Vergadering gemeenteraad

donderdag 12 juli 2018 18:00 - 19:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
De heer D. Peters
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Trekking stemmingnummer 27: Kadri Sogukcesme. De griffier deelt mede dat RTV Roermond vanmiddag heeft laten weten dat de raadsvergadering van vanavond niet kan worden uitgezonden op tv. Technische werkzaamheden zijn hiervan de oorzaak. Het feit dat de vergadering niet kan worden uitgezonden is vermeld op de beeldkrant van RTV, op de Facebookpagina van de gemeente en op de gemeentelijke website.


  00:03:15 - 00:06:34 - Dré Peters
  00:06:35 - 00:07:04 - Dirk Franssen
  00:07:05 - 00:07:26 - Dré Peters
  00:07:27 - 00:08:14 - Frans Schreurs
  00:08:15 - 00:08:26 - Dirk Franssen
  00:08:27 - 00:08:57 - Dré Peters
  00:08:58 - 00:10:11 - Jos Vervuurt
 • 2

  Voorgesteld wordt de jaarstukken 2017 van de gemeente Roermond vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, Besluit: 1. Met betrekking tot de kredietrapportage 2017, opgenomen in bijlage 11 van de jaarrekening 2017: De kredietrapportage 2017 bij de jaarstukken 2017 vast te stellen; De kredieten conform deze rapportage aan te passen en af te sluiten. De gewijzigde investeringsplanning 2018-2021 vast te stellen. Aanvullende kredieten beschikbaar stellen van WMO hulpmiddelen van € 306.900, nieuwbouw/renovatie Synergieschool van € 164.000 en cameratoezicht van € 33.600. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, zoals opgenomen in het raadsvoorstel 2018/047/1 en De raad van de gemeente Roermond Besluit: 1. De jaarstukken 2017 van de gemeente Roermond vast te stellen; 2. Het financiële saldo ad € 2.706.000 van de jaarrekening 2017 toe te voegen aan de Algemene Reserve; 3. Een bedrag van € 2.147.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten (claim Godsweerdersingel) ten laste van de Algemene Reserve; 4. Met betrekking tot de grondexploitaties: • de looptijd van de gemeentelijke grondexploitatie Witte Koeweg te verlengen tot 31 december 2018, de exploitatieberekening van deze grondexploitatie conform de berekening uit bijlage 8 Grondexploitaties vast te stellen en dienovereenkomstig de budgetten vast te stellen; • De volgende parameters vast te stellen: o rente: 1,25% o disconteringsvoet: 2% o kostenstijging: 2% o opbrengstenstijging: 0% • de omvang van de beschikbare middelen binnen de Algemene Reserve voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties te handhaven op € 4.250.000.


  Besluit
  De voorzitter begint met een procedurevoorstel: 1. Woordvoering door de fracties, reactie portefeuillehouder 2. Besluit 1 (kredieten) 3. Schorsing, waarbij accountant verslag uitreikt, aansluitend leespauze 4. Woordvoering door de fracties, reactie portefeuillehouder 5. Besluit 2 (jaarrekening) De LVR (7 leden) is het niet eens met de voorgestelde procedure en stemt tegen. De overige 15 aanwezigen zorgen echter voor een meerderheid, waarmee het procedurevoorstel is aangenomen. LVR spreekt zijn verbazing uit over de gang van zaken en zegt tégen besluit 1 te zullen stemmen: de LVR vindt het ongepast om achteraf kredietoverschrijdingen te legaliseren. SPR kan zich de verbazing van LVR voorstellen. Wethouder Schreurs ook, al zegt hij dat het in dit geval helaas niet anders kan. In een volgend jaar zullen kredietoverschrijdingen eerder aan de raad worden voorgelegd. Hopelijk levert het RKC-rapport dit jaar nieuwe inzichten op waardoor hetgeen zich dit jaar in het proces heeft gemanifesteerd, volgend jaar niet meer kan voorkomen. Deze woorden worden vanuit de raad onderstreept. Besluit 1 wordt vastgesteld met 7 stemmen (LVR) tegen en 15 stemmen (rest van de raad) voor. Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering. Tijdens de schorsing reikt accountant Nicole Silverentand van EY de accountantsverklaring -bij afwezigheid van Turgut Celebi, voorzitter van het Auditcomité- uit aan Ernest Oele, lid van het Auditcomité. Een afschrift van de accountantsverklaring wordt aan alle aanwezigen verstrekt. Na de schorsing vindt woordvoering plaats door vertegenwoordigers van de fracties LVR, CDA, GL, VVD, SPR en D66. Er blijkt redelijk grote eensgezindheid onder de woordvoerders te bestaan: eenieder is zeer benieuwd naar de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar de gang zaken in het proces van de jaarrekening dat dit najaar door de RKC zal worden uitgevoerd. Wethouder Schreurs stelt voor de gestelde technische vragen schriftelijk af te doen. De raad stemt hiermee in. N.a.v. gemaakte opmerkingen en gestelde vragen deelt wethouder Schreurs mede: 1. uit het RKC-onderzoek zal blijken welke rol de verschillende partners in het proces hebben gespeeld; 2. het Auditcomité zal zich in september buigen over de opdracht voor de accountant en de mogelijkheid om evt. twee keer met een jaar te verlengen; 3. bij de jaarrekening 2018 zal het college de commissie BM in grote lijnen op de hoogte houden van het proces; 4. dit was eens maar nooit meer. LVR zal tegen besluit 2 stemmen omdat de fractie van mening is dat de gemeenteraad onvoldoende invulling heeft kunnen geven aan zijn controlerende rol. De LVR zou er voorstander van zijn om nu al met een nieuwe aanbesteding voor de accountantsdienstverlening te beginnen. N.a.v. opmerkingen in tweede termijn deelt wethouder Schreurs mede dat: 1. de raad aan zet is om een accountant te benoemen, daartoe geadviseerd door het auditcomité, en niet het college van B&W; 2. er ligt een jaarrekening met een goedkeurende accountantsverklaring en dan is het aan de raad om de jaarrekening vast te stellen zodat deze uiterlijk 15 juli naar de provincie kan worden gestuurd; 3. beantwoording van de technische vragen komt na het zomerreces. Besluit 2, de jaarrekening 2017, wordt met 9 stemmen tegen (LVR) en 15 stemmen voor (rest van de raad) aangenomen. De raad van de gemeente Roermond, Besluit: 1. Met betrekking tot de kredietrapportage 2017, opgenomen in bijlage 11 van de jaarrekening 2017: De kredietrapportage 2017 bij de jaarstukken 2017 vast te stellen; De kredieten conform deze rapportage aan te passen en af te sluiten. De gewijzigde investeringsplanning 2018-2021 vast te stellen. Aanvullende kredieten beschikbaar stellen van WMO hulpmiddelen van € 306.900, nieuwbouw/renovatie Synergieschool van € 164.000 en cameratoezicht van € 33.600. De begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen, zoals opgenomen in het raadsvoorstel 2018/047/1 en De raad van de gemeente Roermond Besluit: 1. De jaarstukken 2017 van de gemeente Roermond vast te stellen; 2. Het financiële saldo ad € 2.706.000 van de jaarrekening 2017 toe te voegen aan de Algemene Reserve; 3. Een bedrag van € 2.147.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten (claim Godsweerdersingel) ten laste van de Algemene Reserve; 4. Met betrekking tot de grondexploitaties: • de looptijd van de gemeentelijke grondexploitatie Witte Koeweg te verlengen tot 31 december 2018, de exploitatieberekening van deze grondexploitatie conform de berekening uit bijlage 8 Grondexploitaties vast te stellen en dienovereenkomstig de budgetten vast te stellen; • De volgende parameters vast te stellen: o rente: 1,25% o disconteringsvoet: 2% o kostenstijging: 2% o opbrengstenstijging: 0% • de omvang van de beschikbare middelen binnen de Algemene Reserve voor de opvang van risico’s binnen de grondexploitaties te handhaven op € 4.250.000.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Jaarrekening 2018
  Kredietoverschrijdingen
  Technische vragen

  00:10:13 - 00:10:36 - Dré Peters
  00:10:37 - 00:12:33 - Dirk Franssen
  00:12:34 - 00:13:08 - Wim Maassen
  00:13:09 - 00:13:17 - Ernest Oele
  00:13:18 - 00:13:51 - Leon Coenen
  00:13:52 - 00:14:00 - Michael Kalthoff
  00:14:01 - 00:15:31 - Frans Schreurs
  00:15:32 - 00:16:26 - Dirk Franssen
  00:16:27 - 00:17:10 - Dré Peters
  00:26:43 - 00:34:17 - Dirk Franssen
  00:34:18 - 00:34:26 - Dré Peters
  00:34:27 - 00:35:17 - Jos Vervuurt
  00:35:18 - 00:35:35 - Marc Breugelmans
  00:35:36 - 00:35:44 - Dré Peters
  00:35:45 - 00:37:10 - Wim Kemp
  00:37:23 - 00:37:41 - Dirk Franssen
  00:37:42 - 00:37:55 - Wim Kemp
  00:37:56 - 00:38:16 - Dré Peters
  00:38:17 - 00:39:20 - Ernest Oele
  00:39:21 - 00:39:24 - Dré Peters
  00:39:25 - 00:39:40 - Dirk Franssen
  00:39:42 - 00:41:34 - Wim Maassen
  00:41:35 - 00:41:59 - Dré Peters
  00:42:00 - 00:42:17 - Wim Maassen
  00:42:18 - 00:42:35 - Dirk Franssen
  00:42:49 - 00:43:32 - Ernest Oele
  00:43:33 - 00:43:37 - Dirk Franssen
  00:43:38 - 00:43:43 - Ernest Oele
  00:43:44 - 00:43:54 - Dirk Franssen
  00:43:55 - 00:43:59 - Ernest Oele
  00:44:00 - 00:44:08 - Dirk Franssen
  00:44:09 - 00:46:07 - Ernest Oele
  00:46:08 - 00:46:18 - Dré Peters
  00:46:19 - 00:48:08 - Leon Coenen
  00:48:09 - 00:51:24 - Michael Kalthoff
  00:51:25 - 00:51:37 - Dré Peters
  00:51:38 - 00:52:04 - Frans Schreurs
  00:52:05 - 00:52:15 - Dirk Franssen
  00:52:16 - 00:55:00 - Frans Schreurs
  00:55:01 - 00:55:26 - Wim Kemp
  00:55:27 - 00:57:09 - Frans Schreurs
  00:57:10 - 00:57:16 - Dré Peters
  00:57:17 - 00:58:55 - Dirk Franssen
  01:00:36 - 01:00:39 - Dré Peters
  01:00:40 - 01:00:52 - Wim Maassen
  01:00:53 - 01:01:16 - Dirk Franssen
  01:01:17 - 01:01:19 - Wim Maassen
  01:01:20 - 01:01:29 - Dré Peters
  01:01:30 - 01:01:54 - Dirk Franssen
  01:01:55 - 01:02:01 - Dré Peters
  01:02:02 - 01:02:04 - Wim Kemp
  01:02:05 - 01:02:11 - Dré Peters
  01:02:12 - 01:03:07 - Ernest Oele
  01:03:08 - 01:03:15 - Dirk Franssen
  01:03:16 - 01:03:37 - Ernest Oele
  01:03:38 - 01:03:44 - Dirk Franssen
  01:03:45 - 01:03:49 - Ernest Oele
  01:03:50 - 01:03:57 - Dré Peters
  01:03:58 - 01:04:26 - Leon Coenen
  01:04:27 - 01:04:52 - Michael Kalthoff
  01:04:53 - 01:05:06 - Dirk Franssen
  01:05:07 - 01:05:10 - Dré Peters
  01:05:11 - 01:07:20 - Frans Schreurs
  01:07:21 - 01:07:24 - Dré Peters
  01:07:25 - 01:07:34 - Dirk Franssen
  01:07:35 - 01:07:50 - Dré Peters
 • 3

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.05 uur.


  01:07:51 - 01:08:11 - Dré Peters