Cie BM

gecombineerde commissievergadering BM BS RU

donderdag 16 april 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom en memoreert de vooraf gemaakte afspraken: streven naar een zo kort mogelijke vergadering, schriftelijk geleverde inbreng behoeft niet te worden herhaald, collegeleden zullen wisselen per agendapunt.
  Er zijn afmeldingen van wethouder Smitsmans (vervanging door wethouder Pleyte) en Wim Maassen (vervanging door Anouk Dolmans).


  00:00:57 - 00:03:40 - Mijntje van Beers
 • 2

  De voorzitter constateert dat de fractievoorzitters hebben ingestemd met het commissievoorstel "toewijzingsbeleid sportaccommodaties". Dit stuk was geagendeerd voor de commissie BS en hoeft volgens de fractievoorzitters niet meer opnieuw geagendeerd te worden. De vergadering stemt hiermee in.
  De commissie besluit het onderwerp "fysiek of digitaal vergaderen" toe te voegen en stelt vervolgens de agenda vast.
  Vanuit de commissie worden complimenten uitgesproken aan het adres van de ambtelijke organisatie, de griffie en het college van B&W voor de voorbereiding van deze vergadering!
  De heer Breugelmans geeft aan bij agendapunt 16 (BIZ) niet te zullen deelnemen aan de beraadslagingen.  00:03:40 - 00:04:31 - Michael Kalthoff
  00:04:31 - 00:06:11 - Dirk Franssen
  00:06:11 - 00:06:29 - Mijntje van Beers
  00:06:29 - 00:06:42 - Marc Breugelmans
  00:06:42 - 00:06:48 - Mijntje van Beers
  00:06:48 - 00:07:00 - Vincent Zwijnenberg
  00:07:00 - 00:07:04 - Leon Coenen
  00:07:04 - 00:07:20 - Mijntje van Beers
 • 3

  Burgemeester Donders deelt mede bij de CdK te hebben aangegeven graag voor herbenoeming als burgemeester van Roermond in aanmerking te willen komen. De burgemeester had deze mededeling graag in de raadsvergadering willen doen maar door de verschoven data is dat niet haalbaar gebleken. Vandaar nu de mededeling in de commissie en zo dadelijk zullen alle raadsleden een mail van de burgemeester ontvangen.


  00:07:20 - 00:09:43 - Rianne Donders-de Leest
  00:09:43 - 00:10:18 - Mijntje van Beers
 • 4


  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door LVR, DS, D66 en VVD. Reagerend hierop deelt burgemeester Donders mede: 1. eerst de uitkomst van twee lopende onderzoeken naar politiecapaciteit af te willen wachten alvorens een strengere houding aan te nemen en evt. in beroep te gaan bij de minister. Van die twee onderzoeken worden nl. uitkomsten verwacht die ons standpunt om extra capaciteit steunen. Eén van deze onderzoeken zou rond de zomer klaar moeten zijn. Wanneer het tweede onderzoek is afgerond zal de burgemeester nog laten weten; 2\. mensenhandel zit verpakt in allerlei onderwerpen waar de politie mee bezig en krijgt dus wel degelijk aandacht; 3\. er is aandacht voor de samenwerking tussen boa's en politie en met deze samenwerking gaat het de goede kant op\. De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk op verzoek van de VVD.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdrage CDA: Beleidsplan politie 2020-2023
  Inbreng D66: Beleidsplan politie 2020-2023
  Inbreng DS: Beleidsplan politie 2020-2023
  Inbreng SP beleidsplan politie
  Inbreng VVD deel 1: Beleidsplan politie 2020-2023
  Inbreng VVD deel 2: Beleidsplan politie 2020-2023
  Vraag GL: Beleidsplan politie 2020-2023
  Vraag van LVR over vergadering RBO van 25 maart 2020
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Politiecapaciteit

  00:10:18 - 00:10:55 - Marc Breugelmans
  00:11:01 - 00:11:05 - Mijntje van Beers
  00:11:05 - 00:12:55 - Dirk Franssen
  00:12:55 - 00:13:46 - Ger Julicher
  00:13:51 - 00:14:54 - Michael Kalthoff
  00:15:00 - 00:20:06 - Vincent Zwijnenberg
  00:20:12 - 00:24:29 - Rianne Donders-de Leest
  00:24:32 - 00:24:37 - Mijntje van Beers
  00:24:37 - 00:25:07 - Rianne Donders-de Leest
  00:25:07 - 00:25:22 - Anouk Dolmans
  00:25:22 - 00:25:45 - Mijntje van Beers
  00:25:45 - 00:26:13 - Dirk Franssen
  00:26:13 - 00:26:45 - Ger Julicher
  00:26:45 - 00:27:08 - Michael Kalthoff
  00:27:08 - 00:28:14 - Vincent Zwijnenberg
  00:28:14 - 00:28:17 - Mijntje van Beers
  00:28:17 - 00:28:40 - Anouk Dolmans
  00:28:40 - 00:29:01 - Dirk Franssen
  00:29:01 - 00:29:12 - Anouk Dolmans
  00:29:16 - 00:32:03 - Rianne Donders-de Leest
  00:32:05 - 00:32:34 - Vincent Zwijnenberg
  00:32:34 - 00:34:01 - Rianne Donders-de Leest
  00:34:01 - 00:34:05 - Mijntje van Beers
  00:34:05 - 00:34:14 - Michael Kalthoff
  00:34:14 - 00:34:30 - Mijntje van Beers
  00:34:30 - 00:34:34 - Dirk Franssen
  00:34:34 - 00:34:37 - Vincent Zwijnenberg
  00:34:37 - 00:35:29 - Marc Breugelmans
  00:35:29 - 00:35:57 - Dirk Franssen
  00:36:02 - 00:36:10 - Gerard Nizet
  00:36:12 - 00:36:37 - Mijntje van Beers
 • 5


  Besluit
  De commissie acht dit onderwerp rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk. De heer Sogukcesme treedt terug als lid en de LVR stelt de heer Celebi kandidaat als zijn opvolger. Deze benoeming dient formeel door de raad plaats te vinden. In verband met deze benoeming zal het stuk toch in de raad aan de orde moeten komen.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdrage CDA: Verordening op de werkgeverscommissie
  Inbreng D66: Verordening op de werkgeverscommissie

  00:36:58 - 00:37:47 - Dirk Franssen
  00:37:47 - 00:38:36 - Mijntje van Beers
 • 6


  Besluit
  De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  CDA stemt in met het voorstel
  Inbreng en vragen D66: Functionaris gegevensbescherming raad en griffie en omgang persoonsgegevens
  Vraag GL: Functionaris gegevensbescherming raad en griffie en omgang persoonsgegevens

  00:38:36 - 00:39:38 - Dirk Franssen
  00:39:38 - 00:40:26 - Jos Vervuurt
  00:40:26 - 00:41:06 - Mijntje van Beers
 • 7


  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door VVD (herijking investeringsplanning, krediet huisvesting vrije school, krediet aanschaf schermen gemeentewerf, centrale plein Donderberg), DS (akkoord met bijstellingen) en LVR (hoeveel geld is naar de acquisiteur gegaan, onderuitputting). Wethouder Schreurs reageert op het merendeel van de gestelde vragen. Enkele aanvullingen op de vragen van de VVD komen op de groene flap. De LVR zal twee vragen alsnog schriftelijk stellen. De wethouder zal ook deze vragen beantwoorden op de groene flap. De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk. Mocht de beantwoording op de groene flap onvoldoende zijn dan kan hierop worden teruggekomen.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdrage CDA: Kredietrapportage 2019
  Inbreng DS: Kredietrapportage 2019
  Inbreng en vragen D66: Kredietrapportage 2019
  Inbreng LVR: Kredietrapportage 2019
  Inbreng SP Kredietrapportage
  Inbreng VVD deel 1: Kredietrapportage 2019
  Inbreng VVD deel 2: Kredietrapportage 2019
  Vraag GL: Kredietrapportage 2019

  00:41:06 - 00:42:52 - Vincent Zwijnenberg
  00:42:52 - 00:44:18 - Ger Julicher
  00:44:18 - 00:47:00 - Dirk Franssen
  00:47:04 - 00:50:26 - Frans Schreurs
  00:50:26 - 00:50:33 - Mijntje van Beers
  00:50:33 - 00:51:03 - Dirk Franssen
  00:51:03 - 00:52:21 - Frans Schreurs
  00:52:21 - 00:52:52 - Mijntje van Beers
 • 8


  Besluit
  LVR vindt twee vragen onvoldoende beantwoord (huiselijk geweld, actielijst) en stelt voor om dit stuk nog eens opnieuw te agenderen in de commissie BS; de actielijst zou concreter mogen. Vervolgens worden vragen gesteld door SP (kinderen "zoek" op scholen), DS (dank voor beantwoording, akkoord) , D66 (wijze van monitoring en betrekken raad daarbij), SPR (coördinerende rol Veilig Thuis, smart-aanpak actiepunten) en VVD (akkoord met handreiking college om uitvoeringsprogramma's ter kennis te brengen van de commissie). Wethouder Pleyte deelt mede dat: 1\. huiselijk geweld zeker ook aandacht krijgt en dat de aandacht dus niet is beperkt tot kindermishandeling\. Vraag LVR wordt doorgeleid naar wethouder Smitsmans; 2\. in het stuk staat al een toezegging om het onderwerp nog eens te agenderen in de commissie BS\, onder andere over de actielijst\. Dat zal zeker gebeuren \(opnemen op voorraadagenda BS\); 3\. er voortdurend \(wekelijks\) contacten zijn met scholen \(en kinderopvang\) over kinderen die mogelijk "van de radar" zijn\, waarbij het gelukkig maar om redelijk lage aantallen gaat\. De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdrage CDA deel 1: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden Limburg
  Bijdrage CDA deel 2: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden Limburg
  Diverse vragen LVR: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden Limburg
  Inbreng DS: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg
  Inbreng en vragen D66: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden Limburg
  Inbreng SP regiovisie huiselijk geweld
  Vraag GL: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden Limburg
  VVD deel 1: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden Limburg
  VVD deel 2: Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden Limburg
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Huiselijk geweld

  00:53:10 - 00:53:37 - Mijntje van Beers
  00:53:37 - 00:55:00 - Dirk Franssen
  00:55:00 - 00:55:15 - Mijntje van Beers
  00:55:15 - 00:55:40 - Gerard Nizet
  00:55:40 - 00:56:12 - Ger Julicher
  00:56:12 - 00:57:05 - Michael Kalthoff
  00:57:05 - 00:58:21 - Leon Coenen
  00:58:21 - 00:58:42 - Vincent Zwijnenberg
  00:58:42 - 01:03:50 - Ferdinand Pleyte
  01:03:50 - 01:03:56 - Mijntje van Beers
  01:03:56 - 01:04:22 - Dirk Franssen
  01:04:22 - 01:04:30 - Mijntje van Beers
  01:04:30 - 01:05:03 - Leon Coenen
  01:05:08 - 01:05:24 - Ferdinand Pleyte
  01:05:24 - 01:05:39 - Mijntje van Beers
 • 9


  Voorgesteld besluit


  Besluit
  SPR: hoe zit het met de wisselende inzichten over de mogelijke (milieu)risico's, ook voor kinderen, van de korrels op kunstgrasvelden? Antwoord op deze vraag komt op de groene flap. LVR: klopt het dat, zoals in de antwoorden van het college staat, dit niet ook op andere plaatsen speelt? Wethouder Schreurs bevestigt dat dit zo is, er zijn twee verenigingen met kunstgrasvelden. De commissie acht dit onderwerp rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  CDA is akkoord
  DS is akkoord
  Vraag GL: Kantplanken kunstgrasvelden
  Vraag van D66: Kantplanken kunstgrasvelden

  01:09:50 - 01:11:01 - Mijntje van Beers
  01:11:15 - 01:11:50 - Leon Coenen
  01:11:50 - 01:12:28 - Dirk Franssen
  01:12:28 - 01:13:05 - Frans Schreurs
  01:13:05 - 01:13:12 - Mijntje van Beers
  01:13:12 - 01:13:20 - Leon Coenen
  01:13:20 - 01:14:52 - Mijntje van Beers
 • 10


  Besluit
  De commissie stemt, zonder woordvoering, in met het voorstel.

  Commissievragen
  Onderwerp
  CDA is akkoord.
  D66 is akkoord.
  DS is akkoord
 • 11


  Voorgesteld besluit


  Besluit
  LVR vraagt of er geen creatievere namen zijn te bedenken dan Parallelbaan Noord en Zuid. Wethouder Pleyte deelt mede dat het praktisch gebruik van deze namen nauwelijks zal voorkomen en wil creatievere oplossingen graag bewaren voor meer belangrijke wegen. De commissie stemt in met het voorstel.

  Commissievragen
  Onderwerp
  CDA is akkoord.
  D66 is akkoord.
  DS is akkoord

  01:19:15 - 01:20:09 - Dirk Franssen
  01:20:14 - 01:20:56 - Ferdinand Pleyte
  01:20:56 - 01:21:15 - Mijntje van Beers
 • 12


  Besluit
  Complimenten vanuit de commissie voor de snelle beantwoording van de gestelde vragen! Enkele partijen tonen zich kritisch (VVD, SPR, SP, LVR) over het Leidend Kader, anderen zijn positiever (D66, DS, GL, CDA). Begrippen die in de discussie naar voren komen: parkeren, burgerparticipatie, Nautilus, Helenawerf, provincie Limburg, Rijkswaterstaat, draagvlak, nautisch en recreatief programma, parkeerplaatsen en faciliteiten voor de jachthaven, 860 parkeerplaatsen, commissie-informatiebrief, werksessie, onduidelijkheid over de status, terugkoppeling, inrichting van de havens, geen salamitactiek gewenst maar een integraal totaalbeeld, nieuwe of alternatieve financieringsbronnen. Idee van LVR om als raad of commissie RU eens alle partijen te horen. Wethouder Waajen herinnert aan het verloop van dit proces in de afgelopen jaren: waar stonden we enkele jaren geleden, wat hebben we -raad en college- toen afgesproken en hoe zijn we gekomen waar we nu staan? De raad heeft gevraagd te komen met een integrale visie waarbij de kwaliteit leidend is. Voor de bewaking van de kwaliteit is het Q-team geïntroduceerd en het kwaliteitsteam is gekomen met het Leidend Kader. Natuurlijk heeft de wethouder begrip voor de onzekerheid en onrust die er bestaat, zowel bij leden van de raad als bij stakeholders, maar de exacte invulling van het gebied is nu nog niet aan de orde. Die komt t.z.t. zeker wel aan de orde, ook in de raad. In juni zal er weer een grote bijeenkomst in het kader van burgerparticipatie plaatsvinden, op een creatieve manier. Begin juli volgt nog een tweede, zeg maar terugkoppelsessie. Van de besprekingen van het Q-team worden geen verslagen gemaakt. Het PvE is een stuk waarmee de gemeente de ontwikkelaar aanstuurt. Dit PvE blijft bestaan, naast het Leidend Kader. In het PvE zit 30% sociale woningbouw, dat blijft. Er zijn wel degelijk contacten en overleggen, ook met Nautilus en Helenawerf. Het stedenbouwkundig plan wordt aan de raad voorgelegd, de raad gaat daarover. Wellicht komt er eerst een sneak preview. De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdrage CDA deel 1: Leidend Kader Roerdelta
  Bijdrage CDA deel 2: Leidend Kader Roerdelta
  Bijdrage CDA deel 3: Leidend Kader Roerdelta
  Inbreng D66: Leidend Kader Roerdelta
  Inbreng DS: Leidend Kader Roerdelta
  Inbreng LVR Leidend kader Roerdelta
  Inbreng SP leidend kader Roerdelta
  Vraag GL: Leidend Kader Roerdelta
  Vraag GL: Sociale woningbouw en starterswoningen
  VVD deel 1: Leidend Kader Roerdelta
  VVD deel 2: Leidend Kader Roerdelta
  VVD deel 3: Leidend Kader Roerdelta

  01:23:19 - 01:32:37 - Vincent Zwijnenberg
  01:36:07 - 01:37:36 - Leon Coenen
  01:37:36 - 01:39:31 - Michael Kalthoff
  01:39:31 - 01:40:35 - Ger Julicher
  01:40:35 - 01:43:21 - Gerard Nizet
  01:43:21 - 01:44:22 - Anouk Dolmans
  01:44:22 - 01:44:34 - Dirk Franssen
  01:44:34 - 01:44:38 - Mijntje van Beers
  01:44:38 - 01:46:40 - Anouk Dolmans
  01:46:50 - 01:47:46 - Vincent Zwijnenberg
  01:47:46 - 01:49:29 - Anouk Dolmans
  01:49:29 - 01:50:14 - Gerard Nizet
  01:50:14 - 01:50:48 - Anouk Dolmans
  01:50:48 - 01:51:38 - Gerard Nizet
  01:51:38 - 01:52:13 - Mijntje van Beers
  01:52:13 - 01:52:45 - Vincent Zwijnenberg
  01:52:45 - 01:53:02 - Anouk Dolmans
  01:53:02 - 01:54:09 - Marc Breugelmans
  01:54:09 - 01:54:44 - Vincent Zwijnenberg
  01:54:44 - 01:54:58 - Marc Breugelmans
  01:54:58 - 01:55:05 - Vincent Zwijnenberg
  01:55:05 - 02:00:29 - Marc Breugelmans
  02:00:29 - 02:02:53 - Dirk Franssen
  02:02:53 - 02:03:02 - Marc Breugelmans
  02:03:02 - 02:14:19 - Dirk Franssen
  02:14:19 - 02:23:20 - Angely Waajen-Crins
  02:23:23 - 02:23:34 - Dirk Franssen
  02:23:34 - 02:28:16 - Angely Waajen-Crins
  02:28:16 - 02:28:35 - Dirk Franssen
  02:28:35 - 02:35:11 - Angely Waajen-Crins
  02:35:11 - 02:35:26 - Mijntje van Beers
  02:35:26 - 02:41:14 - Vincent Zwijnenberg
  02:41:14 - 02:46:10 - Leon Coenen
  02:46:10 - 02:46:20 - Vincent Zwijnenberg
  02:46:20 - 02:47:09 - Leon Coenen
  02:47:09 - 02:49:55 - Michael Kalthoff
  02:49:55 - 02:51:00 - Ger Julicher
  02:51:00 - 02:53:17 - Gerard Nizet
  02:53:17 - 02:53:50 - Anouk Dolmans
  02:53:50 - 02:55:11 - Marc Breugelmans
  02:55:11 - 03:06:30 - Dirk Franssen
  03:06:30 - 03:08:01 - Angely Waajen-Crins
  03:08:01 - 03:08:23 - Vincent Zwijnenberg
  03:08:23 - 03:10:38 - Angely Waajen-Crins
  03:10:38 - 03:10:49 - Dirk Franssen
  03:10:49 - 03:12:13 - Angely Waajen-Crins
  03:12:13 - 03:12:30 - Dirk Franssen
  03:12:30 - 03:13:29 - Angely Waajen-Crins
  03:13:29 - 03:14:08 - Mijntje van Beers
 • 13


  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door LVR en SPR. De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdrage CDA: Toepassen coördinatieregeling 'Herontwikkeling Minister Bongaertstraat - Doctor Philipslaan'
  D66 is akkoord.
  Inbreng DS: Toepassen coördinatieregeling 'Herontwikkeling Minister Bongaertsstraat - Doctor Philipslaan'

  03:14:08 - 03:14:31 - Angely Waajen-Crins
  03:14:31 - 03:14:41 - Mijntje van Beers
  03:14:41 - 03:14:56 - Dirk Franssen
  03:14:56 - 03:15:13 - Leon Coenen
  03:15:22 - 03:15:35 - Angely Waajen-Crins
  03:15:35 - 03:18:25 - Mijntje van Beers
 • 14


  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet behandeld, maar rechtstreeks doorgeschoven naar de raad van 7 mei 2020.

  Commissievragen
  Onderwerp
  CDA is akkoord.
  D66 is akkoord.
  Inbreng DS: Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Bredeweg 237
 • 15


  Besluit
  De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als hamerstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  CDA is akkoord.
  D66 is akkoord.
  Inbreng DS: aanpassing maximale aankoopsom en leningbedrag startersleningen
 • 16


  Besluit
  De heer Breugelmans, CDA, neemt niet deel aan de woordvoering over dit onderwerp. Het belang van de BIZ wordt door partijen algemeen onderstreept maar enkele partijen vragen zich af of dit het goede moment voor dit voorstel is. VVD stelt voor heffing van de BIZ-bijdrage 2020 achterwege te laten. VVD vindt het risico te groot dat er, vanwege de crisis, straks geen draagvlak blijkt te zijn. LVR vraagt waarom de contouren zijn veranderd en hoort het DOC straks ook bij het BIZ-gebied? Is het bespreekbaar om in de binnenstad ook een aftopping in te bouwen, zoals dat ook op de bedrijventerreinen is? Wethouder Waajen zegt dat dit niet het voorstel is van het college van B&W maar van de BIZ-besturen zelf. De BIZ is voor en door ondernemers. Het moment van de draagvlakmeting is nog niet vastgesteld maar wordt nog nader bepaald, afhankelijk van de omstandigheden. Het raadsbesluit moet, zoals de VVD heeft gezegd, inderdaad worden aangepast (de raad stemt niet in maar stelt vast). DOC draagt niet bij aan de BIZ maar met het DOC worden projectafspraken gemaakt. In de binnenstad geldt ook een minimum en maximum bedrag. Wethouder Waajen zegt toe -met de resultaten van het overleg van vanavond- opnieuw in overleg te gaan met het BIZ-bestuur. De resultaten daarvan komen op de groene flap. De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in de raad. Agendering als bespreekstuk.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdrage CDA deel 1: Bedrijveninvesteringszones 2021-2025
  Bijdrage CDA deel 2: Bedrijveninvesteringszones 2021-2025
  Bijdrage LVR: Bedrijveninvesteringszones 2021-2025
  Inbreng DS: Bedrijveninvesteringszones 2021-2025
  Inbreng en vragen D66: Bedrijveninvesteringszones 2021-2025
  Inbreng SP BIZ
  Inbreng VVD: Bedrijveninvesteringszones 2021-2025

  03:18:25 - 03:20:32 - Vincent Zwijnenberg
  03:20:32 - 03:20:46 - Mijntje van Beers
  03:20:46 - 03:23:22 - Vincent Zwijnenberg
  03:23:22 - 03:24:34 - Leon Coenen
  03:24:34 - 03:26:12 - Michael Kalthoff
  03:26:12 - 03:27:07 - Gerard Nizet
  03:27:07 - 03:27:18 - Mijntje van Beers
  03:27:19 - 03:27:22 - Anouk Dolmans
  03:27:22 - 03:34:29 - Dirk Franssen
  03:34:29 - 03:39:33 - Angely Waajen-Crins
  03:39:33 - 03:39:47 - Dirk Franssen
  03:39:47 - 03:40:17 - Angely Waajen-Crins
  03:40:17 - 03:40:25 - Mijntje van Beers
  03:40:25 - 03:41:00 - Angely Waajen-Crins
  03:41:05 - 03:42:38 - Vincent Zwijnenberg
  03:42:38 - 03:44:13 - Leon Coenen
  03:44:13 - 03:45:05 - Michael Kalthoff
  03:45:05 - 03:45:14 - Mijntje van Beers
  03:45:14 - 03:47:32 - Dirk Franssen
  03:47:32 - 03:48:08 - Ger Julicher
  03:48:08 - 03:48:40 - Dirk Franssen
  03:48:40 - 03:49:00 - Ger Julicher
  03:49:00 - 03:52:19 - Dirk Franssen
  03:52:19 - 03:55:22 - Angely Waajen-Crins
  03:55:22 - 03:55:55 - Dirk Franssen
  03:55:55 - 03:56:49 - Vincent Zwijnenberg
  03:56:49 - 03:57:32 - Angely Waajen-Crins
  03:57:32 - 03:58:00 - Dirk Franssen
  03:58:00 - 03:58:12 - Angely Waajen-Crins
  03:58:12 - 03:59:01 - Vincent Zwijnenberg
  03:59:01 - 03:59:16 - Dirk Franssen
  03:59:16 - 03:59:45 - Mijntje van Beers
  04:00:33 - 04:00:40 - Leon Coenen
  04:00:40 - 04:00:50 - Marc Breugelmans
  04:00:50 - 04:00:55 - Mijntje van Beers
  04:00:55 - 04:01:01 - Anouk Dolmans
  04:01:01 - 04:01:24 - Mijntje van Beers
  04:01:24 - 04:01:52 - Dirk Franssen
  04:01:52 - 04:02:08 - Marc Breugelmans
  04:02:08 - 04:03:19 - Mijntje van Beers
 • 17


  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet behandeld, maar rechtstreeks doorgeschoven naar de raad van 7 mei 2020.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdrage CDA: Uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg
  Inbreng DS: Uitgangspunten RES Noord- en Midden Limburg
  Inbreng en vragen D66: Uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg
  Inbreng SP RES
  Inbreng VVD: Uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg
  Vraag GL: Uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg
 • 18


  Besluit
  Behandeling van de motie vindt plaats in de raad van 7 mei 2020.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Bijdrage CDA: motie LVR kwijtschelding huurpenningen Roermondse verenigingen
  Inbreng D66 bij motie LVR
  Inbreng GL bij motie LVR
  Inbreng VVD: Kwijtschelding huurpenningen Roermondse verenigingen

  01:14:56 - 01:16:30 - Dirk Franssen
  01:16:30 - 01:16:48 - Mijntje van Beers
  01:16:48 - 01:17:18 - Vincent Zwijnenberg
  01:17:27 - 01:17:39 - Gerard Nizet
  01:17:39 - 01:17:49 - Leon Coenen
  01:17:49 - 01:19:15 - Mijntje van Beers
 • 19


  Besluit
  De LVR is geen voorstander van digitaal vergaderen en geeft de voorkeur voor optie 1b, evt. ook 1c. Gezien omstandigheden geven alle andere partijen de voorkeur aan optie 2, digitaal vergaderen.
 • 20

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week nĂ¡ de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  Integraal Huisvestings Plan scholen (IHP), rondvraag VVD
  Paraplubestemmingsplan kamerverhuur, rondvraag VVD
  Verloedering van een monumentaal pand, rondvraag CDA.
 • 21

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.


  04:03:19 - 04:05:38 - Dirk Franssen
  04:05:38 - 04:07:46 - Marc Breugelmans
  04:07:46 - 04:08:12 - Dirk Franssen
  04:08:12 - 04:08:19 - Marc Breugelmans
  04:08:19 - 04:08:22 - Dirk Franssen
  04:08:22 - 04:09:03 - Anouk Dolmans
  04:09:03 - 04:09:19 - Dirk Franssen
  04:09:19 - 04:09:48 - Anouk Dolmans
  04:09:48 - 04:10:10 - Dirk Franssen
  04:10:10 - 04:10:25 - Mijntje van Beers
  04:10:25 - 04:10:31 - Dirk Franssen
  04:10:31 - 04:10:39 - Mijntje van Beers
  04:10:39 - 04:11:45 - Gerard Nizet
  04:11:45 - 04:12:58 - Ger Julicher
  04:12:58 - 04:13:11 - Dirk Franssen
  04:13:11 - 04:13:22 - Ger Julicher
  04:13:22 - 04:13:25 - Dirk Franssen
  04:13:25 - 04:13:31 - Ger Julicher
  04:13:31 - 04:16:21 - Michael Kalthoff
  04:16:21 - 04:17:27 - Leon Coenen
  04:17:27 - 04:17:31 - Dirk Franssen
  04:17:31 - 04:17:44 - Leon Coenen
  04:17:44 - 04:17:54 - Dirk Franssen
  04:17:54 - 04:18:04 - Leon Coenen
  04:18:04 - 04:19:40 - Vincent Zwijnenberg
  04:19:40 - 04:19:56 - Anouk Dolmans
  04:19:56 - 04:20:30 - Mijntje van Beers
  04:20:30 - 04:21:23 - Jos Vervuurt
  04:21:23 - 04:21:59 - Mijntje van Beers
  04:21:59 - 04:22:04 - Anouk Dolmans
  04:22:04 - 04:22:54 - Mijntje van Beers