B&W vergadering publicatie

dinsdag 7 april 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met de opgestelde startnotitie over het actualiseren van het sportaccommodatiebeleid;

  2. de gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief de startnotitie te doen toekomen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in te stemmen met de opgestelde startnotitie over het actualiseren van het sportaccommodatiebeleid; 2\. de gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief de startnotitie te doen toekomen\.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. het Wob-verzoek in te willigen en verzoeker de documenten die in uw bezit zijn over deze aanvraag voor een ontheffing ex. artikel 15,lid 2, Gemeentewet, te verstrekken;

  2. aanvrager hierover te informeren via bijgaande concept-brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het Wob\-verzoek in te willigen en verzoeker de documenten die in uw bezit zijn over deze aanvraag voor een ontheffing ex\. artikel 15\, lid 2\, Gemeentewet\, te verstrekken; 2\. aanvrager hierover te informeren via bijgaande concept\-brief\.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft:

  1.kennisgenomen van de art. 43 vragen van de VVD-fractie inzake het afgelasten van evenementen i.r.t. de Corona-crisis;

  2.besloten de vragen te beantwoorden middels bijgevoegde concept-antwoordbrief.


  Besluit
  Het college heeft: 1. kennisgenomen van de art. 43 vragen van de VVD-fractie inzake het afgelasten van evenementen i.r.t. de Corona-crisis; 2. besloten de vragen te beantwoorden middels bijgevoegde concept-antwoordbrief.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met de doelen, opzet en werkwijze van de Mobiliteitsraad;

  2. de Mobiliteitsraad als zodanig op te richten en aan te merken als formeel adviesorgaan;

  3. de raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft het voorstel aangehouden.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, conform

  toezegging, te informeren over de stand van zaken van de aangenomen moties.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, conform toezegging, te informeren over de stand van zaken van de aangenomen moties, met inachtneming van de besproken wijzigingen.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten aanbesteding inzameling afval.


  Besluit
  Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten aanbesteding inzameling afval.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief inzake 'retailsituatie binnenstad Roermond' aan te bieden aan de Raad.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief inzake 'retailsituatie binnenstad Roermond' aan te bieden aan de raad, met mandaat aan de portefeuillehouder.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten tot het verzenden van de raadsinformatiebrief aangaande grootschalig onderhoud tunnels A73.


  Besluit
  Het college heeft besloten de gemeenteraad tot informeren over het grootschalig onderhoud tunnels A73 via bijgaande raadsinformatiebrief.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om burger te berichten conform bijgevoegde brief (bijlage 1)


  Besluit
  Het college heeft besloten om burger te berichten conform bijgevoegde brief (bijlage 1)
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. een nieuwe omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, handelen in strijd met het bestemmingsplan en uitvoeren van werkzaamheden te verlenen voor de rijhal aan de Thuserhof 22;

  2. aanvrager te informeren over de nieuwe omgevingsvergunning middels bijgevoegd begeleidend schrijven met bijlagen;

  3. omwonenden te informeren over de nieuwe omgevingsvergunning middels bijgevoegde brief aan de vertegenwoordiger van de omwonenden.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. een nieuwe omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen\, handelen in strijd met het bestemmingsplan en uitvoeren van werkzaamheden te verlenen voor de rijhal aan de Thuserhof 22; 2\. aanvrager te informeren over de nieuwe omgevingsvergunning middels bijgevoegd begeleidend schrijven met bijlagen; 3\. omwonenden te informeren over de nieuwe omgevingsvergunning middels bijgevoegde brief aan de vertegenwoordiger van de omwonenden\.
 • 2.11


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. het verzoek van de nieuwe eigenaren van het pand Rijksweg Zuid 89 te Swalmen om opheffing van de last onder bestuursdwang opgelegd aan Leisure Solutions BV op 2 juli 2019 toe te wijzen;

  2. de publiekrechtelijke beperking zoals ingeschreven in het Kadaster door te halen;

  3. de nieuwe eigenaren te informeren middels bijgevoegde conceptbeschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. het verzoek van de nieuwe eigenaren van het pand Rijksweg Zuid 89 te Swalmen om opheffing van de last onder bestuursdwang opgelegd aan Leisure Solutions BV op 2 juli 2019 toe te wijzen; 2\. de publiekrechtelijke beperking zoals ingeschreven in het Kadaster door te halen; 3\. de nieuwe eigenaren te informeren middels bijgevoegde conceptbeschikking\.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten op de afhandeling van de klacht betreffende gedragingen van een ambtenaar van afdeling Beheer Openbare Ruimte en stelt klager hiervan schriftelijk in kennis middels bijgevoegde concept klachtafhandelingsbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten op de afhandeling van de klacht betreffende gedragingen van een ambtenaar van afdeling Beheer Openbare Ruimte en stelt klager hiervan schriftelijk in kennis middels bijgevoegde concept klachtafhandelingsbrief.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.dat voor onderhavige activiteit geen milieueffectrapport moet worden opgesteld, omdat geen sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen en de aanmeldingsnotitie en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen;

  2.het bestemmingsplan ‘Neeldervelt’ in procedure te brengen door het ontwerpplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. dat voor onderhavige activiteit geen milieueffectrapport moet worden opgesteld, omdat geen sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen en de aanmeldingsnotitie en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen; 2. het bestemmingsplan ‘Neeldervelt’ in procedure te brengen door het ontwerpplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college besluit het Uitvoeringsprogramma RUD Limburg-Noord 2020 vast te stellen.


  Besluit
  Het college heeft besloten het Uitvoeringsprogramma RUD Limburg-Noord 2020 vast te stellen.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  He college heeft besloten:

  1. Stichting Kinderopvang Roermond een budgetsubsidie te verlenen van € € 477.934,44;

  2. Stichting Leefkind een budgetsubsidie te verstrekken van € 39.812,40;

  3. ’t Treintje een budgetsubsidie te verstrekken van € 15.099,00;

  4. De Beestenboel een budgetsubsidie te verstrekken van € 22.720,80;

  5. Keet in de Kerk een budgetsubsidie te verstrekken van € 16.002,00;

  6. Stichting Istia een budgetsubsidie te verstrekken van € 14.306,40;

  7. de instellingen, genoemd onder 1 t/m 6 te informeren middels de bijgevoegde concept-beschikkingen.


  Besluit
  He college heeft besloten: 1. Stichting Kinderopvang Roermond een budgetsubsidie te verlenen van € 477.934,44; 2. Stichting Leefkind een budgetsubsidie te verstrekken van € 39.812,40; 3. ’t Treintje een budgetsubsidie te verstrekken van € 15.099,00; 4. De Beestenboel een budgetsubsidie te verstrekken van € 22.720,80; 5. Keet in de Kerk een budgetsubsidie te verstrekken van € 16.002,00; 6. Stichting Istia een budgetsubsidie te verstrekken van € 14.306,40; 7. de instellingen, genoemd onder 1 t/m 6 te informeren middels de bijgevoegde concept-beschikkingen.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1.in principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming van het perceel Heide 6 te Roermond in een woonbestemming;
  2.verzoeker te informeren met bijgevoegde conceptbrief


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. in principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming van het perceel Heide 6 te Roermond in een woonbestemming; 2. verzoeker te informeren met bijgevoegde conceptbrief
 • 4.1


  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de vragen van E. Oele over de gemeentelijke inzet ten behoeve van ondernemers tijdens de corona-maatregelen te beantwoorden met een uitgaande brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de vragen van het raadslid, de heer E. Oele, over de gemeentelijke inzet ten behoeve van ondernemers tijdens de corona-maatregelen te beantwoorden via bijgaande brief.
 • 4.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de schriftelijke vragen van de VVD-fractie inzake BIZ bijdrage 2020 te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de schriftelijke vragen van de VVD-fractie inzake BIZ bijdrage 2020 te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief, met mandaat aan de portefeuillehouder.
 • 4.3


  Voorgesteld besluit

  1.Het college heeft kennisgenomen van de conceptbrief gericht aan de producent van The Passion in verband met het niet doorgaan van het geplande evenement.

  2.Het college heeft besloten de conceptbrief te versturen.


  Besluit
  1. Het college heeft kennisgenomen van de conceptbrief gericht aan de producent van The Passion in verband met het niet doorgaan van het geplande evenement.  2. Het college heeft besloten de conceptbrief te versturen.
 • 4.4


  Voorgesteld besluit

  1. akkoord te gaan met de tijdelijke werkwijze voor betalingen aan gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp, Wmo (begeleiding en kortdurend verblijf) en Hulp bij het Huishouden (HbH) zoals beschreven in bijlage 1 en onder voorbehoud van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling van het Rijk;

  2. de tijdelijke werkwijze zoals bedoeld onder punt 1 met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 maart 2020 tot minimaal 1 juni 2020, dan wel zolang de Corona-maatregelen van het Rijk op dit onderdeel van kracht zijn;

  3. de uit de tijdelijke werkwijze voortvloeiende betalingen aan gecontracteerde aanbieders lokaal betaalbaar te stellen, onder voorbehoud van de definitieve regeling van het Rijk;

  4. deze tijdelijke werkwijze te communiceren met de betreffende aanbieders middels publicatie op aanbestedingsplatform Negometrix en voor HBH per e-mail aan de gecontracteerde aanbieders;

  5. de contractmanager Midden-Limburg Oost en diens vervanger(s), zijnde de projectleider(s) Jeugd en Wmo Midden-Limburg Oost, mandaat, machtiging en volmacht te verlenen voor het maken van aanvullende afspraken met gecontracteerde aanbieders op grond van beslispunt 1.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. akkoord te gaan met de tijdelijke werkwijze voor betalingen aan gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp, Wmo (begeleiding en kortdurend verblijf) en Hulp bij het Huishouden (HbH) zoals beschreven in bijlage 1 en onder voorbehoud van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling van het Rijk; 2. de tijdelijke werkwijze zoals bedoeld onder punt 1 met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 maart 2020 tot minimaal 1 juni 2020, dan wel zolang de Corona-maatregelen van het Rijk op dit onderdeel van kracht zijn; 3. de uit de tijdelijke werkwijze voortvloeiende betalingen aan gecontracteerde aanbieders lokaal betaalbaar te stellen, onder voorbehoud van de definitieve regeling van het Rijk; 4. deze tijdelijke werkwijze te communiceren met de betreffende aanbieders middels publicatie op  aanbestedingsplatform Negometrix en voor HBH per e-mail aan de gecontracteerde aanbieders; 5. de contractmanager Midden-Limburg Oost en diens vervanger(s), zijnde de projectleider(s) Jeugd en Wmo Midden-Limburg Oost, mandaat, machtiging en volmacht te verlenen voor het maken van aanvullende afspraken met gecontracteerde aanbieders op grond van beslispunt 1.
 • 4.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de genomen maatregelen in de aanpak van de corona-crisis.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de genomen maatregelen in de aanpak van de corona-crisis.