Gemeenteraad

donderdag 25 oktober 2018 18:00 - 21:44
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest ( Burgemeester )
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Trekking stemmingnummer en mededelingen van de voorzitter.


  Besluit
  De vergadering wordt geopend. De raadsleden Wim Kemp en Gerard Nizet kunnen vandaag niet aanwezig zijn, evenals raadslid Chris Trines, die vanwege ziekte niet aanwezig is. Zijn tijdelijke vervanging staat vandaag geagendeerd. Afgesproken wordt agendapunt 7 (voordracht lid RKC) naar voren te halen, zodat de beëdiging i.c.m. met de beëdiging van het nieuwe raadslid kan plaatsvinden. Nr. 30 is het stemmingsnummer: i.c. Lieke van Hal.

  00:08:24 - 00:13:36 - Rianne Donders-de Leest
 • 1.a

  Instellen commissie geloofsbrieven en beëidiging van A. Meijers. Bert Achten, M.Cox-Sevenich , Angela Sanders-Meuter worden in de commissie geloofsbrieven benoemd. De heer Achten richt zich na analyse van de geloofsbrieven tot de raad: er zijn geen beletselen geconstateerd. De heer Meijers wordt daarmee toegelaten tot de raad. Vervolgens legt de heer Meijers de verklaring en belofte af.  Besluit
  Bert Achten, Marij.Cox-Sevenich en Angela Sanders-Meuter worden in de commissie geloofsbrieven benoemd. De heer Achten richt zich na analyse van de geloofsbrieven namens de commissie tot de raad: er zijn geen beletselen geconstateerd. De heer Meijers wordt daarmee toegelaten tot de raad. Vervolgens legt de heer Meijers de verklaring en belofte af.

  00:30:02 - 00:30:17 - Rianne Donders-de Leest
  00:30:18 - 00:31:02 - Bert Achten
  00:31:03 - 00:35:19 - Rianne Donders-de Leest
 • 1.b

  Voorgesteld wordt om de heer L.P.A. Haarsma per 25-10-2018 eervol ontslag te verlenen als extern lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Roermond en de heer P.L.C.M. Janssen per 25-10-2018 te benoemen in de functie van extern lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Roermond. Voordat de heer Janssen zijn werkzaamheden kan starten, dient hij nog de eed of verklaring en belofte af te leggen.  Besluit
  De voordracht is unaniem akkoord en daarmee is de heer Janssen benoemd tot lid van de Rekenkamercommissie . De heer Janssen legt vervolgens de verklaring en belofte af.

  00:35:37 - 00:35:42 - Rianne Donders-de Leest
 • 2

  De agenda bevat de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering aan de orde komen. Er is een interpellatieverzoek van VVD inzake splitsing panden in appartementen en studio's binnengekomen. Het is aan de raad om een beslissing te nemen op dit verzoek. De raad bepaalt ook op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.  Besluit
  Agenda wordt vastgesteld. Het interpellatie verzoek van de VVD wordt toegevoegd aan de agenda, voorafgaand aan de moties vreemd aan de orde van de dag. Er worden 3 moties ingediend. -Motie vreemd aan de orde van de dag: kampioenschap Zaate Hermeniekes. -Motie vreemd aan de orde van de dag: Meldingsbereidheid discriminatie. -Motie vreemd aan de orde van de dag: Project Sensing. Er zijn actuele vragen gesteld door de LVR, deze worden toegelaten (agendapunt 16).
 • 3

  Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2018.  Besluit
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 4

  Overzicht van brieven en overige stukken gericht aan de gemeenteraad. GL verzoekt n.a.v. de vuurwerkbrieven (114 en 116) het onderwerp te agenderen in commissieverband. Verzoek wordt door de voorzitter van de raad doorgeleid naar de commissievoorzitter  Besluit
  GL verzoekt n.a.v. de vuurwerkbrieven (114 en 116) het onderwerp te agenderen in commissieverband. Verzoek wordt door de voorzitter van de raad doorgeleid naar de commissievoorzitter. De brievenlijst wordt verder conform voorstel vastgesteld.

  00:41:20 - 00:41:39 - Jos de Kunder
  00:41:40 - 00:42:38 - Rianne Donders-de Leest
 • 5.a
 • 6

  Voorgesteld wordt om het protocol voor de accountantscontrole van de gemeentelijke jaarrekening 2018 vast te stellen.  Besluit
  Het controle-protocol wordt vastgesteld.
 • 7.a
 • 8

  Voorgesteld wordt de Bestuursrapportage 2018 vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. de bestuursrapportage 2018 vast te stellen; 2. de begroting te wijzigen zoals opgenomen in bijlage 2 en 3 van de bestuursrapportage 2018; 3. het inrichtings- en andere voorzieningenkrediet voor de locatie BC Broekhin ter grootte van € 93.197 vast te stellen; 4. het renovatiekrediet inzake huisvesting voor de locatie Sloet van Beelestraat ter grootte van € 99.000 vast te stellen; 5. het krediet inzake sloop diverse panden ter grootte van € 205.000 vast te stellen.


  Besluit
  Wethouder Schreurs zal op nader verzoek van GL (dit is ook al in de commissiebehandeling gemeld) een tekstuele aanpassing (in de digitale versie van de BURAP) plegen i.r.t. pagina 5. Wethouder Schreurs geeft aan dat het businessplan sociaal domein nog door het college zal worden voorgelegd aan de raad (kan desgewenst dan besproken worden). Wethouder Schreurs geeft aan dat het college bij de raad nog terugkomt op het onderwerp woningmarkt (n.a.v. het onderzoek regionale woningmarkt) en de nieuwe structuurvisie wonen. De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. de bestuursrapportage 2018 vast te stellen; 2. de begroting te wijzigen zoals opgenomen in bijlage 2 en 3 van de bestuursrapportage 2018; 3. het inrichtings- en andere voorzieningenkrediet voor de locatie BC Broekhin ter grootte van € 93.197 vast te stellen; 4. het renovatiekrediet inzake huisvesting voor de locatie Sloet van Beelestraat ter grootte van € 99.000 vast te stellen; 5. het krediet inzake sloop diverse panden ter grootte van € 205.000 vast te stellen. Besluitvorming is unaniem.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  BURAP

  00:42:39 - 00:51:35 - Aijiththan Loganathan
  00:51:36 - 00:51:39 - Rianne Donders-de Leest
  00:51:40 - 00:56:32 - Leon Coenen
  00:56:33 - 00:56:36 - Rianne Donders-de Leest
  00:56:37 - 00:58:59 - Oele
  00:58:59 - 00:59:11 - Rianne Donders-de Leest
  00:59:12 - 01:02:35 - Wim Maassen
  01:02:36 - 01:02:42 - Rianne Donders-de Leest
  01:02:43 - 01:14:45 - Frans Schreurs
  01:14:46 - 01:14:55 - Rianne Donders-de Leest
  01:14:56 - 01:17:30 - Aijiththan Loganathan
  01:17:31 - 01:17:34 - Rianne Donders-de Leest
  01:17:35 - 01:19:43 - Marc Breugelmans
  01:19:44 - 01:20:10 - Aijiththan Loganathan
  01:20:11 - 01:20:51 - Marc Breugelmans
  01:20:52 - 01:20:53 - Rianne Donders-de Leest
  01:20:54 - 01:21:42 - Wim Maassen
  01:21:43 - 01:22:06 - Marc Breugelmans
  01:22:07 - 01:22:17 - Rianne Donders-de Leest
  01:22:18 - 01:22:42 - Wim Maassen
  01:22:43 - 01:23:03 - Leon Coenen
  01:23:04 - 01:23:34 - Rianne Donders-de Leest
  01:23:35 - 01:28:52 - Leon Coenen
  01:28:53 - 01:28:57 - Rianne Donders-de Leest
  01:28:58 - 01:29:52 - Frans Schreurs
  01:29:53 - 01:30:29 - Aijiththan Loganathan
  01:30:30 - 01:30:59 - Leon Coenen
  01:31:00 - 01:33:41 - Frans Schreurs
  01:33:42 - 01:34:12 - Dirk Franssen
  01:34:13 - 01:36:57 - Frans Schreurs
  01:36:58 - 01:37:41 - Rianne Donders-de Leest
 • 9

  Voorgesteld wordt de Erfgoedverordening 2018 vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. De Erfgoedverordening 2018 en de bijbehorende beleidskaart archeologie vast te stellen: 2. De genoemde verordening op de gebruikelijke wijze zes weken ter inzage te leggen.


  Besluit
  De wethouder zegt toe dat een evaluatie uiterlijk na 2 jaar zal plaatsvinden. De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. De Erfgoedverordening 2018 en de bijbehorende beleidskaart archeologie vast te stellen: 2. De genoemde verordening op de gebruikelijke wijze zes weken ter inzage te leggen. Besluitvorming is unaniem.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  evaluatie erfgoedverordening

  01:37:42 - 01:38:44 - Ben Peters
  01:38:45 - 01:40:14 - Carla de Groot
  01:40:15 - 01:41:53 - Leon Coenen
  01:41:54 - 01:43:04 - Oele
  01:43:05 - 01:48:53 - Ferdinand Pleyte
  01:48:54 - 01:49:30 - Rianne Donders-de Leest
 • 10

  Voorgesteld wordt om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van een natuurcamping aan de Bosstraat 121 te Swalmen.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van een natuurcamping aan de Bosstraat 121 te Swalmen en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen; 2. als geen zienswijzen omtrent de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, het voorstel voor de afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen als hamerstuk aan de raad voor te leggen (zonder voorafgaande consultatie van de Commissie Ruimte).


  Besluit
  LVR geeft aan het raadsvoorstel leidend te vinden. Wethouder Evers en de voorzitter geven aan dat datgene wat nu voorligt het besluitvormingskader is. De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van een natuurcamping aan de Bosstraat 121 te Swalmen en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen; 2. als geen zienswijzen omtrent de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, het voorstel voor de afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen als hamerstuk aan de raad voor te leggen (zonder voorafgaande consultatie van de Commissie Ruimte). Besluitvorming is unaniem.

  01:49:31 - 01:50:09 - Jos van Rey
  01:50:10 - 01:50:20 - Jos de Kunder
  01:50:21 - 01:50:25 - Rianne Donders-de Leest
  01:50:26 - 01:50:29 - Rens Evers
  01:50:30 - 01:50:33 - Rianne Donders-de Leest
  01:50:34 - 01:50:46 - Jos van Rey
  01:50:47 - 01:51:25 - Rens Evers
  01:51:26 - 01:52:10 - Rianne Donders-de Leest
 • 11

  Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportage Vitale Stad.  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Vitale Stad. 2. Het college van B&W de bevoegdheid tot wijziging van de begroting te mandateren, binnen de kaders van het programma Vitale Stad en met in achtneming van de resultaatsverplichtingen uit de subsidiebeschikking van de provincie Limburg. 3. Het college de bevoegdheid te mandateren om, binnen de in het raadsvoorstel gestelde kaders, de Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad) te wijzigen. 4. Het college de bevoegdheid te mandateren om de Verordening stimuleringsregelingen groene daken en gevels per 1-1-2019 te laten intrekken.


  Besluit
  Wethouder A.Waajen-Crins geeft (n.a.v. vragen van de LVR) aan in december de nadere informatie i.r.t. de acquisiteur aan te kunnen leveren (vanwege zorgvuldigheid vergt dat meer tijd). Voorjaar 2019 kan over continuering (verdere toekomst) van vitale stad gesproken worden. Wethouders Evers geeft aan inzake aanpak Munsterplein daar nog bij de commissie RU op terug te komen. Wethouder Waajen-Crins geeft aan dar er gekoerst wordt op een aanpassing van de provinciale beschikking.. Als we op koers blijven (in de lijn van hetgeen vanavond voorligt en aangegeven is vanuit het college) is er geen noodzaak tot nader informeren van de raad. Blijkt e.e.a . anders te liggen dan ligt nadere informatie aan de raad wél voor de hand. LVR geeft een stemverklaring en geeft aan m.b.t. punt 1 tegen te stemmen (louter kennisnemen past niet bij belang van dit grote traject) en ook niet in kan stemmen met punt 2, 3 en 4 (over de mandateringen). De raad van de gemeente Roermond, besluit: 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Vitale Stad. 2. Het college van B&W de bevoegdheid tot wijziging van de begroting te mandateren, binnen de kaders van het programma Vitale Stad en met in achtneming van de resultaatsverplichtingen uit de subsidiebeschikking van de provincie Limburg. 3. Het college de bevoegdheid te mandateren om, binnen de in het raadsvoorstel gestelde kaders, de Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad) te wijzigen. 4. Het college de bevoegdheid te mandateren om de Verordening stimuleringsregelingen groene daken en gevels per 1-1-2019 te laten intrekken. LVR stemt tegen, overigen voor.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  acquisiteur

  01:52:11 - 02:10:06 - Dirk Franssen
  02:10:07 - 02:10:09 - Rianne Donders-de Leest
  02:10:10 - 02:11:41 - Leon Guffens
  02:11:42 - 02:13:29 - Jos de Kunder
  02:13:30 - 02:13:44 - Dirk Franssen
  02:13:45 - 02:13:54 - Jos de Kunder
  02:13:55 - 02:13:58 - Dirk Franssen
  02:13:59 - 02:14:05 - Rianne Donders-de Leest
  02:14:06 - 02:15:34 - Jos Tobben
  02:15:35 - 02:16:16 - Wilbert Dekker
  02:16:17 - 02:24:07 - Leon Coenen
  02:24:08 - 02:24:17 - Rianne Donders-de Leest
  02:24:18 - 02:28:05 - Vincent Zwijnenberg
  02:28:06 - 02:28:09 - Rianne Donders-de Leest
  02:28:10 - 02:32:19 - Angely Waajen-Crins
  02:32:20 - 02:32:33 - Dirk Franssen
  02:32:34 - 02:35:02 - Angely Waajen-Crins
  02:35:14 - 02:39:36 - Rens Evers
  02:39:37 - 02:40:11 - Rianne Donders-de Leest
  02:40:12 - 02:44:15 - Dirk Franssen
  02:44:16 - 02:44:28 - Leon Coenen
  02:44:29 - 02:48:04 - Dirk Franssen
  02:48:05 - 02:48:36 - Vincent Zwijnenberg
  02:48:37 - 02:49:33 - Dirk Franssen
  02:49:34 - 02:49:56 - Vincent Zwijnenberg
  02:49:57 - 02:50:00 - Rianne Donders-de Leest
  02:50:01 - 02:50:06 - Dirk Franssen
  02:50:07 - 02:50:14 - Rianne Donders-de Leest
  02:50:15 - 02:52:23 - Dirk Franssen
  02:52:24 - 02:52:41 - Rianne Donders-de Leest
  02:52:42 - 02:54:07 - Dirk Franssen
  02:54:08 - 02:54:31 - Rianne Donders-de Leest
  02:54:32 - 02:55:19 - Jos de Kunder
  02:55:20 - 02:57:44 - Leon Coenen
  02:57:45 - 03:00:21 - Angely Waajen-Crins
  03:00:22 - 03:00:31 - Rianne Donders-de Leest
  03:00:32 - 03:01:11 - Dirk Franssen
  03:01:12 - 03:01:44 - Angely Waajen-Crins
  03:01:45 - 03:02:38 - Rens Evers
  03:02:39 - 03:03:02 - Rianne Donders-de Leest
  03:03:02 - 03:03:09 - Selami Coşkun
  03:03:10 - 03:03:35 - Rianne Donders-de Leest
  03:15:33 - 03:31:29 - Vincent Zwijnenberg
  03:31:30 - 03:34:00 - Rianne Donders-de Leest
  03:34:01 - 03:34:02 - Angely Waajen-Crins
  03:34:03 - 03:34:17 - Rianne Donders-de Leest
  03:51:07 - 03:56:26 - Angely Waajen-Crins
  03:56:27 - 03:59:34 - Rianne Donders-de Leest
  03:59:35 - 04:10:29 - Angely Waajen-Crins
  04:10:30 - 04:10:41 - Rianne Donders-de Leest
  04:10:42 - 04:21:43 - Vincent Zwijnenberg
  04:21:44 - 04:21:56 - Rianne Donders-de Leest
  04:21:57 - 04:31:09 - Jos van Rey
  04:31:10 - 04:32:01 - Vincent Zwijnenberg
  04:32:01 - 04:32:43 - Jos van Rey
  04:32:44 - 04:35:45 - Marc Breugelmans
  04:35:45 - 04:38:28 - Wim Maassen
  04:38:29 - 04:40:35 - Leon Coenen
  04:40:36 - 04:40:49 - Rianne Donders-de Leest
  04:40:50 - 04:41:26 - Dré Peters
  04:41:27 - 04:41:36 - Rianne Donders-de Leest
  04:41:37 - 04:41:55 - Dré Peters
  04:41:56 - 04:42:21 - Rianne Donders-de Leest
  04:42:22 - 04:42:44 - Dré Peters
  04:42:45 - 04:43:06 - Wim Maassen
  04:43:07 - 04:43:29 - Dré Peters
  04:43:30 - 04:43:45 - Rianne Donders-de Leest
  04:43:46 - 04:44:01 - Dré Peters
  04:44:02 - 04:44:18 - Rianne Donders-de Leest
  04:44:19 - 04:44:40 - Selami Coşkun
  04:44:41 - 04:45:12 - Rianne Donders-de Leest
  04:45:13 - 04:45:38 - Dré Peters
  04:45:39 - 04:46:21 - Rianne Donders-de Leest
  04:46:22 - 04:46:57 - Ger Julicher
  04:46:58 - 04:47:21 - Rianne Donders-de Leest
  04:47:22 - 04:47:25 - Jos van Rey
  04:47:26 - 04:48:19 - Rianne Donders-de Leest
  04:48:20 - 04:49:07 - Marc Breugelmans
  04:49:08 - 04:49:34 - Rianne Donders-de Leest
  04:49:42 - 04:52:52 - Angely Waajen-Crins
  04:52:53 - 04:53:37 - Bert Achten
  04:53:38 - 04:53:43 - Angely Waajen-Crins
  04:53:44 - 04:53:50 - Bert Achten
  04:53:51 - 04:54:15 - Angely Waajen-Crins
  04:54:16 - 04:54:30 - Bert Achten
  04:54:31 - 04:54:50 - Angely Waajen-Crins
  04:54:51 - 04:54:55 - Bert Achten
  04:54:56 - 04:55:07 - Angely Waajen-Crins
  04:55:08 - 04:55:17 - Jos van Rey
  04:55:18 - 04:58:14 - Angely Waajen-Crins
  04:58:15 - 05:00:03 - Rianne Donders-de Leest
  05:00:04 - 05:00:08 - Jos van Rey
  05:00:09 - 05:00:30 - Rianne Donders-de Leest
  05:00:31 - 05:03:11 - Jos van Rey
  05:03:12 - 05:03:16 - Rianne Donders-de Leest
  05:03:17 - 05:06:26 - Frans Schreurs
  05:06:27 - 05:09:28 - Jos van Rey
  05:09:29 - 05:10:43 - Frans Schreurs
  05:10:44 - 05:11:00 - Jos van Rey
  05:11:01 - 05:11:21 - Frans Schreurs
  05:11:22 - 05:11:35 - Rianne Donders-de Leest
  05:11:36 - 05:12:00 - Jos van Rey
  05:12:01 - 05:12:27 - Rianne Donders-de Leest
  05:12:28 - 05:12:46 - Dirk Franssen
  05:12:47 - 05:13:17 - Rianne Donders-de Leest
  05:13:18 - 05:14:33 - Selami Coşkun
  05:14:34 - 05:15:12 - Rianne Donders-de Leest
  05:15:13 - 05:15:34 - Selami Coşkun
  05:15:35 - 05:16:04 - Rianne Donders-de Leest
 • 12


  Besluit
  De heer Zwijnenberg (VVD) motiveert het interpellatieverzoek en stelt zijn interpellatievragen (zie bijlage voor inbreng van de heer Zwijnenberg). Aan het slot van het betoog dient de VVD een motie om de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuwe rechtspersoon die tot doel heeft het aankopen, restaureren, revitaliseren en/of exploiteren van panden en het zoeken naar gewenste bestemmingen hiervoor. Wethouder A.Waajen-Crins gaat in op de interpellatievragen. Excuses worden aangeboden voor de zeer late beantwoording van de art.43 vragen, vervolgens wordt door wethouder A. Waajen-Crins ingegaan op de gestelde vragen. Aangegeven wordt o.a. dat er gewerkt wordt aan een paraplu bestemmingsplan (niet alleen gericht op de binnenstad maar de hele gemeente). Doel is om het 2e kwartaal 2019 met een voorstel te komen (juni, juli 2019 ter vaststelling aan raad voor te leggen). In tussentijd zullen plannen goed getoetst worden. Ook geldt vanaf februari 2019 (publicatie van ontwerp bestemmingsplan) een aanhoudingsplicht voor aanvragen omgevingsvergunningen. Burgemeester Donders-de Leest gaat in op de bouw-BIBOB gerelateerde vragen. Voor drank en horeca vergunningen wordt BIBOB al toegepast. Voorbereidingen voor een bouw-BIBOB zijn bijna afgerond. In het kader van integraal veiligheidsbeleid c.q. handhavingsbeleid komt dit onderwerp terug. De navolgende toezeggingen worden gedaan door wethouder Waajen-Crins: -de raad wordt op de hoogte gehouden van het vervolgproces inzake het paraplu bestemmingsplan welke o.a. zowel op kamerverhuur als mini-studios betrekking zal hebben (ontwerp is ambtelijk voorbereid en komt in college ter besluitvorming aan de orde). - de beantwoording van vragen van inwoners kunnen op verzoek ter inzage gelegd worden bij de griffie. -n.a.v. opmerking van de VVD zal gecontroleerd zal worden of er tóch gewerkt wordt aan de panden nr. 37 en 39 terwijl er geen vergunning is. M.b.t. de motie geeft wethouder Waajen-Crins aan dat het college men zich kan vinden in de geest van de motie. Overweging e wordt echter niet gedeeld. Verder kan deze worden omarmd. In commissieverband wordt er dan wel graag op teruggekomen wat e.e.a dan qua implementatie betekent. De heer Zwijnenberg reageert in 2e termijn op de beantwoording door de beide portefeuillehouders en stelt nog enkele vragen. Een aantal overige fracties voeren het woord. LVR geeft aan dat al vóór april 2019 met een met een paraplu bestemmingsplan is te komen (2e kwartaal 2019 is te laat). LVR doet de suggestie van het instrument huisvestingsverordening. CDA geeft aan dat daar waar versnellingen mogelijk zijn, dat dat de voorkeur heeft. Om recht te doen aan de signalen uit de stad. Oproep van LVR (kijken naar mogelijkheden op kortere termijn) wordt ook door GL ondersteund. SPR ondersteunt ook verzoek van LVR inzake een mogelijk instrument welke wellicht vervroegd ingezet kan worden. Wethouder Waajen-Crins gaat in op aanvullende opmerkingen en vragen. Wethouder geeft aan altijd bereid te zijn in gesprek te gaan met bewonersorganisaties en/of wijkraden. Dat aanbod staat. De navolgende aanvullende toezeggingen worden gedaan: -Wethouder Waajen geeft aan mogelijkheden zelf te onderzoeken of op korte termijn (binnen een week komt een informatiebrief, derhalve voor de begrotingsraad) er een snelle route mogelijk is. Ook idee van huisvestingsverordening (LVR suggestie) wordt meegenomen. Als er extern juridisch advies nodig is, dan zal dat gebeuren. -Er zal nog schriftelijk antwoord volgen (via de mail) inzake vraag of m.b.t. de Mariagardestraat alleen afgeweken is m.b.t. gebruik of ook bouwtechnisch. VVD wijzigt de motie: punt e wordt verwijderd. (zie bijlage voor gewijzigde motie). De motie wordt in gewijzigde versie (unaniem) aangenomen. De heer van Rey verwijst bij stemverklaring naar zijn gemaakte opmerkingen i.r.t. punt f van de motie.

  Moties
  Onderwerp
  18M18 Interpellatie
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Diverse toezeggingen i.r.t. interpellatie.
 • 13

  Motie vreemd aan de orde van de dag: kampioenschap Zaate Hermeniekes  Besluit
  Motie wordt vanwege tijdgebrek niet besproken. Zal in de raad van 8 november aan de orde komen.
 • 14

  Motie vreemd aan de orde van de dag: Meldingsbereidheid discriminatie  Besluit
  Motie wordt vanwege tijdgebrek niet besproken. Zal in de raad van 8 november aan de orde komen.
 • 15

  Motie vreemd aan de orde van de dag: Project Sensing  Besluit
  Motie wordt vanwege tijdgebrek niet besproken. Zal in de raad van 8 november aan de orde komen.
 • 16

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.  Besluit
  LVR stelt de (tien) vragen over BSgW en precario-aanslagen terrasvergunning (zie bijlage voor vragen). Wethouder Schreurs geeft een eerste reactie op de vragen maar geeft aan pas volle informatie te kunnen geven nadat er nader overleg met BsGW is geweest. LVR ziet uit naar de te ontvangen informatie.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Precario inning
 • 17

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur..