Cie BM

maandag 22 juni 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal, via MS Teams
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:02:11 - 00:02:54 - Mijntje van Beers
 • 2.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda.  Besluit
  De commissie stemt ermee in dat -ter ondersteuning van de burgemeester- aan de vergadering deelnemen: Scott Dautzenberg (politie), Karin Schepers (programmamanager veiligheid) en Maurice Verburg (jurist bijzondere wetten). De commissie stemt ermee in dat voorafgaande aan punt 6, Coffeeshopbeleid, een presentatie plaatsvindt, ter inleiding van het onderwerp. Op voorstel van de VVD wordt afgesproken de titel van het agendapunt 5, Veiligheid, uit te breiden naar "Veiligheid en Corona". Dat geldt niet alleen voor vanavond, ook voor de komende vergaderingen van de commissie BM. VVD vraagt waarom het onderwerp "Brief 20 Aanvraag ontheffing ex art. 15 Gemeentewet" niet is geagendeerd terwijl vorige keer was afgesproken dit door te schuiven. De griffier legt uit dat initiatiefnemer LVR heeft aangegeven dit onderwerp in een fysieke vergadering te willen bespreken. Dit kan waarschijnlijk in september, daarom wordt deze brief toegevoegd aan de voorraadagenda. LVR zegt dat de toegezegde notitie van het college "termijnopvolging en bewaking" nog niet is verschenen. Wethouder Schreurs stelt voor dat vanavond de vragen gewoon worden gesteld, dan kan het nog te maken memo op deze vragen worden toegespitst. Op verzoek van LVR zegt de commissievoorzitter toe de nodige ruimte voor vragen en discussie te zullen geven, mits in de buurt van de geagendeerde onderwerpen wordt gebleven.

  00:05:29 - 00:06:31 - Vincent Zwijnenberg
  00:06:32 - 00:06:41 - Mijntje van Beers
  00:06:42 - 00:07:01 - Vincent Zwijnenberg
  00:07:02 - 00:08:36 - Bert Achten
  00:08:37 - 00:09:21 - Mijntje van Beers
  00:09:22 - 00:10:36 - Jos Vervuurt
  00:10:37 - 00:11:27 - Rianne Donders-de Leest
  00:12:05 - 00:12:27 - Bert Achten
  00:12:28 - 00:13:20 - Jos Vervuurt
  00:13:21 - 00:14:17 - Vincent Zwijnenberg
  00:14:18 - 00:14:36 - Mijntje van Beers
  00:14:37 - 00:15:08 - Rianne Donders-de Leest
  00:15:09 - 00:17:36 - Vincent Zwijnenberg
  00:17:37 - 00:18:16 - Bert Achten
  00:18:17 - 00:20:06 - Frans Schreurs
  00:20:07 - 00:20:55 - Rianne Donders-de Leest
  00:20:56 - 00:22:00 - Vincent Zwijnenberg
  00:22:01 - 00:22:33 - Bert Achten
  00:22:34 - 00:23:21 - Rianne Donders-de Leest
  00:24:27 - 00:25:49 - Mijntje van Beers
 • 2.2

  Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorraadagenda.  Besluit
  VVD zegt dat de op 17 februari 2020 verstrekte commissie-informatiebrief handelde over ziekteverzuim van de ambtelijke organisatie en dat met deze brief daarom niet meteen ook tegemoet is gekomen aan de wens voor een notitie personeel, dit onderwerp is veel breder. VVD is nu in afwachting van de informatieve bijeenkomst over organisatie-ontwikkeling die, zoals zojuist afgesproken in het overleg van fractievoorzitters en burgemeester, zal plaatsvinden na afloop van de gezamenlijke commissievergadering op dinsdag 30 juni 2020. Na de zomer zal volgens afspraak nog een bijeenkomst plaatsvinden waarin dieper op deze materie kan worden ingegaan. Onderwerp "Evaluatie van het stadsbestuur in deze turbulente tijd"  wordt op verzoek van VVD en LVR op de voorraadagenda nader toegelicht. Dit staat overigens los van de door het college aangekondigde evaluatie van de corona-crisis. LVR verzoekt de raadsvertegenwoordigers in het project Grip op samenwerking, Dré Peters en Wim Kemp, in de commissie BM van september 2020 uit te nodigen voor het geven van een toelichting c.q. het voeren van overleg. Op verzoek van VVD zal wethouder Schreurs overleggen met de ambtelijke organisatie over de presentaties Ensia in relatie tot de Kadernota informatieveiligheid. De commissie wordt geïnformeerd over de uitkomst hiervan. Wethouder Schreurs verzoekt de inhoud van Kaderbrief begroting 2021, na besluitvorming in de raad van 9 juli, nog te vertalen naar de voorraadagenda (bestuursrapportage krijgt wellicht andere aanpak).

  Toezeggingen
  Onderwerp
  bijeenkomst over notitie personeel
  Grip op samenwerking
  Kaderbrief begroting 2021
  Presentaties Ensia in relatie tot de Kadernota informatieveiligheid
 • 3

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen van de portefeuillehouders.
 • 4.1


  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst van de vergadering van 18 mei 2020 vast.
 • 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen.


  Besluit
  Er vindt bij dit onderwerp geen woordvoering plaats.
 • 5

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid, o.a. op verzoek van de VVD de VNG brief over lachgas.  Besluit
  CDA: 1\. Hoe zit het met de opvolging van de wijkagent in Kitskensberg/Kemp\. 2\. Graag toelichting bij enkele recente overvallen\. VVD: 1\. Fietspad Oolderplas biedt maar 70 cm\. bewegingsruimte\, daar moet \-in relatie tot corona\- nodig groenonderhoud worden gepleegd\. 2\. Lachgas\, wat kan de gemeente doen\, ook gezien de ledenbrief van de VNG? SP: 1\. In La Bonne Aventure wordt zo nu en dan muziek gemaakt\, georganiseerd door bewoners\. Van gemeentewege is hierop redelijk formeel gereageerd\. Wordt er met verschillende maten gemeten? GL: 1\. Gebruik van lachgas is een groot probleem\. Wat kan gemeente doen? DENK: 1\. Roermond koploper met uitdelen van Coronaboetes\, hoe kan dat? 2\. Worden in het DOC de Coronamaatregelen wel goed nageleefd? 3\. Crisiscommunicatie\, doventolk? 4\. Lachgas LVR: 1\. Lachgas\. 2\. Overlast jeugd in de wijken verplaatst ook naar andere sportparken\. 3\. Willekeur bij de uitoefening van bevoegdheden door Stadstoezicht? 4\. Overlast in openbare ruimte / natuurgebieden\. In reactie op de gestelde vragen zegt burgemeester Donders: 1\. door Corona is er een ander gebruik van de buitenruimte ontstaan\, dit brengt overlast met zich mee\. Hierop moet de gemeente het toezicht aanpassen; 2\. muziek in de buitenruimte leidt ook tot klachten\, gemeente wil aan de ene kant wel tolerant zijn maar moet aan de andere kant ook reageren op klachten; 3\. er was in de coronatijd aanleiding om boetes uit te delen\, zeker in het begin\. Na 1 juni is er geen enkele boete meer gegeven; 4\. er is dagelijks overleg met het DOC over de ontwikkelingen daar\. Op smalle stukken is er bij drukte een probleem\, maar daar is aandacht voor\. In het DOC gelden dezelfde regels als op andere plaatsen; 5\. nee\, er is geen doventolk voor crisiscommunicatie maar het is iets om over na te denken\. Alle gesproken teksten op de gemeentelijke website zijn ook in tekst te lezen; 6\. het Rijk werkt aan wetgeving voor lachgas\. Gemeente bereidt een wijziging voor aanpassing van de APV voor op het gebied van ondermijning\. Lachgas wordt daarbij meegenomen\. Streven is voor het einde van dit jaar met een voorstel te komen\. Opnemen op voorraadagenda\. 7\. fietspad Oolderplas is een zaak voor de klachtenlijn\, melding openbare ruimte\. Scott Dautzenberg zegt dat er binnen de politie vanwege landelijke ontwikkelingen aanleiding was om te schuiven met personeel maar er wordt naar gestreefd om nog voor het zomerreces een nieuwe wijkagent voor Kemp/Kitskensberg te benoemen. Overvallen zijn High Impact Crimes, de politie pleegt daar veel inzet op. Burgemeester Donders zegt dat er zeker niet met willekeur wordt gehandhaafd maar dat het niet past om in commissie of raad over individuele casussen te spreken. Voor handhavers, politie en stadstoezicht, is het een pittige tijd.

  00:25:50 - 00:27:18 - Marc Breugelmans
  00:27:19 - 00:31:03 - Vincent Zwijnenberg
  00:31:04 - 00:34:05 - Gerard Nizet
  00:34:06 - 00:35:28 - Andreas Meijers
  00:35:29 - 00:40:49 - Selami Coşkun
  00:40:50 - 00:43:06 - Bert Achten
  00:43:07 - 00:46:41 - Rianne Donders-de Leest
  00:46:42 - 00:47:31 - Gerard Nizet
  00:47:32 - 00:47:56 - Rianne Donders-de Leest
  00:47:57 - 00:48:23 - Mijntje van Beers
  00:48:24 - 00:56:56 - Rianne Donders-de Leest
  00:56:57 - 01:00:25 - Inspreker -
  01:00:26 - 01:01:11 - Bert Achten
  01:01:12 - 01:04:24 - Rianne Donders-de Leest
  01:04:25 - 01:04:36 - Bert Achten
  01:04:37 - 01:05:31 - Vincent Zwijnenberg
  01:05:32 - 01:05:58 - Mijntje van Beers
 • 6

  1. Burgemeester Donders informeert de commissie mondeling over de stand van zaken coffeeshopbeleid.
  2. Brieven familie Adriaans
  3. Beleid verdeling exploitatievergunningen coffeeshops
  Dit onderwerp bevat ook ruimtelijke componenten. Wellicht willen ook raadsleden vanuit de commissie Ruimte aansluiten.  Besluit
  Burgemeester Donders denkt een progressief en zeer goed doordacht voorstel aan de commissie aan te bieden. Maurice Verburg, jurist bijzondere wetten, licht dit voorstel inhoudelijk toe. De getoonde sheets zullen aan de commissieleden beschikbaar worden gesteld. Daarna vindt woordvoering vanuit alle fracties plaats: LVR, GL, CDA, DS, VVD, D66, SP, SPR en DENK. De woordvoering is met name gericht op juridische aspecten van het voorgenomen beleid en de klachten die omwonenden van de huidige coffeeshops nog steeds ervaren. Enkele zaken die, naast complimenten voor de aanpak, specifiek aan de orde komen: systeem van loting, kwaliteit van de aanvragen, kosten van het traject in relatie tot leges, bibob in relatie tot illegale activiteit, voldoende beveiligers met een minimum van twee of mogelijk forse financiële sancties, spoorboekje, beleidsregels, definitie gegadigde, in overgangsfase mogelijk vier coffeeshops?, nog 4 jaar overlast voor omwonenden?, handhaving, alternatieve locaties beter dan de huidige?, wat als er maar één gegadigde is?, I-criterium. Reagerend op de woordvoering vanuit de fracties delen de voorzitter en haar ondersteuners mede: 1\. technische/juridische opmerkingen worden schriftelijk beantwoord; 2\. 80% van de politiecapaciteit wordt verbruikt voor reguliere inzet\, de resterende 20% is flexibel aan te wenden maar de inzet van dit flexibele deel stelt de politie natuurlijk voor dilemma's\. Handhaving vindt plaats voor zover qua capaciteit mogelijk is; 3\. er wordt overlegd met de eigenaar van de coffeeshop over de inzet van beveiligers\. Ook aan de overlast door wachtrijen wordt aandacht besteed\. De overlast van omwonenden wordt zeer serieus genomen\. Komende woensdag vindt op verzoek van de omwonenden overleg met de gemeente plaats\. Ook de politie zegt toe met de bewoners te zullen overleggen; 4\. vestigingscriteria\, vast te stellen door de burgemeester\, moeten voorkomen dat een coffeeshop wordt gevestigd op een plek die onwenselijk wordt geacht; 5\. voor ruimtelijke aspecten worden de reguliere procedures gevolgd\, inclusief mogelijkheden voor bezwaar; 6\. alle mogelijkheden voor selectie van kandidaten zijn afgewogen maar uiteindelijk is gekozen voor het systeem van loting; 7\. om te komen tot verplaatsing lijkt de nu gekozen route de beste\, snelste\, mogelijkheid te bieden; 8\. coffeeshop aan Venloseweg heeft vergunning tot 2024\, daarna lijkt het op die plek in elk geval einde verhaal; 9\. mogelijkheden voor kostenverhaal worden bekeken\, suggestie wordt meegenomen; 10\. dank aan Paul van Wersch\, Maurice Verburg en Karin Schepers\.

  Commissievragen
  Onderwerp
  Vragen CDA over coffeeshopbeleid
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Sheets

  01:05:59 - 01:09:06 - Rianne Donders-de Leest
  01:09:07 - 01:24:20 - Inspreker -
  01:24:21 - 01:24:46 - Mijntje van Beers
  01:24:47 - 01:27:48 - Bert Achten
  01:27:49 - 01:27:56 - Mijntje van Beers
  01:27:57 - 01:31:24 - Bert Achten
  01:31:25 - 01:39:58 - Wim Maassen
  01:39:59 - 01:48:16 - Marc Breugelmans
  01:48:17 - 01:50:26 - Jos Tobben
  01:50:27 - 02:05:44 - Vincent Zwijnenberg
  02:05:45 - 02:13:13 - Wilbert Dekker
  02:13:14 - 02:17:23 - Gerard Nizet
  02:17:24 - 02:18:05 - Wilbert Dekker
  02:18:06 - 02:20:21 - Gerard Nizet
  02:20:22 - 02:26:31 - Leon Coenen
  02:26:32 - 02:32:13 - Selami Coşkun
  02:32:15 - 02:32:48 - Mijntje van Beers
  02:32:49 - 02:33:31 - Rianne Donders-de Leest
  02:33:32 - 02:36:33 - Inspreker -
  02:36:34 - 02:52:04 - Rianne Donders-de Leest
  02:52:05 - 02:53:04 - Wim Maassen
  02:53:05 - 02:54:50 - Rianne Donders-de Leest
  02:54:51 - 02:55:21 - Wim Maassen
  02:55:22 - 02:55:46 - Rianne Donders-de Leest
  02:56:38 - 02:58:06 - Inspreker -
  02:58:07 - 03:00:56 - Rianne Donders-de Leest
  03:00:57 - 03:01:56 - Vincent Zwijnenberg
  03:01:57 - 03:03:41 - Bert Achten
  03:03:42 - 03:07:01 - Rianne Donders-de Leest
  03:07:02 - 03:09:06 - Inspreker -
  03:09:07 - 03:09:56 - Mijntje van Beers
 • 7

  VVD stelt via een initiatiefvoorstel voor om de verordening op de Lijkbezorgingsrechten aan te passen waardoor het in bepaalde gevallen mogelijk wordt om in termijnen te betalen.
  Dit agendapunt stond oorspronkelijk geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 mei, maar gezien het overleg dat VVD en de wethouder hebben gehad, heeft indiener VVD het voorstel teruggetrokken met het verzoek dit stuk te agenderen voor de commissie BM van 22 juni 2020..  Besluit
  VVD vraagt opnieuw aandacht voor het probleem dat in het initiatiefvoorstel aan de orde is gesteld (grafrechten voor eeuwigdurende begraven) en legt daaromtrent enkele ideeën op tafel. DENK en LVR geven aan de voorstellen van de VVD te steunen. Wethouder Schreurs zegt dat college met een positieve insteek zal bekijken of tegemoet gekomen kan worden aan mensen die problemen hebben. Het verzoek van de VVD om een beleidsregel te maken zal hierbij worden meegewogen. Toezegging: het college zal de commissie laten weten wat de uitkomst zal zijn.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  aanpassing van de verordening op de Lijkbezorgingsrechten

  03:09:57 - 03:13:06 - Ernest Oele
  03:13:07 - 03:14:41 - Gerard Nizet
  03:14:42 - 03:19:31 - Selami Coşkun
  03:19:32 - 03:21:46 - Turgut Celebi
  03:21:47 - 03:22:31 - Andreas Meijers
  03:22:32 - 03:22:53 - Leon Guffens
  03:22:54 - 03:26:51 - Frans Schreurs
  03:26:52 - 03:27:18 - Ernest Oele
  03:27:19 - 03:28:16 - Frans Schreurs
  03:28:18 - 03:28:56 - Ernest Oele
  03:28:57 - 03:29:36 - Frans Schreurs
  03:29:37 - 03:29:56 - Turgut Celebi
  03:29:57 - 03:30:16 - Frans Schreurs
  03:31:27 - 03:32:01 - Andreas Meijers
  03:32:02 - 03:32:41 - Frans Schreurs
  03:32:42 - 03:34:51 - Selami Coşkun
  03:34:52 - 03:36:03 - Mijntje van Beers
 • 8

  De LVR vraagt om bespreking van brief 41, VVD van brief 51 en 61. Thema van al deze brieven: “termijnopvolging en -bewaking”.
  Het college van B&W zal nog voor 22 juni 2020 een notitie over dit onderwerp verstrekken.  Besluit
  VVD en LVR vragen zich af wat de reden is dat de gemeente regelmatig niet in staat blijkt om afgesproken termijnen na te komen? Toezegging: wethouder Schreurs zegt de gestelde vragen mee te nemen in de op te stellen notitie over dit onderwerp.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Termijnopvolging en -bewaking

  03:36:04 - 03:38:01 - Ernest Oele
  03:38:02 - 03:38:27 - Mijntje van Beers
  03:38:28 - 03:40:22 - Bert Achten
  03:40:23 - 03:41:21 - Frans Schreurs
 • 9

  Verzoek tot agendering in de commissie BM van 22 juni door de LVR.  Besluit
  LVR zegt veel vragen te hebben. Er is een afspraak gemaakt met wethouder Schreurs om hier dieper in te duiken. Daarna kan dit onderwerp zo nodig opnieuw worden geagendeerd. Desgewenst kunnen andere raads- of commissieleden bij dit gesprek aansluiten. Eventuele behoefte daartoe wordt geïnventariseerd door de griffier.

  03:41:22 - 03:41:30 - Mijntje van Beers
  03:41:31 - 03:44:32 - Bert Achten
  03:44:33 - 03:44:57 - Andreas Meijers
  03:44:58 - 03:45:41 - Mijntje van Beers
  03:45:42 - 03:46:56 - Frans Schreurs
 • 10

  GL vraagt om agendering van de brieven 34 en 84. Thema van deze brieven: voorstel van het kabinet om de rekenkamerfunctie af te schaffen.  Besluit
  GL licht toe dat er een wetsvoorstel ligt waarin ligt opgesloten dat de rekenkamerfunctie wordt afgeschaft, in elk geval dat de betrokkenheid van raadsleden bij de rekenkamerfunctie verdwijnt. GL is tevreden met het functioneren van de Roermondse rekenkamercommissie en is geen voorstander van het elimineren van betrokkenheid van raadsleden hierbij. CDA, DS, D66, SP, SPR en DENK  ondersteunen het standpunt van GL. VVD is voorstander van het wetsvoorstel. LVR vindt het te vroeg om een standpunt in te nemen. GL zal zich nader beraden.

  03:46:57 - 03:47:16 - Mijntje van Beers
  03:47:17 - 03:50:28 - Wim Maassen
  03:50:29 - 03:52:30 - Marc Breugelmans
  03:52:31 - 03:53:06 - Leon Coenen
  03:54:22 - 03:55:23 - Wilbert Dekker
  03:55:24 - 03:55:41 - Gerard Nizet
  03:55:42 - 03:56:43 - Leon Coenen
  03:56:44 - 03:58:34 - Bert Achten
  03:58:35 - 03:58:57 - Frans Schreurs
  03:58:58 - 03:59:56 - Wim Maassen
  03:59:57 - 04:00:25 - Mijntje van Beers
 • 11

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.

 • 12

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.