Raadsbijeenkomst

donderdag 11 juni 2020 19:30
Locatie:
Hal gemeentehuis
Voorzitter:
Burgemeester Fränzel
Toelichting:

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare bijeenkomst  van de Gemeenteraad op
donderdag 11 juni 2020.
Onderwerp van deze bijeenkomst is:
MidTerm Review.
Organisatie
De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis.
De leden van de raad, van het college, eventuele vakambtenaren, ondersteunde  medewerkers (griffie, bodedienst) hebben toegang tot het bijwonen van deze bijeenkomst. Bij de organisatie zullen de geldende RIVM-maatregelen in acht worden genomen.
Publiek is niet toegestaan.
Publiek, alsmede collegeleden en raadsleden en medewerkers die de bijeenkomst niet fysiek willen of kunnen bijwonen, kunnen de bijeenkomst volgen via livestreaming via de gemeentelijke website.

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  De MidTerm Review  is een tussenbalans. Eén maal per bestuursperiode geeft het een overzicht van de beleidsmatige voortgang. Het college wil u vanuit haar actieve informatieplicht op deze, voor onze gemeente vernieuwende, wijze informeren over deze voortgang.
  Vanwege de overzichtelijkheid is als vorm gekozen voor een PowerPoint Presentatie. De bij de MidTerm Review behorende stukken zijn aan uw raad toegezonden bij raadsmededeling 93 – 20 mei 2020. De MidTerm Review geeft uw raad  inzicht in de voortgang van alle thema's die in deze bestuursperiode belangrijk zijn. Met gepaste trots meldt het college dat +80% van het voorgenomen beleid is opgesteld en in uitvoering is genomen.

  Per thema, zijn per onderdeel speerpunten benoemd. Onder de kop Toelichting staat kernachtig de meest vermeldenswaardige punten. Onder de kop Voortgang laten de kleuren zien hoe het er met het betreffende speerpunt voor staat (stoplichtenrapportage). Het cirkeldiagram op de sheet 3 Overzicht geeft een indruk van de totale voortgang. De  cirkeldiagrammen op sheets 6, 22,29 en 43 geven een inzicht in de voortgang van een specifiek thema. Op deze manier geeft de MidTerm Review u een indruk van de beleidsmatige stand van zaken. ln de MidTerm Review komt u geen cijfermatige verantwoording tegen. Deze maakt bewust geen deel uit van de MidTerm Review, aangezien u hierover door middel van de reguliere planning & control documenten en de kwartaalrapportages UP wordt geïnformeerd.

  Doel van de bijeenkomst is beeldvormend en opiniërend. Graag gaat het college met uw raad in gesprek over uw vragen over de MidTerm en over uw wensen en suggesties waar wij ons gezamenlijk deze resterende bestuursperiode tot 1 januari 2022 vooral nog op moeten richten. Dit mede in het licht van de aanstaande herindeling en met de mogelijke beperkingen, vertragingen en prioriteiten vanwege de coronacrisis.

 • 1
 • 2

  Doel: beeldvormend en opiniërend.
  Programma:
  - Presentatie door het college
  - Gelegenheid voor de raad tot het stellen van vragen en het meegeven van aandachtspunten.


 • 3