B&W vergadering publicatie

dinsdag 7 juli 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de kamerbrief "Perspectief voor de Jeugd"


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de kamerbrief "Perspectief voor de Jeugd" 2. de portefeuillehouder te mandateren tot het doorvoeren van redactionele wijzigingen zoals besproken.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten bijgevoegde beantwoording van de artikel 43 vragen van de VVD over de aanvraag Provinciale subsidie Theater de Oranjerie te versturen.


  Besluit
  Het college heeft besloten bijgevoegde beantwoording van de artikel 43 vragen van de VVD over de aanvraag Provinciale subsidie Theater de Oranjerie te versturen.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de functie van beleidsmedewerker Duurzaamheid te waarderen in HR21: medewerker ontwikkeling II voor 36 uren. Deze HR21 normfunctie is voorzien van een vaste waardering in functionele schaal 11;
  2. de functie structureel te plaatsen binnen de formatie van Ontwerp-Omgeving voor 36 uren;
  3. het geraamde budget van ca. €85.000,- structureel (jaarlijks) over te hevelen van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid naar de kostenplaats van arbeid van SO op basis van bijgevoegde begrotingswijziging.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de functie van beleidsmedewerker Duurzaamheid te waarderen in HR21: medewerker ontwikkeling II voor 36 uren. Deze HR21 normfunctie is voorzien van een vaste waardering in functionele schaal 11; 2. de functie structureel te plaatsen binnen de formatie van Ontwerp-Omgeving voor 36 uren; 3. het geraamde budget van ca. €85.000,- structureel (jaarlijks) over te hevelen van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid naar de kostenplaats van arbeid van SO op basis van bijgevoegde begrotingswijziging.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met verzending van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief;
  2. Wethouders Smitsmans mandaat te verlenen de ontbrekende gegevens nog voor verzending aan te laten vullen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. in te stemmen met verzending van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief; 2. Wethouder Smitsmans mandaat te verlenen de ontbrekende gegevens nog voor verzending aan te laten vullen.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het verzoek om opheffing van de geheimhouding op de gevraagde documenten, d.d. 15 mei 2020, af te wijzen;
  2. het verzoek om openbaarmaking van de gevraagde documenten af te wijzen;
  3. verzoeker te informeren over de genomen besluiten conform bijgevoegde concept beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het verzoek om opheffing van de geheimhouding op de gevraagde documenten, d.d. 15 mei 2020, af te wijzen; 2. het verzoek om openbaarmaking van de gevraagde documenten af te wijzen; 3. verzoeker te informeren over de genomen besluiten conform bijgevoegde concept beschikking.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de over het jaar 2019 aan de Stichting Proteion verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie de Stichting Proteion definitief vast te stellen op € 63.488,26;
  2. om bijgaande brief sturen aan het Stichting Proteion.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de over het jaar 2019 aan de Stichting Proteion verleende budgetsubsidie voor het beheer en exploitatie de Stichting Proteion definitief vast te stellen op € 63\.488\,26; 2\. om bijgaande brief sturen aan het Stichting Proteion\.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met de verlenging van het contract van Renewi met 6 maanden van 1 juli 2020 tot uiterlijk 31 december 2020;
  2. tot het aangaan van de overeenkomst met Renewi;
  3. € 132.487 uit de voorziening afval te onttrekken en dit in de burapp 2020 mee te nemen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in te stemmen met de verlenging van het contract van Renewi met 6 maanden van 1 juli 2020 tot uiterlijk 31 december 2020; 2\. tot het aangaan van de overeenkomst met Renewi; 3\. € 132\.487 uit de voorziening afval te onttrekken en dit in de burapp 2020 mee te nemen\.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. om €6.000 beschikbaar te stellen voor projectplan Zjwamer Gezet;
  2. de Dorpsraad Swalmen te informeren door middel van bijgevoegde concept brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. om €6\.000 beschikbaar te stellen voor projectplan Zjwamer Gezet; 2\. de Dorpsraad Swalmen te informeren door middel van bijgevoegde concept brief\.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  kennis te nemen van de stand van zaken in het project Melickerveld sinds de vernietiging van het bestemmingsplan Melickerveld door de Raad van State op 14 augustus 2019;
  kennis te nemen van de presentatie van Buro Lubbers en de daarin gepresenteerde lijn als basis voor het vervolgtraject te beschouwen;
  In te stemmen met de geschetste aanpak om uiteindelijk tot een nieuw voorontwerp bestemmingsplan voor de ontwikkeling Melickerveld te komen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van de stand van zaken in het project Melickerveld sinds de vernietiging van het bestemmingsplan Melickerveld door de Raad van State op 14 augustus 2019; 2. kennis te nemen van de presentatie van Buro Lubbers en de daarin gepresenteerde lijn als basis voor het vervolgtraject te beschouwen; 3. kennis te nemen van de geschetste aanpak om uiteindelijk tot een nieuw voorontwerp bestemmingsplan voor de ontwikkeling Melickerveld te komen.
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  1. te besluiten conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds;
  2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven;
  3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. conform bijgevoegde concept-besluiten inzake de in het voorstel genoemde verzoeken om financiële ondersteuning in het kader van de verordening Coronafonds; 2. de verschillende aanvragers hierover te informeren door middel van de als bijlage bijgevoegde uitgaande brieven; 3. de begroting te wijzigen zoals voorgesteld onder de financiële gevolgen.
 • 2.11


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. om gèèn converteerbare hybride aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis Holding N.V.;
  2. Enexis Holding N.V. middels bijgaande brief te informeren;
  3. de gemeenteraad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. om geen converteerbare hybride aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis Holding N.V.; 2. Enexis Holding N.V. middels bijgaande brief te informeren; 3. de gemeenteraad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. het bezwaarschrift van bezwaarden tegen het afwijzende besluit van het college betreffende het handhavingsverzoek tegen activiteiten op het perceel Thuserhof 22 te Roermond, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie, ongegrond te verklaren.
  2. het bestreden besluit in stand te laten;
  3. bezwaarden te informeren middels bijgaande concept beslissing op bezwaar.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het bezwaarschrift van bezwaarmakers tegen het afwijzende besluit van het college betreffende het handhavingsverzoek tegen activiteiten op het perceel Thuserhof 22 te Roermond\, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie\, ongegrond te verklaren\. 2\. het bestreden besluit in stand te laten; 3\. bezwaarmakers te informeren middels bijgaande concept beslissing op bezwaar\.
 • 3.2  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. om verweer te voeren in hoger beroep, dat door Yin Yang Exploitatie B.V., Vocu B.V., CS Horeca B.V. en CS Sauna B.V. (hierna: Yin Yang c.s.) aanhangig is gemaakt bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bij dagvaarding d.d. 27 februari 2020 en huisadvocaat mr. M.G.G. Van Nisselroij van Meulenkamp Advocaten te machtigen en daartoe opdracht te geven de gemeente in deze procedure te vertegenwoordigen;
  2. in deze procedure woonplaats te kiezen ten kantore van mr. Van Nisselroij.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. om verweer te voeren in hoger beroep\, dat door Yin Yang Exploitatie B\.V\.\, Vocu B\.V\.\, CS Horeca B\.V\. en CS Sauna B\.V\. \(hierna: Yin Yang c\.s\.\) aanhangig is gemaakt bij het Gerechtshof ’s\-Hertogenbosch bij dagvaarding d\.d\. 27 februari 2020 en huisadvocaat mr\. M\.G\.G\. Van Nisselroij van Meulenkamp Advocaten te machtigen en daartoe opdracht te geven de gemeente in deze procedure te vertegenwoordigen; 2\. in deze procedure woonplaats te kiezen ten kantore van mr\. Van Nisselroij\.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 27 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 27 / 2020.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van bijgaande brief;
  2. akkoord te gaan met de uitgaande brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. kennis te nemen van bijgaande brief; 2. akkoord te gaan met de uitgaande brief.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. de groenstrook aangrenzend aan de school, kadastraal bekend als perceel Roermond, sectie F nummer 4589 gedeeltelijk (ca. 492 m2), in bruikleen te geven aan de Vincent van Goghschool conform de bijgevoegde conceptbruikleenovereenkomst;
  2. de verzoeker te informeren over het besluit middels bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. de groenstrook aangrenzend aan de school\, kadastraal bekend als perceel Roermond\, sectie F nummer 4589 gedeeltelijk \(ca\. 492 m2\)\, in bruikleen te geven aan de Vincent van Goghschool conform de bijgevoegde conceptbruikleenovereenkomst; 2\. de verzoeker te informeren over het besluit middels bijgevoegde conceptbrief\.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  1. het college heeft kennisgenomen van de adviezen van de gezamenlijke raadscommissies BM, BS en RU;
  2. het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze standpunten door te leiden naar de raad.


  Besluit
  1. het college heeft kennisgenomen van de adviezen van de gezamenlijke raadscommissies BM, BS en RU; 2. het college heeft zijn standpunt bepaald ten aanzien van deze adviezen en besloten deze standpunten door te leiden naar de raad. 3. het college heeft mandaat gegeven aan wethouders Smitsmans en Schreurs voor het doorvoeren van wijzigingen.
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft:
  1. Besloten om de raad te informeren conform de opgestelde Raadsinformatiebrief (bijlage 1 “Brief raad 7 juli 2020 stand van zaken structuurwijziging gemeentelijke organisatie”).
  2. Besloten om de raad uit te nodigen voor een bijeenkomst aangaande de stand van zaken en vervolg organisatieontwikkeling conform het voorstel.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. om de raad te informeren conform de opgestelde Raadsinformatiebrief (bijlage 1 "Brief raad 7 juli  2020  stand van zaken structuurwijziging gemeentelijke organisatie"). 2. om de raad uit te nodigen voor een bijeenkomst aangaande de stand van zaken en vervolg organisatieontwikkeling conform het voorstel.
 • 3.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de systematiek, die WSW hanteert voor de bepaling van de achtervangpositie per gemeente;
  2. de gemeentesecretaris te machtigen om via de toegezonden link overeenkomstig met de drie voorgestelde wijzigingen in te stemmen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de systematiek\, die WSW hanteert voor de bepaling van de achtervangpositie per gemeente; 2\. de gemeentesecretaris te machtigen om via de toegezonden link overeenkomstig met de drie voorgestelde wijzigingen in te stemmen\.
 • A
 • A.1
 • A.2