote klus aangepakt? De eerste stap is een verkenning van mogelijke alternatieven voor aardgas. Deze verkenning moet worden vastgelegd in een visie, de zogeheten warmtetransitievisie. Daarin staat ook omschreven welke wijk op welke termijn van het aardgas afgaat, met daarin onderscheid tussen wijken die voor 2030 van het aardgas afgaan en wijken die na 2030 aardgasvrij worden. Gemeenten hebben hierin de regie. In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2021 die warmtetransitievisie vaststellen. Dit is een wettelijke verplichting. Voor het opstellen van die warmtetransitievisie hebben we in de gemeenten tweedaagse sprintsessies gehouden om de bouwstenen voor de visie te verzamelen. Graag praten we u bij over de voorlopige resultaten. En gaan we met u het gesprek aan over ambities, kansen en uitgangspunten voor onze gemeenten.

  Het opstellen van de warmtetransitievisie is een eerste belangrijke stap. Maar daarna zijn we zeker nog niet klaar met dit onderwerp. De volgende stap is het opstellen van warmteplannen per wijk. Daarin staat per wijk de keuze omschreven uit de mogelijke warmte alternatieven die naar voren kwamen uit de eerdergenoemde verkenning. Ook het tijdspad is dan helder. Deze plannen worden de wijkuitvoeringsplannen genoemd. Dit is een heel intensief en interactief proces met onder andere onze inwoners. U wordt hierover op een later tijdstip geïnformeerd.

  Programma:
  19.30 - 19.40 Introductie door de wethouder van Boxmeer over het proces en de Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen
  19.40 - 20.00 Toelichting op de verschillende warmtealternatieven en wat voor het Land van Cuijk wel en niet mogelijk is (door Pamela van Buro Loo)
  20.00 - 20.20 Toelichting op het behaalde resultaat tot nu toe, de sessies, dit geven we op kaart weer met daarbij de rode draad van de uitkomsten (door Eefje van Tauw)
  20.20 - 20.45 Stellingen en open vragen met Mentimeter over uitgangspunten, ambitie en kansen/risico’s in het Land van Cuijk met daarbij het gesprek over de uitgangspunten (door Alette van Tauw)

  Daarnaast is het mogelijk om in de chat van de vergadering doorlopend vragen te stellen. Deze zullen we of ter plekke beantwoorden als dat past en anders nadien toesturen aan alle raadsleden.


 • 3

  We willen toe naar een meer circulaire economie, waar geen afval meer bestaat. Grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt. Afval is de nieuwe grondstof. De huidige doelstelling van de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (hierna GR Afvalinzameling) “samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030” past hier helemaal in.

  Hoewel we steeds minder restafval binnen het Land van Cuijk en Boekel hebben, kost het ook steeds meer inspanning om die laatste kilo’s restafval te laten verdwijnen. Bovendien is huishoudelijk afvalbeheer slechts een radartje in een grote keten (van productie tot hergebruik in nieuwe producten). Gezien het huidige tempo waarmee de hele keten toewerkt naar een circulaire economie wordt de huidige doelstelling 2030 niet gezien als haalbaar. Daarom is het goed om deze doelstelling opnieuw tegen het licht te houden.

  Deze avond komen verschillende facetten van het huishoudelijk afvalbeheer aan bod door stellingen voor te leggen. Het algemeen bestuur van de GR Afvalinzameling wil graag uw mening horen, een inhoudelijke discussie over circulaire economie voeren en de (on)mogelijkheden voor het (huishoudelijk) afvalbeheer in beeld krijgen.
  Uw mening wordt vervolgens meegenomen bij de visievorming en het realiseren van een grondstoffenplan.

  Als gastspreker is Hilda Feenstra aanwezig. Hilda noemt zichzelf beroepsidealist. Ze begeleidt gemeenschappen, overheden en bedrijven die hoge ambities hebben op het gebied van duurzaamheid bij het ontwikkelen van een koers én cultuurverandering op weg naar volledige duurzaamheid.


 • 4