Cie BM

maandag 2 september 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Afmeldingen: Marc Breugelmans, Tim van Dijk, Marij Pilz.


  00:02:12 - 00:02:28 - Mijntje van Beers
 • 2.1

  De commissie stelt de agenda vast. Afgesproken wordt om ná de twee raadsvoorstellen (agendapunten 5 en 6) eerst agendapunt 9 (SML) te behandelen.  00:02:29 - 00:03:30 - Mijntje van Beers
 • 2.2

  LVR stelt voor de eerstvolgende vergadering de bedrijfsarts/bedrijfsmaatschappelijk werk uit te nodigen zodat de commissie hem/haar enkele vragen kan stellen over het hoge ziekteverzuim binnen de ambtelijke organisatie. VVD steunt dit idee. GL is er geen voorstander van, vragen kunnen gesteld worden aan de verantwoordelijk wethouder. College zal uitzoeken of dit kan en mag. Toezegging: het resultaat van dit onderzoek zal aan de commissie worden medegedeeld.
  LVR vraagt zich af of het eerder verstrekte schema met planning van veiligheidsproducten nog geldt, na het verschijnen van de commissie-informatiebrief van afgelopen vrijdag. Burgemeester Donders zegt dat de afgesproken producten wel geleverd worden maar, in verband met personele krapte, verschuiven sommige zaken iets in de tijd.  00:03:31 - 00:03:34 - Mijntje van Beers
  00:03:35 - 00:04:54 - Bert Achten
  00:04:55 - 00:05:01 - Mijntje van Beers
  00:05:02 - 00:05:23 - Wilbert Dekker
  00:05:24 - 00:05:54 - Vincent Zwijnenberg
  00:05:55 - 00:06:44 - Wim Maassen
  00:06:45 - 00:06:51 - Mijntje van Beers
  00:06:52 - 00:07:42 - Frans Schreurs
  00:07:43 - 00:08:22 - Bert Achten
  00:08:23 - 00:08:54 - Mijntje van Beers
  00:08:55 - 00:09:30 - Rianne Donders-de Leest
  00:09:31 - 00:09:34 - Mijntje van Beers
  00:09:35 - 00:09:46 - Bert Achten
  00:09:47 - 00:09:54 - Mijntje van Beers
 • 3

  00:09:55 - 00:10:05 - Mijntje van Beers
  00:10:06 - 00:11:15 - Bert Achten
  00:11:16 - 00:13:08 - Rianne Donders-de Leest
  00:13:09 - 00:13:12 - Bert Achten
  00:13:13 - 00:13:27 - Rianne Donders-de Leest
 • 4.1

  VVD informeert naar de reis die burgemeester Donders in juni heeft gemaakt naar Normandië en is benieuwd naar het opgemaakte reisverslag. Burgemeester Donders zegt dat het geen dienstreis is geweest maar een privéreis, daarom is er geen reisverslag opgemaakt.  00:13:28 - 00:13:40 - Mijntje van Beers
  00:13:41 - 00:14:20 - Vincent Zwijnenberg
  00:14:21 - 00:15:27 - Rianne Donders-de Leest
  00:15:28 - 00:15:42 - Mijntje van Beers
 • 4.2

  De status en de wijze van afdoening van afspraken en toezeggingen worden vastgelegd en bijgehouden in iBabs. Het onderwerp ‘afspraken en toezeggingen’ staat als vast punt op de agenda van de commissies voor eventuele vragen en opmerkingen. Van de mogelijkheid opmerkingen te maken wordt geen gebruik gemaakt.


  00:15:43 - 00:15:54 - Mijntje van Beers
 • 5

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  Jules Litjens (programmamanager veiligheid a.i.) en Karin Scheepers (programmamanager veiligheid vanaf 1 juli 2019) schuiven bij dit agendapunt aan. Woordvoering vindt plaats door de fracties VVD, SP, D66, DS, GL, CDA, DENK en LVR. In de eerste termijn worden een groot aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Grote gemene deler hierbij is wel de prominente rol die in het stuk is toebedeeld aan het bestuursorgaan burgemeester. Dit brengt met zich mee dat er een (vermeend) gebrek aan aandacht is voor de portefeuilles van de andere collegeleden. Ook de formulering van het raadsbesluit roept in dit kader vragen op. Er wordt onduidelijkheid geconstateerd over bevoegdheden en financiën. Diverse fracties spreken over (evaluatie van) het project sensing. Naar aanleiding van de inbreng in eerste termijn deelt burgemeester Donders mede: 1. het stuk is inderdaad niet af, het is het begin van een andere manier van denken en werken. In de uitvoeringsprogramma's zullen zaken concreter worden gemaakt; 2. er is in de afgelopen jaren veel veranderd in de bevoegdheden op het gebied van veiligheid. De burgemeester heeft niet echt de behoefte om zich te profileren, maar iemand moet de lead hebben en -op grond van de wet- is dat de burgemeester. Maar veiligheid is en blijft wel een collectieve verantwoordelijkheid waar ook andere partijen (raad, college en ketenpartners) een rol in hebben; 4. wat we nu kunnen voorzien, kan in principe worden uitgevoerd met de huidig beschikbare middelen. Zijn er extra middelen nodig, dan is het uiteraard de raad die hierover zal besluiten; 5. er is geen lijstje te maken met taken van elke individuele portefeuillehouder op het gebied van integrale veiligheid; 6. de complexiteit in de vergunningverlening voor evenementen is sinds 2002 ongeveer verdubbeld; 7. het is een zoektocht hoe geacteerd moet worden in de afweging van belangen tussen de privacywetgeving en zaken die we niet willen; 8. politiesterkte is een steeds terugkerend onderwerp. Dagrecreanten tellen tot nu toe niet mee in de berekening van de politiesterkte. Ook de heffing van toeristenbelasting speelt een rol bij de berekening van politiesterkte; 9. de wijkteams zitten in de haarvaten van de samenleving, maar zijn op dit moment nog veel acuut en probleemoplossend bezig. Het is een uitdaging om de wijkteams meer preventief in te zetten; 10. kleine criminaliteit heeft veel aandacht van politie en OM; 11. de voorgestane organisatie-ontwikkeling gaat ons helpen bij het beter vormgeven van beleid op het gebied van openbare veiligheid; 12. op de groene flap zal informatie worden gegeven over de stand van zaken van (evaluatie van) het project sensing. Zodra de evaluatie, die verloopt via een stappenplan, is afgerond kan deze met de raad gedeeld worden; 13. kindermishandeling en huiselijk zullen worden toegevoegd. VVD vindt het stuk niet geschikt als beleidskader. SP ziet het stuk als een discussie-paper. D66 is tevreden met de door de burgemeester gegeven reactie en kan instemmen met het stuk. DS heeft geen verdere vragen. GL heeft enkele aanvullende vragen maar toont zich verder tevreden. CDA informeert naar de relatie van dit stuk met de uitvoeringsprogramma's en vraagt zich verder af in welke mate commissie en raad worden betrokken bij de uitvoeringsprogramma's. DENK constateert dat enkele vragen niet zijn beantwoord (o.a. rechts-extremisme, diversiteit politiekorps). DENK acht het project sensing principieel fout, vanwege de etnische kenmerken. LVR herhaalt de vraag om de bijdrage aan integrale veiligheid per portefeuillehouder weer te geven. Zo niet, dan overweegt de LVR een amendement in te dienen. Als reactie op de inbreng in tweede termijn deelt burgemeester Donders mede: 1. toezegging: er volgt nog een schriftelijke toelichting over de invloed van toeristenbelasting op de berekening van de politiesterkte; 2. de wijkteams worden niet verantwoordelijk voor het oplossen van high-impact crimes maar de kennis van wijkteams op dit terrein moet beter worden benut; 3. in 2019 en 2020 zullen enkele themabijeenkomsten voor de raad plaatsvinden, die overigens niet allemaal openbaar kunnen. 4. er wordt een ondermijningsbeeld van Roermond opgesteld; 5. door zaken anders aan te pakken (een andere mindset), kunnen effecten worden bereikt zonder perse hogere kosten te hoeven maken; 6. radicalisme en extremisme staan in het stuk benoemd, dit geldt voor alle vormen van extremisme. Niet rijp voor behandeling in de raad: VVD, LVR, SP en SPR. Rijp voor behandeling in de raad: GL, CDA, DS, D66 en DENK. Agendering als bespreekstuk.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Invloed toeristenbelasting

  00:15:55 - 00:16:36 - Mijntje van Beers
  00:16:37 - 00:16:47 - Vincent Zwijnenberg
  00:16:48 - 00:16:50 - Bert Achten
  00:16:51 - 00:17:14 - Mijntje van Beers
  00:17:15 - 00:17:29 - Spreker
  00:17:30 - 00:17:40 - Mijntje van Beers
  00:17:41 - 00:17:50 - Spreker
  00:17:51 - 00:17:58 - Bert Achten
  00:17:59 - 00:31:43 - Vincent Zwijnenberg
  00:31:44 - 00:37:10 - Gerard Nizet
  00:37:11 - 00:39:51 - Wilbert Dekker
  00:39:52 - 00:41:10 - Victor Mostart
  00:41:11 - 00:44:15 - Wim Maassen
  00:44:16 - 00:44:32 - Bert Achten
  00:44:33 - 00:48:11 - Wim Maassen
  00:48:12 - 00:48:35 - Vincent Zwijnenberg
  00:48:36 - 00:48:38 - Wim Maassen
  00:48:39 - 00:49:00 - Vincent Zwijnenberg
  00:49:01 - 00:49:19 - Wim Maassen
  00:49:20 - 00:49:25 - Bert Achten
  00:49:26 - 00:50:34 - Wim Maassen
  00:50:35 - 00:54:32 - Wim Kemp
  00:54:33 - 00:55:24 - Vincent Zwijnenberg
  00:55:25 - 00:58:25 - Wim Kemp
  00:58:26 - 00:58:37 - Bert Achten
  00:58:38 - 01:00:31 - Wim Kemp
  01:00:32 - 01:00:56 - Vincent Zwijnenberg
  01:00:57 - 01:01:59 - Wim Kemp
  01:02:00 - 01:02:29 - Vincent Zwijnenberg
  01:02:30 - 01:03:09 - Wim Kemp
  01:05:24 - 01:14:25 - Selami Coşkun
  01:14:26 - 01:24:33 - Bert Achten
  01:24:34 - 01:25:16 - Wim Maassen
  01:25:17 - 01:26:15 - Bert Achten
  01:26:16 - 01:26:24 - Selami Coşkun
  01:26:25 - 01:26:30 - Bert Achten
  01:26:31 - 01:27:39 - Gerard Nizet
  01:27:40 - 01:28:32 - Vincent Zwijnenberg
  01:28:33 - 01:28:48 - Mijntje van Beers
  01:28:49 - 01:29:11 - Bert Achten
  01:29:12 - 01:29:22 - Mijntje van Beers
  01:29:23 - 01:38:53 - Rianne Donders-de Leest
  01:38:54 - 01:39:16 - Wim Maassen
  01:39:17 - 01:43:37 - Rianne Donders-de Leest
  01:43:38 - 01:43:41 - Wim Maassen
  01:43:42 - 01:50:23 - Rianne Donders-de Leest
  01:50:24 - 01:50:40 - Vincent Zwijnenberg
  01:50:41 - 01:53:21 - Rianne Donders-de Leest
  01:53:22 - 01:53:58 - Wim Maassen
  01:53:59 - 01:56:03 - Rianne Donders-de Leest
  01:56:04 - 01:56:47 - Vincent Zwijnenberg
  01:56:48 - 02:01:08 - Rianne Donders-de Leest
  02:01:09 - 02:01:38 - Bert Achten
  02:01:39 - 02:01:53 - Rianne Donders-de Leest
  02:01:54 - 02:02:02 - Bert Achten
  02:02:03 - 02:04:18 - Rianne Donders-de Leest
  02:04:19 - 02:04:35 - Mijntje van Beers
  02:04:36 - 02:09:42 - Vincent Zwijnenberg
  02:09:43 - 02:11:15 - Gerard Nizet
  02:11:16 - 02:11:48 - Wilbert Dekker
  02:11:49 - 02:12:07 - Selami Coşkun
  02:12:08 - 02:13:34 - Wilbert Dekker
  02:13:35 - 02:15:27 - Selami Coşkun
  02:15:28 - 02:16:23 - Wilbert Dekker
  02:16:24 - 02:16:30 - Victor Mostart
  02:16:31 - 02:20:01 - Wim Maassen
  02:20:02 - 02:22:45 - Wim Kemp
  02:22:46 - 02:26:13 - Selami Coşkun
  02:26:14 - 02:28:17 - Bert Achten
  02:28:18 - 02:28:48 - Wim Kemp
  02:28:49 - 02:29:12 - Bert Achten
  02:29:13 - 02:30:20 - Rianne Donders-de Leest
  02:30:21 - 02:30:29 - Wim Maassen
  02:30:30 - 02:34:03 - Rianne Donders-de Leest
  02:34:04 - 02:34:37 - Wim Kemp
  02:34:38 - 02:36:07 - Rianne Donders-de Leest
  02:36:08 - 02:36:21 - Wim Kemp
  02:36:22 - 02:37:34 - Rianne Donders-de Leest
  02:37:35 - 02:37:41 - Bert Achten
  02:37:42 - 02:38:32 - Rianne Donders-de Leest
  02:38:33 - 02:38:37 - Mijntje van Beers
  02:38:38 - 02:39:55 - Rianne Donders-de Leest
  02:39:56 - 02:40:19 - Vincent Zwijnenberg
  02:40:20 - 02:43:50 - Rianne Donders-de Leest
  02:44:34 - 02:45:18 - Mijntje van Beers
  02:46:10 - 02:47:22 - Turgut Celebi
  02:47:23 - 02:48:23 - Joep Niessen
  02:48:24 - 02:51:49 - Jos de Kunder
  02:51:50 - 02:52:20 - Leon Coenen
  02:52:21 - 02:53:30 - Vincent Zwijnenberg
  02:53:31 - 02:58:37 - Frans Schreurs
  02:58:38 - 02:59:37 - Turgut Celebi
  02:59:38 - 03:00:03 - Joep Niessen
  03:00:04 - 03:00:40 - Jos de Kunder
  03:00:41 - 03:01:08 - Leon Coenen
  03:01:09 - 03:01:17 - Vincent Zwijnenberg
  03:01:18 - 03:02:28 - Frans Schreurs
  03:02:29 - 03:02:32 - Turgut Celebi
  03:02:33 - 03:03:14 - Frans Schreurs
  03:03:15 - 03:03:28 - Turgut Celebi
  03:03:29 - 03:03:48 - Frans Schreurs
  03:03:49 - 03:04:15 - Mijntje van Beers
 • 6

  De commissie bepaalt of dit stuk rijp is voor behandeling in de raad. Zo ja, dan geeft de commissie aan of het een hamerstuk of bespreekstuk is. Behandeling vindt plaats in twee termijnen.  Besluit
  N.a.v. enkele vragen gesteld door LVR, CDA, GL, SPR en VVD deelt wethouder Schreurs mede: 1. ook de gemeente Venlo had ICT-NML willen huisvesten. We zijn blij dat ICT-NML voor Roermond heeft gekozen; 2. er wordt met ICT-NML een huurcontract afgesloten voor 10 jaar. In verband met onderhandelingen over verdere verhuur van het pand is het niet verstandig om het huurbedrag openbaar te maken. Toezegging: de huurovereenkomst zal voor de raad onder geheimhouding ter inzage worden gelegd; 4. de gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn conform de BBV; 5. gemeente Roermond draagt als eigenaar van het pand de lasten van de investering. De andere deelnemende gemeenten betalen mee via de huur die ICT-NML aan Roermond betaalt; 6. er is een juridische afspraak met de LWV over de parkeerplaatsen. Ook voor de verhuur van het resterende deel van het gebouw zijn parkeerplaatsen nodig. Toezegging: de overeenkomst met LWV zal aan de raad ter inzage worden gegeven. Agendering als bespreekstuk voor de raad.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Huurovereenkomst
  Overeenkomst LWV
 • 7

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt niet vandaag behandeld maar doorgeschoven naar de vergadering op maandag 9 september 2019.
 • 8
 • 9

  Op verzoek van de LVR wordt deze raadsinformatiebrief ter bespreking aan de commissie voorgelegd.  Besluit
  Voorafgaand aan behandeling van dit agendapunt wordt door VVD en LVR gevraagd naar de vertegenwoordiging in SML door de gemeente Roermond. Vanuit het college wordt medegedeeld dat burgemeester Donders onafhankelijk voorzitter is van SML, wethouder Smitsmans neemt namens de gemeente Roermond deel aan het netwerkberaad SML. Dit is eerder bekend gemaakt bij raadsinformatiebrief van juli 2018. LVR houdt vervolgens een kritisch betoog over SML en de voorliggende stukken. In dit betoog worden veel vragen gesteld. Zo wil de LVR graag de overeenkomst met de ex-directeur van SML inzien. Ook de verslagen van het Netwerkberaad SML worden ter inzage gevraagd. VVD en SP zijn ook kritisch en stellen enkele vragen. DENK is het inhoudelijk met de gestelde vragen eens. Ook SPR is benieuwd naar de antwoorden op de gestelde vragen. GL en CDA spreken uit te wachten op de antwoorden op de 10 vragen die n.a.v. de evaluatie vanuit het college aan het Netwerkberaad SML zijn gesteld. Burgemeester Donders geeft nadere uitleg over de structuur van en vertegenwoordiging in SML. Wethouder Smitsmans verwijst vervolgens naar de brief die het college naar aanleiding van de evaluatie heeft gestuurd. In die brief staat dat het college zich in de evaluatie herkent. Het college stelt in deze brief ook 10 vragen aan het Netwerkberaad SML. Er zijn drie opties maar iedereen zal het erover eens zijn dat stoppen, niet meer samenwerken tussen gemeenten in Midden-Limburg, een heel slechte zaak zou zijn. LVR stelt voor te stoppen met SML en terug te keren naar een structuur zoals die bij GOML was, waarbij ook de provincie betrokken was. De overige fracties wachten 7 oktober af, op die dag zal het Netwerkberaad SML het vervolg op de evaluatie bespreken.

  03:04:16 - 03:05:06 - Mijntje van Beers
  03:05:07 - 03:05:16 - Vincent Zwijnenberg
  03:05:17 - 03:05:47 - Jos van Rey
  03:05:48 - 03:05:56 - Mijntje van Beers
  03:05:57 - 03:06:12 - Jos van Rey
  03:06:13 - 03:06:45 - Mijntje van Beers
  03:06:46 - 03:06:51 - Jos van Rey
  03:06:52 - 03:07:15 - Rianne Donders-de Leest
  03:07:16 - 03:07:23 - Jos van Rey
  03:07:24 - 03:07:41 - Rianne Donders-de Leest
  03:07:42 - 03:08:14 - Vincent Zwijnenberg
  03:08:15 - 03:09:03 - Rianne Donders-de Leest
  03:09:04 - 03:09:19 - Vincent Zwijnenberg
  03:09:20 - 03:09:26 - Mijntje van Beers
  03:09:27 - 03:31:59 - Jos van Rey
  03:32:00 - 03:38:03 - Vincent Zwijnenberg
  03:38:04 - 03:39:22 - Gerard Nizet
  03:39:23 - 03:40:16 - Andreas Meijers
  03:40:17 - 03:40:35 - Jos van Rey
  03:40:36 - 03:40:40 - Andreas Meijers
  03:40:41 - 03:41:24 - Jos van Rey
  03:41:53 - 03:43:31 - Wim Kemp
  03:43:32 - 03:44:51 - Selami Coşkun
  03:44:52 - 03:46:36 - Rianne Donders-de Leest
  03:46:37 - 03:46:50 - Jos van Rey
  03:46:51 - 03:47:45 - Rianne Donders-de Leest
  03:47:46 - 03:48:32 - Jos van Rey
  03:48:33 - 03:48:41 - Rianne Donders-de Leest
  03:48:42 - 03:49:05 - Jos van Rey
  03:49:06 - 03:50:33 - Rianne Donders-de Leest
  03:50:34 - 03:50:49 - Jos van Rey
  03:50:50 - 03:55:19 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:55:20 - 03:55:22 - Jos van Rey
  03:55:23 - 03:57:58 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:57:59 - 03:58:05 - Jos van Rey
  03:58:06 - 03:58:26 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:58:27 - 03:59:04 - Vincent Zwijnenberg
  03:59:05 - 03:59:32 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:59:33 - 04:03:53 - Jos van Rey
  04:03:54 - 04:04:26 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  04:04:27 - 04:04:35 - Jos van Rey
  04:04:36 - 04:06:07 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  04:06:08 - 04:06:15 - Mijntje van Beers
 • 10

  In de raadsvergadering van 4 april 2019 is door LVR gevraagd om brief no. 16 (petitie tegen hondenbelasting), te agenderen in commissie BM.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt niet vandaag behandeld maar doorgeschoven naar de vergadering op maandag 9 september 2019.
 • 11

  Op verzoek van D66 wordt het Sociaal Jaarverslag 2018 geagendeerd voor de commissie BM.  Besluit
  Vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt niet vandaag behandeld maar doorgeschoven naar de vergadering op maandag 9 september 2019.
 • 12

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week ná de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  Afval rond Oolderplas
  Latijnse school Kraanpoort
  SML
  Vraag van Bert Achten over klacht Bart Scheepers
 • 13

  De voorzitter schorst de vergadering om 23.05 uur. Afgesproken wordt de vergadering voort te zetten op maandag 9 september om 19.30 uur. Selami Coskun is dan verhinderd en meldt zich af.


  04:06:16 - 04:06:22 - Mijntje van Beers
  04:06:23 - 04:06:41 - Bert Achten
  04:06:42 - 04:06:49 - Mijntje van Beers
  04:06:50 - 04:07:01 - Jos Vervuurt
  04:07:02 - 04:07:12 - Mijntje van Beers
  04:07:13 - 04:07:21 - Selami Coşkun
  04:07:22 - 04:07:30 - Mijntje van Beers