B&W vergadering publicatie

dinsdag 3 maart 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de vragen ex artikel 43 RvO te beantwoorden conform bijgevoegde antwoordbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de vragen ex artikel 43 RvO van de fractie van de LVR inzake snelheidsovertredingen te beantwoorden conform bijgevoegde antwoordbrief.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad, via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de Bodemkwaliteitskaart Limburg Noord inclusief bodemfunctieklassekaart vast te stellen conform het raadsbesluit.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad, via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de Bodemkwaliteitskaart Limburg Noord inclusief bodemfunctieklassekaart vast te stellen conform het raadsbesluit.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.de aanvraag van Moveoo om een budgetsubsidie voor het zwerfvuilproject in het jaar 2020 af te wijzen;

  2.Moveoo te informeren over het onder 1. genomen besluit conform bijgevoegde concept-beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. Moveoo een budgetsubsidie voor het zwerfvuilproject in het jaar 2020 toe te kennen teneinde vanwege de vele positieve (neven)effecten het project voor dit jaar veilig te stellen en in afwachting van een nadere nieuwe invulling voor volgende jaren; 2. Moveoo te informeren over het onder 1. genomen besluit, concept-beschikking aanpassen.
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Te besluiten de door raadslid D. Peters gestelde vragen ex. art. 43 te beantwoorden door het versturen van bijgaande brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de door raadslid D. Peters gestelde vragen ex. art. 43 te beantwoorden door het versturen van bijgaande brief met mandaat voor de portefeuillehouder voor aanpassing als besproken.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1.het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020 – 2024 ter vaststelling door te leiden naar de raad in haar raadsvergadering van 16 april 2020;
  2.de portefeuillehouder duurzaamheid mandaat te verlenen de vormgeving van het uitvoeringsprogramma verder te verfijnen voordat deze wordt doorgeleid naar de raad.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020 – 2024 ter vaststelling door te leiden naar de raad in haar raadsvergadering van 16 april 2020; 2. de portefeuillehouder duurzaamheid mandaat te verlenen de vormgeving van het uitvoeringsprogramma verder te verfijnen voordat deze wordt doorgeleid naar de raad.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  De portefeuillehouder stemt in met het voorstel aan het college, overeenkomstig het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek tegen de realisering van een wakeboardcentrum in de Weerd, in afwijking van een daartoe op 14 februari 2018 verleende omgevingsvergunning ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen, en belanghebbenden hierover te informeren met bijgevoegde conceptbeschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten, overeenkomstig het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek tegen de realisering van een wakeboardcentrum in de Weerd, in afwijking van een daartoe op 14 februari 2018 verleende omgevingsvergunning ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen, en belanghebbenden hierover te informeren met bijgevoegde conceptbeschikking
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1.een last onder dwangsom op te leggen en de omzetting (verandering) van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte op het adres Willem II Singel 37 in Roermond te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden uiterlijk binnen 3 maanden na verzenddatum besluit;
  2.wordt niet voldaan aan de last dan verbeurt overtreder van rechtswege een dwangsom in één keer van €15.000,- als op het adres Willem II Singel 37 in Roermond in onzelfstandige woonruimte omgezette woonruimten (kamerverhuur/ kamerbewoning) aanwezig zijn.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. een last onder dwangsom op te leggen en de omzetting (verandering) van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte op het adres Willem II Singel 37 in Roermond te (laten) beëindigen en beëindigd te (laten) houden uiterlijk binnen 3 maanden na verzenddatum besluit; 2. dat als niet wordt voldaan aan de last dan verbeurt overtreder van rechtswege een dwangsom in één keer van €15.000,- als op het adres Willem II Singel 37 in Roermond in onzelfstandige woonruimte omgezette woonruimten (kamerverhuur/ kamerbewoning) aanwezig zijn. Wethouder Pleyte heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming.
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.tot oprichting van de Stichting Roermond Fonds conform de bijgevoegde concept-oprichtingsakte;

  2.met de bijgevoegde concept-begeleidende brief een eerste tranche van € 25.000,- uit te keren aan de op te richten Stichting Roermond Fonds;

  3.conform de begroting middelen uit de reserveclaim te onttrekken;

  4.conform de toelichting op de middelen de begroting te wijzigen;

  5.de gemeenteraad te informeren middels de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. tot oprichting van de Stichting Roermond Fonds conform de bijgevoegde concept-oprichtingsakte; 2. met de bijgevoegde concept-begeleidende brief een eerste tranche van € 25.000,- uit te keren aan de op te richten Stichting Roermond Fonds; 3. conform de begroting middelen uit de reserveclaim te onttrekken; 4. conform de toelichting op de middelen de begroting te wijzigen; 5. de gemeenteraad te informeren middels de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.
 • 2.12


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten over te gaan tot het sluiten van de drie bijgevoegde conceptovereenkomsten inzake het treffen van noodmaatregelen tegen wateroverlast aan Beneden Boukoul en Boven Boukoul te Boukoul.


  Besluit
  Het college heeft besloten over te gaan tot het sluiten van de drie bijgevoegde conceptovereenkomsten inzake het treffen van noodmaatregelen tegen wateroverlast aan Beneden Boukoul en Boven Boukoul te Boukoul.
 • 2.13


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 43 vragen gesteld door raadslid de heer E. Oele zoals opgenomen in bijgaande brief.


  Besluit
  Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 43 vragen gesteld door raadslid de heer E. Oele zoals opgenomen in bijgaande brief.
 • 2.14


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten om akkoord te gaan verzending van bijgevoegde conceptbrief ter beantwoording van de vragen van de heer Celebi van de LVR-fractie ex artikel 43 van het reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad inzake “bezwaarschriften BsGW 2019”.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten om akkoord te gaan verzending van bijgevoegde conceptbrief ter beantwoording van de vragen van de heer Celebi van de LVR-fractie ex artikel 43 van het reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad inzake “bezwaarschriften BsGW 2019”, mandaat portefeuillehouder als besproken.
 • 2.15


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 7 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 7 / 2020.
 • 2.16


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 8 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 8 / 2020.
 • 2.18


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.in te stemmen met de kredietrapportage 2019;

  2.in te stemmen met het concept raadsvoorstel en -besluit en onderliggende bijlagen;

  3.de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële gevolgen (in het raadsvoorstel) na goedkeuring gemeenteraad

  4.de portefeuillehouder Financiën te machtigen wijzigingen in het concept raadsvoorstel en onderliggende bijlagen door te voeren.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. in te stemmen met de kredietrapportage 2019; 2. in te stemmen met het concept raadsvoorstel en -besluit en onderliggende bijlagen; 3. de begroting te wijzigen conform de toelichting op de financiële gevolgen (in het raadsvoorstel) na goedkeuring gemeenteraad.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten tot:

  1 toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het wijzigingsbesluit;

  2 instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.

  3 instemming met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden

  4 wijziging van de regeling zoals deze komt te luiden na het wijzigingsbesluit;

  5 de vaststelling van het Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Roermond 2020 overeenkomst bijgevoegd concept-besluit.


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten tot: 1 toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het wijzigingsbesluit; 2 instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden. 3 instemming met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Simpelveld, Sittard-Geleen Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden 4 wijziging van de regeling zoals deze komt te luiden na het wijzigingsbesluit; 5 de vaststelling van het Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Roermond 2020 overeenkomst bijgevoegd concept-besluit.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten :

  1. in te stemmen met de verhoging van het maximale aankoopbedrag en leningsbedrag voor startersleningen;

  2. de gemeenteraad bijgevoegd concept raadsvoorstel en - besluit tot verhoging van het maximale aankoopbedrag en leningsbedrag voor startersleningen voor te leggen.


  Besluit
  Het college heeft besloten : 1\. in te stemmen met de verhoging van het maximale aankoopbedrag en leningsbedrag voor startersleningen; 2\. de gemeenteraad bijgevoegd concept raadsvoorstel en \- besluit tot verhoging van het maximale aankoopbedrag en leningsbedrag voor startersleningen voor te leggen\.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten

  1.mevrouw S. Franssen met ingang van 1 maart 2020 aan te wijzen als loco-secretaris;

  2.het besluit tot aanwijzing bekend te maken in het Gemeenteblad (officiële publicatie op overheid.nl).


  Besluit
  Het college heeft besloten 1. mevrouw drs. A.T.G. Franssen-Peulen met ingang van 1 maart 2020 aan te wijzen als loco-secretaris; 2. het besluit tot aanwijzing bekend te maken in het Gemeenteblad (officiële publicatie op overheid.nl).
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.bijgevoegde planschadeovereenkomst te sluiten met initiatiefnemer, inzake de uitbreiding van de

  detailhandelsfunctie met ondergeschikte daghoreca en legalisatie van twee woningen aan de

  Elmpterweg 51 te Roermond;

  2.het bestemmingsplan ‘Elmpterweg 51’ in procedure te brengen door het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. bijgevoegde planschadeovereenkomst te sluiten met initiatiefnemer, inzake de uitbreiding van de detailhandelsfunctie met ondergeschikte daghoreca en legalisatie van twee woningen aan de Elmpterweg 51 te Roermond; 2. het bestemmingsplan ‘Elmpterweg 51’ in procedure te brengen door het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 (en verder) van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van:

  •het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Minister Bongaertsstraat’, en (daarmee samenhangend);

  •de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen houtopstand’ en ‘uitwegen’.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad voor te stellen de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 (en verder) van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: - het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Minister Bongaertsstraat’, en (daarmee samenhangend); - de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen houtopstand’ en ‘uitwegen’.
 • 3.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen overeenkomstig de nota van zienswijzen een standpunt in te nemen op de ontvangen zienswijze, (de analoge en digitale versie van) het bestemmingsplan ‘Kroppestraat Swalmen C3148’ ongewijzigd vast te stellen, en geen exploitatieplan vast te stellen.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad voor te stellen overeenkomstig de nota van zienswijzen een standpunt in te nemen op de ontvangen zienswijze, (de analoge en digitale versie van) het bestemmingsplan ‘Kroppestraat Swalmen C3148’ ongewijzigd vast te stellen, en geen exploitatieplan vast te stellen.
 • 3.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

  1.een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een complex bestaande uit 59 appartementen met zorg op het adres Bredeweg 237 te Roermond;

  2.te besluiten dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen wordt ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad voor te stellen: 1. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een complex bestaande uit 59 appartementen met zorg op het adres Bredeweg 237 te Roermond; 2. te besluiten dat indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp- omgevingsvergunning geen zienswijzen wordt ontvangen en de omgevingsvergunning niet wijzigt ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, de VVGB kan worden geacht definitief te zijn verleend.
 • 3.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten om akkoord te gaan met het bijgevoegde conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit inzake het vaststellen van de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg.


  Besluit
  Het college heeft besloten om akkoord te gaan met het bijgevoegde conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit inzake het vaststellen van de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg.
 • 3.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.het aankoopverzoek van verzoeker toe te wijzen en derhalve over te gaan tot verkoop van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie E, nummer 7323, ter grootte van circa 541 m², alsmede verkoop van het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie E, nummer 3614, ter grootte van circa 30 m², zoals gearceerde weergeven op bijlage 3, tegen een verkoopprijs van totaal € 5.710,- k.k. en onder de voorwaarden zoals vermeld in onderhavig voorstel;

  2.verzoeker over beslispunt 1 te informeren conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 1);

  3.de bruikleenovereenkomst betrekking hebbende op de gronden zoals vermeld onder beslispunt 1 te beëindigen en de bruiklener hierover te berichten conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 2).


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. het aankoopverzoek van verzoeker toe te wijzen en derhalve over te gaan tot verkoop van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie E, nummer 7323, ter grootte van circa 541 m², alsmede verkoop van het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie E, nummer 3614, ter grootte van circa 30 m², zoals gearceerde weergeven op bijlage 3, tegen een verkoopprijs van totaal € 5.710,- k.k. en onder de voorwaarden zoals vermeld in onderhavig voorstel; 2. verzoeker over beslispunt 1 te informeren conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 1); 3. de bruikleenovereenkomst betrekking hebbende op de gronden zoals vermeld onder beslispunt 1 te beëindigen en de bruiklener hierover te berichten conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 2).
 • 3.10


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.aan Stichting Swalm en Roer een budgetsubsidie te verlenen van maximaal € 464.976,-- voor het jaar 2020 ten

  behoeve van de uitvoering van schakelklassen, schakeltijd, programma’s ouderbetrokkenheid en

  onderwijstijdverlenging;

  2.Stichting Swalm en Roer over het genomen besluit te informeren door middel van bijgevoegde concept-

  beschikking.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. aan Stichting Swalm en Roer een budgetsubsidie te verlenen van maximaal € 464.976,-- voor het jaar 2020 ten behoeve van de uitvoering van schakelklassen, schakeltijd, programma’s ouderbetrokkenheid en onderwijstijdverlenging; 2. Stichting Swalm en Roer over het genomen besluit te informeren door middel van bijgevoegde concept-beschikking.
 • 3.11


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1.de ingekomen brief van de bewonerscommissie te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief en hierin te vragen of er voldoende draagvlak is voor variant 3 (bijlage 1);
  2.de bewoners van Quartier Damiamus een kopie van deze brief te versturen met het concept begeleidend schrijven (bijlage 2);
  3.indien onvoldoende draagvlak is voor variant 3 uit het collegevoorstel van 2 juli 2019 de oude situatie uit 2012 te herstellen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. de ingekomen brief van de bewonerscommissie te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief en hierin te vragen of er voldoende draagvlak is voor variant 3 (bijlage 1); 2. de bewoners van Quartier Damiamus een kopie van deze brief te versturen met het concept begeleidend schrijven (bijlage 2); 3. indien onvoldoende draagvlak is voor variant 3 uit het collegevoorstel van 2 juli 2019 de oude situatie uit 2012 te herstellen.
 • 3.12


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1.in te stemmen met het aankoopverzoek van verzoeker en derhalve over te gaan tot verkoop van het perceel kadastraal bekend als gemeente Swalmen, sectie I, nummer 20, groot circa 3.086 m², tegen een verkoopprijs van € 18.516,- kosten koper en onder de voorwaarden zoals vermeld in onderhavig voorstel;

  2.verzoeker te informeren conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 1);

  3.de begroting te wijzigen conform de omschrijving van de financiële gevolgen


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. in te stemmen met het aankoopverzoek van verzoeker en derhalve over te gaan tot verkoop van het perceel kadastraal bekend als gemeente Swalmen, sectie I, nummer 20, groot circa 3.086 m², tegen een verkoopprijs van € 18.516,- kosten koper en onder de voorwaarden zoals vermeld in onderhavig voorstel; 2. verzoeker te informeren conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 1); 3. de begroting te wijzigen conform de omschrijving van de financiële gevolgen.
 • A
 • A.1
 • A.2